LANGTIDSPLAN

Satsingsområder, mål og tiltak

Norges Fekteforbund sitt formål er å fremme fektesporten i Norge, og representere norsk fekting internasjonalt. Forbundet skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer medlemmene, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. (Fra NF-loven)

Norges Fekteforbund sin virksomhet er i det store og hele basert på offentlige tilskudd fra den delen av Norsk Tipping sitt overskudd som går til idrettsformål. Denne består av en grunnstøtte til særforbundet og øremerkete midler til utviklingstiltak for barn, ungdom og bredde. 

På grunn av Fekteforbundets størrelse og økonomi, baseres virksomheten på en liten administrasjon. For å gjennomføre aktiviteter i regi av forbundet, benyttes derfor også ressurser i klubbene, og i fektemiljøet for øvrig i ulike oppdrag.


Tingperioden 2024 - 2026
Basert på både statlige føringer i tildeling av tilskudd og den vedtatte langtidsplanen for norsk idrett; «Idretten vil» og norsk fektings mål og muligheter ble følgende langtidsplan med tilhørende budsjett vedtatt på tinget i 2024.

LAST NED LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT 2024 - 2028 HER


Tingperioden 2022 - 2024

Basert på tildelingskriteriene og norsk fekting sine behov og leveringskapasitet har Norges Fekteforbund vedtatt mål og tiltak innenfor følgende satsingsområder:

 • Klubbutvikling/bedre idrettslag
 • Rekruttering/beholde medlemmer
  • Barne- og ungdomsidrett
 • Sportslig utvikling
 • Mangfold og inkludering
  • Økonomi som barriere
  • Motvirke diskriminering, seksuell trakassering og overgrep
 • Paraidrett
 • Utdanning av trenere og dommere 
  • Trenerattest
 • Bærekraft
 • Anlegg
 • Internasjonalt samarbeid

LAST NED LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT 2022 - 2028 HER


Tingperioden 2020 - 2022
Basert på tildelingskriteriene og norsk fekting sine behov og leveringskapasitet har Norges Fekteforbund vedtatt følgende mål: 

 • Vi skal få flere til å starte med fekting 
 • Vi skal beholde utøvere, trenere, dommere og frivillige i sporten 
 • Vi skal arbeide for at alle fektere har et godt egnet sted å fekte 
 • Vi skal få de beste å bli enda bedre

Innenfor hvert målområde har underpunkter som igjen skal operasjonaliseres i tiltak i regi av Norges Fekteforbund.

LAST NED LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT 2021 - 2024 HER


Tingperioden 2018 - 2020
Basert på tildelingskriteriene og norsk fekting sine behov og leveringskapasitet har Norges Fekteforbund vedtatt følgende satsingsområder: 

 • Sportslige resultater
 • Klubbutvikling
 • Dommer- og trener utdanning
 • Beholde eksisterende og rekruttere nye fektere
 • Kulturbygging

Innenfor hvert satsningsområde er det satt mål på kort og lang sikt, og dertil adekvate tiltak i regi av Norges Fekteforbund:

LAST NED LANGTIDSPLAN 2018 - 2024 HER