ORGANISERING

Norges Fekteforbund (NF) er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), samt det internasjonale fekteforbundet, Federation Internationale d’Escrime (FIE) og er tilknyttet det europeiske fekteforbundet EFC og Nordisk Fekteunion.


Fektetinget
Fektetinget er NFs høyeste myndighet og avholdes annethvert år (neste gang i 2020). På Fektetinget har de tilsluttete fekteklubbene og medlemmene av NF-styret stemmerett. Fektetinget velger et styre som er høyeste myndighet i perioden mellom to Fekteting. På Fektetinget velges også kontrollkomité, revisor, valgkomité og lovutvalg. Alle disse rapporterer til Fektetinget og er ikke under NF-styrets instruksjonsmyndighet.


Organisasjon
Fekteforbundet er en sentral organisasjon med kontor på Idrettens Hus på Ullevål Stadion i Oslo. Forbundskontoret ledes av generalsekretær i full stilling med en sportslig leder ansatt i 20 prosent stilling. NF og de tilsluttete klubbene er organisert i henhold til de samme lover og bestemmelser som den organiserte idretten for øvrig.

Norges Fekteforbund har ingen organisatoriske eller administrative ledd mellom forbundet sentralt og klubbene. 

Alle fekteklubbene er medlemsstyrte og basert på frivillighet. Dette gjør idretten til en god skole i demokratibygging. Fektingens egenart, kultur og bestemmelser gjør at sporten også kan være en god skole mht. å utvikle høflighet og hensyn til andre mennesker. 

TALSMANNSMATRISE FOR NORGES FEKTEFORBUND


Særforbundsstyrene har det formelle ansvaret for følgende:

 • Særforbundsstyret har ansvar for at Særforbundstinget får forslag til langtidsplan. Den skal være basert på egne prioriteringer, idrettstingets vedtatte langtidsplan (Idretten vil!) og de målbare målene i de fireårige strategiplanene (Idretten skal!)
 • Vedta egne indikatorer for måloppnåelse
 • Oppfølging og gjennomføring ev egne langtidsplaner
 • Sikre god internkontroll
 • Vedta drifts- og langtidsbudsjett for eget særforbund
 • Avlegge årsregnskap og styrets beretning

Generalsekretærene i særforbundene har det formelle ansvaret for følgende:

 • At det blir initiert et arbeid med strategi for særforbundet innenfor rammene gitt av Idrettstinget, idrettsstyret og særforbundsstyret
 • I samarbeid med eget styre utarbeide forslag til mål, tiltak og resultatkrav innenfor rammen av Idrettstingets vedtak, og disponible ressurser og forutsetninger gitt av idrettsstyret og særforbundsstyret
 • Sørge for at det utarbeides forslag til budsjett for særforbundet
 • Sørge for at særforbundet rapporterer til idrettsstyret årlig på mål, tiltak og resultatkrav som er felles for norsk idrett
 • Sørge for at det utarbeides en handlingsplan for særforbundet
 • Sikre at fastsatte mål oppnås, ressursbruken er effektiv og at særforbundet drives i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder krav til godt styresett
 • Sikre at særforbundsstyret har tilstrekkelig styringsinformasjon og forsvarlig beslutningsgrunnlag
 • Følge opp regnskap mot budsjett og rapportere på avvik
 • Sikre at særforbundsstyret avlegger årsregnskap og utarbeider styrets beretning
 • Sikre at virksomhetsstyringen drives etter NIFs gjeldende prinsipper
Levert av IdrettenOnline