SAMMEN FREMOVER – PÅ OG UTENFOR PISTEN

I fekting er forventningene til fekternes oppførsel beskrevet i konkurransereglene. For å tydeliggjøre vår kultur og våre verdier, har Fekteforbundet beskrevet Fair Play, og utarbeidet bestemmelser for ønsket oppførsel også utenfor fektepisten for alle som er involvert i norsk fekting. 

I kampreglene er det nedfelt at man hilser på både motstander og dommeren før og etter hver kamp. Vi skal akseptere støt som blir satt mot oss, og vi stopper å fekte når motstanderen mister balansen eller om det oppstår en farlig situasjon.

Våre verdier går imidlertid ut over kampreglene og nulltoleransen for doping, juks og gule, røde og sorte kort i en fektekamp. Vår kultur og verdier handler også om oppførselen til trenere, dommere og funksjonærer, og ikke minst adferden til de tillitsvalgte og foreldre/foresatte utenfor fektepisten, på trening og i andre fektesammenhenger. 

Kulturbygging
Et godt miljø motvirker frafall, og stimulerer nyrekrutteringen av både utøvere og tillitsvalgte - både på klubb- og forbundsnivå. Et positivt miljø påvirker også hvordan fekting blir oppfattet utenfor miljøet, og gjør sporten mer interessant for eventuelle sponsorer og andre samarbeidspartnere.

Klare forventninger til oppførselen til alle som ønsker å være en del av norsk fekting, gjør det dessuten enklere å komme inn i miljøet som utøver, tillitsvalgt og som forelder eller foresatt.

Bestemmelser
På bakgrunn av det internasjonale fekteforbundet (FIE) sitt arbeid med fair play og den organiserte idrettens vedtatte aktivitets- og organisasjonsverdier har Fekteforbundet beskrevet regler for Fair Play og utarbeidet et sett med bestemmelser for utøvere, trenere, tillitsvalgte og ansatte, foreldre og foresatte og for dommere og funksjonærer som supplerer konkurransegelene.

Brudd på nedenstående, vil falle innunder Lov for Norges Fekteforbund sin § 16 som gjelder Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff, der det også henvises det til Fekteforbundets bestemmelser i «Sammen Fremover – På Og Utenfor Pisten».

FAIR PLAY I NORSK FEKTING

BESTEMMELSER FOR UTØVERE, TRENERE, DOMMERE OG FUNKSJONÆRER, TILLITSVALGTE OG ANSATTE, SAMT FORELDRE OG FORESATTE I NORGES FEKTEFORBUND