NORSK FEKTING UNDER LUPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Mar 2019

Ett av forbundstiltakene som ble foreslått, og som ble godt mottatt på klubbseminaret i forbindelse med det siste Fektetinget, var kartlegging av status og behov i fekteklubbene.

Fekteforbundet ønsket både å innhente informasjon for å velge forbundsvise utviklingstiltak som i størst mulig grad støttet klubbene og deres medlemmer, og stimulere til diskusjon i klubbstyrene om den videre utviklingen av hver enkelt klubb.

Av den grunn utarbeidet NF en stor undersøkelse som ble sendt til alle fekteklubbene i oktober 2018. 

I undersøkelsen ba NF klubbene om å velge grad av enig-/uenighet eller svare nøytral/vet ikke, samt rom for å utdype hvert av de nedenstående tema med kommentarer. 

 • Anleggssituasjonen og tilgang på utstyr
 • Behov for trenere, dommere og tilhørende kompetanse
 • Kompetansenivået på klubbdrift og behov for klubbutvikling
 • Nyrekruttering/frafall og markedsføring
 • Fekteforbundets aktiviteter for barn og ungdom samt kursing
 • Fekteforbundets arbeid for å representere norsk fekting for øvrig og informasjon om dette  

I tillegg til de definerte områdene kunne klubbene beskrive fem områder som hindret klubben å nå sine mål.

Svarene skulle gi Fekteforbundet styringsinformasjon, samtidig stimulere diskusjonen i klubbstyrene om den videre utviklingen av klubben. NF ba derfor om at undersøkelsen ble besvart av klubbledelsen i fellesskap.

Antall svar
Svarfristen var opprinnelig en måned, men har blitt forlenget etter påminnelser. NF skulle gjerne sett at flere klubber benyttet anledningen til å komme med sine tilbakemeldinger. Både store og små klubber, nye og gamle, klubber i regionene og studentklubber har imidlertid deltatt.

Resultatene er basert på svar fra følgende ti klubber: Bygdø Fekteklubb, Njård Fekting, Bergens Fekteklubb, Tordenskiold Trondheim Fekteklubb, Drammen Fekteklubb, Stavanger Fekteklubb, Nøtterøy Fekteklubb, NTNUI Fekting, Gjøvik Fekteklubb og BSI Fekting. 

Samlet representerer disse klubbene om lag 75 prosent av alle aktive fektere.

Gode indikasjoner
Som informert i undersøkelsen, er det både vanskelig og uhensiktsmessig å gjennomføre en anonym undersøkelse. Som avtalt offentliggjøres derfor ikke hver enkelt klubb sine tilbakemeldinger.

Svarene peker imidlertid i stor grad i samme retning. Vi må derfor anta undersøkelsen gir en god indikasjon på status i fekteklubbene.

HOVEDFUNN FRA UNDERSØKELSEN:

Klubbenes vurdering av egen aktivitet på fektesalene
Kun et fåtall klubber disponerer egne fektesaler. De klubbene som benytter kommunale treningsfasiliteter har kontakt med idrettsråd i forbindelse kommunens fordeling av kommunal halltid.

Alle klubbene ønsker flere aktive medlemmer, men et mindretall har en definert handlingsplan for å rekruttere nye og for å forhindre frafallet av eksisterende medlemmer. 

Et fåtall har heller ikke definert mål, eller foretatt prioriteringer mellom breddeaktiviteter for å øke medlemstallet og aktiviteter som skal forbedre klubbens sportslige resultater.

Kun et mindretall av klubbene har et treningstilbud som er tilpasset fektere med nedsatt funksjonsevne, men alle klubbene har tilrettelagt for gjenbruk og utlån av utstyr for å redusere kostnadene, og gjøre det enklere for nye fektere å begynne.

Klubbenes vurdering av egen klubbdrift
Flertallet arbeider aktivt for å rekruttere unge til verv i klubbstyrene for å sikre erfaringsoverføring mellom klubbstyrene, men et stort flertall av klubbene har behov for økt kunnskap om klubbdrift.

Ingen av klubbene kan svare sikkert på at alle i styret har gjennomgått NIFs e-læringskurs for styremedlemmer, og kun et mindretall av klubbene svarer at de er kjent med NIF og NF sin verktøykasse for klubb- og økonomidrift som ligger på Fekteforbundet sin nettside.

Ingen av klubbene har besvart at de ikke ønsker å delta på klubbuviklingskurs, men flere har kommentert at de er usikre på om de tillitsvalgte har tid til dette. 

De klubbene som deltatt på klubbuviklingskurs og klubbutviklingsbistanden som idrettskretsene tilbyr svarer at de har hatt god nytte av dette.

Klubbenes vurdering av NF sine aktiviteter for barn og ungdom
Et flertall er enige i at NF bør opprettholde vektingen mellom regionale og nasjonale samlinger i aktivitetsplanen. Det samme gjelder vektingen mellom det sosiale og konkurranse-/ treningsaspektet på samlingene. 

Selv om både konkurranseaspekt og kulturbygging oppfattes som like viktig, ønsker et flertall større fokus på det sosiale for å stimulere miljøet på tvers av klubber og regional tilhørighet i forbindelse med stevner og treningssamlinger. 

Dette for å gjøre fektemiljøet mer attraktivt for å øke rekrutteringen og forhindre frafall.

Flertallet er forøyde med NFs delegering av, og tildeling av arrangøransvaret til klubbene. Det samme gjelder selve gjennomføring av Norgescupstevner og Norgesmesterskap. 

Et stort flertall mener imidlertid at stevnearrangørene bør gjøre mer for å markedsføre stevnene og utnytte disse for å synliggjøre fekting både lokalt og nasjonalt. Dette for å bidra til nyrekruttering og de aktives motivasjon både lokalt og nasjonalt.  

Flertallet synes at stevne- og årskalenderen er lett tilgjengelig, og at denne kommer tidlig nok til at det blir tid til å planlegge. Flere klubber ytret ønske om at NF bør ta i bruk bedre hjelpemidler for å gjøre kalenderen enklere tilgjengelig. 

Bortsett fra at studentklubbene synes at flere stevner kolliderer med eksamensperiodene, har ingen klubber kommentert negativt om stevneoppsettet.

Klubbenes vurdering av NF sine kurs og utdanningsaktiviteter
Ingen av klubbene er uenige i at kvalifiserte dommere er med på å heve nivået på norsk fekting. Flertallet mener at de har et tilstrekkelig antall kvalifiserte dommere som kan og vil dømme med nåværende dommerkrav. 

Flere klubber mener imidlertid at strengere dommerkrav til de deltagende klubbene vil kunne begrense deltakelse på nasjonale stevner om det ikke blir utdannet flere dommere i klubben.

Alle klubbene ser nytten av å ha kvalifiserte trenere, og alle har behov for mer og bedre trenerkompetanse.

Flere klubber har kommentert at det er viktig å rekruttere flere ungdommer, både til dommer- og til trenerkurs. Dette både for å øke sannsynligheten for at kompetansen blir benyttet både i klubbene og på stevner, men også for å holde på ungdommene i en alder der frafallet er stort.

Hva hindrer klubbene å nå sine mål?
I tillegg til de faste spørsmålene, ble klubbene bedt om å gi tilbakemelding om hvilke de viktigste hindringene klubbene hadde for å nå sine mål. 

Svarene var i stor grad sammenfallende:

 • Manglende eller ugunstige halltider og tilgang på kvalifisert trenerkapasitet
 • Manglende lyst og/eller mulighet hos foreldre og aktive fektere til å påta seg verv i klubbene
 • Få ildsjeler som gjør «alt» i klubben og dermed blir utslitte
 • Tillitsvalgte er lite engasjert i annet enn gjennomføring av klubbtreningene
 • Mange små særidrettslag med lave medlemstall som gir trang klubbøkonomi
 • Manglende kunnskap om, eller tid til å utnytte de hjelpe- og støtteordningene som er tilgjengelig for klubber tilsluttet NIF og NF
 • Høy turn-over pga. stort frafall i både medlemsmassen og blant de tillitsvalgte
 • Flere konkurransetilbud for de «nest beste»
 • Tynn jenteklasse gir dårlig sparring og påvirker og rekruttering/frafall negativt

Vurdering av Fekteforbundet sine særforbundsoppgaver
I tillegg til å stimulere til at fektenivået øker, har NF som mål å øke aktiviteten blant barn og unge, stimulere klubbutviklingen og bygge vennskap mellom fekterne fra ulike klubber og regioner for å bygge miljø og forhindre frafall.

I tråd med dette, vedtok det forrige ordinære Fektetinget langtidsplanen som inkluderer regionale- og nasjonale treningssamlinger, Ungdomsserien, trener- og dommerkurs, samt klubbutviklingsprosjekter i samarbeid med idrettskretsene.

Dette er aktiviteter som skal gjennomføres i regi av NF, og som dermed tilfredsstiller kriteriene i aktivitetstilskuddene til barn og ungdom som NF mottar.

Det er gledelig å konstatere at klubbundersøkelsen understøtter tingvedtakene, og at fokuset på alle de nasjonale og regionale treningssamlingene, samt dommer- og trenerkursene som settes opp tilfredsstille et behov i de fleste klubbene

Et stort flertall er fornøyde med NF-aktivitetene og om bruken av epost og antallet nyhetssaker på forbundets nettside og offisielle profil på Facebook i gjennomføringen av disse.

Ingen av klubbene er uenige i at NF bør arbeide for at Norges Fekteforbund består som et eget særforbund i den pågående omorganiseringsprosessen i Norges Idrettsforbund, og støtter NF i arbeidet som gjøres for fekterne og for å bedre rammebetingelsene for både klubbene og norsk fekting for øvrig.

NYTTIGE SVAR
NF mener svarene gir klare indikasjoner på at NF har truffet godt med tiltakene som gjennomføres, og at forbundet således både leverer på klubbenes behov og på det som man er forpliktet til gjennom tilknytningen til Norges Idrettsforbund.

På samme måte, håper NF at gjennomgangen også har gitt de tillitsvalgte nyttige innspill i klubbenes utviklingsarbeid fremover.

Det aller viktigste er at svarene også synliggjør flere områder hvor vi sammen kan jobbe mer slik at medlemsveksten fortsetter. 

Norges Fekteforbund takker derfor alle som har bidratt i undersøkelsen!