PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT FEKTETING

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Nov 2017

Det ekstraordinære tinget i Norges Fekteforbund ble avholdt på Gardermoen 21. oktober.

Tinget ble ledet av en erfaren dirigent, og Norges Idrettsforbund stilte med to observatører for å sikre en korrekt gjennomføring.

I ettertid har det vært ulike oppfatninger om hvorvidt protokollen i større grad også skal inneholde referater fra innleggene. Dette har forsinket signeringen, og dermed også publiseringen av protokollen.

Tinget valgte ny president og et nytt styre. Disse maner nå til ro, og oppfordrer alle til å løfte blikket for se fremover i arbeidet for norsk fekting.

Les protokollen her1 Kommentar

Kommentarer

  • Norges Fekteforbund

    I etterkant av forbundets ekstraordinære ting (ET), har det oppstått en uklarhetssituasjon i forbindelse med signering av protokollen. I en serie med epost sendt til NF-styret, og i det siste til styret med kopi til klubbene og Norges Idrettsforbund (NIF), fremkommer det at de to som NF-tinget valgte til å signere protokollen ikke ønsket å gjøre det. Det er også blitt kommentert med uriktig informasjon på forbundets hjemmeside om protokollen. NF-styret har siden første eposthenvendelse vedrørende ET-protokollen holdt løpende kontakt med NIF, for å sikre at svar og aksjoner fra styret er i tråd med NIFs regelverk. NIF var observatør under ET og stilte med juridisk kompetanse. NIF har derfor funnet det nødvendig å avklare situasjonen. Nedenfor begrunner NIF hvorfor den publiserte protokollen fullt ut er dekkende for det ekstraordinære tingets vedtak og valg, og at protokollen derfor kan legges til grunn for det nyvalgte forbundsstyrets videre arbeid. Dette er også sendt ut per epost. Sak: Vedrørende godkjenning av protokoll fra Norges Fekteforbunds ekstraordinære Ting 2017 NIF registrerer omfattende aktivitet på e-post rundt spørsmålet om godkjenning av protokollen fra Fekteforbundets ekstraordinære ting 2017. Det er en rekke synspunkter fra ulike aktører på hvordan en protokoll skal utformes, og flere mener det ville vært hensiktsmessig å ha et større innslag av referat fra forhandlingene. NIF registrerer også at dette gjelder de som ble valgt til å underskrive protokollen, selv om disse, gjennom e-postkorrespondanse, har bekrefter at den oversendte protokollen fra den valgte protokollføreren fremstår som ryddig og presis. Man ønsker imidlertid ikke å underskrive protokollen fordi den ikke inneholder en oppsummering av innleggene i diskusjonen der hovedargumentene er presentert. Det er NIFs vurdering at dette ikke er noe annet enn et ønske fra de personene som har et slikt syn, og ikke tilstrekkelig til å frita en valgt delegat fra å underskrive protokollen, såfremt man ikke har anførsler som tilsier at det er direkte feil i protokollen, og disse feilene er vesentlige i forhold til hva som skal være med i en formelt korrekt protokoll. Prinsipielt er det krevende å referere delvis fra forhandlingene. Da blir utvelgelsen og gjengivelsen preget av protokollførers vurdering av hva som er viktig. Dette vil historisk sett bli stående som den autoriserte versjonen av innholdet i forhandlingene. Hvis man allikevel velger å gjengi korte sammendrag av delegatenes innlegg, bør denne gjengivelsen omfatte samtlige innlegg, og den må i etterkant kunne verifiseres, f.eks. gjennom lydbåndopptak og/eller streamingopptak av hele tinget. NIF forstår det slik at dette ikke ble gjort, og da bør det utvises varsomhet i forhold til å gjengi enkelte delegaters innlegg og utelate andre. NIF vil ta initiativ til å få formelt avklart hvordan dette i fremtiden skal praktiseres av sentralleddene i norsk idrett. NIF valgte å være representert på Tinget for å kontrollere at tingforhandlingene forløp i tråd med NIFs og Norges Fekteforbunds lov. Videre ble tinget ledet av en nøytral og kompetent dirigent, hentet fra en annen del av idrettsorganisasjonen. Både dirigenten og NIFs representanter bekrefter at protokollen fremstår som ryddig og presis. Protokollen gjengir hvem som møtte og ble godkjent som delegater til tinget. Den gjenspeiler på en korrekt måte de forslagene som er fremlagt for tinget til avstemming. Den gjengir videre hvilke representanter som tok ordet til hver av sakene som ble behandlet. Og den gjengir hva som ble vedtatt, herunder stemmetallene i hver enkelt avstemming. NIFs vurdering er derfor at protokollen fullt ut er dekkende for det ekstraordinære tingets vedtak og valg, og at protokollen derfor kan legges til grunn for det nyvalgte forbundsstyrets videre arbeid. Vi håper dette virker oppklarende og bidrar til å svare på eventuelle spørsmål. Med vennlig hilsen NF-styret

    30 november 2017

Logg inn for å skrive en kommentar.