ORGANISERING

Norges Fekteforbund (NF) er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), samt det internasjonale fekteforbundet, Federation Internationale d’Escrime (FIE) og er tilknyttet Den europeiske Fektekonføderasjonen (EFC) og Nordisk Fekteunion (NFU).


Fektetinget
Fektetinget er NFs høyeste myndighet og avholdes annethvert år (neste gang i 2022). På Fektetinget har de tilsluttete fekteklubbene og medlemmene av NF-styret stemmerett.

Fektetinget velger et styre som er høyeste myndighet i perioden mellom to Fekteting. På Fektetinget velges også kontrollkomité, revisor, og valgkomité. Alle disse rapporterer til Fektetinget og er ikke under NF-styrets instruksjonsmyndighet.

For informasjon om gjennomføring av ting i særforbund følg denne lenken


Organisasjon
Fekteforbundet er en sentral organisasjon med kontor på Idrettens Hus på Ullevål Stadion i Oslo. Forbundskontoret ledes av generalsekretær i full stilling med en sportslig leder ansatt i 20 prosent stilling. I tillegg er flere fagressurser tilknyttet driften på ulike engasjement.

Norges Fekteforbund har ingen organisatoriske eller administrative ledd mellom forbundet sentralt og klubbene.  Fekteforbundet og de tilsluttete klubbene er organisert i henhold til de samme lover og bestemmelser som den organiserte idretten for øvrig.

Alle fekteklubbene er medlemsstyrte og basert på frivillighet. Dette gjør idretten til en god skole i demokratibygging. Fektingens egenart, kultur og bestemmelser gjør at sporten også kan være en god skole mht. å utvikle høflighet og hensyn til andre mennesker. 


TALSMANNSMATRISE FOR NORGES FEKTEFORBUND


Særforbundsstyrene har det formelle ansvaret for følgende:

 • Særforbundsstyret har ansvar for at Særforbundstinget får forslag til langtidsplan. Den skal være basert på egne prioriteringer, idrettstingets vedtatte langtidsplan (Idretten vil!) og de målbare målene i de fireårige strategiplanene (Idretten skal!)
 • Vedta egne indikatorer for måloppnåelse
 • Oppfølging og gjennomføring ev egne langtidsplaner
 • Sikre god internkontroll
 • Vedta drifts- og langtidsbudsjett for eget særforbund
 • Avlegge årsregnskap og styrets beretning

Generalsekretariatene i særforbundene har det formelle ansvaret for følgende:

 • At det blir initiert et arbeid med strategi for særforbundet innenfor rammene gitt av Idrettstinget, idrettsstyret og særforbundsstyret
 • I samarbeid med eget styre utarbeide forslag til mål, tiltak og resultatkrav innenfor rammen av Idrettstingets vedtak, og disponible ressurser og forutsetninger gitt av idrettsstyret og særforbundsstyret
 • Sørge for at det utarbeides forslag til budsjett for særforbundet
 • Sørge for at særforbundet rapporterer til idrettsstyret årlig på mål, tiltak og resultatkrav som er felles for norsk idrett
 • Sørge for at det utarbeides en handlingsplan for særforbundet
 • Sikre at fastsatte mål oppnås, ressursbruken er effektiv og at særforbundet drives i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder krav til godt styresett
 • Sikre at særforbundsstyret har tilstrekkelig styringsinformasjon og forsvarlig beslutningsgrunnlag
 • Følge opp regnskap mot budsjett og rapportere på avvik
 • Sikre at særforbundsstyret avlegger årsregnskap og utarbeider styrets beretning
 • Sikre at virksomhetsstyringen drives etter NIFs gjeldende prinsipper

Kontrollrutiner (governance):

Norges Fekteforbund har følgende kontrollrutiner og sikkerhetsventiler:

Fektetinget
er norsk fekting sitt overordnede organ med ansvar for styring, kontroll og veivalg.

Valgkomiteens blir valgt av Fektetinget og har som oppgave å finne og fremme kandidater til styret.

Styret blir valgt av Fektetinget og har ansvar for at det som blir bestemt på tinget blir fulgt og at administrasjonen har forsvarlig drift.

Kontrollutvalget (tidligere kalt kontrollkomiteen) blir valgt av Fektetinget og har ansvaret for å overse styret/administrasjonens tingpålagte oppgaver, økonomikontroll, at lover og bestemmelser følges og at rapporteringer gir et rett bilde av Fekteforbundets drift. Kontrollkomiteen har innsyn i alt som styret og administrasjonen foretar seg.

Revisor blir valgt av Fektetinget, og har ansvar for å kontrollerer at årsregnskapet til revisjonspliktige virksomheter er utført iht. gjeldende lover og regler.

Fullmaktsmatrise definerer hvem som har anledning til å gjøre de ulike økonomiske beslutningene og innenfor hvilke rammer. For alle utbetalinger kreves det dobbel signering.

Honorarer, utlegg og reiseregninger - Reiseregninger, utlegg  og honorarer for arbeid utført for Fekteforbundet skal avklares i forkant. For alle utbetalinger kreves det dessuten dobbelt signering. Retningslinjer for økonomi finnes tilgjengelig på nettsiden via denne lenken.