KORONAREGLER FRA 15. JANUAR 2022

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Jan 2022

Matrise som viser koronareglene fra 15. januar 2022. 

Fra og med lørdag 15.januar gjelder nye nasjonale smittevernregler, med vesentlige lettelser for idretten. Det nye regelverket gir stort handlingsrom for barne- og ungdomsidretten, men alle må bruke sunn fornuft og unngå flere nærkontakter enn nødvendig.

De nye reglene er foreløpig gjeldende i fire uker, eller inntil regjering eller byråd fatter andre vedtak.

Gjeldene for barne- og ungdomsidrett innendørs (under 20 år)
Innendørs anbefales det at gruppestørrelse begrenses til omtrent 20 personer, eller etter klasse/kohort. Dersom gruppen tilhører samme skoleklasse kan man være litt romsligere med antallet enn om det er utøvere fra ulike steder. Fekting kan foregå uten krav til avstand.

Barn og unge kan gjennomføre stevner uten krav til avstand og antallsbegrensning for utøvere, trenere, lagledere og nødvendig støttepersonell. Det anbefales imidlertid at størrelsen på stevnene begrenses. 

Flere grupper kan trene eller konkurrere i samme lokaler dersom de holdes adskilt, og til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand. Gruppene skal ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.

Gjeldene for voksenidretten innendørs (over 20 år)
Voksne kan trene og konkurrere innendørs i gruppestørrelse på maks. 20 personer, og skal overholde avstandskrav i både trening og konkurranse. For lavintensitetsaktivitet anbefales minimum 1 meters avstand- For høyintensitetsaktivitet anbefales minimum 2 meters avstand

Flere grupper kan trene eller konkurrere i samme lokaler dersom de holdes adskilt, og til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand. Gruppene skal ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.

Arrangement
Følgende antall publikummere er tillatt på arrangementer:

 • 30 uten faste tilviste sitteplasser innendørs
 • 200 med faste tilviste plasser innendørs

Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

Grupper med deltakere på arrangement kan byttes ut underveis i arrangementet så lenge gruppene holdes adskilt. Utskifting av personer bør skje slik at de nye personene som kommer inn ikke har noe kontakt med personene som forlater arrangementet. Det betyr at kan gjennomføres flere arrangementer i løpet av en dag. Som tidligere regnes ikke arrangører med som deltakere på et arrangement

For sosiale samlinger og sammenkomster innendørs er det ikke tillatt å ha flere enn 30 personer fysisk til stede samtidig. Utendørs kan man være maksimalt 50 personer.

Krav til arrangører
Alle arrangører bør gjøre seg godt kjent med reglene for arrangementer i covid-19-forskriften. Arrangør skal legge til rette for avstand og følge godt smittevern.

Arrangøren har to vesentlige plikter:

 1. Ha en person som er utpekt med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. Denne skal sørge for at alle til stede kan holde 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.

 2. Ha oversikt over alle til stede på arrangementet, og registrere de tilstedeværende med kontaktopplysninger. Registreringen skal oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares. På arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser skal arrangøren ha oversikt over hvor hver enkelt publikum sitter.

Toppidrett
De nasjonale anbefalingene sier nå at toppidrett kan gjennomføres som normalt både under trening og konkurranser. Det er kun fekterne i Fekteforbundet som inngår i toppidrettsdefinisjonen innenfor fekting. 

Det viktigste er fortsatt:

 • Hold deg hjemme om du er syk.
 • Vask hendene ofte, og unngå håndtrykk og klemmer.
 • Reduser antall nærkontakter.
 • Bruk munnbind – utenom aktiviteten når det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre.

Generelle råd:

 • Hold 1 meters avstand og bruk munnbind innendørs.
 • Gjennomfør aktiviteter utendørs så langt det er mulig.
 • Kom ferdig skiftet til trening om du kan.

Kravene følger av den statlige Covid-19-forskriften og kan leses her

Se også informasjon på regjeringen nettsider og hus Kulturdepartementet.