ORGANISERING AV NORSK IDRETT

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er Norges største frivillige organisasjon. NIF består av 55 særforbund, 17 idrettskretser, 375 idrettsråd og om lag 11 000 idrettslag, og har rett i underkant av 2.100.000 medlemskap. 

Norges Fekteforbund (nasjonalt nivå)
Organiserer det idrettslige innenfor olympisk sportsfekting og er medlem av NIF og internasjonale særforbund. Fekteforbundet organiserer konkurransevirksomheten, og har ansvar for eksempel dommer- og trenerkurs, stevner, mesterskap og landslag. Spørsmål om fekting skal rettes til Norges Fekteforbund.

Idrettskretsene (fylkeskommunalt nivå)
Idrettskretsene har ansvar for de tverrfaglige områdene som for eksempel lover, regler, organisasjon og tverrfaglige kurs. Spørsmål om klubbdrift av organisatorisk art skal rettes til fekteklubbens respektive idrettskrets.

Idrettsrådene (kommunalt nivå)
Idrettsrådene har ansvar for å gi idrettslagene best mulig rammevilkår lokalt i hver kommune. For eksempel innenfor tildeling av lokale aktivitetsmidler (LAM), tildeling av treningstider, prioritering av bygging og rehabilitering av anlegg. Spørsmål om anlegg og lokale rammevilkår for øvrig skal rettes til idrettsrådene i hver kommune

Fekteklubb/Fleridrettslag med fektegruppe
Klubbene er selvstendige rettssubjekter som er ansvarlig for egen aktivitet og økonomi, og som må forholde seg til alminnelig nasjonal lovgivning, idrettens regelverk, Fekteforbundets regelverk og klubbens eget regelverk.
Spørsmål om klubbmedlemskap og treningstider skal rettes til fekteklubbene.

Mer informasjon om Norges Idrettsforbund her