NORGES FEKTEFORBUND MENER

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Feb 2019


I tillegg til å ha ansvar for lover og regler, landslaget, gjennomføring av nasjonale mesterskap, ranking, uttak, påmelding og oppfølging av deltakelsen i verdens- og europacup samt en rekke egne aktiviteter som treningssamlinger og utviklingskurs beskrevet i Fekteforbundets årsplan - er ivaretakelse av norsk fekting sine interesser i idrettspolitiske og administrative saker også en viktig oppgave for Norges Fekteforbund.

"Å drive idrettspolitisk arbeid er ofte lite synlig for fekteklubbene våre. Men det er en av de viktigste oppgavene til NF slik at klubbene kan drive fekting med beste mulig rammevilkår. Vår mening skal være synlig og tydelig!" 
- Junjie Cao, president i Norges Fekteforbund.

Endringsprosesser
I løpet av de siste to årene er det igangsatt store idrettspolitiske endringsprosesser som kan få stor betydning for norsk fekting. Som ett av 54 særforbund i Norges Idrettsforbund (NIF) har derfor Norges Fekteforbund (NF), som organiserer idrettslag med et fektetilbud, arbeidet aktivt for å påvirke endringene til det beste for hele fekte-Norge. Les mer om NIFs Moderniseringsprosjekt her.

Idrettstinget 
Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet og avholdes hvert fjerde år. I tillegg til valget av president og idrettsstyre, der valgkampen allerede er i gang, skal også flere av de viktige sakene som er inkludert i moderniseringen av norsk idrett behandles allerede på tinget i mai. Finn mer informasjon om Idrettstinget via denne lenken.

Ivaretar norsk fekting
Før flere av de store sakene blir fremlagt Idrettstinget, har de vært gjenstand for en lengre prosess. På grunn av sakenes betydning har NF involvert seg grundig i ulike fora, og har avgitt utfyllende høringssvar i følgende saker:

  • Definisjoner og forvaltningsprinsipper i NIF
  • Ny langtidsplan for norsk idrett
  • Revisjon av NIFs lover
  • Omorganisering av norsk idrett
  • Ny anleggspolitikk
  • Spillemiddelsøknaden for 2019

Flere sider av samme sak
NF mener at flere av prosessene, og dermed høringene berører flere sider av samme sak. Det har dreid seg om organiseringen av norsk idrett og fordelingen av spillemidler mellom de ulike organisasjonsleddene, og mellom de ulike idrettene som er tilsluttet NIF. 

Flere av endringene som har vært diskutert vil kunne få store konsekvenser for norsk fekting. For eksempel har sammenslåing av mindre særforbund og endringer i tildelingskriteriene av spillemidler vært tema. Dette har betydning for autonomi og selvbestemmelsesretten til mindre idretter, og for grunnlaget for å opprettholde et mangfold av både store og små idretter i Norge.

Det er svært viktig for oss at de små idrettene som fekting, som i stor grad er avhengig av spillemidler, gis tilstrekkelige midler og bistand til å utvikle seg ut fra sine egne forutsetninger.

Norges Fekteforbund ønsker for øvrig en mer overordnet og retningsgivende plan for hele norsk idrett. Planen bør være konsentrert om et felles verdigrunnlag og et formålsfellesskap som hele idretten kan kjenne seg igjen i. 

NF er positive til språklige forenklinger og en mer ryddig lovnorm. I høringsutkastet til revisjon av NIFs lover, har vi imidlertid etterlyst en grundigere forklaring på hva flere av lovendringsforslagene vil kunne innebære for et lite særforbund som NF.

Synlige og tydelige
I tillegg til å være synlige og tydelige overfor NIF, ønsker NF også synliggjøre arbeidet vi gjør for fekte-Norge. Høringsuttalelser og politiske saker NF engasjerer seg i blir derfor nå samlet på forbudets nettside:

Les høringssvarene som Norges Fekteforbund avgir her