LANGTIDSPLAN

Mål og tiltak

Norges Fekteforbund sitt formål er å fremme fektesporten i Norge, og representere norsk fekting internasjonalt. Forbundet skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer medlemmene, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. (Fra NF-loven)

Norges Fekteforbund sin virksomhet er i det store og hele basert på offentlige tilskudd fra den delen av Norsk Tipping sitt overskudd som går til idrettsformål. Denne består av en grunnstøtte til særforbundet og øremerkete midler til utviklingstiltak for barn, ungdom og bredde. 

På grunn av Fekteforbundets størrelse og økonomi, baseres virksomheten på en liten administrasjon. For å gjennomføre aktiviteter i regi av forbundet, benyttes derfor også ressurser i klubbene, og i fektemiljøet for øvrig i ulike oppdrag.

Tingperioden 2021 - 2024
Basert på tildelingskriteriene og norsk fekting sine behov har Norges Fekteforbund vedtatt følgende mål: 

  • Vi skal få flere til å starte med fekting 
  • Vi skal beholde utøvere, trenere, dommere og frivillige i sporten 
  • Vi skal arbeide for at alle fektere har et godt egnet sted å fekte 
  • Vi skal få de beste å bli enda bedre

Innenfor hvert målområde har underpunkter som igjen skal operasjonaliseres i tiltak i regi av Norges Fekteforbund.

LAST NED LANGTIDSPLAN 2021 - 2024 HER

Tingperioden 2018 - 2024
Basert på tildelingskriteriene og norsk fekting sine behov har Norges Fekteforbund vedtatt følgende satsingsområder: 

  • Sportslige resultater
  • Klubbutvikling
  • Dommer- og trener utdanning
  • Beholde eksisterende og rekruttere nye fektere
  • Kulturbygging

Innenfor hvert satsningsområde er det satt mål på kort og lang sikt, og dertil adekvate tiltak i regi av Norges Fekteforbund:

LAST NED LANGTIDSPLAN 2018 - 2024 HER