STEVNEKALENDER FOR SESONGEN 2019/20

Postet av Norges Fekteforbund den 31. Mai 2019

Bildet er tatt fra Nøtterøy CUP 2019 som avsluttet denne sesongens Ungdomsserie. (Foto: Ellen Vokes, Njård Fekting)

Neste sesongs stevnekalender er laget. Rankingstevnene for den kommende sesongen er publisert under Terminliste på våre nettsider. 

Her finnes også en fullstendig oversikt med datoer for både rankingstevner og nasjonale treningssamlinger. Dessuten finnes det lenker til det svenske, det europeiske og det internasjonale fekteforbundets kalendere på denne siden. 

Om det kommer endringer i de internasjonale kalendrene, vil Fekteforbundet være nødt til å gjøre endringer. I så fall, vil det komme informasjon om dette.

Datoene for neste sesongs stevner i Ungdomsserien er også klare, men en fullstendig beskrivelse for dette vil komme senere. 

Endret beregning av rankingpoeng 
I tillegg til å fastsatt regler for hvilke stevner som kvalifiserer for rankingpoeng, fastsetter forbundet også hvordan poengene regnes ut avhengig av hvilket resultat man har oppnådd under konkurransen. Denne poengberegningen er nå endret. 

Endringen innebærer endret vekting mellom nasjonale og internasjonale plasseringer, samt mellom Norgesmesterskap og resultater fra Norgescupsstevner. Når sesongen starter vil de gamle poengene tilpasses de nye poengberegningene. 

Norsk ranking 
Norsk ranking for seniorer, juniorer og kadetter er basert på et rankingsystem som rulleres over sesongen. Poengene for konkurransene forrige sesong erstattes når samme eller tilsvarende konkurranse er gjennomført i den neste sesongen. Europa- og Verdensmesterskap inngår ikke i Norsk ranking.

I alle norske konkurranser som inngår i Norsk ranking, skal Norsk ranking anvendes som seeding. Alle fektere med norsk lisens inngår i Norsk ranking, også fektere som representerer andre land i internasjonale mesterskap. 

Se oversikten over stevnene som inngår i Norsk ranking her.

Regionale treningssamlinger
Fekteklubbene i de ulike regionene må avtale seg imellom hvilke tidspunkter som passer. Fekteforbundet skal orienteres i god tid, slik at samlingene kan planlegges. 

Les mer om organisering av de regionale treningssamlingene her.

Spørsmål og kommentarer til kalenderen og til tidspunktene for de regionale treningssamlingene kan sendes til Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki0 Kommentar

FEKTEPRESIDENTEN FIRE GANGER PÅ IDRETTSTINGETS TALERSTOL

Postet av Norges Fekteforbund den 27. Mai 2019

Fektepresident Junjie Cao på talerstolen under Idrettstinget 2019. (Foto: Norges Fekteforbund)

Det ble et spennende Idrettsting som viste at én stemme kan være utslagsgivende. Fektepresident Junjie Cao er fornøyd med utfallet av både vedtak og valg.

Idrettstinget som avholdes hvert fjerde år er Norges Idrettsforbund (NIF) sin høyeste myndighet. Årets ting, der både Fekteforbundets president Junjie Cao og generalsekretær Claes H. Bendiksen deltok, ble avholdt på Scandic Lillehammer Hotel.

I tillegg til å godkjenne årsrapporter og regnskap, valgte tinget ny idrettspresident og nytt idrettsstyre. Det ble dessuten vedtatt en rekke lovendringsforslag og ny langtidsplan som både blir styrende for fekteklubbene og Norges Fekteforbund.

Kulturministeren varslet om økte krav
Kulturminister Trine Skei Grande, som var gjest på tinget, uttrykte klare forventninger til den organiserte idretten:

Fremover vil det i tildelingen av tippemidler følge økte krav til arbeidet mot økonomiske barrierer for barn- og ungdomsdeltakelse, og til forbedret kjønnsbalanse i både ledelse og medlemsmasse. Hun påpekte dessuten fokuset på mer tilgjengelig barne- og ungdomsaktivitet og viktigheten av livslang deltakelse i idretten.

For øvrig forventer hun at norsk idrett fortsetter arbeidet med å være et forbilde for verdensidretten innenfor de norske Barnebestemmelsene og den verdibaserte toppidretten. 

En god nyhet var også at hun vil øke offentlige tildelinger til internasjonale mesterskap, og poengterte at disse også skal gå til de mindre idrettene som ønsker å invitere til internasjonale mesterskap i Norge.

Store endringer i idretten
I løpet av de siste to årene er det igangsatt store endringsprosesser i NIF. Det dreier seg om organiseringen av norsk idrett, hvilke type anlegg som skal prioriteres i ny anleggsstrategi, samt forvaltningsprinsippene i fordelingen av spillemidler mellom ulike organisasjonsledd, og mellom de ulike særidrettene som er tilsluttet NIF.

Flere av endringene som har vært diskutert ville kunne gi uheldige konsekvenser for norsk fekting. For eksempel har sammenslåing av mindre særforbund, og endringer i kriteriene for tilskudd vært tema. 

Vi mener at disse prosessene berører flere sider av samme sak, og har stor betydning for både fektingens selvbestemmelsesrett og for våre økonomiske rammebetingelser for å videreutvikle norsk fekting. 

Det er svært viktig for oss at de små idrettene med lave kommersielle inntekter, og dermed helt avhengig av tilskudd, gis tilstrekkelige bistand til å utvikle seg ut fra sine egne forutsetninger.

Økt politisk gjennomslagskraft
Resultatet av overnevnte endringsprosesser vil både innvirke på våre muligheter til å videreutvikle norsk fekting, men berører også selve grunnlaget for å kunne opprettholde et mangfold av både store og små idretter i Norge.

Før flere av de store sakene blir fremlagt Idrettstinget, har de vært gjenstand for en lengre administrativ behandling. 

Fekteforbundet har derfor arbeidet målrettet over lang tid for å øke vår politiske gjennomslagskraft for å påvirke prosessene. 

Dette har vi gjort igjennom aktiv deltakelse i alle prosesser og poengterte svar i viktige høringssaker.

Vi mener vi har klart å motvirke ufordelaktige beslutninger underveis, og fått spilt inn våre syn i saksgrunnlagene som ble foreslått vedtatt på tinget.  

Ubundet mandat
Etter styrebehandling av innkallingen og saksgrunnlagene fikk president Junjie Cao ubundet mandat i alle sakene som skulle behandles på Idrettstinget.

Dette ga ham god mulighet til å være fleksibel for å kunne ivareta fektesportens interesse i alternative forslag som kan komme under tingforhandlingene. 

Ikke minst gjorde dette styrevedtaket oss interessante for presidentkandidatene. Vi fikk derfor gode muligheter til å presentere våre behov og interesseområder i forkant av presidentvalget.

Fire ganger på talerstolen
På Idrettstinget fikk vi dessuten vist oss frem. Film om fekting ble vist i vrimleområdet i pausene underveis i Idrettstinget, og Junjie Cao var hele fire ganger på talerstolen.

Til tross for forslagenes gode intensjoner, ønsket Cao å synliggjøre mindre klubbers utfordringer med å tilfredsstille enkelte av de foreslåtte vedtakene. 

Små fekteklubber, som har et begrenset utvalg å rekruttere tillitsvalgte fra, vil kunne ha problemer med økte krav til alders- og kjønnsrepresentasjon blant styremedlemmer.

Det samme gjaldt de foreslåtte begrensingene på reisetid til og fra trening og konkurranse i Barnebestemmelsene. På steder med kun én fekteklubb, ville en maksimal reisetid på 30 minutter begrense rekrutteringen og legge store hindringer for aktiviteten blant de yngste.

Cao presiserte dessuten viktigheten av full åpenhet i Idrettsstyrets behandling av høringssvar, og etterlyste konkrete tilbakemeldinger på innspillene de mottar.

En viktig stemme
På idrettstinget har både idrettskretsene og særforbundene stemmerett, med 75 stemmer hver. Store idrettskretser og store særforbund har flere stemmer enn de mindre. I tillegg har også hele idrettsstyret stemmerett, inkludert IOC-representanten Kristin Kloster Aasen og tre utøverrepresentanter.

Etter godkjenning av delegatene hadde Norges Fekteforbund, som ett av de mindre av NIFs 54 særforbund, én stemme av totalt 164. 

Én stemme kan virke lite, men i forhold til størrelsen på vår medlemsmasse er dette forholdsmessig mye. Hver stemme blir dessuten ekstra viktig i jevne valg som presidentvalget skulle vise seg å bli. 

Idrettspresidenten ble valgt med kun to stemmers overvekt. Dette innebærer at én stemme forhindret at valget ble avgjort med loddtrekning.

Fornøyd med tingvedtak
Norges Fekteforbund er stort sett godt fornøyd med tingvedtakene. Målene som er vedtatt i moderniseringsprosessen og i langtidsplanen er å sørge for mest mulig ressurser til aktivitet gjennom en medlemsstyrt, effektiv og endringsdyktig organisasjon. Disse er også riktige for oss.

Vi vil imidlertid fortsette arbeidet med å påvirke valg av virkemidler for å nå målene. Disse må ta hensyn til ulike behov og innebære tilstrekkelige rammebetingelser for utvikling av mindre idretter som fekting. 

Dessuten må vi arbeide for at for eksempel utviklingen av de nye digitale løsningene og endringene for øvrig i NIFs Moderniseringsprosjekt blir tilpasset slik at de også forenkler driften av fekteklubbene.

Idrettstinget vedtok imidlertid fem resolusjoner som kan leses her.

Tingprotokollen kan leses her

Viktig og riktig valg av ny president
Etter valgkomiteens innstilling av Sven Mollekleiv som president 29. mars, har både den avgåtte Idrettspresidenten Tom Tvedt og Berit Kjøll blitt foreslått av særforbund.

Presidentvalgkampen ble stadig mer intens, og fortsatte gjennom den siste natten før søndagens valg:

"Jeg har brukt mye tid i samtaler med kandidatene, og er fornøyd med at Berit Kjøll ble valgt som president. Det var nødvendig med et nytt lederskap, og jeg har god tro på at Berit Kjøll både har evnen til å skape tillit til idrettsbevegelsen, og et nødvendig engasjement til å gjennomføre de vedtatte planene - uten å glemme de mindre idrettene som fekting"
- Junjie Cao, president i Norges Fekteforbund. 

Vi har nå fått en idrettspresident som vil arbeide for tydeligere ledelse, økt samfunnsansvar og styrking av idrettens rammebetingelser. 

Norges Fekteforbund har dessuten tro på at hun også tar med seg våre innspill om å ta mer hensyn til de mindre idrettenes behov videre, slik at det fremover tilrettelegges bedre for et bredt idrettsmangfold.

Godt Idrettsstyre
Det kom også benkeforslag på en rekke av valgkomiteens forslag til styremedlemmer. Vi har uansett tro på at tinget har valgt et kompetent styre som både ivaretar kontinuitet og nytekning. Se hvem som ble valgt her.

Norges Fekteforbund er spesielt glad for at Sondre Sande Gullord, som tidligere satt som ungdomsrepresentant og som var vår kontaktperson i styret, har fått fornyet tillit som ordinært styremedlem valgt for fire år. 

Han har blitt godt kjent med norsk fekting, og vi håper derfor vi kan beholde ham som vår kontaktperson i Idrettsstyret.

Norges Fekteforbund vil derfor gratulere Berit Kjøll og Sondre Sande Gullord, samt hele det nye Idrettsstyret med valget! Vi vil også takke avtroppende Idrettspresident Tom Tvedt for sin interesse for og hjelp til fektesporten i sin presidentperiode. 

Det kan også nevnes at Jeppe Normann fra Bygdø Fekteklubb fikk fornyet tillit som medlem av NIFs Appellutvalg. Vi gratulerer!0 Kommentar

ÅRETS UNGDOMSSERIE AVSLUTTET PÅ NØTTERØY

Postet av Norges Fekteforbund den 27. Mai 2019

Bildet er fra diplomutdelingen etter sesongens Ungdomsserie. (Foto: Norges Fekteforbund)

Fekteforbundets har som mål å øke aktiviteten blant barn og unge, skape et tettere samarbeid mellom klubbene og stimulere til vennskap på tvers av geografi. Ungdomsserien er ett av tiltakene som skal bidra. 

Norges Fekteforbund satser på regionale treningssamlinger utenfor Østlandet. I denne regionen, med kortere avstand mellom klubbene, er imidlertid igangsettelse av en egen ungdomsserie valgt som virkemiddel. 

Konkurransene er uhøytidelige, men er ment å gi fekterne spennende opplevelser og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser. Selv om Ungdomsserien gjennomføres som regionale konkurranser på Østlandet, er den allikevel også åpen for fektere fra hele landet.

Andre året
Sesongens Ungdomsserie var den andre i rekken, og har bestått av ZORRO Cup hos Oslo Fekteklub, Angelini Cup hos Bygdø Fekteklubb, Vårstøtet hos Njård Fekting, før serien i helgen ble avsluttet med Nøtterøy Cup hos Nøtterøy Fekteklubb.

Hagefest og lagkonkurranse for veteraner
Som i fjor ble serien avsluttet med hyggelig hagefest med diplomutdeling som både fektere i de ulike aldersklassene og foreldrene deltok på.

I tillegg til Ungdomsserien, arrangerte Nøtterøy Fekteklubb som i fjor en lagkonkurranse for veteraner. Dette er tiltak som også stimulerer til økt aktivitet og samhold blant de eldre fekterne. Norges Fekteforbund håper dette vil bli videreført, og at også andre klubber inkluderer dette i sine stevnearrangementer.

Fortsetter neste sesong
Årets Ungdomsserie samlet 118 fektere fra 14 fekteklubber. Dette er gode tall, men dessverre noe færre deltakere enn i fjor. Ungdomsserien vil uansett bli gjennomført med de samme fire stevnene neste sesong, og da forhåpentligvis med høyere deltakelse. 

Norges Fekteforbund appellerer derfor til at de mindre fekteklubbene motiverer sine medlemmer, og spesielt jentene til å delta. Nærmere informasjon om neste sesongs Ungdomsserie vil bli publisert.

Bilder
Flere av fekteklubbene har tatt mange flotte bilder fra konkurransene. Vi oppfordrer så mange som mulig til å bidra med dette, og til å spre disse på sosiale medier. Dette er noe fekterne setter pris på, og som også vil være med på å økte fektesporten synlighet og dermed bidra positivt i klubbenes rekrutteringsarbeid. 

Se bilder på Njård Fekting sin Facbookprofil
Se bilder på Nøtterøy Fekteklubb sin Facbookprofil
Se bilder på Bygdø Fekteklubb sin Facbookprofil

Andre samling i trenerutdanningen
Parallelt med konkurransene arrangerte Norges Fekteforbund den andre samlingen i trenerutdanningen. 

18 deltakere gjennomførte 14 undervisningstimer under kyndig veiledning fra kursleder Mariusz Piasecki. Les mer om Fekteforbundet sin trenerutdanning her.

Norges Fekteforbund takker alle klubbene som har arrangert stevner i Ungdomsserien. En ekstra stor tatt til Nøtterøy Fekteklubb og familien Draugedalen som nok en gang arrangerte en storartet avslutning hjemme i egen hage!

RESULTATER NØTTERØY CUP 2019

RESULTATER UNGDOMSSERIEN 2018/19
0 Kommentar

ER GODT FORBEREDT TIL IDRETTSTINGET

Postet av Norges Fekteforbund den 24. Mai 2019

Bildet viser Junjie Cao, president i Norges Fekteforbund (Foto: Norges Fekteforbund)

Idrettstinget 2019 er nå i gang på Scandic Lillehammer Hotel. Idrettstinget er Norges Idrettsforbund sin høyeste myndighet, og avholdes hvert fjerde år innen utgangen av juni. Junjie Cao stiller som delegat for Norge Fekteforbund.

I tillegg til å godkjenne årsrapporter og regnskap, skal tinget velge idrettspresident og idrettsstyre, samt behandle en rekke saker som også inkluderer ny langtidsplan og flere lovendringsforslag.

Både valgene av president og styre, samt vedtakene som gjøres på et idrettsting blir styrende for norsk fekting, og har stor betydning for de fremtidige rammevilkårene for både fekteklubbene og for Norges Fekteforbund.

Stemmerett
På idrettstinget har både idrettskretsene og særforbundene stemmerett, med 75 stemmer hver. Store idrettskretser og særforbund har flere stemmer enn de mindre. I tillegg har også hele idrettsstyret stemmerett, inkludert IOC-representanten Kristin Kloster Aasen og tre utøverrepresentanter.

Som ett av de mindre av NIFs 54 særforbund, har Norges Fekteforbund én stemme. Idrettstinget 2019 har etter godkjenning av delegater 164 stemmeberettigede totalt.

Fektepresidenten er klar
Styret i Norges Fekteforbund har gitt Junjie Cao som er president i NF-styret mandat til å stemme for Fekteforbundet:

- Jeg føler meg trygg på det politiske arbeidet som både NF-styret og administrasjonen har gjort i forkant av tinget, og er godt forberedt på tre dager med tingforhandlinger og valg for å fremme norsk fektings interesser, sier president i Norges Fekteforbund, Junjie Cao.

Gode forberedelser
I forberedelsene til tinget har Norges Fekteforbund brukt mye tid på høringssvar i de sakene som har betydning for fekte-Norge. 

Sakspapirene til tinget er dessuten gjennomgått i NF-styret for å finne en omforent posisjon, uten at Junjie Cao har fått et bundet mandat i sakene som skal behandles.

Junjie Cao er derfor fleksibel i å kunne ivareta fektesportens interesse i alternative forslag som kan komme under tingforhandlingene. 

Han vil dessuten kunne representere fekte-Norge på best mulig måte ved samle støtte for fektingens kjernesaker igjennom å stemme taktisk i mindre viktige saker.

Les siste styreprotokoll her

Les mer om idrettstinget og finn alle sakspapirer her


0 Kommentar

ANTALL AKTIVE FEKTERE FORTSETTER Å ØKE

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Mai 2019

Samordnet Rapportering for 2018 viser at norsk fekting fortsetter å vokse. Fekteklubbenes registrering av 1 796 aktive fektere er en økning på om lag 12 prosent fra året før. Dette betyr at det nå er nærmere 70 prosent flere fektere enn i 2010.

Det siste året er det blitt etablert tre nye fekteklubber, mens én klubb dessverre har blitt borte. De innrapporterte 1 796 aktive fekterne er derfor fordelt på 25 særidrettslag (Fekteklubber) eller fleridrettslag med egen fekteaktivitet, som er tilknyttet Norges Fekteforbund (NF).

Summert er dette godt over 1 500 aktive og 20 idrettslag som kreves for å være et eget særforbund i Norges Idrettsforbund (NIF). 

Det er gledelig å se at de nye klubbene har kommet i gang med klubbdriften, og har klart å etablere aktivitet med et godt antall nye medlemmer. 

Flere barn og ungdom
Barne- og ungdomsgruppen under 20 år øker mest, og er helt klart den største. I "bunnåret" 2010 utgjorde disse under halvparten, men står nå for nærmere 66 prosent av det totale antallet aktive fektere. Dette er for øvrig en økning på tre prosentpoeng fra 2017. 

Økningen i de yngre aldersgruppene merkes blant annet på deltakerantallet i Junior-NM. Årets mesterskap var det første siden 2010 med høyere junior- enn kadettdeltakelse. Dette til tross for at antall deltakende kadetter i denne perioden også har økt med over 23 prosent.

Store størrelsesforskjeller
Mens 2017-rapporteringen viste at det var de relativt mindre og mellomstore klubbene som hadde vokst mest, viser 2018-rapporteringen at disse klubbene med få unntak kun har stabilisert antallet aktive fra 2017. 

Unntakene er Sandefjord Fekteklubb og Stavanger Fekteklubb. Disse klubbene økte antall aktive medlemmer med henholdsvis 60 og 38 prosent. 

Dette betyr at fekteklubben i Sandefjord nærmest har tredoblet antallet siden klubbens første rapportering i 2013. Stavanger Fekteklubb har på sin side ni-doblet antallet aktive siden 2010. Stavanger Fekteklubb er i dag den største utenfor Oslo-området, og ble i 2018 den tredje største på landsbasis.

Allikevel er det de største klubbene som øker mest i antall fektere. De fire største; Bygdø Fekteklubb, Njård Fekting, Stavanger Fekteklubb og Bergens Fekteklubb står fremdeles for 66 prosent av det totale antallet aktive medlemmer.

Rekruttering
Klubbene har ulike strategier for å øke antall medlemmer. De som har synliggjort fekting i nærmiljøet, og samtidig tilrettelagt for nye fektere med f.eks. nybegynnerkurs og kårdelek som er tilpasset ulike aldergrupper, har rekruttert mange nye.

Felles for alle klubbene som lykkes i å øke antallet, har allikevel vært fokuset på å beholde eksisterende medlemmer for å motvirke frafall. 

Fekting er en idrett hvor mestring og fremgang krever mye øvelse. Gode ledere, trenere og et stabilt godt miljø er derfor helt avgjørende for å unngå at medlemmer slutter, og at de kan oppnå gode prestasjoner over tid. 

Klubbtiltak som skaper gode klubbmiljøer, og treningstilbud til både mosjonsfektere og til de som ønsker å satse, har derfor god effekt på både nyrekruttering og for å holde på medlemmene.

Hinder for videre vekst
Fekteforbundets Klubbundersøkelse viser at flere av de mindre klubbene sliter med å komme opp på et tilstrekkelig antall medlemmer som sikrer god drift. 

Få medlemmer gir lave inntekter, og gjør det vanskelig å ansette noen til å drifte klubbene. Uten ansatt daglig leder eller trener, er klubbene helt avhengige av et tilstrekkelig antall tillitsvalgte og frivillige for å kunne organisere klubbtreninger, bestilling av lisenser samt påmeldinger til stevner, og til å organisere deltakelse på aktiviteter som for eksempel treningssamlinger og kurs som tilbys av NF. 

I tillegg er det krevende for små klubber, med noen få ildsjeler, å følge opp administrative krav, samt utnytte mulighetene for bistand av Idrettskretsene og søke på støtteordningene for å blant annet å redusere kostnadene til klubbutstyr som tilbys klubber som er tilsluttet NIF. 

For å redusere frafallet av eksisterende, og øke rekruttering av nye medlemmer er det dessuten viktig at klubbene har plass til nye fektere, og at disse trives i treningslokalene. 

Dessverre har få fekteklubber ressurser til å igangsette egne anleggsprosjekter. De fleste klubbene er derfor avhengige av å leie eller bli tildelt kommunale treningslokaler. Fordi disse ofte må deles med andre idretter, medfører dette flytting av utstyr på hver trening, og i mange tilfeller også ugunstige treningstider.

NF derfor innledet et anleggssamarbeid med de andre kampidrettene med lignende behov og utfordringer. Målet er at alle skal ha et godt sted å trene, og det er utarbeidet en utviklingsplan for dette arbeidet de neste årene.

NF bruker for øvrig mye tid på å bistå fekteklubbene, og anser dessuten overnevnte utfordringer som idrettspolitiske saker som NF arbeider med vis a vis NIF og myndighetene. Målet er å påvirke slik at hverdagen blir enklere for mindre og nystartete klubber, og for øvrig sørge for så gode rammebetingelser og vekstvilkår som mulig for hele fekte-Norge. 

Mer aktivitet i forbundsregi
For å stimulere samholdet i fektemiljøet satser også NF i stadig større grad på å skape arenaer hvor fektere fra ulike klubber og ulike regioner møtes. 

Både de nasjonale- og regionale treningssamlingene, samlingene for barn og ungdom, og for jenter, samt etableringen av Ungdomsserien, skal både forbedre prestasjonene og bidra til godt miljø på tvers av klubb- og geografiske grenser for å holde på fekterne.

Årets igangsettelse av både flere dommer- og trenerkurs skal også både bidra til å utvikle norsk fekting, og gjøre den mer attraktiv for nye fektere. Dessuten skal dette hjelpe klubbene til å kunne tilby de eksisterende medlemmene bedre trenings- og utviklingsmuligheter.  

Økt synlighet
Nyheter, bilder og filmsnutter fra både store og små fekteøyeblikk som deles og likes i sosial medier øker antallet som blir eksponert for fekting. 

For å bidra, publiserte NF hele 78 nyhetssaker på vår nettside i 2018. På NFs Facebook-profil blir det i perioder dessuten publisert opptil to, tre saker ukentlig. 

Disse sakene er ikke kun viktig informasjon til fektere og tillitsvalgte i klubbene. Mange av sakene egner seg for spredning, og kan benyttes av alle for å synliggjøre fekting og tilbudene i hver enkelt klubb. 

NM-Veka gir muligheter
Bartosz Piasecki sitt OL-sølv i London har betydd veldig mye i synliggjøringen av fekting. Det er midlertid vanskelig å få tilsvarende oppmerksomhet i nasjonale medier uten denne type resultater.

Dette er årsaken til at NF i år deltar i NM-Veka. Dette innebærer at fektesporten er lovet over en times live sendetid på NRK. Deltakelsen gir dessuten flere muligheter for å synliggjøre norsk fekting. Vi håper hele fekte-Norge vil bidra til dette. Les mer om dette her.

Stort potensiale
Kvinneandelen holder seg stabilt på rundt 30 prosent, og bør kunne økes. Det er fremdeles kun noen få klubber som dominerer i størrelse og på resultatlistene. Det er dessuten et generasjonsskifte på toppen, og langt mellom gode internasjonale resultater på seniornivå. 

Økningen i antall fektere viser imidlertid økende interesse for sporten vår, og at både store og små fekteklubber kan ha et vekstpotensial som bør utnyttes. Norsk fekting har også vist at vi makter å oppnå gode internasjonale resultater. 

NF har tro på at de igangsatte tiltakene bidrar positivt, men vil i tillegg til overnevnte også igangsette spesifikke tiltak for å øke de sportslige prestasjonene for den nye fektesesongen etter sommerferien.

Vi skal derfor både glede oss over det som er positivt, men samtidig sørge for å holde på, og utvikle den nye fektegenerasjonen som nå kommer for fullt fra flere klubber, fra flere steder i landet.

Norges Fekteforbund gratulerer derfor klubbene med fremgangen, og takker alle som står på for norsk fekting!


AKTIVITETSTALL FRA SAMORDNET RAPPORTERING 20180 Kommentar

FEKTING PÅ ÅRETS UNGDOMSLEKER

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Mai 2019

Ett av flere bilder som er tatt av Fotograf Stian Lønne Zakariassen under Ungdomslekene. Flere bilder og filmsnutter finnes på Ungdomslekenes       Facebookside og på Instagram: ungdomslekene2019. 

Fekting var én av idrettene på årets Ungdomsleker. Sammen med 15 andre idretter ble det arrangert stevne i kårdefekting i barne- og ungdomsklassene. Stevnet hadde 69 starter fra Bygdø FK, Njård Fekting, Titan FK, Kristiansund FK, Stavanger FK og Bergens FK. 

Helgens Ungdomslekene 2019 var det femte i rekken. Dette fellesarrangementet som sist ble arrangert i 2017 hadde nesten 2000 deltakere mellom 13 og 26 år. Konkurransene ble avholdt i Lillehammer Olympiapark, Tyrili og på Hamar. Fektestevnet foregikk i Ungdomshallen sammen med konkurransen i Bueskyting. 

Se mer informasjon om Ungdomslekene her.

Fekteforbundet gratulerer alle medaljevinnere og takker alle for deltakelsen!

SE FILM FRA UNGDOMSLEKENE

Se bilder fra konkurransen og vinnerne på Facebook-sidene til Bergens FKBygdø FK og Njård Fekting. 

Resultatene oppdateres her

Stor takk til Bygdø Fekteklubb
Fekteforbundet takker Bygdø Fekteklubb ved Samuil Kaminski, Mariusz Piasecki og Kristian Schønberg Christensen, samt Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki for dømming og mye jobbing med stevnegjennomføringen!

Neste stevne - Nøtterøy CUP
Fekteforbundet minner om Nøtterøy CUP 25. - 26. mai. Dette er det siste barne- og ungdomsstevnet før sommeren. Dette stevnet har dessuten en egen lagkonkurranse for veteraner. 

Påmeldingen med påmeldingsfrist 17. mai er åpen for fekteklubbene på Ophardt. 


0 Kommentar

SKJERPEDE KRAV TIL PLIKTDØMMING OG ØVRE GRENSE FOR STARTKONTINGENTER

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Mai 2019

Bildet viser Andras Borsodi;   medlem av NFs Dommerkomite og eneste norske dommer med FIE-lisens (Foto: FIE)

For å utvikle stevnene for både fektere og publikum trenger norsk fekting flere kompetente dommere. Fekteforbundet har derfor vedtatt en gradvis skjerping av kravene til både antall pliktdommere, og til deres kvalifikasjoner. 

For å motvirke økonomiske barrierer for deltakelse i norsk fekting, innføres også et tak for hva som kan kreves i startkontingent på norske stevner.

Norsk fekting har lenge slitt med å skaffe nok dommere til nasjonale og internasjonale stevner og mesterskap. Norges Fekteforbund (NF) har derfor satt opp dommerkurs, men må igangsette ytterligere tiltak. Både for å utdanne flere dommere, men også for at flere av de som er kvalifisert også dømmer.

De nåværende dommerkravene; én pliktdommer for hver fjerde fekter i samme alders og kjønnsklasse, første gang ved 5 fektere, har gitt stevnearrangørene utfordringer. Kravet har ikke besørget et tilstrekkelige antall dommere, og ikke alle som har dømt har hatt gode nok kvalifikasjoner.

NF-styret har derfor, etter  Dommerkomiteens anbefaling, vedtatt en trinnvis endring av kravene til antall pliktdommere som klubbene må stille med, og til deres kvalifikasjoner. I tillegg er det lagt opp til at de kvalifiserte dommerne blir betalt av fekteklubbene som arrangerer stevnene.

Første trinn etter sommeren
Etter sommeren, for sesongen 2019/2020 endres kravet til å gjelde "dommerdager". Altså én dommer som dømmer en hel dag, og at dette beregnes utfra det totale antall starter i et stevne for hver klubb.

Kravet blir at klubbene stiller med én (1) dommerdag for hver seks starter, første gang syv starter totalt per klubb. Gebyret for manglende pliktdommer er satt til kr. 500,- per dommerdag. En dommer som er tilgjengelig både lørdag og søndag vil telle som to dommerdager.

Les Stevnereglene som gjelder fra og med sesongen 2019/20 her

Ytterligere krav neste år
For sesongen 2020/2021, fortsettes det samme kravet til antall pliktdommere, men gebyret for hver manglende pliktdommer økes fra kr. 500,- til kr. 2 000,-. I tillegg innføres det krav om at dommerne som et minimum må ha regional dommerlisens.

For å gjøre det enda mer attraktivt å dømme, er det også vedtatt at stevnearrangørene fra sesongen 2020/21 både skal stille med mat og drikke til alle dommerne, og betale dommerne med nasjonal dommerlisens kr. 500, og kr. 800,- til dommere med EFC C-lisens, FIE B-lisens og FIE-A-lisens.

NF vil for hver sesong gjøre de nødvendige endringene i Stevnereglene.

Flere kvalifiserte dommere utvikler norsk fekting
Klubbundersøkelsen viste at det er enighet om at kvalifiserte dommere er med på å heve nivået på norsk fekting. Flere klubber mener imidlertid at strengere dommerkrav til de deltagende klubbene vil kunne begrense deltakelse på nasjonale stevner om det ikke blir utdannet flere dommere i klubben.

NF anbefaler derfor klubbene å gjennomgå   hvor mange kvalifiserte dommere de fremover kan stille med, og eventuelt sørge for at flere blir utdannet på de  oppsatte kursene i dommerutdanningen.

Flere klubber har for øvrig kommentert at det er viktig å rekruttere flere ungdommer, både til dommer- og til trenerkurs. Dette både for å øke sannsynligheten for at kompetansen blir benyttet både i klubbene og på stevner, men også for å holde på ungdommene i en alder der frafallet er stort.

Utdanning av dommere
NF-styret har delegert ansvaret for å organisere dommerkurs og eksamineringen til dommerkomiteen. Komiteen skal blant annet følge opp utdanningen, og presentere en dommerkursplan som en del av stevnekalenderen hvert år.

Les mer om årets dommerkurs her.

Innføring av maksimale startkontingenter
På bakgrunn av NIFs vedtatte resolusjon om at alle barn og unge skal kunne delta i idrett, uavhengig av økonomi, igangsatte Norges Fekteforbund  ALLEMED-stafetten i fekte-Norge

Målet var å finne gode løsninger som forhindrer økonomiske barrierer for deltakelse i norsk fekting. Stafettpinnen er sendt ut til de norske klubbene, og NF håper at dette gir effekt.

I tillegg til å oppmuntre til privathospitering, tilstrebe kort reisevei i planlegging av stevnekalender og treningssamlinger, samt tilrettelegge for bruktsalg av fekteutstyr, vedtok NF-styret i siste styremøte også å innføre maksimale startkontingenter på norske stevner. 

Les mer om overnevnte og de andre sakene som NF-styret behandlet i  protokollen fra det forrige styremøte.0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline