REGIONAL TRENINGSSAMLING I STAVANGER

Postet av Norges Fekteforbund den 29. Apr 2019

Bildet viser både fekterne og trenerne på den regionale treningssamlingen. (Foto: Kristiansand Kårdeklubb).

Stavanger Fekteklubb var i helgen teknisk arrangør av årets første regionale treningssamling for barn og ungdom i fekteklubbene på Vestlandet. I tillegg til de lokale fekterne fra Stavanger og Bergen, deltok det også fektere fra Kristiansand.

Hele 28 fektere, derav 24 barn og ungdommer, deltok på treningsssamlingen som ble avholdt i Tastahallen. 

Treningen besto av 15 timer med fysisk grunntrening for fektere, samt teknikk- og taktikkøvelser. Dessuten ble det avholdt en treningskonkurranse som avsluttet treningssamlingen. Underveis ble det servert lunsj og frukt i drikkepauser. Samlingen ble ledet av Tomas Krasikovas, Anna Rostkowska og Matthieu Bulteau. 

Fekteforbundet håper at treningssamlingen både ga inspirasjon og nyttige tips til øvelser som kan benyttes på klubbtreningene. Den gode stemningen på samlingen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i regionen.

Tilbakemeldingen fra trenerne er at de er veldig godt fornøyde. Norges Fekteforbund takker derfor Stavanger Fekteklubb og både trenerne og deltakerne for god innsats!

Øke aktiviteten
Tre av Norges Fekteforbund sine seks satsningsområder er sportslige resultater, klubbutvikling og hjelp til klubbene for å beholde eksisterende og rekruttere nye fektere. 

I tillegg til de nasjonale treningssamlingene for de mer etablerte fekterne, har Norges Fekteforbund derfor vedtatt å også tilrettelegge for regionale treningssamlinger for barn og ungdom. 

Foruten å forbedre fekteferdighetene og gi tips til klubbtreningene, skal disse samlingene også bidra til et tettere samarbeid og erfaringsoverføring mellom de tillitsvalgte i klubbene. Dessuten er det et mål at dette tiltaket skal tilrettelegge for godt og inkluderende miljø mellom fektere med ulik klubbtilhørighet i regionene. 

Flere regionale treningssamlinger
I inneværende års plan er lagt opp til åtte regionale treningssamlinger for kårdefektere, og fire treningssamlinger for sabel/florettfektere.

LES MER OM HVORDAN KLUBBENE I HVER REGION KAN PLANLEGGE REGIONAL TRENINGSSAMLING I SAMARBEID MED NORGES FEKTEFORBUND.


0 Kommentar

FØRSTE HELGESAMLING I TRENERUTDANNINGEN

Postet av Norges Fekteforbund den 29. Apr 2019

Bildet viser kursleder Mariusz Piasecki og noen av kursdeltakerne på NFs første kurshelg. (Foto: Norges Fekteforbund).

Mange av fekteklubbene har behov for flere kvalifiserte trenere. Fekteforbundet har derfor utarbeidet og igangsatt et utdanningsløp. Den første av årets tre kurssamlinger ble i helgen avholdt på Bygdøhus i Oslo. 

Kvalifiserte trenere er essensielle for fekteklubbenes drift og utvikling. Gode trenere påvirker ikke bare utøvernes nivå, men har også stor betydning for både rekruttering og frafall i klubbene.

Øker trenerkompetansen i klubbene
Fordi kun et fåtall av fekteklubbene har økonomi til å ansette profesjonelle trenere, har Norges Fekteforbund fått NIF-godkjenning og igangsatt et to-årig utdanningsløp bestående av Trener 1- og Trener 2-kurs til fekting. Utdanningen inneholder både e-læring og helgesamlinger med undervisning og instruksjon.

Årets Trener 1-utdanning har innlærings- og deltakerfokus som gir kunnskap om både trening generelt, og om fektemetodikk og -teori spesielt. I tillegg skal dette kurset gi forståelse av trenerrollen, og gi nødvendig kunnskap om de krav som stilles til trenere i klubber som er tilsluttet Norges Idrettsforbund. 

Neste års Trener 2-kurs, som forutsetter gjennomført Trener 1-kurs og at deltakerne fungerer aktivt som klubbtrenere, vil ha mer fokus på fektemessig utvikling av fekterne.

Kursene er både åpne for nåværende trenere og aktivitetsledere uten utdanning, og for aktive og tidligere aktive fektere. Utdanningen gir god trenerkompetanse, og passer for de som kan tenke seg en karriere som fektetrener i egen eller i en annen klubb.

Les mer om Fekteforbundets trenerutdanning her

Første kurshelg
Hele 19 personer fra åtte fekteklubber er påmeldt årets Trener 1-kurs. I tillegg til å ha gjennomført seks grunnleggende e-læringsmoduler som selvstudium i forkant av helgesamlingen, ble deltakerne kurset i sikkerhet, planlegging av fekteøkter og grunntrening på fektesalen. 

Dessuten gjennomgikk  kurslederen Mariusz Piasecki grunnleggende tekniske ferdigheter, og systematisering av fekteaksjoner med praktiske øvelser der deltakerne deltok aktivt for å tilegne seg kunnskapen. 

Neste helgesamling er 25-26 mai på Nøtterøy i forbindelse med Nøtterøy Cup.


0 Kommentar

TILTAK FOR Å HEVE PRESTASJONENE

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Apr 2019

Med en stor barne- og ungdomsgruppe på gang, ønsker Norges Fekteforbund (NF) å legge forholdene til rette for enda bedre internasjonale prestasjoner. 

Selv om norsk fekting gjennomgår et generasjonsskifte på toppen, er det vedtatt hårete mål:

 «Ett av målene vi har satt oss er norsk OL-deltakelse i 2024. Dette krever dedikasjon og en samlet sportslig innsats fra både forbundet, utøverne og klubbene. I tillegg til dommer- og trenerkurs, samt gjennomføring av en rekke treningssamlinger på ulike nivåer for å øke nivået i fekteklubbene, er også økt fokus på landslaget helt nødvendig for å løfte norsk fekting» 

- Bartosz Piasecki, sportslig leder i Norges Fekteforbund.

Økt satsing på landslaget
Det er for tiden fire fektere som har kvalifisert seg for plass på landslaget. I tillegg til å få representere Norge i eget landslagsantrekk med flagget på brystet, får disse fekterne, sammen med deres reiseleder og eventuell pliktdommer, refundert reise- og oppholdskostnader når de representerer Norge på stevner og samlinger.

For å følge opp landslaget i enda større grad, og samtidig stimulere til at nye fektere fra en stadig voksende ungdomsgruppe også kommer opp på et tilstrekkelig godt internasjonalt nivå, må flere ting på plass.

Innføring av landslagskontrakter
For å sikre bedre oppfølging av landslagsfekterne, og tilrettelegge for at klubbene får frem flere fektere på samme nivå, implementeres det etter sommerferien landslagskontrakter.

Kontraktene definerer både NF sine sportslige og økonomiske forpliktelser, men klargjør også hvilke krav NF stiller til trening og forberedelser av både landslangsfekterne og deres klubber fremover. 

Dette skal ikke bare heve treningskvaliteten og landslangsfekternes fokus, men også stimulere til økt innsats av de som aspirerer til landslagsplass. 

Øke inntektene
Per i dag har norsk fekting ingen sponsorer som bidrar i den sportslige satsingen. I motsetning til mange andre idretter er det meste av forbundets inntekter offentlige tilskudd i form av tippemidler med klare brukskriterier.

Selv om tilskuddene, både de som går direkte til klubbene og de som forbundet mottar til drift av fellesaktiviteter i regi av Fekteforbundet, har økt på grunn av et økende antall aktive medlemmer, er NF avhengig av flere andre inntekter for å kunne stå friere i valg av tiltak.

For å kunne ha noe å tilby potensielle sponsorer, er det i landslagskontraktene derfor også definert hva som kan tilbys utover synlighet på forbundets hjemmeside, og på arrangementer i regi av NF. På bakgrunn av dette vil NF derfor også iverksette tiltak for å skaffe flere inntekter fra sponsormarkedet.

Holdninger og adferd
Norske fektere, både landslagsutøvere og andre, deltar fra ung alder på stevner i utlandet. På stevner der fekterne blir påmeldt av NF, og hvor NF stiller med reiseleder og pliktdommer (e) anses også disse å representere Norge. 

For å klargjøre ansvaret til både NF, reiseledere og utøvere innføres også instruks for reiseledere og klare retningslinjer, såkalte spilleregler for både holdninger og adferd for utøverne.

NF håper at dette vil klargjøre ansvar, og hva som forventes av både landslagsutøverne og de andre som representerer Norge. Spesielt for de yngste sine foreldre og foresatte skal dette være en trygghet.

Les protokollen og de andre sakene som ble behandlet her.


0 Kommentar

ÅRETS FØRSTE UNGDOMSSAMLING

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Apr 2019

Bildet viser Anna Roskowska ytterst til venstre og deltakerne på treningssamlingen. (Foto: Norges Fekteforbund.) 

Norges Fekteklubb (NF) arrangerte i helgen årets første treningssamling for ungdommer. 22 fektere av begge kjønn fra syv fekteklubber deltok. 

Treningen, som ble avholdt på Bygdøhus i Oslo, besto av to økter hver dag. 

På lørdag var det totalt fem timer med teknikk- og taktikktrening og en blandet treningskonkurranse der alle fektet mot alle til fem støt. 

Også på søndagen var det fokus på teknikk og taktikktrening, før treningssamlingen ble avsluttet med en delt treningskonkurranse til 15 støt. Denne ble vunnet av Vilde Tengesdal fra Bergens Fekteklubb og Emil Draugedalen fra Nøtterøy Fekteklubb. 

I tillegg til treningsfokuset, ble for øvrig lørdagen avsluttet med et hyggelig fellesmåltid. 

Tredje år med ungdomssamlinger
Dette er tredje året på rad NF arrangerer nasjonale treningssamlinger for landets beste 13-15 åringer. 

I tillegg til å forbedre fekternes individuelle ferdigheter og bidra med treningstips til klubbtreningene, skal disse samlingene også skape motivasjon og bidra til vennskap på tvers av klubb- og geografisk tilhørighet i fekte-Norge.

Den neste treningssamlingen for ungdommer vil bli avholdt 5.-6. oktober i forbindelse med Oslo Cup.

NF takker deltakerne for god innsats, og ikke minst Anna Rostkowska fra Stavanger Fekteklubb. På oppdrag av NF ledet hun som vanlig samlingen svært godt!


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline