KRAV TIL GODKJENT MEDLEMS- OG FAKTURERINGSSYSTEM

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Feb 2024

Noen fekteklubber tilfredsstiller ikke kravene til fakturering av medlemskontingenter og treningsavgifter fra godkjent medlemssystem. Dette må på plass i løpet av 2024.

Fekteklubber som ikke fakturerer medlemskontingenter og treningsavgifter gjennom KlubbAdmin eller annet medlemssystem med godkjent integrasjonsavtale med Norges idrettsforbund, har nylig mottatt et varsel.

I første omgang fikk alle klubber beskjed om å ha på plass et godkjent medlemssystem innen utgangen av 2019. På grunn av pandemien ble fristen utsatt.

Dersom dette ikke er på plass senest 1. januar 2025, kan klubben risikere å miste medlemskapet i Norges Idrettsforbund, og dermed også tilknytningen til Norges Fekteforbund.

Alvorlige konsekvenser
I tillegg til at klubbens medlemmer ikke får delta på nasjonale og internasjonale konkurranser, eller kurs og utviklingsaktiviteter i regi av Fekteforbundet, vil fekteklubben miste retten til treningstider i offentlige anlegg, økonomiske tilskudd som lokale aktivitetsmidler (LAM), momskompensasjon, refusjon av kostnader til utstyr, og til andre støtteordninger i regi av den organiserte idretten.

Bakgrunn for kravet
Kravet om et medlemssystem som sikrer riktig medlemsregistrering kom som et resultat av Riksrevisjonens gjennomgang av Kultur- og likestillingsdepartementets oppfølging av Norges idrettsforbunds bruk av spillemidler i 2018.

Et nytt og tidsriktig medlemssystem skal dessuten gjøre det enklere for tillitsvalgte i klubbene, og samtidig bli et strategisk verktøy for å effektivisere og utvikle hele idrettsorganisasjonen.

Dette har derfor blitt et stort digitaliseringsprosjekt som finansieres som et spleiselag mellom NIF og særforbundene.

Hva må fekteklubbens styre gjøre før Samordnet rapportering i år?
De fekteklubbene som ikke fakturerte medlemskontingenter for 2023 gjennom idrettens medlemssystem eller et medlemssystem fra en leverandør med godkjent integrasjonsavtale med NIF, må dokumentere til sin idrettskrets at de faktisk fakturerte medlemskontingent.

Fekteklubben må samtidig redegjøre for hva som er gjort og planlegger å gjøre for å sikre at fekteklubben etterlever faktureringskravet per 1. januar 2025.

Support
Ved behov for hjelp, kontakt klubbens idrettskrets eller NIF Digital Support.

Dersom fektelubben allerede fakturerer i KlubbAdmin eller et medlemssystem fra en leverandør med godkjent integrasjonsavtale med NIF, men allikevel har fått varselet, ta også kontakt med idrettskretsen eller NIF Digital Support.