ANGÅENDE SABELFEKTING OG NM-VEKA

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Jul 2019

Presidenten i Norges Fekteforbund, Junjie Cao. Foto: Norges Fekteforbund.

Norges Fekteforbund har registrert noen utspill om årets fektedeltakelse på NM-veka som vi mener gir et feilaktig bilde. Vi ønsker derfor å klargjøre bakgrunnen for våre beslutninger i denne saken.  

Norges Fekteforbund organiserer tilsluttete idrettslag i Norges Idrettsforbund som har aktivitet innenfor de tre våpengrenene i moderne sportsfekting; kårde, florett og sabel. 

En av forutsetningene for vår deltakelse på NM-veka i Stavanger var en lokal fekteklubb med evne og lyst til å være teknisk arrangør av mesterskapet. 

Selv om Molde Fekteklubb meddelte styret i Fekteforbundet at de ønsket å være teknisk arrangør av et sabel-NM under NM-veka, tildelte styret derfor arrangøransvaret til den største lokale fekteklubben i Rogaland, Stavanger Fekteklubb. Denne klubben har 287 aktive medlemmer. Den andre lokale klubben, Stavanger Sabelklubb, er registrert med 10 aktive medlemmer. 

Sabel og kårde er forskjellige våpengrener, men har felles konkurranseutstyr. Egne sabeldommere og tilstrekkelig plass er derfor alt som skulle til for å arrangere et felles Norgesmesterskap i begge våpengrenene. 

Fekteforbundet informerte derfor Molde Fekteklubb og de andre sabelklubbene om at vi vurderte å inkludere et NM i sabelfekting, men at den endelige beslutningen om dette var avhengig av størrelsen på hallplassen vi fikk tildelt til vårt mesterskap av Rogaland Idrettskrets. 

Molde Fekteklubb besvarte på vegne av sabelklubbene i brev til NF-styret at dette ikke var av interesse. Det samme budskapet har de gjentatt per epost ved en senere anledning.

Da det ble klart at vi fikk tildelt tilstrekkelig plass til også å kunne inkludere et sabelmesterskap, forsøkte Fekteforbundet å komme i kontakt med Stavanger Sabelklubb, uten hell. Vi er kjent med deres utfordringer ift. antall medlemmer og treningsaktivitet, men vi hadde et reelt ønske om å involvere medlemmene i NM-veka for å stimulere aktiviteten i klubben.

Om lag 95 prosent av de norske fekterne benytter kun kårde. De resterende fem prosentene; under 100 fektere som benytter sabel og/eller florett, er medlemmer av Kristiansand Fekteklubb, Molde Fekteklubb eller Stavanger Sabelklubb. 

Enkeltpersoner har over lang tid uttrykt sterk misnøye til Fekteforbundets prioriteringer. I tillegg til beslutningene som er gjort i forbindelse med NM-veka, har kritikken dreid seg om bruken av Fekteforbundets midler, med krav om at klubbene selv skal få disponere de øremerkete offentlige tilskuddene som Fekteforbundet mottar som ett av 54 særforbund i Norges Idrettsforbund. 

I likhet med alle idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund mottar de norske fekteklubbene lokale aktivitetsmidler, og har tilgang på en rekke støtteordninger. På samme måte mottar også Fekteforbundet både tilskudd til driften, og øremerkete midler til barn og ungdom, samt til kurs, som dommer- og trenerutdanning i regi av Fekteforbundet. 

De vedtatte forbundsaktivitetene er beskrevet i vår langtidsplan, som er forankret i vårt høyeste demokratiske organ, Fektetinget. 

Istedenfor å akseptere demokratiske vedtak og forholde seg til de oppsatt kriteriene for bruk av tilskuddene, opplever vi dessverre at noen av de tillitsvalgte i sabelklubbene har valgt en konfrontasjonslinje vis a vis Fekteforbundet. Denne motviljen til å samarbeide har hindret oss i å gjennomføre de vedtatte aktivitetene for sabelfekterne. Vi har derfor ikke fått anledning til å organisere felles treningssamlinger i samarbeid med sabelklubbene på samme måte som vi gjør for kårdefekterne.

Norges Fekteforbund er opptatt av alle som bedriver moderne sportsfekting i Norge, også de som har valgt å fokusere på en annet våpengren en kårde. NF-styret har for eksempel tildelt Molde Fekteklubb arrangøransvaret for et offisielt Norgesmesterskap i sabel i 2020, og har vedtatt å bekoste trenerkurs i England for en sabelfekter. 

Vi håper derfor vi med dette har redegjort for våre vurderinger i denne saken, og synliggjort at vi også imøteser et mer konstruktivt samarbeid med flere av de tillitsvalgte i sabelklubbene slik at vi fremover sammen også kan igangsette forbundsaktiviteter for de fekterne som har valgt å fokusere på en annen våpengren enn kårde.

- Junjie Cao, president i Norges Fekteforbund.