IDRETTEN SKAL FORENKLES

Postet av Norges Fekteforbund den 25. Mar 2019

Utfra en erkjennelse av at idretten ikke er organisert på en mest mulig effektiv måte, og ikke i tilstrekkelig grad har klart å ta i bruk digitalisering for å sikre gode tjenester, har Norges Idrettsforbund igangsatt et moderniseringsprosjekt. 

Målet er at idretten skal organiseres mer effektivt for å gjøre det enklere å ta beslutninger og utføre oppgavene som de ulike organisasjonsleddene er forpliktet til. 

Norges Idrettsforbund (NIF) har etter samråd med både idrettslag, -kretser og særforbund definert fire hovedmål:

  1. Styrke idrettens medlemsfokus
  2. Effektiv organisasjon med tydelig ansvars- og rollefordeling
  3. Gode og effektive digitale løsninger
  4. Enhetlig styring av idretten

Basert på disse fire hovedmålene er prosjektet delt inn i tre hoveddeler: 

  • Organisering/fordeling av tjenester og oppgaver (mål 1 og 2)
  • Digitaliseringsprosjekter (mål 1 og 3)
  • Enhetlig styring av idretten (mål 4)

Ny styring og organisering
Idrettstinget i mai skal behandle flere saker som vil danne grunnlaget for den nye organiseringen av norsk idrett og hva dette vil kunne innebære. Endringer på dette nivået kan få stor betydning for norsk fekting. 

Norges Fekteforbund (NF) har derfor brukt mye tid på ivaretakelse av norsk fekting sine interesser i denne prosessen, og jobbet aktivt for å påvirke at det som kommer til votering er til det beste for hele fekte-Norge.  

Les mer om den fremtidig organisering av norsk idrett her 

Les NFs høringssvar på overnevnte her

Digitalisering for å styrke medlemsfokuset
Medlemmene forventer i dag enkle digitaliserte tjenester som hjelper med administrasjon, organisering og gjennomføring av aktivitet. Flere idrettslag er derfor trukket inn i flere piloter for å avklare ønsker og behov for å gjøre hverdagen enklere gjennom enkle, intuitive og effektive digitale løsninger.

Dette prosjektet er allerede vedtatt og holder god fremdrift. Frem til nå har mye av arbeidet gått på å etablere en grundig plan for en gradvis etablering av en ny tjenestearkitektur basert på Microsoft sine skytjenester. 

Ny funksjonalitet og tjenester blir tilgjengeliggjort parallelt med at NIF endrer på den tekniske arkitekturen. 

Felles medlemssystem
Det vil blant annet bli lansert ett felles medlemssystem for norsk idrett. Denne løsningen skal sannsynligvis baseres på dagens Klubbadmin. Løsningen skal ha bedre funksjonalitet og tjenester, være basert på en mer moderne plattform og ha mer moderne brukergrensesnitt. 

NIFs Idrettsstyre kommer trolig til vedta at alle tilsluttete klubber og idrettslag må ha på plass et godkjent medlemssystem innen utgangen av 2019. 

Norges idrettsforbund har laget to animasjonsfilmer som forklarer hvordan digitaliseringsløftet skal gjøre hverdagen enklere for idrettslagene og enkeltmedlemmer/foreldre når de skal utføre aktuelle oppgaver ved bruk av idrettens IT-systemer i fremtiden.

Se filmene her

Les mer om moderniseringsprosjektet her