OPPDATERINGER I DEN NASJONALE SMITTEVERNVEILEDEREN FOR IDRETT

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Nov 2020


Mandag 9. november kom nye oppdateringer i den nasjonale smittevernveilederen for idrett. 

I veilederen gis det råd om hvordan fekteklubber på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Målet med de foreslåtte smitteverntiltakene er å beskytte trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte under utøvelse av idrettsaktivitet.

En av endringene gjelder arrangementer innendørs:

  • Innendørs er det en grense på 50 personer ved arrangement uten fastmonterte seter, og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Se endringsloggen her

Generelle tiltak nasjonalt
Rådene i Smittevernveilederen er basert på og de nasjonale innstrammingene som ble innført 5.november.

Se oversikten over nasjonale tiltak fra 5. november her.

På bakgrunn av dette gis følgende råd til idretten: 

  • Klubbene må holde seg løpende oppdatert over hvilke ev. restriksjoner som gjelder i sin kommune og i sin region.
  • Fektere fra kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk skal ikke reise ut av egen kommune/region for å konkurrere. 
  • Nasjonale breddearrangementer bør ikke gjennomføres før det lettes på smittevernrådene fra myndighetene. 
  • Det er viktig at alle tar inn over seg alvoret i smittesituasjonen. Vi skal ikke tøye grensene, men vil anvende forsiktighetsprinsippet.

Kommunale tiltak
Det er viktig å merke seg at flere kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. De ansvarlige i hver fekteklubb bes sjekke nettsiden til sin kommune for informasjon om lokale tiltak. For eksempel har Oslo kommune fattet vedtak om vesentlig skjerpede smitteverntiltak som gjelder frem til 30. november.

Koronavettregler for fekting
I tillegg til de nasjonale og lokale tiltakene, har hver idrett utarbeidet egne særidrettslige protokoller som gjelder for utøvelse av idrett i de enkelte særforbundene. Lenker til våre finnes nedenfor:

Varslingsrutiner ved smitte
Dersom noen tester positivt for smitte, har helsepersonellet ansvar for å rapportere til lokal helsemyndighet (kommuneoverlegen), som igangsetter smitteoppsporing, og iverksetter nødvendige tiltak. 

Om fekteklubbene blir varslet, skal de informere Fekteforbundet, som igjen informerer NIF. For å sikre personvernet, er det ikke nødvendig å informere om mer enn alder og kjønn på den smittete. 

Idrettens Koronavettkurs
Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett. Kurset tar 10-15 minutter. Fekteforbundet oppfordrer fektere, deres foresatte, samt trenere og tillitsvalgte og ikke minst de smittevernansvarlige i klubbene til å ta kurset.

Følg lenken til informasjon om Koronavettkurset her

Hvem har ansvaret for hva?

  • Fekteforbundet har ansvar for å utarbeide egne koronavettregler for fekting og at aktivitet i regi av forbundet er forsvarlig og i henhold til gjeldene krav og retningslinjer
  • Fekteklubbene, ved styret har ansvar for at all aktivitet i klubben er forsvarlig og i henhold til gjeldende krav og retningslinjer
  • Fekterne og fekternes foresatte/verger har ansvar for at fekterne følger gjeldende krav og retningslinjer

Spørsmål om Korona
Mange klubber har spørsmål om korona. Norges Idrettsforbund har laget en temaside med relevante spørsmål og svar.

Følg lenken til spørsmålssiden her