VIKTIG OM BARNE- OG UNGDOMSFEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Nov 2023

Fra Angelini Cup i Ungdomsserien 2019. Foto: Norges Fekteforbund. 

Både Fekteforbundet og fekteklubbene jobber aktivt med å beholde og rekruttere flere barn og unge. Dette er svært viktig for fektesportens fremtid.

For å øke antallet fektere, er det ekstra viktig at barn og ungdom føler seg velkommen. At de opplever miljøet som trygt og inkluderende - i tillegg til at de får drive med en spennende og utviklende aktivitet.

Klare rammer for å skape trygge og gode miljøer
Fekteforbundet har i år igangsatt en undersøkelse for å kartlegge medlemmenes tilfredshet og utarbeidet en manual med tips og råd for å bistå fekteklubbene i deres arbeid med å rekruttere og beholde klubbmedlemmer.

Dette kommer i tillegg til de rammene og forventningene Norges Idrettsforbund har til fekteklubbene. De mest grunnleggende kjørereglene for å sikre trygg og god barne- og ungdomsidrett er følgende:

Barneidrettsbestemmelsene
I forbindelse med påmeldinger, har det også forekommet diskusjoner om aldersbestemmelsene. De særnorske Barneidrettsbestemmelsene forklares som en av suksessfaktorene for norsk idrett. Både de mange toppresultatene, og den store bredden av utøvere. De skal sørge for at leken beholdes så lenge som mulig for å unngå frafall.

Fekteforbundet minner derfor om at barn kan delta i lokale stevner, primært i egen klubb fra det året de fyller 6 år. De kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år og på stevner i Norge, Norden og Barentsregionen fra det året de fyller 11 år. Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.

Huskeliste for fekteklubbene
Norges Idrettsforbund har også bestemmelser som gjelder alle medlemsklubbene. Disse er vedtatt nettopp for å være en attraktiv medlemsorganisasjon, og skal være nedfelt i fekteklubbenes egne lover. Her er en huskeliste over noen av de viktigste:

a) Alle klubber skal ha en barneidrettsansvarlig
Alle medlemsklubber, som tilrettelegger for barn, skal ha utnevnt en barneidrettsansvarlig. 

Denne personen bør påse at alle trenerne i klubben er godt kjent med Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser for barneidrett, samt med retningslinjer for ungdomsidrett. Les mer om oppgavene til den barneidrettsansvarlige her.

b) Obligatorisk trenerattest
Å ta trenerattesten, er nå obligatorisk for alle trenere i norsk idrett. Denne inneholder de viktigste forhold knyttet det å skape trygge og gode arenaer for barn og unge. Les mer om trenerattesten og ta den her

c) Obligatorisk politiattest
Fektesporten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Derfor skal alle som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest). Les mer om politiattestordningen her

d) Brudd på barneidrettsbestemmelsene sanksjoneres
Norsk idretts bestemmelser om barneidrett regulerer alle konkurranseaktiviteter for barn til og med det året det fyller 12 år. Forbundsstyret behandler saker ved brudd på bestemmelsen, og sanksjonering er hjemlet i NIFs lov § 11-2 og i Fekteforbundets sanksjonsbestemmelser for overtredelse av bestemmelsene

e) Inkludering 
I norsk fekting skal vi legge til rette for at alle som ønsker å fekte, finner et tilbud i en klubb. Dersom man trenger hjelp til å legge til rette for, eller tilpasse aktivitet for parafekting, ta kontakt med Fekteforbundet, eller med parakontakten i klubbens idrettskrets. Se norsk idretts egen nettside om paraidrett

Inkludering handler også om å sikre at barn og unge med innvandrerbakgrunn, og de som vokser opp i familier med lav inntekt, kan delta på idrettsaktiviteter. Vi oppfordrer derfor alle om å lese NIFs nettside om inkludering

f) Nulltoleranse for mobbing og trakassering
Det er nulltoleranse for mobbing og trakassering i norsk idrett. Fekteklubbene kan finne råd og tips om hvordan tak i denne problematikken Via denne lenken

Fekteforbundet har dessuten en egen varslingskanal. Les mer om varslinger og finn varslingskanalen her.

I fekting er forventningene til fekternes oppførsel beskrevet i konkurransereglene. For ytterligere tydeliggjøre fektesportens kultur og verdier, har Fekteforbundet beskrevet Fair Play, og utarbeidet bestemmelser for ønsket oppførsel også utenfor fektepisten.

Disse gjelder for alle som er involvert i norsk fekting.  Les om Våre verdier - Sammen Fremover her

g) Sunn idrett
Ungdomsårene kan være utfordrende – også unge utøvere i fektesporten kan få utfordringer knyttet til mat, kropp og mental helse. Ungdommene er i en sårbar utviklingsfase, og det hersker mange myter om kosthold, trening og dietter. Les mer på nettsidene til Sunn Idrett