PRØVEORDNING FOR ENKLERE KLUBBDRIFT

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Sep 2020

NIF har nå vedtatt en prøveordning med forenklet tilknytning til norsk idrett. Dette er gjort for å forenkle driften i mindre klubber. Fekteforbundet anser dette som en viktig milestein i arbeidet som gjøres for å bistå de mindre fekteklubbene.

Uansett størrelse på klubben det de samme formaliteter og krav som gjelder ved og etter opptak i Norges Idrettsforbund (NIF). Klubbdriften er regulert gjennom NIF sine lover og regler, enten det har 10 eller 10 000 medlemmer.

Liten sport med små klubber
Et fåtall av fekteklubbene er tilsluttet et fleridrettslag, med de stordriftsfordelene som felles styre og administrasjon kan gi. De fleste klubbene er organisert som særidrettslag, hvor de aller fleste er relativt små. Av 19 fekteklubber som ikke er fleridrettslag, har 11 færre enn 75 medlemmer. 

Få ildsjeler som gjør "alt"
Svarene i Fekteforbundets klubbundersøkelse viste at mange klubber er helt avhengige av noen få ildsjeler. I tillegg til å organisere klubbtreninger og konkurransedeltakelse, sliter mange med å få tid til det administrative arbeidet. Dette kan blant annet føre til at klubbene ikke får utnyttet alle fordelene og støtteordningene som er tilgjengelige via medlemskapet i NIF.

Fekteforbundet fremmer fekteklubbenes interesser
For å bistå fekteklubbene, har Fekteforbundet samlet råd og tips, samt med lenker til maler og til ulike kurs under hovedmenypunktet "Klubbservice" på nettsiden.

Noe som er like viktig, er arbeidet Fekteforbundet gjør vis a vis NIF for å synliggjøre fekteklubbenes utfordringer. Målet er at det tas hensyn til fekting og til fekteklubbenes behov i sentrale beslutninger og i utvikling av nye digitale verktøy for idrettslag. 

Fekteforbundet anser derfor denne prøveordningen som en viktig milestein i arbeidet med å synliggjøre fekteklubbenes utfordringer og fremme deres interesser.

Se informasjon om Fekteforbundets arbeid med idrettspolitikk her.

Beskrivelse av prøveordningen
Det legges opp til at prøveordningen blir gjeldende frem til Idrettstinget 2023. Dette forutsetter at Idrettstinget i 2021 aksepterer en videreføring av muligheten for å dispensere fra NIFs lov, slik det er gitt anledning til i prøveordningen. 

Prøveordningen vil bli gjenstand for løpende følgeevaluering. Fekteklubber som blir en del av denne ordningen, må vite at det kan komme justeringer i lovnormen i eller etter prøveperioden.

Lovnorm for enklere idrettslag
Denne lovnormen kan benyttes av fekteklubber som har mellom 10 og 75 medlemmer og en brutto omsetning på under kr 250 000. Ordningen gjelder for nye så vel som for eksisterende klubber. Ordningen medfører følgende lempninger i krav til idrettslaget:

  • Kun krav om tre styremedlemmer 
  • Ikke krav om kontrollutvalg eller valgkomité
  • Styret kan beslutte organisering av grupper og ev. forsikringer
  • Begge kjønn skal være representert i styret
  • Forvaltningsrevisjonen overlates til årsmøtet og er basert på rapportering fra styret 
  • Kontrollkomiteens ordinære virksomhet, blant annet kontroll av styrets disposisjoner, overlates årsmøtet.  Dette innebærer at styreprotokoller m.m. på oppfordring må gjøres tilgjengelige for årsmøtet 

Det innføres krav til rapportering av bruttoomsetning i forbindelse med samordnet rapportering, og det legges også opp til en årlig oppfølging av de klubbene som har avvik fra kriteriene.

Hvordan komme i gang
For å komme i gang med ordningen, må fekteklubben fatte vedtak om endring av lovnorm på årsmøtet eller på et ekstraordinært årsmøte. Årsmøtene kan gjennomføres både fysisk og digitalt. NIF har utarbeidet hjelpedokumenter til bruk for de idrettslag som ønsker å delta i prøveordningen. Se her.

Endring av lovnorm gjøres direkte via KlubbAdmin. Her vil klubbene bli bedt om å bekrefte at de oppfyller kriteriene, samt laste opp protokoll fra årsmøtet. Se nærmere om hvordan dette gjøres her.

Nye klubber som ønsker å bli tatt opp etter forenklet ordning, skal tas opp på nøyaktig samme måte som ordinære idrettslag i NIF. Idrettskretsene skal henvise små klubber som ønsker å bli tatt opp etter forenklet lovnorm, til ordinære idrettslag dersom det er mulig og formålstjenlig.

Særlige krav til bruk av digitale løsninger
Det påhviler klubbene som tilknyttes prøveordningen et særlig ansvar for at de løpende oppdaterer opplysninger om personer, enten i idrettens felles medlemssystem eller medlemssystem med integrasjonsavtale med NIF, jf. forskrift om medlems- og organisasjonsregistrering. Videre forutsettes det at klubbene overholder krav til årlig rapportering, håndterer krav til internkontroll og fører regnskap via idrettens regnskapskontor eller i et NIF-godkjent regnskapssystem.

Oppfølging av klubbene
Det etableres rapporter i idrettens felles innsikt- og analyseløsning som viser idrettslag fordelt på de ulike lovnormene, samt egne oppfølgingsrapporter med eventuelle avvik i forbindelse med årlig rapportering.

Oppfølging av klubber i ordningen følger i hovedsak samme prinsipper som for ordinære idrettslag, men endring av lovnorm håndteres heldigitalt.

Representasjon og tilskuddsordninger
Klubber tilknyttet prøveordningen har de samme rettigheter og plikter som ordinære idrettslag mht. f.eks. beregningen av representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd, samt tilskuddsordninger.

Har du spørsmål? Kontakt idrettskretsen.