FREDRIK HAR STARTET ARBEIDET I FEKTEFORBUNDET

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Okt 2022

Fredrik Backer har startet i jobben som utviklingsansvarlig i Norges Fekteforbund og har kontorplass i Idrettens Hus på Ullevål stadion i Oslo. Foto: Norges Fekteforbund.

Fredrik Backer har nå begynt i stillingen som utviklingsansvarlig i Norges Fekteforbund. 

Fredrik hadde første arbeidsdag 1. oktober, og er i gang med å orientere seg om Fekteforbundets vedtatte planer og rutiner. Han har knyttet kontakt med relevante kontaktpersoner i Norges Idrettsforbund, og er allerede i dialog med flere fekteklubber. De som ennå ikke har blitt kontaktet, blir det. Fredrik ønsker så raskt som mulig å gjøre seg kjent med både trenere og andre relevante kontaktpersoner i alle klubbene.

Rekruttering
En av Fredriks viktigste arbeidsoppgaver blir å bidra til at fekteklubbene systematiserer arbeidet med å få tilbake tapte medlemmer, og at de intensiverer nyrekrutteringen uten å miste fokuset på allerede eksiterende medlemmer. Målet er at alle er aktive så lenge som mulig, og blir gode ambassadører for klubbene og fektesporten for øvrig.

Av aktuelle tiltak han vil forhøre seg om med fekteklubbene om, er blant annet økt fokus på kårdelek for de yngste, flere nybegynnerkurs, og tilpasset trening for nybegynnere. Dessuten vil han kartlegge hvordan fekteklubbene arbeider for å forhindre frafall, og stimulere til deling av best-practice.

Snart vil det igangsettes en fellesidrettslig kampanje med fokus på frivillighet og godt miljø. Dette er grunnlaget for norsk idrett, og en forutsetning for å både beholde og rekruttere medlemmer. Her vil både Fredrik og administrasjonen bidra slik at fekteklubbene tilpasser og tar i bruk materiellet som stilles til disposisjon i rekrutteringsarbeidet.

Klubbutvikling
Fekteklubbene vil snart også få tilgang til et nylaget digitalt årshjul. Dette vil det komme mer informasjon om. Sammen med verktøyet Bedre Klubb, vil dette verktøyet gjøre det enklere å planlegge klubbaktivitetene, øke erfaringsoverføringen ved endringer i klubbstyrene, og dermed forbedre driften av fekteklubbene.

Fredrik vil dessuten være et viktig bindeledd for å systematisere klubbutviklingsarbeidet. Både sammen med Fekteforbundets klubbveileder i arbeidet med kompetanseøkningen i klubbstyrene, og vis a vis klubbtrenerne slik at den sportslige kompetanseoverføringen fra Fekteforbundets arbeid med satsingsgruppene, øvelser og treningskultur, i større grad kan spres og tas i bruk i hele fekte-Norge.

Ett av tiltakene er igangsettelse av et Trenerforum som skal stimulere til økt samhandling og kunnskapsdeling på tvers av klubbene. Første møteplass blir i forbindelse med Siddis Cup hvor alle som fungerer som trener i norsk fekting blir invitert.

Kompetansebygging
Fredrik overtar nå også ansvaret for Fekteforbundets trenerutdanning. Han er allerede i gang med å planleggingen av Trener 1- og 2-kurs som igangsettes på nyåret. Invitasjon til dette kommer når dette er på plass.

Han kommer også til å følge opp de som fungerer som klubbtrenere slik at disse tar den obligatoriske Trenerattesten innen utgangen av 2022.

Videre vil han bistå og være bindeleddet mellom Norges Idrettsforbund og Dommerkomiteen i arbeidet med implementering av Dommerløypa for norsk fekting, slik at dommerkursene fremover tilfredsstiller kravene NIF stiller, tilsvarende til Fekteforbundets trenerutdanning.

På samme måte som for Trenerattesten, vil han dessuten følge opp Dommerkomiteen slik at fektedommerne tar Dommerattesten som snart lanseres.

Treningssamlinger
Fredrik skal både bidra inn mot arbeidet som gjøres i Fekteforbundets utviklingsgrupper, og bistå fekteklubbene slik at det blir arrangert flere regionale treningssamlinger. Per nå arrangeres det flest regionale samlinger i Øst- og Vest-Norge. Målet er at enda flere fektere, fra enda flere klubber deltar på disse, samt at klubbene i Midt-Norge kommer i gang med det samme.

Ansettelsen av Fredrik skal ikke erstatte arbeidet som allerede gjøres av administrasjonen, styret eller komiteene. Målet er at kvaliteten og omfanget øker. Vi håper derfor at alle i norsk fekting ønsker han velkommen, og vil bidra konstruktivt i overnevnte arbeid.