DIGITAL VEILEDER FOR INTERNASJONAL REPRESENTASJON

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Okt 2023

Fra Nordisk Mesterskap 2019 som ble arrangert i Sandefjord. Foto: Norges Fekteforbund.

En digitale veileder for internasjonal representasjon er nå lansert. Denne vil bistå delegatene som representerer norsk fekting internasjonalt, og være nyttig for fektere og støtteapparat som konkurrerer i utlandet.

Idretten har en unik posisjon til å fremme positive verdier og skape endring. Idretten speiler også de utfordringene samfunnet står overfor, og er stadig mer eksponert for politiske og økonomiske interesser som setter idrettens verdier under press.

Norsk idrett skal ikke kun utmerke seg på idrettsarenaen. Vi skal også ha en tydelig og engasjert stemme i det nasjonale og internasjonale idrettssamarbeidet. Både sportsvasking og krig har derfor aktualisert det idrettspolitiske arbeidet internasjonalt.

Fekteforbundets idrettspolitiske strategi
I likhet med hele norsk idrett, er også Fekteforbundet møtt med forventninger om å spille en tydeligere rolle i idrettspolitikken. Både for å fremme fektesporten nasjonalt, men også for å bidra i arbeidet med å befeste idrettens samfunnsrolle i Norge, og for å fremme våre verdier internasjonalt.  

Norges Fekteforbund er et lite særforbund som representerer få klubber og utøvere i Norges Idrettsforbund. Forbundet er også en liten aktør det Europeiske Fekteforbundet og i det Internasjonale Fekteforbundet.

For å synliggjøre fekteklubbenes utfordringer og fremme medlemmenes interesser, både i den norske idrettsorganisasjonen og internasjonalt, må Fekteforbundet være ekstra synlige og tydelige i alle relevante fora som har betydning for de norske fekteklubbene og deres medlemmer.

Dette fordrer aktivitet på både politiske og administrative møteplasser, som å svare på høringer - gjerne i samarbeid med andre særforbund, nasjonalt og internasjonalt der dette er hensiktsmessig.

Fekteforbundet har dessuten arbeidet tett med de andre nordiske fekteforbundene for å stå samlet i viktige verdispørsmål som behandles i det Europeiske- og det internasjonale Fekteforbundet.

En veileder som supplerer den internasjonale strategien
Norsk idretts mål for det idrettspolitiske arbeidet er å bidra til en mer demokratisk, åpen og transparent internasjonal idrettsbevegelse med nulltoleranse for korrupsjon. Dessuten skal vi fremme en mer bærekraftig idrett, fair play og menneskerettigheter.

For å ha et felles grunnlag med rammer og retning, vedtok det ekstraordinære idrettstinget i 2021, en felles internasjonal strategi. Med denne også etiske leveregler for internasjonal representasjon fra alle organisasjonsledd i Norges idrettsforbund.

På det samme tinget ble det vedtatt at det skulle utarbeides en internasjonal veileder som skulle supplere strategien.

Målgruppen for veilederen er utøvere som konkurrerer internasjonalt, ansatte og tillitsvalgte i særforbundene som jobber internasjonalt og personer fra norsk idrett som besitter internasjonale verv/posisjoner. 

I denne finnes det også informasjon, råd og tips for utøvere og deres støtteapparat som ønsker å være best mulig forberedt på internasjonale forhold utover selve idrettskonkurransen.

Last ned den nye Internasjonale veilederen via denne lenken