NIFs støtte- og tilskuddsordninger 

Norges idrettsforbund har samlet alle frister for de ulike støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag. I tillegg finnes det en rekke andre ordninger som genererer penger til klubbkassene landet over. Følg linken til den totale oversikten over hvilke frister som gjelder for 2019.

Se oversikten over støtteordningene klubbene bør få med seg i 2019 her

De mest vanlige støtteordningene for klubber tilsluttet Norges Idrettsforbund:

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. Klubber som ønsker å søke, bør ta kontakt med sitt lokale idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune. Ler mer om LAM.


Spillemidler til utstyr

Denne ordningen fungerer som en refusjonsordning. Det vil si at klubbene kan søke om å få refundert innkjøp av godkjent utstyr. Utstyret skal allerede være innkjøpt, eller være bestilt. Kvitteringer må kunne fremvises. Alle fekteklubber mottar hvert år en e-post med mer detaljert informasjon om søknadsprosessen. Det søkes via Sportsadmin.
Les mer om Spillemidler til utstyr


ExtraStiftelsen

Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.
Les mer om ExtraStifelsen


Støtte til idrettsskoler

Oppstart- og utviklingsstøtte gis til idrettsskoler som tilbyr idrettsaktiviteter for barn, fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år, og ungdom fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.
Les mer om støtte til idrettsskoler


Voksenopplæringsmidler

Idrettens kursvirksomhet rettet mot voksne som oppfyller gitte kriterier kan få tildelt voksenopplæringsmidler (VO-midler).
Les mer om Voksenopplæringsmidler


Utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge

Refusjonsordning for klubber, kretser og særforbund som har hatt utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge.
Les mer om ordningen

Lokale- og andre støtteordninger for fekteklubber

Oversikt over disse kan fekteklubben få ved å kontakte sin lokale idrettskrets eller søke direkte fra ulike stiftelser og andre aktører som har ulike støtteordninger. Flere fekteklubber har bl.a søkt støtte hos følgende aktører:

Sparebankstiftelsen

Gjensidigestiftelsen

Momskompensasjon

Det er to ordninger for momskompensasjon. Vare- og tjenestemomskompensasjonen skal kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester, men klubber som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift fra ordningen Idrettsanlegg Moms.

Informasjon og søknadsprosedyre for Vare- og tjenestemomskompensasjon

Søknads- og regnskapsskjema for merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Levert av IdrettenOnline