ANTALL AKTIVE FEKTERE FORTSETTER Å ØKE

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Mai 2019

Samordnet Rapportering for 2018 viser at norsk fekting fortsetter å vokse. Fekteklubbenes registrering av 1 796 aktive fektere er en økning på om lag 12 prosent fra året før. Dette betyr at det nå er nærmere 70 prosent flere fektere enn i 2010.

Det siste året er det blitt etablert tre nye fekteklubber, mens én klubb dessverre har blitt borte. De innrapporterte 1 796 aktive fekterne er derfor fordelt på 25 særidrettslag (Fekteklubber) eller fleridrettslag med egen fekteaktivitet, som er tilknyttet Norges Fekteforbund (NF).

Summert er dette godt over 1 500 aktive og 20 idrettslag som kreves for å være et eget særforbund i Norges Idrettsforbund (NIF). 

Det er gledelig å se at de nye klubbene har kommet i gang med klubbdriften, og har klart å etablere aktivitet med et godt antall nye medlemmer. 

Flere barn og ungdom
Barne- og ungdomsgruppen under 20 år øker mest, og er helt klart den største. I "bunnåret" 2010 utgjorde disse under halvparten, men står nå for nærmere 66 prosent av det totale antallet aktive fektere. Dette er for øvrig en økning på tre prosentpoeng fra 2017. 

Økningen i de yngre aldersgruppene merkes blant annet på deltakerantallet i Junior-NM. Årets mesterskap var det første siden 2010 med høyere junior- enn kadettdeltakelse. Dette til tross for at antall deltakende kadetter i denne perioden også har økt med over 23 prosent.

Store størrelsesforskjeller
Mens 2017-rapporteringen viste at det var de relativt mindre og mellomstore klubbene som hadde vokst mest, viser 2018-rapporteringen at disse klubbene med få unntak kun har stabilisert antallet aktive fra 2017. 

Unntakene er Sandefjord Fekteklubb og Stavanger Fekteklubb. Disse klubbene økte antall aktive medlemmer med henholdsvis 60 og 38 prosent. 

Dette betyr at fekteklubben i Sandefjord nærmest har tredoblet antallet siden klubbens første rapportering i 2013. Stavanger Fekteklubb har på sin side ni-doblet antallet aktive siden 2010. Stavanger Fekteklubb er i dag den største utenfor Oslo-området, og ble i 2018 den tredje største på landsbasis.

Allikevel er det de største klubbene som øker mest i antall fektere. De fire største; Bygdø Fekteklubb, Njård Fekting, Stavanger Fekteklubb og Bergens Fekteklubb står fremdeles for 66 prosent av det totale antallet aktive medlemmer.

Rekruttering
Klubbene har ulike strategier for å øke antall medlemmer. De som har synliggjort fekting i nærmiljøet, og samtidig tilrettelagt for nye fektere med f.eks. nybegynnerkurs og kårdelek som er tilpasset ulike aldergrupper, har rekruttert mange nye.

Felles for alle klubbene som lykkes i å øke antallet, har allikevel vært fokuset på å beholde eksisterende medlemmer for å motvirke frafall. 

Fekting er en idrett hvor mestring og fremgang krever mye øvelse. Gode ledere, trenere og et stabilt godt miljø er derfor helt avgjørende for å unngå at medlemmer slutter, og at de kan oppnå gode prestasjoner over tid. 

Klubbtiltak som skaper gode klubbmiljøer, og treningstilbud til både mosjonsfektere og til de som ønsker å satse, har derfor god effekt på både nyrekruttering og for å holde på medlemmene.

Hinder for videre vekst
Fekteforbundets Klubbundersøkelse viser at flere av de mindre klubbene sliter med å komme opp på et tilstrekkelig antall medlemmer som sikrer god drift. 

Få medlemmer gir lave inntekter, og gjør det vanskelig å ansette noen til å drifte klubbene. Uten ansatt daglig leder eller trener, er klubbene helt avhengige av et tilstrekkelig antall tillitsvalgte og frivillige for å kunne organisere klubbtreninger, bestilling av lisenser samt påmeldinger til stevner, og til å organisere deltakelse på aktiviteter som for eksempel treningssamlinger og kurs som tilbys av NF. 

I tillegg er det krevende for små klubber, med noen få ildsjeler, å følge opp administrative krav, samt utnytte mulighetene for bistand av Idrettskretsene og søke på støtteordningene for å blant annet å redusere kostnadene til klubbutstyr som tilbys klubber som er tilsluttet NIF. 

For å redusere frafallet av eksisterende, og øke rekruttering av nye medlemmer er det dessuten viktig at klubbene har plass til nye fektere, og at disse trives i treningslokalene. 

Dessverre har få fekteklubber ressurser til å igangsette egne anleggsprosjekter. De fleste klubbene er derfor avhengige av å leie eller bli tildelt kommunale treningslokaler. Fordi disse ofte må deles med andre idretter, medfører dette flytting av utstyr på hver trening, og i mange tilfeller også ugunstige treningstider.

NF derfor innledet et anleggssamarbeid med de andre kampidrettene med lignende behov og utfordringer. Målet er at alle skal ha et godt sted å trene, og det er utarbeidet en utviklingsplan for dette arbeidet de neste årene.

NF bruker for øvrig mye tid på å bistå fekteklubbene, og anser dessuten overnevnte utfordringer som idrettspolitiske saker som NF arbeider med vis a vis NIF og myndighetene. Målet er å påvirke slik at hverdagen blir enklere for mindre og nystartete klubber, og for øvrig sørge for så gode rammebetingelser og vekstvilkår som mulig for hele fekte-Norge. 

Mer aktivitet i forbundsregi
For å stimulere samholdet i fektemiljøet satser også NF i stadig større grad på å skape arenaer hvor fektere fra ulike klubber og ulike regioner møtes. 

Både de nasjonale- og regionale treningssamlingene, samlingene for barn og ungdom, og for jenter, samt etableringen av Ungdomsserien, skal både forbedre prestasjonene og bidra til godt miljø på tvers av klubb- og geografiske grenser for å holde på fekterne.

Årets igangsettelse av både flere dommer- og trenerkurs skal også både bidra til å utvikle norsk fekting, og gjøre den mer attraktiv for nye fektere. Dessuten skal dette hjelpe klubbene til å kunne tilby de eksisterende medlemmene bedre trenings- og utviklingsmuligheter.  

Økt synlighet
Nyheter, bilder og filmsnutter fra både store og små fekteøyeblikk som deles og likes i sosial medier øker antallet som blir eksponert for fekting. 

For å bidra, publiserte NF hele 78 nyhetssaker på vår nettside i 2018. På NFs Facebook-profil blir det i perioder dessuten publisert opptil to, tre saker ukentlig. 

Disse sakene er ikke kun viktig informasjon til fektere og tillitsvalgte i klubbene. Mange av sakene egner seg for spredning, og kan benyttes av alle for å synliggjøre fekting og tilbudene i hver enkelt klubb. 

NM-Veka gir muligheter
Bartosz Piasecki sitt OL-sølv i London har betydd veldig mye i synliggjøringen av fekting. Det er midlertid vanskelig å få tilsvarende oppmerksomhet i nasjonale medier uten denne type resultater.

Dette er årsaken til at NF i år deltar i NM-Veka. Dette innebærer at fektesporten er lovet over en times live sendetid på NRK. Deltakelsen gir dessuten flere muligheter for å synliggjøre norsk fekting. Vi håper hele fekte-Norge vil bidra til dette. Les mer om dette her.

Stort potensiale
Kvinneandelen holder seg stabilt på rundt 30 prosent, og bør kunne økes. Det er fremdeles kun noen få klubber som dominerer i størrelse og på resultatlistene. Det er dessuten et generasjonsskifte på toppen, og langt mellom gode internasjonale resultater på seniornivå. 

Økningen i antall fektere viser imidlertid økende interesse for sporten vår, og at både store og små fekteklubber kan ha et vekstpotensial som bør utnyttes. Norsk fekting har også vist at vi makter å oppnå gode internasjonale resultater. 

NF har tro på at de igangsatte tiltakene bidrar positivt, men vil i tillegg til overnevnte også igangsette spesifikke tiltak for å øke de sportslige prestasjonene for den nye fektesesongen etter sommerferien.

Vi skal derfor både glede oss over det som er positivt, men samtidig sørge for å holde på, og utvikle den nye fektegenerasjonen som nå kommer for fullt fra flere klubber, fra flere steder i landet.

Norges Fekteforbund gratulerer derfor klubbene med fremgangen, og takker alle som står på for norsk fekting!


AKTIVITETSTALL FRA SAMORDNET RAPPORTERING 2018