KLUBBDRIFT OG KLUBBUTVIKLING


Klubbutvikling er alt som gjøres for at en fekteklubb skal utvikle seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre fremtidig situasjon. Dette kan innebære endring innenfor ulike områder.

Illustrasjonen viser organisasjonshjulet som brukes som verktøy til å jobbe med klubbens utvikling. Felles tilrettelegging av klubbutvikling skjer i samarbeid mellom særforbundene og NIF/idrettskretsene som har ansvar for felles rammer og retningslinjer for kurs, prosesser og verktøy i klubbutviklingsprosessene. 


Hva innebærer medlemskapet i Norges Idrettsforbund?

Medlemskap i Norges Idrettsforbund gir både fordeler og inneholder forpliktelser. Informasjon til klubber og medlemmer om hva det innebærer å være et medlem av Norges Idrettsforbund (NIF), både lover regler og informasjon om hva slags støtteordninger og idrettsavtaler som kan bidra til en god klubbøkonomi kan leses via KLUBBGUIDEN på NIFs hjemmesider. 


Hvem har ansvar for hva i norsk idrett 

Norges Fekteforbund (NF) organiserer norsk olympisk fekting og er den høyeste faglige myndighet innen for fekting. NF har ansvar for konkurransevirksomheten og skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte for å utvikle fektesporten nasjonalt og internasjonalt vis a vis de internasjonale særforbundene. 

NF driver idrettspolitikk nasjonalt og internasjonalt. Dessuten organiserer NF konkurranseaktiviteten, samt treningssamlinger og utdanning av dommere og trenere. NF har ingen egne kretser og gjennomfører derfor for eksempel treningssamlingene i samarbeid med fekteklubbene. 

Idrettskretsene i Norges Idrettsforbund (NIF), som er inndelt etter landets fylkesgrenser er et fellesorgan for all idrett. Deres oppgave er å fremme samarbeid organisasjonsleddene og være bindeleddet mot alle øvrige fylkeskommunale instanser og aktører i fylket med ansvar for idrett og fysisk aktivitet. Videre skal idrettskretsene drive med veiledning overfor klubbene i fylket i økonomiske, administrative og organisatoriske spørsmål. 

Dette innebærer at idrettskretsene blant annet ansvaret for service- og støtteoppgaver for å styrke aktivitets- kompetanse- og anleggsutviklingen i klubbene. Deriblant skal idrettskretsene bistå klubbene med klubbutvikling innenfor rammene og retningslinjene for klubber som er tilsluttet NIF. 

Idrettsrådene består av alle idrettslagene som er medlemmer av NIF i kommunen. Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd. Idrettsrådenes viktigste oppgaver er å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele midlene fra den statlige tilskuddsordningen til lokale idrettslag.

Sentraladministrasjonen i NIF samordner en rekke oppgaver på vegne av særforbundene og idrettskretsene, som kontakt med statlige organer, søknader og viderefordeling av spillemidler.

Hvordan Fekteforbundet og Idrettskretsene sammen skal bistå fekteklubbene er definert her: "Retningslinjer for samarbeid på kompetanseområdet mellom NIF, særforbund og idrettskretsene".


KLUBBGUIDEN

Via denne lenken finner styret og daglig ledelse informasjon om hvordan man kan stifte, drifte og utvikle et idrettslag finner styret og daglig ledelse informasjon om hvordan man kan stifte, drifte og utvikle et idrettslag


Sjekkliste for klubbdrift
For raskt å få en oversikt om klubbens oppgaver blir utført på riktig måte er det utarbeidet en sjekkliste. Listen inneholder viktige oppgaver som inngår i de årlige undersøkelsene og kontrollene som gjennomføres i idrettslagene.

Undersøkelsene og kontrollene gjennomføres av idrettskretsene på oppdrag fra Norges idrettsforbund og Lotteri og stiftelsestilsynet. Norges Fekteforbund ber derfor alle fekteklubbene om å ta i bruk å ta i bruk sjekklisten slik at de selv kan sikre at disse oppgavene blir utført på riktig måte. Da unngår man problemene som kan følge av mangelfull innfrielse av de lovkravene som er nedfelt.

Last ned sjekklisten her

Informasjon om idrettskretsene

Hver eneste idrettskrets har faste ansatte som har definerte arbeidsoppgaver. Stort sett så finnes det en egen idrettskrets i hvert fylke. Oversikt over de ulike idrettskrets finnes via denne lenken: OVERSIKT OVER IDRETTSKRETSENE 

Hver idrettskrets har en egen nettside med oversikt over hva de tilbyr av bistand, både kurs og støtteordninger, samt generell informasjon til alle idrettslagene som tilhører den enkelte idrettskrets. 

De aller fleste idrettskretsene tilbyr følgende kurs og bistand: 

  • Bedre klubb
  • KlubbAdmin-kurs
  • Hvordan planlegge og gjennomføre årsmøte i idrettslaget?
  • Styrearbeid i praksis 
  • Introkurs styrearbeid 
  • Økonomikurs for idrettslaget 
  • Aktivitetslederkurs barn
  • Klubbesøk, startmøte, oppfølgingsmøte
  • Idrettsrådsbesøk, startmøte, oppfølgingsmøte
  • Virksomhetsplanprosess 

VERKTØYKASSE FOR FEKTEKLUBBENE


For å bistå fekteklubbene har Fekteforbundet laget en "verktøykasse" med lenker til ulike hjelpemidler som kan være til hjelp for klubbene. Verktøykassen inneholder de bestemmelser som fekteklubben er pålagt å følge samt ulike verktøy og hjelpemidler som kan tas i bruk for å sikre at klubben følger de lover og bestemmelser som gjelder.

Fekteforbundet håper at oversikten vil forenkle hverdagen og bidra til at driften av fekteklubbene effektiviseres. Om fekteklubbene ønsker ytterlige bistand, kan enten idrettskretsen kontaktes direkte, eller via Fekteforbundet.


Styreportal - Orgbrain

Norges idrettsforbund og Orgbrain tilbyr et digitalt verktøy som kan forenkle hverdagen for styrer i norsk idrett.

Plattformen tilbyr en rekke funksjoner som kan hjelpe med alt fra møteinnkalling og saksliste til digital signering av dokumenter og lagring av viktige filer og dokumenter på ett sted. Løsningen kan enten benyttes sammen med  Idrettens Office 365 eller som en selvstendig løsning.  

Les mer om Styreportalen via denne lenken

Klubbhåndbok for klubbdrift
For å gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt og bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubbene, anbefales utarbeidelse av en klubbhåndbok.

NIF har utarbeidet en veileder som kan benyttes av klubber som vil utvikle en egen klubbhåndbok. Innholdet i veilederen dekker områder som de fleste klubber har nytte av å presisere, dokumentere og samle på et sted. 

Via denne lenken finnes mer informasjon om klubbhåndbok og mulighet for å laste ned en rekke nyttige skjemaer for klubbdrift.


Digitalt årshjul for enklere planlegging
Fekteklubbene har mulighet til å ta i bruk et nyutviklet digitalt årshjul. Dette er et gratis hjelpemiddel som bidrar til god planlegging og mer forutsigbarhet på viktige aktiviteter gjennom året. Ikke minst vil årshjulet kunne bidra til kontinuitet i klubbdriften ved utskiftninger i styre og ledelse.

Last ned det digitale årshjulet via denne lenken


Klubbmanual – rekruttere og beholde
Fekteforbudet har utarbeidet en rekrutteringsmanual med konkrete tips for planlegging og gjennomføring av en rekke aktiviteter som både øker medlemsantallet, og som forhindrer frafallet. Flere av er godt utprøvd i fekteklubber, mens andre har gitt gode resultater i andre idretter.

Blant annet inneholder manualen informasjon om hva som er viktig for medlemmene i norsk idrett. For de fleste er det viktigste å drive med aktiviteten, fellesskapet og vennskapet, mestring og å ha det gøy. Å konkurrere og vinne konkurranser kommer lenger ned på prioriteringslisten.

Last ned klubbmanualen via denne lenken


E-læringskurs i styrearbeid
Kurset, som varer omkring en time, gir deltakerne grunnleggende innsikt i idrettens organisering, og hvilket ansvar man har som styremedlem i en klubb. Kurset gir en oversikt på viktige lover og regler som styremedlemmer må forholde seg og deltakerne får i tillegg gode råd om verktøy til det praktiske styrearbeidet. Kurset kan både være en fin introduksjon for nye styremedlemmer, og være nyttig for de som har vært med i styret en stund.

For å gjennomføre kurset, må man logge seg inn ved hjelp av sin brukerkonto på Min Idrett via denne lenken    


Trenerkurs og Aktivitetslederkurs
Kvalifiserte trenere er essensielle for fekteklubbenes drift og utvikling. Gode trenere påvirker ikke bare utøvernes nivå, men har også stor betydning for både rekruttering og frafall. Norges Fekteforbund har derfor satt opp trenerutdanning som ett av seks satsingsområder for å stimulere utviklingen av norsk fekting.

Norges Fekteforbund gjennomfører NIF-godkjent Trener 1 og Trener 2-kurs. Kursene egner seg både for tidligere aktive, og aktive fektere som kan tenke seg å bidra som trener i egen, eller som ser for seg en karriere som trener i en annen klubb. 

Fekteklubber som ønsker trenere for de yngste, anbefales å benytte seg av Idrettskretsenes Aktivitetslederkurs. Dette er kurs som ikke krever fektekunnskap, men som gir grunnkunnskapene og tryggheten som trengs for å påta seg et treneransvar for barn. Kurset gir praktiske tips til aktiviteter som utvikler hele barnet (fysisk, motorisk, psykisk og sosialt).  


Bedre Klubb 
Bedre klubb er et utviklingsverktøy laget av Norges idrettsforbund, som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag.

Gjennom å svare på hvordan klubben blant annet løser gjennomføring av årsmøter, medlemsregistrering, regnskap, politiattest og barneidrett skal «Bedre klubb» avdekke styrker og svakheter i idrettslaget. 

Alle idrettslag som gjennomfører undersøkelsen vil få en rapport som blir et viktig fundament for å utvikle idrettslaget videre til en «Bedre klubb».

Les mer om bedre klubb her


Idrett og Organisering
Norges idrettshøgskole tilbyr nettundervisning bestående av seks moduler om idrett og organisering. Kursene er gratis. Modulene tas enkeltvis, og hver modul/kurs et kursbevis som legges i hver enkelts IdrettsCV. Den første modulen heter «Den norske idrettsmodellen». Opplegget består av mange videoer, men også tekst og quiz.

Gjennomførte moduler i denne gratisvarianten gir fritak hvis man på et senere tidspunkt ønsker å ta tilsvarende emne med studiepoeng på NIH. Dette er uansett både fleksibelt, og lærerikt for alle tillitsvalgte i norsk fekting. 

Les mer om kurspakken og påmelding her


Andre kurs 
Idrettskretser gjennomfører en rekke andre kurs for idrettslag, tillitsvalgte, trenere og ledere.  

Via denne lenken finnes en oversikt over de felles idrettslige kursene som tilbys.
Maler for generell klubbdrift

Nedenfor er det lenker til nyttige maler som kan lastes ned og benyttes for å drifte fekteklubbene:


Klubbundersøkelsen 2018

Norges Fekteforbund gjennomførte i 2018 en klubbundersøkelse for å kartlegge status og behov i fekteklubbene. Dette skulle være til hjelp i arbeidet med å planlegge forbundsvise utviklingstiltak som i størst mulig grad støttet kubbene i sitt utviklingsarbeid, og gi hver enkelt klubb input til diskusjon om den videre utviklingen av klubben.

Les resultatene av undersøkelsen som ble publisert i mars 2019

Spørreskjemaet som ble benyttet kan nedlastes i lenken nedenfor: 

KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV I FEKTEKLUBBENE 2.docx