SKJERPEDE KRAV TIL PLIKTDØMMING OG ØVRE GRENSE FOR STARTKONTINGENTER

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Mai 2019

Bildet viser Andras Borsodi;   medlem av NFs Dommerkomite og eneste norske dommer med FIE-lisens (Foto: FIE)

For å utvikle stevnene for både fektere og publikum trenger norsk fekting flere kompetente dommere. Fekteforbundet har derfor vedtatt en gradvis skjerping av kravene til både antall pliktdommere, og til deres kvalifikasjoner. 

For å motvirke økonomiske barrierer for deltakelse i norsk fekting, innføres også et tak for hva som kan kreves i startkontingent på norske stevner.

Norsk fekting har lenge slitt med å skaffe nok dommere til nasjonale og internasjonale stevner og mesterskap. Norges Fekteforbund (NF) har derfor satt opp dommerkurs, men må igangsette ytterligere tiltak. Både for å utdanne flere dommere, men også for at flere av de som er kvalifisert også dømmer.

De nåværende dommerkravene; én pliktdommer for hver fjerde fekter i samme alders og kjønnsklasse, første gang ved 5 fektere, har gitt stevnearrangørene utfordringer. Kravet har ikke besørget et tilstrekkelige antall dommere, og ikke alle som har dømt har hatt gode nok kvalifikasjoner.

NF-styret har derfor, etter  Dommerkomiteens anbefaling, vedtatt en trinnvis endring av kravene til antall pliktdommere som klubbene må stille med, og til deres kvalifikasjoner. I tillegg er det lagt opp til at de kvalifiserte dommerne blir betalt av fekteklubbene som arrangerer stevnene.

Første trinn etter sommeren
Etter sommeren, for sesongen 2019/2020 endres kravet til å gjelde "dommerdager". Altså én dommer som dømmer en hel dag, og at dette beregnes utfra det totale antall starter i et stevne for hver klubb.

Kravet blir at klubbene stiller med én (1) dommerdag for hver seks starter, første gang syv starter totalt per klubb. Gebyret for manglende pliktdommer er satt til kr. 500,- per dommerdag. En dommer som er tilgjengelig både lørdag og søndag vil telle som to dommerdager.

Les Stevnereglene som gjelder fra og med sesongen 2019/20 her

Ytterligere krav neste år
For sesongen 2020/2021, fortsettes det samme kravet til antall pliktdommere, men gebyret for hver manglende pliktdommer økes fra kr. 500,- til kr. 2 000,-. I tillegg innføres det krav om at dommerne som et minimum må ha regional dommerlisens.

For å gjøre det enda mer attraktivt å dømme, er det også vedtatt at stevnearrangørene fra sesongen 2020/21 både skal stille med mat og drikke til alle dommerne, og betale dommerne med nasjonal dommerlisens kr. 500, og kr. 800,- til dommere med EFC C-lisens, FIE B-lisens og FIE-A-lisens.

NF vil for hver sesong gjøre de nødvendige endringene i Stevnereglene.

Flere kvalifiserte dommere utvikler norsk fekting
Klubbundersøkelsen viste at det er enighet om at kvalifiserte dommere er med på å heve nivået på norsk fekting. Flere klubber mener imidlertid at strengere dommerkrav til de deltagende klubbene vil kunne begrense deltakelse på nasjonale stevner om det ikke blir utdannet flere dommere i klubben.

NF anbefaler derfor klubbene å gjennomgå   hvor mange kvalifiserte dommere de fremover kan stille med, og eventuelt sørge for at flere blir utdannet på de  oppsatte kursene i dommerutdanningen.

Flere klubber har for øvrig kommentert at det er viktig å rekruttere flere ungdommer, både til dommer- og til trenerkurs. Dette både for å øke sannsynligheten for at kompetansen blir benyttet både i klubbene og på stevner, men også for å holde på ungdommene i en alder der frafallet er stort.

Utdanning av dommere
NF-styret har delegert ansvaret for å organisere dommerkurs og eksamineringen til dommerkomiteen. Komiteen skal blant annet følge opp utdanningen, og presentere en dommerkursplan som en del av stevnekalenderen hvert år.

Les mer om årets dommerkurs her.

Innføring av maksimale startkontingenter
På bakgrunn av NIFs vedtatte resolusjon om at alle barn og unge skal kunne delta i idrett, uavhengig av økonomi, igangsatte Norges Fekteforbund  ALLEMED-stafetten i fekte-Norge

Målet var å finne gode løsninger som forhindrer økonomiske barrierer for deltakelse i norsk fekting. Stafettpinnen er sendt ut til de norske klubbene, og NF håper at dette gir effekt.

I tillegg til å oppmuntre til privathospitering, tilstrebe kort reisevei i planlegging av stevnekalender og treningssamlinger, samt tilrettelegge for bruktsalg av fekteutstyr, vedtok NF-styret i siste styremøte også å innføre maksimale startkontingenter på norske stevner. 

Les mer om overnevnte og de andre sakene som NF-styret behandlet i  protokollen fra det forrige styremøte.