TILTAK FOR Å HEVE PRESTASJONENE

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Apr 2019

Med en stor barne- og ungdomsgruppe på gang, ønsker Norges Fekteforbund (NF) å legge forholdene til rette for enda bedre internasjonale prestasjoner. 

Selv om norsk fekting gjennomgår et generasjonsskifte på toppen, er det vedtatt hårete mål:

 «Ett av målene vi har satt oss er norsk OL-deltakelse i 2024. Dette krever dedikasjon og en samlet sportslig innsats fra både forbundet, utøverne og klubbene. I tillegg til dommer- og trenerkurs, samt gjennomføring av en rekke treningssamlinger på ulike nivåer for å øke nivået i fekteklubbene, er også økt fokus på landslaget helt nødvendig for å løfte norsk fekting» 

- Bartosz Piasecki, sportslig leder i Norges Fekteforbund.

Økt satsing på landslaget
Det er for tiden fire fektere som har kvalifisert seg for plass på landslaget. I tillegg til å få representere Norge i eget landslagsantrekk med flagget på brystet, får disse fekterne, sammen med deres reiseleder og eventuell pliktdommer, refundert reise- og oppholdskostnader når de representerer Norge på stevner og samlinger.

For å følge opp disse i enda større grad, og samtidig sikre at nye fektere fra en stadig voksende ungdomsgruppe også kommer opp på et tilstrekkelig godt internasjonalt nivå, må flere ting på plass.

Innføring av landslagskontrakter
For å sikre bedre oppfølging av landslagsfekterne, og tilrettelegge for at klubbene får frem flere fektere på samme nivå, implementeres det i disse dager derfor landslagskontrakter. 

Kontraktene definerer både NF sine sportslige og økonomiske forpliktelser, men klargjør også hvilke krav NF stiller til trening og forberedelser av både landslangsfekterne og deres klubber. 

Dette skal ikke bare heve treningskvaliteten til og fokuset på de eksisterende landslagsfekterne, men også stimulere til økt innsats av de som aspirerer til landslagsplass. 

Øke inntektene
Per i dag har norsk fekting ingen sponsorer som bidrar i den sportslige satsingen. I motsetning til mange andre idretter er det meste av forbundets inntekter offentlige tilskudd i form av tippemidler med klare brukskriterier.

Selv om tilskuddene til både klubbene og til forbundet har økt på grunn av et økende antall aktive medlemmer, er NF avhengig av flere inntekter midler for å kunne stå friere i valg av tiltak.

For å kunne ha noe å tilby potensielle sponsorer, er det i landslagskontraktene derfor også definert hva som kan tilbys utover synlighet på forbundets hjemmeside, og på arrangementer i regi av NF. På bakgrunn av dette vil NF derfor nå lettere kunne iverksette tiltak for å skaffe flere inntekter fra sponsormarkedet.

Holdninger og adferd
Norske fektere, både landslagsutøvere og andre, deltar fra ung alder på stevner i utlandet. På stevner der fekterne blir påmeldt av NF, og hvor NF stiller med reiseleder anses disse å representere Norge. 

For å klargjøre ansvaret til både NF, reiseledere og utøvere er det derfor innført instruks for reiseledere og klare retningslinjer, såkalte spilleregler for både holdninger og adferd for utøverne.

NF håper at dette vil klargjøre ansvar og hva som forventes av både landslagsutøverne og de andre som representerer Norge. Spesielt for de yngste sine foreldre og foresatte kan dette være en trygghet.

Les protokollen og de andre sakene som ble behandlet her.ÅRETS FØRSTE UNGDOMSSAMLING

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Apr 2019

Bildet viser Anna Roskowska ytterst til venstre og deltakerne på treningssamlingen. (Foto: Norges Fekteforbund.) 

Norges Fekteklubb (NF) arrangerte i helgen årets første treningssamling for ungdommer. 22 fektere av begge kjønn fra syv fekteklubber deltok. 

Treningen, som ble avholdt på Bygdøhus i Oslo, besto av to økter hver dag. 

På lørdag var det totalt fem timer med teknikk- og taktikktrening og en blandet treningskonkurranse der alle fektet mot alle til fem støt. 

Også på søndagen var det fokus på teknikk og taktikktrening, før treningssamlingen ble avsluttet med en delt treningskonkurranse til 15 støt. Denne ble vunnet av Vilde Tengesdal fra Bergens Fekteklubb og Emil Draugedalen fra Nøtterøy Fekteklubb. 

I tillegg til treningsfokuset, ble for øvrig lørdagen avsluttet med et hyggelig fellesmåltid. 

Tredje år med ungdomssamlinger
Dette er tredje året på rad NF arrangerer nasjonale treningssamlinger for landets beste 13-15 åringer. 

I tillegg til å forbedre fekternes individuelle ferdigheter og bidra med treningstips til klubbtreningene, skal disse samlingene også skape motivasjon og bidra til vennskap på tvers av klubb- og geografisk tilhørighet i fekte-Norge.

Den neste treningssamlingen for ungdommer vil bli avholdt 5.-6. oktober i forbindelse med Oslo Cup.

NF takker deltakerne for god innsats, og ikke minst Anna Rostkowska fra Stavanger Fekteklubb. På oppdrag av NF ledet hun som vanlig samlingen svært godt!KVALIFISERING TIL OL I TOKYO 2020

Postet av Norges Fekteforbund den 29. Mar 2019

Kvalifisering til fekteøvelsene i OL er annerledes enn i flere andre idretter. Kvalifiseringen i lag- og de individuelle konkurransene foregår i tre steg og starter nå i april. 

De neste Olympiske sommerlekene foregår i perioden 24. juli til 9. august 2020 i Tokyo, Japan. Fektekonkurransen arrangeres i Makuhari Messe fra 25. juli til 2. august. 

Det skal utdeles både lag- og individuelle medaljer i alle våpengrenene for både kvinner og menn. Kvalifiseringen foregår fra 3. april 2019 til 4. april 2020 med følgende tre steg:

1. Kvalifisering som del av et lag
Først kvalifiseres 24 fektere fra åtte lag. Disse er de fire høyeste rangerte lagene på verdensrankingen, og det høyeste rangerte laget fra følgende soner: Europa, Amerika, Asia/Oseania og Afrika. Fekterne som er kvalifisert via disse lagene blir også automatisk kvalifisert for deltakelse i den individuelle konkurransen.

2. Individuell kvalifisering 
I tillegg til de som er kvalifisert via lagkvalifiseringen, er det satt av seks plasser til fektere som kan kvalifisere seg direkte fra verdensrankingen. Disse plassene fordeles på soner. Av disse seks plassene, er to tildelt fektere fra Europa.

3. Sonekvalifisering
Alle nasjonene innenfor hver sone, med fektere som ikke har tilfredsstilt kravene fra lag- eller den individuelle kvalifiseringen, kan stille med én fekter hver i et eget kvalifiseringsstevne. Vinnerne av disse kvalifiseringsstevnene, en fra hver sone, kvalifiserer seg også.

Norsk kvalifisering
Om norske fektere ikke kvalifiserer seg som lag eller individuelt (punkt 1 eller punkt 2), har NF, ved Teknisk Komité besluttet at det er de norske fekterne som er høyest rangert på FIE-listen i hver klasse som skal få muligheten til å delta på det europeiske kvalifiseringsstevnet, så fremt hun/han har oppnådd minst 2 FIE-poeng. 

Hvilket stevne som vil være det Europeiske sonekvalifiseringsstevnet er ennå ikke bestemt.

Les mer om OL-kvalifiseringen her

IDRETTEN SKAL FORENKLES

Postet av Norges Fekteforbund den 25. Mar 2019

Utfra en erkjennelse av at idretten ikke er organisert på en mest mulig effektiv måte, og ikke i tilstrekkelig grad har klart å ta i bruk digitalisering for å sikre gode tjenester, har Norges Idrettsforbund igangsatt et moderniseringsprosjekt. 

Målet er at idretten skal organiseres mer effektivt for å gjøre det enklere å ta beslutninger og utføre oppgavene som de ulike organisasjonsleddene er forpliktet til. 

Norges Idrettsforbund (NIF) har etter samråd med både idrettslag, -kretser og særforbund definert fire hovedmål:

 1. Styrke idrettens medlemsfokus
 2. Effektiv organisasjon med tydelig ansvars- og rollefordeling
 3. Gode og effektive digitale løsninger
 4. Enhetlig styring av idretten

Basert på disse fire hovedmålene er prosjektet delt inn i tre hoveddeler: 

 • Organisering/fordeling av tjenester og oppgaver (mål 1 og 2)
 • Digitaliseringsprosjekter (mål 1 og 3)
 • Enhetlig styring av idretten (mål 4)

Ny styring og organisering
Idrettstinget i mai skal behandle flere saker som vil danne grunnlaget for den nye organiseringen av norsk idrett og hva dette vil kunne innebære. Endringer på dette nivået kan få stor betydning for norsk fekting. 

Norges Fekteforbund (NF) har derfor brukt mye tid på ivaretakelse av norsk fekting sine interesser i denne prosessen, og jobbet aktivt for å påvirke at det som kommer til votering er til det beste for hele fekte-Norge.  

Les mer om den fremtidig organisering av norsk idrett her 

Les NFs høringssvar på overnevnte her

Digitalisering for å styrke medlemsfokuset
Medlemmene forventer i dag enkle digitaliserte tjenester som hjelper med administrasjon, organisering og gjennomføring av aktivitet. Flere idrettslag er derfor trukket inn i flere piloter for å avklare ønsker og behov for å gjøre hverdagen enklere gjennom enkle, intuitive og effektive digitale løsninger.

Dette prosjektet er allerede vedtatt og holder god fremdrift. Frem til nå har mye av arbeidet gått på å etablere en grundig plan for en gradvis etablering av en ny tjenestearkitektur basert på Microsoft sine skytjenester. 

Ny funksjonalitet og tjenester blir tilgjengeliggjort parallelt med at NIF endrer på den tekniske arkitekturen. 

Felles medlemssystem
Det vil blant annet bli lansert ett felles medlemssystem for norsk idrett. Denne løsningen skal baseres på dagens Klubbadmin. Løsningen skal ha bedre funksjonalitet og tjenester, være basert på en mer moderne plattform og ha mer moderne brukergrensesnitt.

Norges idrettsforbund har laget to animasjonsfilmer som forklarer hvordan digitaliseringsløftet skal gjøre hverdagen enklere for idrettslagene og enkeltmedlemmer/foreldre når de skal utføre aktuelle oppgaver ved bruk av idrettens IT-systemer i fremtiden.

Se filmene her

Les mer om moderniseringsprosjektet her NORSK FEKTING UNDER LUPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Mar 2019

Ett av forbundstiltakene som ble foreslått, og som ble godt mottatt på klubbseminaret i forbindelse med det siste Fektetinget, var kartlegging av status og behov i fekteklubbene.

Fekteforbundet ønsket både å innhente informasjon for å velge forbundsvise utviklingstiltak som i størst mulig grad støttet klubbene og deres medlemmer, og stimulere til diskusjon i klubbstyrene om den videre utviklingen av hver enkelt klubb.

Av den grunn utarbeidet NF en stor undersøkelse som ble sendt til alle fekteklubbene i oktober 2018. 

I undersøkelsen ba NF klubbene om å velge grad av enig-/uenighet eller svare nøytral/vet ikke, samt rom for å utdype hvert av de nedenstående tema med kommentarer. 

 • Anleggssituasjonen og tilgang på utstyr
 • Behov for trenere, dommere og tilhørende kompetanse
 • Kompetansenivået på klubbdrift og behov for klubbutvikling
 • Nyrekruttering/frafall og markedsføring
 • Fekteforbundets aktiviteter for barn og ungdom samt kursing
 • Fekteforbundets arbeid for å representere norsk fekting for øvrig og informasjon om dette  

I tillegg til de definerte områdene kunne klubbene beskrive fem områder som hindret klubben å nå sine mål.

Svarene skulle gi Fekteforbundet styringsinformasjon, samtidig stimulere diskusjonen i klubbstyrene om den videre utviklingen av klubben. NF ba derfor om at undersøkelsen ble besvart av klubbledelsen i fellesskap.

Antall svar
Svarfristen var opprinnelig en måned, men har blitt forlenget etter påminnelser. NF skulle gjerne sett at flere klubber benyttet anledningen til å komme med sine tilbakemeldinger.

Både store og små klubber, nye og gamle, klubber i regionene og studentklubber har deltatt i undersøkelsen.

Resultatene er basert på svar fra følgende ti klubber: Bygdø Fekteklubb, Njård Fekting, Bergens Fekteklubb, Tordenskiold Trondheim Fekteklubb, Drammen Fekteklubb, Stavanger Fekteklubb, Nøtterøy Fekteklubb, NTNUI Fekting, Gjøvik Fekteklubb og BSI Fekting. 

Samlet representerer disse klubbene om lag 75 prosent av alle aktive fektere.

Gode indikasjoner
Som informert i undersøkelsen, er det både vanskelig og uhensiktsmessig å gjennomføre en anonym undersøkelse. Som avtalt offentliggjøres derfor ikke hver enkelt klubb sine tilbakemeldinger. 

Svarene peker imidlertid i stor grad i samme retning. Vi må derfor anta undersøkelsen gir en god indikasjon på status i fekteklubbene.

HOVEDFUNN FRA UNDERSØKELSEN:

Klubbenes vurdering av egen aktivitet på fektesalene
Kun et fåtall klubber disponerer egne fektesaler. De klubbene som benytter kommunale treningsfasiliteter har kontakt med idrettsråd i forbindelse kommunens fordeling av kommunal halltid.

Alle klubbene ønsker flere aktive medlemmer, men et mindretall har en definert handlingsplan for å rekruttere nye og for å forhindre frafallet av eksisterende medlemmer. 

Et fåtall har heller ikke definert mål, eller foretatt prioriteringer mellom breddeaktiviteter for å øke medlemstallet og aktiviteter som skal forbedre klubbens sportslige resultater.

Kun et mindretall av klubbene har et treningstilbud som er tilpasset fektere med nedsatt funksjonsevne, men alle klubbene har tilrettelagt for gjenbruk og utlån av utstyr for å redusere kostnadene, og gjøre det enklere for nye fektere å begynne.

Klubbenes vurdering av egen klubbdrift
Flertallet arbeider aktivt for å rekruttere unge til verv i klubbstyrene for å sikre erfaringsoverføring mellom klubbstyrene, men et stort flertall av klubbene har behov for økt kunnskap om klubbdrift. 

Ingen av klubbene kan svare sikkert på at alle i styret har gjennomgått NIFs e-læringskurs for styremedlemmer, og kun et mindretall av klubbene svarer at de er kjent med NIF og NF sin verktøykasse for klubb- og økonomidrift som ligger på Fekteforbundet sin nettside.

Ingen av klubbene har besvart at de ikke ønsker å delta på klubbuviklingskurs, men flere har kommentert at de er usikre på om de tillitsvalgte har tid til dette. 

De klubbene som deltatt på klubbuviklingskurs og klubbutviklingsbistanden som idrettskretsene tilbyr svarer at de har hatt god nytte av dette.

Klubbenes vurdering av NF sine aktiviteter for barn og ungdom
Et flertall er enige i at NF bør opprettholde vektingen mellom regionale og nasjonale samlinger i aktivitetsplanen. Det samme gjelder vektingen mellom det sosiale og konkurranse-/ treningsaspektet på samlingene. 

Selv om både konkurranseaspekt og kulturbygging oppfattes som like viktig, ønsker et flertall større fokus på det sosiale for å stimulere miljøet på tvers av klubber og regional tilhørighet i forbindelse med stevner og treningssamlinger. 

Dette for å gjøre fektemiljøet mer attraktivt for å øke rekrutteringen og forhindre frafall.

Flertallet er forøyde med NFs delegering av, og tildeling av arrangøransvaret til klubbene. Det samme gjelder selve gjennomføring av Norgescupstevner og Norgesmesterskap. 

Et stort flertall mener imidlertid at stevnearrangørene bør gjøre mer for å markedsføre stevnene og utnytte disse for å synliggjøre fekting både lokalt og nasjonalt. Dette for å bidra til nyrekruttering og de aktives motivasjon både lokalt og nasjonalt.  

Flertallet synes at stevne- og årskalenderen er lett tilgjengelig, og at denne kommer tidlig nok til at det blir tid til å planlegge. Flere klubber ytret ønske om at NF bør ta i bruk bedre hjelpemidler for å gjøre kalenderen enklere tilgjengelig. 

Bortsett fra at studentklubbene synes at flere stevner kolliderer med eksamensperiodene, har ingen klubber kommentert negativt om stevneoppsettet.

Klubbenes vurdering av NF sine kurs og utdanningsaktiviteter
Ingen av klubbene er uenige i at kvalifiserte dommere er med på å heve nivået på norsk fekting. Flertallet mener at de har et tilstrekkelig antall kvalifiserte dommere som kan og vil dømme med nåværende dommerkrav. 

Flere klubber mener imidlertid at strengere dommerkrav til de deltagende klubbene vil kunne begrense deltakelse på nasjonale stevner om det ikke blir utdannet flere dommere i klubben.

Alle klubbene ser nytten av å ha kvalifiserte trenere, og alle har behov for mer og bedre trenerkompetanse.

Flere klubber har kommentert at det er viktig å rekruttere flere ungdommer, både til dommer- og til trenerkurs. Dette både for å øke sannsynligheten for at kompetansen blir benyttet både i klubbene og på stevner, men også for å holde på ungdommene i en alder der frafallet er stort.

Hva hindrer klubbene å nå sine mål?
I tillegg til de faste spørsmålene, ble klubbene bedt om å gi tilbakemelding om hvilke de viktigste hindringene klubbene hadde for å nå sine mål. 

Svarene var i stor grad sammenfallende:

 • Manglende eller ugunstige halltider og tilgang på kvalifisert trenerkapasitet
 • Manglende lyst og/eller mulighet hos foreldre og aktive fektere til å påta seg verv i klubbene
 • Få ildsjeler som gjør «alt» i klubben og dermed blir utslitte
 • Tillitsvalgte er lite engasjert i annet enn gjennomføring av klubbtreningene
 • Mange små særidrettslag med lave medlemstall som gir trang klubbøkonomi
 • Manglende kunnskap om, eller tid til å utnytte de hjelpe- og støtteordningene som er tilgjengelig for klubber tilsluttet NIF og NF
 • Høy turn-over pga. stort frafall i både medlemsmassen og blant de tillitsvalgte
 • Flere konkurransetilbud for de «nest beste»
 • Tynn jenteklasse gir dårlig sparring og påvirker og rekruttering/frafall negativt

Vurdering av Fekteforbundet sine særforbundsoppgaver
I tillegg til å stimulere til at fektenivået øker, har NF som mål å øke aktiviteten blant barn og unge, stimulere klubbutviklingen og bygge vennskap mellom fekterne fra ulike klubber og regioner for å bygge miljø og forhindre frafall.

I tråd med dette, vedtok det forrige ordinære Fektetinget langtidsplanen som inkluderer regionale- og nasjonale treningssamlinger, Ungdomsserien, trener- og dommerkurs, samt klubbutviklingsprosjekter i samarbeid med idrettskretsene.

Dette er aktiviteter som skal gjennomføres i regi av NF, og som dermed tilfredsstiller kriteriene i aktivitetstilskuddene til barn og ungdom som NF mottar.

Det er gledelig å konstatere at klubbundersøkelsen understøtter tingvedtakene, og at fokuset på alle de nasjonale og regionale treningssamlingene, samt dommer- og trenerkursene som settes opp tilfredsstille et behov i de fleste klubbene

Et stort flertall er fornøyde med NF-aktivitetene og om bruken av epost og antallet nyhetssaker på forbundets nettside og offisielle profil på Facebook i gjennomføringen av disse.

Ingen av klubbene er uenige i at NF bør arbeide for at Norges Fekteforbund består som et eget særforbund i den pågående omorganiseringsprosessen i Norges Idrettsforbund, og støtter NF i arbeidet som gjøres for fekterne og for å bedre rammebetingelsene for både klubbene og norsk fekting for øvrig.

NYTTIGE SVAR
NF mener svarene gir klare indikasjoner på at NF har truffet godt med tiltakene som gjennomføres, og at forbundet således både leverer på klubbenes behov og på det som man er forpliktet til gjennom tilknytningen til Norges Idrettsforbund.

På samme måte, håper NF at gjennomgangen også har gitt de tillitsvalgte nyttige innspill i klubbenes utviklingsarbeid fremover.

Det aller viktigste er at svarene også synliggjør flere områder hvor vi sammen kan jobbe mer slik at medlemsveksten fortsetter. 

Norges Fekteforbund takker derfor alle som har bidratt i undersøkelsen!
Levert av IdrettenOnline