FEKTEPRESIDENTEN FIRE GANGER PÅ IDRETTSTINGETS TALERSTOL

Postet av Norges Fekteforbund den 27. Mai 2019

Fektepresident Junjie Cao på talerstolen under Idrettstinget 2019. (Foto: Norges Fekteforbund)

Det ble et spennende Idrettsting som viste at én stemme kan være utslagsgivende. Fektepresident Junjie Cao er fornøyd med utfallet av både vedtak og valg.

Idrettstinget som avholdes hvert fjerde år er Norges Idrettsforbund (NIF) sin høyeste myndighet. Årets ting, der både Fekteforbundets president Junjie Cao og generalsekretær Claes H. Bendiksen deltok, ble avholdt på Scandic Lillehammer Hotel.

I tillegg til å godkjenne årsrapporter og regnskap, valgte tinget ny idrettspresident og nytt idrettsstyre. Det ble dessuten vedtatt en rekke lovendringsforslag og ny langtidsplan som både blir styrende for fekteklubbene og Norges Fekteforbund.

Kulturministeren varslet om økte krav
Kulturminister Trine Skei Grande, som var gjest på tinget, uttrykte klare forventninger til den organiserte idretten:

Fremover vil det i tildelingen av tippemidler følge økte krav til arbeidet mot økonomiske barrierer for barn- og ungdomsdeltakelse, og til forbedret kjønnsbalanse i både ledelse og medlemsmasse. Hun påpekte dessuten fokuset på mer tilgjengelig barne- og ungdomsaktivitet og viktigheten av livslang deltakelse i idretten.

For øvrig forventer hun at norsk idrett fortsetter arbeidet med å være et forbilde for verdensidretten innenfor de norske Barnebestemmelsene og den verdibaserte toppidretten. 

En god nyhet var også at hun vil øke offentlige tildelinger til internasjonale mesterskap, og poengterte at disse også skal gå til de mindre idrettene som ønsker å invitere til internasjonale mesterskap i Norge.

Store endringer i idretten
I løpet av de siste to årene er det igangsatt store endringsprosesser i NIF. Det dreier seg om organiseringen av norsk idrett, hvilke type anlegg som skal prioriteres i ny anleggsstrategi, samt forvaltningsprinsippene i fordelingen av spillemidler mellom ulike organisasjonsledd, og mellom de ulike særidrettene som er tilsluttet NIF.

Flere av endringene som har vært diskutert ville kunne gi uheldige konsekvenser for norsk fekting. For eksempel har sammenslåing av mindre særforbund, og endringer i kriteriene for tilskudd vært tema. 

Vi mener at disse prosessene berører flere sider av samme sak, og har stor betydning for både fektingens selvbestemmelsesrett og for våre økonomiske rammebetingelser for å videreutvikle norsk fekting. 

Det er svært viktig for oss at de små idrettene med lave kommersielle inntekter, og dermed helt avhengig av tilskudd, gis tilstrekkelige bistand til å utvikle seg ut fra sine egne forutsetninger.

Økt politisk gjennomslagskraft
Resultatet av overnevnte endringsprosesser vil både innvirke på våre muligheter til å videreutvikle norsk fekting, men berører også selve grunnlaget for å kunne opprettholde et mangfold av både store og små idretter i Norge.

Før flere av de store sakene blir fremlagt Idrettstinget, har de vært gjenstand for en lengre administrativ behandling. 

Fekteforbundet har derfor arbeidet målrettet over lang tid for å øke vår politiske gjennomslagskraft for å påvirke prosessene. 

Dette har vi gjort igjennom aktiv deltakelse i alle prosesser og poengterte svar i viktige høringssaker.

Vi mener vi har klart å motvirke ufordelaktige beslutninger underveis, og fått spilt inn våre syn i saksgrunnlagene som ble foreslått vedtatt på tinget.  

Ubundet mandat
Etter styrebehandling av innkallingen og saksgrunnlagene fikk president Junjie Cao ubundet mandat i alle sakene som skulle behandles på Idrettstinget.

Dette ga ham god mulighet til å være fleksibel for å kunne ivareta fektesportens interesse i alternative forslag som kan komme under tingforhandlingene. 

Ikke minst gjorde dette styrevedtaket oss interessante for presidentkandidatene. Vi fikk derfor gode muligheter til å presentere våre behov og interesseområder i forkant av presidentvalget.

Fire ganger på talerstolen
På Idrettstinget fikk vi dessuten vist oss frem. Film om fekting ble vist i vrimleområdet i pausene underveis i Idrettstinget, og Junjie Cao var hele fire ganger på talerstolen.

Til tross for forslagenes gode intensjoner, ønsket Cao å synliggjøre mindre klubbers utfordringer med å tilfredsstille enkelte av de foreslåtte vedtakene. 

Små fekteklubber, som har et begrenset utvalg å rekruttere tillitsvalgte fra, vil kunne ha problemer med økte krav til alders- og kjønnsrepresentasjon blant styremedlemmer.

Det samme gjaldt de foreslåtte begrensingene på reisetid til og fra trening og konkurranse i Barnebestemmelsene. På steder med kun én fekteklubb, ville en maksimal reisetid på 30 minutter begrense rekrutteringen og legge store hindringer for aktiviteten blant de yngste.

Cao presiserte dessuten viktigheten av full åpenhet i Idrettsstyrets behandling av høringssvar, og etterlyste konkrete tilbakemeldinger på innspillene de mottar.

En viktig stemme
På idrettstinget har både idrettskretsene og særforbundene stemmerett, med 75 stemmer hver. Store idrettskretser og store særforbund har flere stemmer enn de mindre. I tillegg har også hele idrettsstyret stemmerett, inkludert IOC-representanten Kristin Kloster Aasen og tre utøverrepresentanter.

Etter godkjenning av delegatene hadde Norges Fekteforbund, som ett av de mindre av NIFs 54 særforbund, én stemme av totalt 164. 

Én stemme kan virke lite, men i forhold til størrelsen på vår medlemsmasse er dette forholdsmessig mye. Hver stemme blir dessuten ekstra viktig i jevne valg som presidentvalget skulle vise seg å bli. 

Idrettspresidenten ble valgt med kun to stemmers overvekt. Dette innebærer at én stemme forhindret at valget ble avgjort med loddtrekning.

Fornøyd med tingvedtak
Norges Fekteforbund er stort sett godt fornøyd med tingvedtakene. Målene som er vedtatt i moderniseringsprosessen og i langtidsplanen er å sørge for mest mulig ressurser til aktivitet gjennom en medlemsstyrt, effektiv og endringsdyktig organisasjon. Disse er også riktige for oss.

Vi vil imidlertid fortsette arbeidet med å påvirke valg av virkemidler for å nå målene. Disse må ta hensyn til ulike behov og innebære tilstrekkelige rammebetingelser for utvikling av mindre idretter som fekting. 

Dessuten må vi arbeide for at for eksempel utviklingen av de nye digitale løsningene og endringene for øvrig i NIFs Moderniseringsprosjekt blir tilpasset slik at de også forenkler driften av fekteklubbene.

Idrettstinget vedtok imidlertid fem resolusjoner som kan leses her.

Tingprotokollen kan leses her

Viktig og riktig valg av ny president
Etter valgkomiteens innstilling av Sven Mollekleiv som president 29. mars, har både den avgåtte Idrettspresidenten Tom Tvedt og Berit Kjøll blitt foreslått av særforbund.

Presidentvalgkampen ble stadig mer intens, og fortsatte gjennom den siste natten før søndagens valg:

"Jeg har brukt mye tid i samtaler med kandidatene, og er fornøyd med at Berit Kjøll ble valgt som president. Det var nødvendig med et nytt lederskap, og jeg har god tro på at Berit Kjøll både har evnen til å skape tillit til idrettsbevegelsen, og et nødvendig engasjement til å gjennomføre de vedtatte planene - uten å glemme de mindre idrettene som fekting"
- Junjie Cao, president i Norges Fekteforbund. 

Vi har nå fått en idrettspresident som vil arbeide for tydeligere ledelse, økt samfunnsansvar og styrking av idrettens rammebetingelser. 

Norges Fekteforbund har dessuten tro på at hun også tar med seg våre innspill om å ta mer hensyn til de mindre idrettenes behov videre, slik at det fremover tilrettelegges bedre for et bredt idrettsmangfold.

Godt Idrettsstyre
Det kom også benkeforslag på en rekke av valgkomiteens forslag til styremedlemmer. Vi har uansett tro på at tinget har valgt et kompetent styre som både ivaretar kontinuitet og nytekning. Se hvem som ble valgt her.

Norges Fekteforbund er spesielt glad for at Sondre Sande Gullord, som tidligere satt som ungdomsrepresentant og som var vår kontaktperson i styret, har fått fornyet tillit som ordinært styremedlem valgt for fire år. 

Han har blitt godt kjent med norsk fekting, og vi håper derfor vi kan beholde ham som vår kontaktperson i Idrettsstyret.

Norges Fekteforbund vil derfor gratulere Berit Kjøll og Sondre Sande Gullord, samt hele det nye Idrettsstyret med valget! Vi vil også takke avtroppende Idrettspresident Tom Tvedt for sin interesse for og hjelp til fektesporten i sin presidentperiode. 

Det kan også nevnes at Jeppe Normann fra Bygdø Fekteklubb fikk fornyet tillit som medlem av NIFs Appellutvalg. Vi gratulerer!