FEKTEFORBUNDETS JULEHILSEN

Postet av Norges Fekteforbund den 20. Des 2019


2019 har vært et hektisk år med mye aktivitet og mange lyspunkter. Før jule- og nyttårsfeiring er det derfor passende med en oppsummering av fekteåret.

De beste indikatorene på at norsk fekting er på rett vei, er den store veksten i antall fektere, og økningen i stevnedeltakelsen. Det er ekstra gledelig at veksten er størst innen barne- og ungdomsgruppen. 

Klubbundersøkelsen
Ett av forbundstiltakene som ble godt mottatt på det siste Fektetinget, var kartlegging av status og behov i fekteklubbene. Denne informasjonen skulle hjelpe Fekteforbundet å målstyre de forbundsvise utviklingstiltakene slik at de i størst mulig grad støttet medlemsklubbene. Dessuten skulle besvarelsen av en undersøkelsen stimulere til diskusjon om klubbutvikling i hvert enkelt klubbstyre.

Undersøkelsen ble ferdigstilt og resultatene ble offentligjort i 2019.

Svarene har gitt Fekteforbundet god styringsinformasjon i prioritering av tiltak og sammenfaller i stor grad med Fekteforbundets strategi. 

Klubbutvikling
Uansett størrelse på klubbene viste imidlertid undersøkelsen at et økt fokus på klubbutvikling er viktig for å fortsette medlemsveksten.

Tillitsvalgte i fekteklubbene som har deltatt på klubbuviklingskurs eller mottatt klubbutviklingsbistand fra idrettskretsene svarte i undersøkelsen at de har hatt god nytte av dette. På grunn av utskiftninger i klubbstyrene, er det imidlertid krevende å drive kontinuerlig opplæring av alle nye tillitsvalgte, og mange klubber har ikke nødvendig kunnskap. 

Fekteforbundet har derfor videreutviklet "klubbservicen" for bidra med hjelp i klubbdriften. Ett av de nyutviklete hjelpemiddelene som anbefales er "Bedre Klubb".

Sammendrag av 2019
Færre eposter og flere nyhetssaker på Fekteforbundets nettside var også et ønske som fremkom i klubbundersøkelsen.  

Istedenfor å minne om hva som er viktig for neste år, ber vi derfor både tillitsvalgte og medlemmer av fekteklubbene alle om å ta en gjennomgang av sakene i nyhetsarkivet, og gjerne også orientere seg på innholdet i de faste menypunktene og i protokollene fra styre- og komitemøtene for å være godt forberedt til 2020. 

Med denne saken er det i 2019 publisert 86 saker på Fekteforbundets nettside i år. De fleste av disse er delt på forbundets offisielle Facebook-profil. Et kort årssammendrag med lenker kan leses nedenfor.

Flere kurs og treningssamlinger
Inkludert med den internasjonale treningssamlingen i romjulen, har Fekteforbundet i 2019 arrangert tre internasjonale og fire nasjonale treningssamlinger, dessuten en egen jentesamling, og to treningssamlinger for ungdommer.

I tillegg er det gjennomført fire regionale treningssamlinger, og en egen treningssamling for sabelfekterne i tett samarbeid med fekteklubbene. Hver enkelt samling er omtalt med bilder på Fekteforbundets hjemmeside.

Fekteforbundet har dessuten revitalisert trenerutdanningen, og 15 nye trenere har gjennomgått Trener 1-utdanningen. I tillegg har Fekteforbundet bekostet trenerutdanning for en sabelfekter for også å styrke ressursene i sabelmiljøet. 

Fekteforbundet følger opp trenerutdanningen og har allerede satt opp Trener 2-utdanning i 2020

For at hver klubb skal kunne stille med tilstrekkelig antall kvalifiserte dommere som kreves med de nye stevnereglene, har Fekteforbundet også gjennomført en rekke kurs og to eksamener. 

34 nye regionale dommere og 7 nye nasjonale dommere er utdannet. Invitasjon til kurs og eksamen 1. halvår 2020 også planlagt

I tillegg til treningssamlingene og kurs kan vi dessuten se tilbake på økt stevne deltakelse  på alle nivåer. Ikke bare på stevnene i norsk ranking men også på stevnene i Ungdomsserien

I tillegg har det vært gjennomført tre store arrangementer i 2019:

Oslo Cup med kvinneklasse
Selv om Fekteforbundet og teknisk arrangør Bygdø Fekteklubb har lang erfaring med gjennomføringen av Oslo Cup det eneste internasjonale FIE-stevnet i Norge er det verdt å nevne at kvinneklassen igjen var tilbake på programmet. 

Etter at Oslo Cup mistet statusen som verdenscupstevne for kvinner, har Norges Fekteforbund arbeidet mot det internasjonale fekteforbundet for å få tilbake dameklassen. Løsningen var å gå sammen med fekteforbundene i Sverige og Finland, og lage en egen nordisk integrert konkurranse kalt Nordic Challenge.

NM-veka og Nordisk mesterskap
Vi kan se tilbake på svært god gjennomføring av Nordisk Mesterskap for kadetter og juniorer i Sandefjord, og norgesmesterskapet for seniorer og veteraner ble arrangert i Stavanger under NM-veka for første gang. 

Begge mesterskapene ble godt arrangert i samarbeid med lokale fekteklubber som tidligere ikke har arrangert tilsvarende mesterskap. Arrangementene tilførte fekteklubbene erfaring, og synliggjorde fekting i nye vekstområder, og også nasjonalt blant annet gjennom en times direktesending på NRK. 

Gode sportslige resultater
Til tross for at norsk fekting opplever et generasjonsskifte i seniorklassen, er det gledelig at flere fektere fra forskjellige klubber, både på jente og guttesiden har oppnådd gode internasjonale resultater. I tillegg til nevnte Nordiske Mesterskap for juniorer og kadetter, hevdet Norge seg i det Nordiske Mesterskapet for seniorer, i juniorverdenscupen for lag og i Europacupen for jenternordiske stevner i flere aldersklasser.

Rullestolfekting
2019 var året hvor det ble etablert aktivitet innenfor den paralympiske grenen rullestolfekting. Cathrine Bergan fra Drammen Fekteklubb skapte norsk fektehistorie ved å bli den første norske deltakeren i et verdenscupstevne. Drammen Fekteklubb er den eneste norske klubben som har et tilbud, men som sammen med Fekteforbundet arbeider aktivt for at denne grenen vokser i Norge. 

Idrettspolitikk og forbundsdrift
Moderniseringsprosessen i norsk idrett, med mer digitalisering og omorganisering av omlegging av forvaltningsordningene har vært tidkrevende. 

Fekteforbundet har deltatt aktivt for å synliggjøre fekteklubbenes utfordringer og behov så endringene i størst mulig grad blir så gode som mulig for fektesporten. De ulike høringssvarene innenfor dette og andre viktige temaer blir offentliggjort fortløpende. 

Ikke minst stilte Fekteforbundet på årets Idrettsting godt forberedt, og deltok aktivt i både valg av nytt Idrettsstyre og behandling av store og viktige saker. 

På grunn av økte rapporteringskrav har Fekteforbundet også både endret økonomisystemet, og rutinene for planlegging og gjennomføring av tiltak. Etter litt innkjøringsproblemer ser dette ut til å ha blitt godt implementert i løpet av 2019. 

På grunn av den økte deltakelsen på utenlandske stevner har Fekteforbundet klargjort ansvaret til både NF, reiseledere og utøvere ved å implementere instruks for reiseledere og klare retningslinjer, såkalte spilleregler for både holdninger og adferd for utøverne.

Målet er å klargjøre ansvar, og hva som forventes av både landslagsutøverne og de andre som representerer Norge. Spesielt for de yngste sine foreldre og foresatte skal dette være en trygghet når barna og ungdommene reiser til utlandet.

For bedre å ta tak i anleggsutfordringene har Norges Fekteforbund etablert et anleggssamarbeid med de andre kampidrettene. Dette gir større styrke i det politiske påvirkningsarbeidet for å få bygget flere anlegg som passer vår idrett. Et viktig hjelpemiddel er også en anleggsplan og anleggsveileder.

Fortsatt vekst og forbedrete resultater sammen
Videre utvikling og fremgang krever samhold og godt miljø. Fekteforbundet har av den grunn tydeliggjort vår kultur og våre verdier gjennom retningslinjene beskrevet i «Sammen Fremover – På og Utenfor Pisten»

Et annet tiltak for å skape et felles engasjement er lanseringen av bildedelingsgruppen "Fektebilder" på Facebook som har blitt tatt godt i mot. 

Fekteforbundet har dessuten implementert flere tiltak for å heve topprestasjonene

For blant annet å kunne følge opp landslaget i enda større grad, og samtidig skaffe økte ressurser i arbeidet for at flere fektere fra en stadig voksende ungdomsgruppe kommer opp på et godt internasjonalt nivå har Fekteforbundet også økt fokuset på å få inn flere sponsorer, i tillegg til de avtalene vi allerede har via vår tilknytning til Norges Idrettsforbund og samarbeidet med de andre idrettene i SFA i forbindelse med Ungdomslekene.

Et spennende 2020
En viktig og historisk hendelse på tampen av året er avtalen Fekteforbundet har gjort med Olympiatoppen for å finne måter å trene enda mer målrettet på, både i forbunds- og klubbregi. Dette vil gi oss spennende muligheter til å utvikle oss sportslig. 

Norges Idrettsforbunds modernisering- og omorganiseringsprosess fortsetter. Tilskuddordningene og kravene til både klubber og særforbund som er tilsluttet Norges Idrettsforbund er i endring. Dette stiller både krav til drift og utvikling, men også til det idrettspolitiske arbeidet som gjøres i Fekteforbundet. 

2020 er tingår og nye krav til styresammensetning har fått Fekteforbundets valgkomite til å etterlyse enda flere dyktige og engasjerte styre- og komitemedlemmer som ønsker å bidra.

Avslutningsvis så minner vi om at fekteklubbene må fornye registerteringen av fekteres NF-lisenser på Fekteforbundets stevnepåmeldingssystem, Ophardt. Dessuten som benytter vi anledningen til å takke alle som står på for norsk fekting. 

Norsk idrett generelt og norsk fekting spesielt har helt avhengig av dugnadsinnsats. Uten frivillige, både tillitsvalgte på klubb- og forbundsnivå, trenere og dommere hadde norsk fekting derfor ikke vært mulig!

Forbundskontoret vil fra og med i dag være julestengt. Norges Fekteforbund ønsker alle en god jul, og ser frem mot et godt nytt fekteår! SAMARBEID MED OLYMPIATOPPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Des 2019

F.v. Bartosz Piasecki, sportslig leder i Norges Fekteforbund, Tomas Kersten, styremedlem i Njård Fekting og tidligere landslagstrener i skicross, Claude Lebreux, fagkonsulent teknikk-/motorikk innenfor olympiske idretter, Michael Jørgensen, OLT-Coach med ansvar for kampidretter og Claes Bendiksen, generalsekretær i Norges Fekteforbund. 

Norges Fekteforbund har innledet et samarbeid med Olympiatoppen. Dette gir økt tilgang på fagkunnskap, og mulighet til å lære mer av andre idretter for å nå målet om OL-deltakelse i 2024.

Norges Fekteforbund har norsk OL-deltakelse i 2024 som sportslig hovedmål. Flere delmål på veien, som for eksempel at en eller flere jenter som kvalifiserer seg til landslaget, og norsk medalje i Nordisk Mesterskap er allerede nådd. 

For å nå hovedmålet kreves imidlertid økt dedikasjon, samt en mer strukturert og samlet innsats fra Fekteforbundet, klubbene og fra utøverne selv. 

Generasjonsskifte
Norges Fekteforbund har i de siste årene hatt en bevisst strategi å satse på bredden for å øke antall fektere. Dette har både vært nødvendig for å øke de offentlige tilskuddene, men også for å forsterke rekrutteringsgrunnlaget til toppen.

Et viktig tiltak har vært gjennomføring av stadig flere nasjonale og regionale treningssamlinger. Hensikten har både vært å skape miljø og samhold på tvers av klubb- og geografiske grenser for å reduserer frafallet, men også å øke alle fekternes basisferdigheter. 

Fordi kun et fåtall av fekteklubbene har økonomi til å ansette utenlandske fektetrenere, har Fekteforbundet også igangsatt utdanning av fekterenere. Dette skal på sikt gjøre oss mindre avhengig av å måtte ansette utenlandske trenere, og samtidig også gi tidligere aktive konkurransefektere et tilbud for å beholde deres fektekompetanse i klubbene.

Til tross for at vi har hatt et generasjonsskifte på toppen, har det allikevel vært sporadiske lyspunkter internasjonalt etter Bartosz Piasecki sin sølvmedalje i 2012 under London-OL. 

Frafallet har minsket og rekrutteringen økt. Om prognosene slår til, har antall fektere doblet seg i løpet av de ti siste årene. 

Det er barn og ungdom som står for økningen, og vi har nå en økende barne- og ungdomsgruppe som kan satse om de får mulighet. 

Økt satsing på toppresultater
Norges Fekteforbund mener nå at grunnlaget er tilstede og tidspunktet riktig for også å fokusere mer på topprestasjonene. Det økte antallet fektere har gitt økte tilskudd, og i tillegg har Fekteforbundet igangsatt et arbeid for å finne sponsorrater/ samarbeidsavtaler med eksterne bidragsytere for forhåpentligvis å kunne få mer støtte som ikke er båndlagt med brukskriterier på samme måte som de offentlig tilskuddene.

I tillegg har Fekteforbundet innført landslagskontrakter som definerer Fekteforbundets, utøvernes og de respektive klubbenes forpliktelser. Dette er en viktig forutsetning for å få full effekt av enda mer strukturert satsing for å nå målene.

Tøffere internasjonal konkurranse
Internasjonal fekting har endret seg og blitt mer fysisk og hurtigere. For å hevde oss må vi derfor fokusere på mer enn kun tekniske ferdigheter og kamptrening. 

Der norsk toppidrett har kommet langt, er norsk fekting bakpå. Vi har derfor tro på overføringsverdier, og mener vi har et stort forbedringspotensial innenfor de fysiske og motoriske parameterne som er nødvendig for å hevde oss bedre internasjonalt.

Samarbeid med Olympiatoppen
Sammen med Olympiatoppen vil vi nå analysere hvilke egenskaper som kreves for å bli best. På bakgrunn av dette skal det utvikles et treningsopplegg med ulike øvelser, og et testopplegg for finne forbedringspotensialene og registrere fremgang.

Arbeidet skal gjøres i tett samarbeid med fektetrenerne i klubbene slik at opplegget også følges opp på klubbnivå i tillegg til treningssamlingene i regi av Fekteforbundet.

Mer informasjon om dette vil komme som en del av neste års plan og ikke minst langtidsplanene som skal vedtas på Fektetinget i løpet av 1. halvår 2020. 

Fekteforbundet ønsker med dette å ønske alle god jul, takke for et spennende år og sammen se frem mot et godt nytt fekte-år!
TIDENES BESTE I HELLAS

Postet av Norges Fekteforbund den 16. Des 2019

Det norske juniorlaget med f.v Benjamin Humlen Dahlbo (Njård Fekting), Truls Straumøy og Tomas Geitung (Bergens FK) samt Svend Markus Eeg (Stavanger FK). Foto: Frededric Roqueta. 

Det norske juniorlaget fikk i helgen den beste norske plasseringen siden oppstarten av juniorverdenscupen.  

Årets siste verdenscupstevne for juniorene ble avholdt i Heraklion på Kreta i Hellas. 231 fektere stilte i den individuelle konkurransen, og ett lag fra 25 ulike land deltok i lagkonkurransen. 

Selv om den beste norske individuelle plassering i lørdagens konkurranse ble en beskjeden 79ende plass, løftet de norske fekterne seg sammen i søndagens lagkonkurranse. 

Beste nordiske lag 
Det norske laget var før konkurransen rangert som nummer 10 av 25 lag. Etter å ha slått det lavere rangerte laget fra Romania i første kamp, vant det norske også over det høyere rangerte laget fra Israel. Deretter ble det tap mot Ungarn og USA før nordmennene vant over Storbritannia.

Dette resulterte i en flott syvendeplass, og den beste plasseringen av de nordiske landene.

Se resultatene her

Beste lagresultat i juniorverdenscupen
Siden oppstarten av juniorverdenscupen i sesongen 2014/15 har Norge aldri maktet å komme inn blant de topp åtte lagene på resultatlisten.

Selv om Norge tidligere har hevdet seg bedre i lagverdensmesterskap, er helgens plassering svært positiv, og en god indikasjon på at årets laggull i Nordisk Mesterskap ikke var et blaff. 

Norges Fekteforbund gratulerer det norske juniorlaget og treneren Frederic Roqueta!


FLERE KVINNER OG NYE KRAV TIL UTSTYRET

Postet av Norges Fekteforbund den 13. Des 2019

Årets FIE-kongress ble avhold i Lausanne, Sveits 30. november. President i Norges Fekteforbund Junjie Cao stilte som norsk delegat.  

Totalt var 139 lang var representert på kongressen som ble innledet av en tale av IOC-president Thomas Bach. Det var ingen valg på årets kongress, men fekteforbundene i Kenya, Kapp Verde, Oman og Papua Ny Guinea ble valgt inn i FIE, og det ble gjort flere vedtak i tillegg til å vedta regnskap og budsjetter. 

FIEs egenkapital økte ved siste årsskifte til 29 millioner CHF. Omsetningen var i underkant av 18 millioner, hvor i donasjoner og gaver utgjorde overkant av 16 millioner. Overskuddet i 2018 ble 2,8 millioner CHF. 

Protokollen finnes via denne lenken. 

Noen av det viktigste vedtakene for norsk fekting er beskrevet nedenfor. 

Kjønnsrepresentasjon
Det har tradisjonelt vært en stor overvekt av menn i det internasjonale fekteforbundet Federation Internationale d’Escrime (FIE). I de siste årene har det derfor pågått en diskusjon om minstekravene til kjønnsrepresentasjon i styre, komiteer og utvalg skulle økes.

Selv om medlemslandene har hatt ulikt syn på dette, vedtok årets kongress med støtte av et to tredjedels flertall at alle komiteer og utvalg fra og med valget i 2020 skal ha minimum 30 prosent representasjon fra hvert kjønn. 

Passivitetsreglene bedre beskrevet
Den relativt nye passivitetsregelen forblir uendret, men vil bli inkludert i og mer presist beskrevet i FIEs stevneregler.

Pistbredden
Pistens bredde har tidligere kunnet variere mellom 1,5 og 2,0 meter. Fra 1. januar er den fastsatt til å være 1,5 meter.

Trenerne må ha FIE-lisens
Alla trenere/coacher må ha FIE-lisens for å bli akkreditert til mesterskapene.

Nye utstyrskrav
Kongressen vedtok også nye utstyrskrav i de internasjonale stevnene gjeldende fra sesongen 2020/21. Dette inkluderer VM i Salt Lake City, USA i april, og OL i Tokyo, Japan i juli og vårt eget Oslo Cup.

 • Det blir fremover forbudt for venstrehendte å benytte fektebukser som er laget for høyrehendte og omvendt. Dette av sikkerhetsmessige årsaker grunnet den overlappende borrelåsen og glidelåsen i gylfen.

 • Kontakten i kården må fremover ha to hull, slik at klingeledningene går gjennom hver sitt hull før den festes i kontakten.

 • I tillegg ble det bestemt at sabelklingene må være laget av maraging stål for å kunne benyttes i sesongen 2020/21. FIE oppfordrer at alle fektere går over til klinger av maraging stål.

 • Det kan også nevnes at tidligere verdensmestere kan trykke navn og nasjonalitet i rød skrift, og at olympiske mestere kan trykke dette i gult istedenfor i mørkeblått som er standard.

 • Det vil også stilles krav til at begge endene (stikkene) til kroppsledningen er gjennomsiktige. Se bildene nedenfor. 

Kommende mesterskapsarrangører:

 • Senior-, kadett-, og junior-VM 2021: Kairo, Egypt
 • Veteran-VM 2021: Fort Lauderdale, USA. 
TO BRØDRE PÅ SAMME PREMIEPALL I BERGENS CUP

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Des 2019

Bildet viser premiepallen i guttenes årsklasse under 17 år som flankeres av t.v. Emil Draugedalen (Nøtterøy FK) med bronsemedaljen og Elias Draugedalen (Nøtterøy FK) med gullmedaljen. Midten er f.v. Inge Sørum (Bygdø FK), med den andre bronsen og Olav Eikanger (Bergens FK) med sølvmedaljen. Foto: Bygdø Fekteklubb.

I helgen ble Bergens Cup arrangert i Haukelandshallen. Stevnet som var kalenderårets siste i Norgescupen hadde 168 starter fra elleve fekteklubber. 

Av 40 utdelte medaljer beholdt fekterne fra arrangørklubben, Bergens Fekteklubb hele 17. Tre av disse var av gull. Det samme antallet gullmedaljer tok også fekterne fra Njård Fekteklubb med seg hjem til Oslo. 

Allikevel var det også fektere fra hele seks fekteklubber som vant gullmedaljer, derav den nye klubben Bekkestua Fekting. Dessuten kom hele åtte klubber på medaljestatistikken. Dette kan tyde på nivået mellom de ulike klubbene er i ferd med å jevne seg ut. 

Følgende personer vant gullmedaljer: Katherine Malvik (Titan FK), Vilde Tengesdal (BF), Ada Sofie Gildernes (BF), Marcus Vokes Brobakken (NjF), Martin Aleksander Vik (NjF), Elias Draugedalen (NøF), Emilis Krasikovas (Stav.FK), Tomas Geitung (BF) og Irina Ascheoug (NjF).

Se alle resultatene her

Dommerkurs og eksamen
I forkant av helgens stevne, arrangerte Norges Fekteforbund dommerkurs og eksamen med Bjørn Faye som kursholder og eksaminator.

Vi gratulerer Tore Eikanger og Knut Henrik Magnus som har gjennomgått alle trinnene i utdanningen og som besto eksamen som kreves for å bli nasjonal dommer! 

Vi minner om skjerpende krav til antall pliktdommere og om dommerkursene som er satt opp i 1. halvår av 2020.

Lik og del bilder og video
Bilder og filmsnutter som deles og likes i sosial medier øker antallet som blir eksponert for fekting. Dette motiverer fekterne og bidrar til å gjøre fektesporten mer attraktiv - både for nye utøvere og for sponsorer. Les mer om dette her.

Bergens Fekteklubb har publisert mange flott bilder fra konkurransen. Disse kan ses på klubbens Facebook-profil. 

Flere deltakere og tilskuere har dessuten delt bilder og videosnutter på Facebook-profilen Fektebilder. Bli medlem av gruppen, lik, del og publiser gjerne flere bilder av denne og andre stevner og treninger.  

Norges Fekteforbund gratulerer både medaljevinnerne og Bergens Fekteklubb med god gjennomføring av stevnet!ETTERLYSNING FRA VALGKOMITEEN

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Des 2019

Valgkomiteen i Norges Fekteforbund søker kandidater som vil være med å videreutvikle forbundet og norsk fekting.

Hvert 2. år velger Fekteforbundets ting tillitsvalgte til styret og til lov- og kontrollutvalget. Neste ting, som avholdes 13. september, skal velge medlemmer for den neste tingperioden 2020-2022. 

Fekteforbundets valgkomite har fra årsskiftet jobbet med å identifisere og vurdere aktuelle kandidater. I det arbeidet har de etterlyst innspill fra klubbene. De som er interessert i å stille til valg eller kjenner noen som kan egne seg, er oppfordret til å ta kontakt. 

Ett styremedlem må være under 26 år 
Nytt fra og med det neste tinget er at minimum ett styremedlem skal være under 26 år på valgtidspunktet. Valgkomiteen er derfor spesielt interessert i yngre personer som kan tenke seg å utvikle seg gjennom erfaring i organisasjonsarbeid, og få spennende innsikt i hvordan norsk idrett fungerer.

I sammensetning av styrer og utvalg er Fekteforbundet også naturligvis underlagt idrettsforbundets regler, blant annet knyttet til krav om kjønnsfordeling. 

Spennende og utfordrende 
Som en frivillig organisasjon, og ett av 55 særforbund i Norges Idrettsforbund, er Norges Fekteforbund inne i en spennende og utfordrende tid idrettspolitisk. Norges Idrettsforbund gjennomgår en stor modernisering- og omorganiseringsprosess der både tilskuddordningene og våre finansieringskilder er i endring.

Fekteforbundet er derfor avhengige av dyktige og engasjerte styre- og komitemedlemmer som ønsker å bidra i arbeidet med å videreutvikle norsk fekting på forbundsnivå. 

Mer informasjon om hvordan Norges Fekteforbund er organisert finnes via denne lenken.

I idrettsforbundets anbefaling til gode styremedlemmer kommer kjerneord opp som god samarbeidsevne, ydmyk, innsiktsfull og kjennskap til forbundets utfordringer, evne til å prioritere og fullføre og ikke minst tid til oppgaven. 

Kjenner du deg igjen eller har andre du vil anbefale, så si ifra til valgkomiteen.

 NYE FJES MARKERTE SEG I KØBENHAVN

Postet av Norges Fekteforbund den 3. Des 2019

Alexander Burum-Auensen, Njård Fekting med beste norske individuelle plassering i København. Foto: Njård Fekting. 

Njårdfekteren Alexander Burum-Auensen fikk en flott 18-plass, og ble den beste norske fekteren i den individuelle konkurransen under helgens europacupstevne for kadetter i København. Beste norske kvinne ble Louise Smøraas fra Bergens Fekteklubb med en 32-plass. 

Europacupstevnet i København var et stort stevne. 181 gutter og 129 jenter deltok. Begge de individuelle resultatene kan tyde på at det er jevnt på toppen av den norske kadettklassen.

God norsk lagplassering
I tillegg til de individuelle klassene stilte Norge med fire lag på guttesiden, og ett jentelag.

Det beste guttelaget med Alexander Bakke, Emil Draugedalen og Aleksander Malvik kom inn fikk en flott 10-plass i konkurranse med 36 lag. Jentelaget med Amina Nuksa, Louise Smøraas, Vilde Tengesdal og Jiayi Wen lykkes ikke helg og kom inn på en 22-plass av 23 lag. 

Se alle resultatene her

HÅRETE MÅL FOR NORSK IDRETT

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Des 2019

Idrettspresident Berit Kjøll og Norges idrettsforbund inviterte særforbund og idrettskretser til strategisamling på Gardermoen. Foto: Geir Owe Fredheim, NIF.

Sammen med tillitsvalgte og administrative idrettsledere i NIF, særforbund og idrettskretser deltok Norges Fekteforbund (NF) på årets ledersamling som var viet organisasjonsutvikling for norsk idrett. 

Norsk idrett er inne i en viktig prosess med modernisering, digitalisering og organisasjonsutvikling som tre viktige bærebjelker. Dette inkluderer også fordelingen av spillemidler mellom ulike organisasjonsledd, og mellom de ulike særidrettene som er tilsluttet NIF. 

Endringsprosesser berører grunnlaget for å kunne opprettholde et mangfold av både store og små idretter i Norge, og dermed også våre muligheter for å videreutvikle norsk fekting.

Verdens beste idrettsorganisasjon
Årets ledermøte var lagt opp som en strategi-workshop innenfor tre overordnede temaer; Idrettens plass i samfunnet, samspill og kommunikasjon, samt om hvordan den norske idrettsbevegelsen kan utvikle seg til ikke bare å være verdens beste idrettsnasjon, men også bli verdens beste idrettsorganisasjon.

Les mer om årets ledermøte på Gardermoen via denne lenken.

Idrettspolitikk
I tillegg til å ha ansvar for lover og regler, landslaget, gjennomføring av nasjonale mesterskap, ranking, uttak, påmelding og oppfølging av deltakelsen i verdens- og europacup samt en rekke egne aktiviteter som treningssamlinger og utviklingskurs beskrevet i Fekteforbundets årsplan - er ivaretakelse av norsk fekting sine interesser i idrettspolitiske og administrative saker en svært viktig oppgave for NF.

Synlige og tydelige
NF er positive til endringer og deltar aktivt i diskusjon om hvordan idretten skal leve opp til visjonen, idrettsglede for alle. I den forbindelse er NF opptatt av hvordan også mindre idretter gis mulighet til å drive utvikling i henhold til samfunnets utvikling og våre medlemmers forventninger.

I tillegg til å være synlige og tydelige overfor NIF, ønsker NF også synliggjøre arbeidet vi gjør for fekte-Norge. Høringsuttalelser og politiske saker NF engasjerer seg i er derfor samlet under et eget menypunkt på vår nettside.TRENINGSSAMLING FOR SABELFEKTERE

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Des 2019


Fellesbilde av trenere og ungdommene som deltok på samlingen. Foto: Molde Fekteklubb.

22 sabelfektere fra Kristiansand og Molde Fekteklubb deltok helgen 16. og 17 november på treningssamling hos Molde Fekteklubb. 

Norges Fekteforbund (NF) ønsker å stimulere til økt prestasjonsnivå, forhindre frafall og gjøre det enklere for fekteklubbene å rekruttere flere nye medlemmer. 

I tillegg til dommer- og trenerutdanningen, gjennomfører NF derfor blant annet både nasjonale og regionale treningssamlinger.

Samlingene skal både forbedre fekternes tekniske ferdigheter og gi treningstips. For å bidra til økt samarbeid og overfaringsoverføring mellom klubblederne og trenere, gjennomføres de regionale samlingene i tett samarbeid med fekteklubbene.

Samlingene skal være motiverende, og stimulere kameratskapet mellom fekterne på tvers av geografi og klubbgrenser. Samlingene skal dessuten være inkluderende og gratis for barn og ungdom. De bekostes derfor av Fekteforbundet etter vedtatte retningslinjer. 

Nasjonal treningssamling for sabelfektere
På samme måte som det gjennomføres treningssamlinger i regi av NF for barn og ungdom som fekter med kårde, støttes også tilsvarende samlinger for sabelfekterne. Tidligere i år har Fekteforbundet dessuten bekostet trenerkurs i England for en sabelfekter som ønsker å bidra som trener.

Treningssamlingen i Molde ble ledet av Ton Hazes med bistand av fektetrener Georges Derop og sabelfekter Quinton Faas fra Nederland. I tillegg til selve treningen og treningskonkurranse, fikk åtte fektere fra Kristiansand FK og 14 fra Molde FK en presentasjon av lyssabelfekting hadde både felles lunsj og pizzakveld.

Se flere bilder fra treningssamlingen på Molde Fekteklubb sin Facebookprofil

Sabelfekting i Norge
Norges Fekteforbund organiserer tilsluttete idrettslag i Norges Idrettsforbund som har aktivitet innenfor de tre våpengrenene i moderne sportsfekting; kårde, florett og sabel.

Om lag 95 prosent av de norske fekterne benytter kun kårde. De resterende som benytter sabel og/eller florett, er medlemmer av Kristiansand Fekteklubb, Molde Fekteklubb eller Stavanger Sabelklubb.
DOMMERKURS 1. HALVÅR 2020

Postet av Norges Fekteforbund den 26. Nov 2019

På bildet er Otthar Krohn, Njård Fekting som var dommer under Nordisk Mesterskap i Sandefjord i 2019. 

For å utvikle stevnene til det beste for både fektere og publikum, har Norges Fekteforbund vedtatt en gradvis skjerping av kravene til både antall pliktdommere, og til deres kvalifikasjoner. 

For at hver klubb skal kunne stille med tilstrekkelig antall kvalifiserte dommere som kreves, er dommerutdanning derfor ett av Norges Fekteforbund (NF) sine seks satsingsområder.

Mer informasjon om dømming og de skjerpete kravene til pliktdømming kan leses via denne lenken.

NFs dommerutdanning
For å bli utdannet nasjonal dommer må kandidatene gjennomføre et kurs som består av fire trinn:

 • Trinn 1 og 2: 4 timer teori med teori pluss praksis på stevne.
 • Trinn 3 og 4: 2 timer repetisjon, pluss en times skriftlig eksamen.

Ved å fullføre trinn 1 og 2 er man utdannet regional dommer. Ved å gjennomføre trinn 3 og bestå eksamen (trinn 4) er man utdannet nasjonal dommer.

Dommerkurs og eksamen 1. halvår 2020
Det siste dommerkurset i 2019, trinn 3 og 4 (eksamen), avholdes fredag 6. desember kl. 18 -22 i Haukelandshallen i forkant av Bergen Cup. Invitasjon og påmeldingsinformasjon er sendt ut til fekteklubbene.

NF har satt opp følgende fire kurs og eksamener 1. halvår i 2020:

 1. Trinn 1 og 2, fredag 17. januar kl. 18-22 ifm. Siddis Cup i Stavanger (Bjørn Faye) 
 2. Trinn 1 og 2, fredag 20. mars kl. 18-22 ifm. Junior NM i Oslo (Bjørn Faye)
 3. Trinn 1 og 2, fredag 24. april kl. 18-22 ifm. Senior NM i Bergen (Andras Borsodi) 
 4. Trinn 3 og 4 (eksamen), fredag 8-mai kl. 18-22 ifm. NC i Oslo (Bjørn Faye)

Påmelding til dommerkursene skal skje samlet via hver klubb til NF på post@fekting.no i rimelig tid før hvert kurs. Forbundet stiller med kursledere, mens klubbene/kandidatene betaler reise og opphold selv.

Se oversikten over norske dommere, les mer om dømming og dommerkurs, samt nyttig materiell for dommere her
NJÅRDFEKTERNE PÅ TOPP UNDER VINTERSTØTET 2019

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Nov 2019

Bildet viser pallen for fekterne i den åpne klassen der alle ble premiert. Foto: Elles Vokes.

Vinterstøtet ble i helgen arrangert med over 200 starter fra 14 fekteklubber.
Arrangørklubben Njård Fekting beholdt de fleste medaljene, derav halvparten av gull- og sølvmedaljene. 

Til tross for Njårddominansen, var det også medaljevinnere fra andre klubber. Fektere fra hele ni fekteklubber, inkludert den nystartete Bekkestua Fekting vant medaljer i år. 

Vinterstøtet som ble avholdt i Njårdhallen i Oslo var det nest siste stevnet Norgescupen inneværende kalenderår. Det neste og siste stevnet i år er Bergen Cup. Invitasjon til dette stevnet som avholdes 7. og 8. desember i Haukelandshallen er sendt til klubbene. 

Følgende personer vant gullmedaljer: Thale Hille-Dahl (NjF), Claribella Tallis (NJF), Katherine Malvik (Titan FK), Vilde Tengesdal (BF), Ada Sofie Gildernes (BF), Sturla Torkildsen (NjF), Marcus Vokes Brobakken (NjF), Martin Aleksander Vik (NjF), Emil Draugedalen (NøF) og Aleksander Malvik (Titan FK).

Se alle resultatene her

Tilbud for de yngste
Njård Fekting hadde også et tilbud for de som er for unge til å delta i Norgescupen. Alle de 25 fekterne fra seks fekteklubber som deltok her er vinnere. Dette lover godt for fremtiden!

Godt arrangement
Til tross for mange påmeldte og mange aldersklasser, ble konkurransen gjennomført uten store forsinkelser. Som vanlig stilte dessuten frivillige fra Njård Fekting opp, og drev café med både mat og drikke for både tilskuere og fektere.

Dommerkurs
I forkant av helgens stevne, arrangerte Norges Fekteforbund dommerkurs for 17 deltakere. Kursholder var Ole Eeg som er leder av Fekteforbundets dommerkomite. Kursdeltakerne fungerte deretter som dommere under konkurransen.

Lik og del bilder og video
Njård Fekting har publisert mange flott bilder fra konkurransen, og flere av finalene ble streamet. Dette er publisert og er fremdeles tilgjengelig på Njård Fekting sin Facebook-profil

Flere deltakere og tilskuere har dessuten delt bilder og videosnutter på Facebook-profilen Fektebilder. Bli medlem av gruppen, lik, del og publiser gjerne flere bilder av denne og andre stevner. 

Norges Fekteforbund gratulerer både medaljevinnerne og Njård Fekting med gjennomføringen av et stort og flott arrangement!
BARNE- OG UNGDOMSIDRETT

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Nov 2019

Trivsel er viktig for både rekruttering og fremgang. Foto: Hege O´Wiidt. 

Norsk fekting vokser, og det er barne- og ungdomsgruppene som vokser mest. Idrettsaktiviteten har stor påvirkning på begge gruppene, og med dette følger et stort ansvar. 

Barne- og ungdomsidretten blir stadig større. Dette innebærer økt fokus på barnas utvikling og deres resultater, og større forventninger til klubbene og trenerne. 

I den organiserte idretten skilles det mellom barneidrett, som er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år, og ungdomsidrett som gjelder de mellom 13 og 19 år.

For å ivareta begge gruppene er det vedtatt bestemmelser og retningslinjer som forplikter alle som er tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Bestemmelser innenfor barneidretten
For å sette barnas behov i sentrum, vedtok Idrettstinget i 2007 Idrettens Barnerettigheter. Med bakgrunn i disse har idretten vedtatt Bestemmelser for Barneidrett.

Bestemmelsene regulerer konkurransetilbudet for barn til og med det året de fyller 12 år, og skal tilrettelegge for en naturlig progresjon i hvor langt man bør reise, hvilke typer konkurranser man kan delta på, og hvordan premiering, rangering og bruk av resultatlister skal foregå i norsk idrett.

Les Idrettens barnerettigheter og bestemmelsene for barneidrett via denne lenken

Barneidrettsansvarlig
Alle klubber som organiserer barneidrett, plikter å oppnevne en person som er ansvarlig for barneidretten i klubben. Hvilke oppgaver denne personer har finnes sammen med barnebestemmelsene via denne lenken

Sanksjoner ved brudd
Alle fekteklubbene, inkludert alle medlemmer av en fekteklubb som er tilsluttet Norges Fekteforbund er pliktige til å følge de vedtatt bestemmelsene og retningslinjene. Fektetinget vedtatt den forbindelse vedtatt sanksjoner for overtredelse av Barneidrettsbestemmelsene.

Disse finnes via denne lenken.

Flere bestemmelser rundt barneidretten
Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer.

I tillegg til overnevnte finnes det mer relevant informasjon via denne lenken. 

Retningslinjer for Ungdomsidrett
Ungdomsidrettens visjon er for, av og til ungdommen: Ungdom vil ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der de møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil.

På bakgrunn av dette er dette er Ungdommens retningslinjer vedtatt. Retningslinjene er et politisk virkemiddel for å sikre rettighetene til ungdom som individ og aktive idrettsutøvere. 

Både ungdommene selv, men også trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd må følge opp retningslinjene i praksis.

Les mer om Ungdommens retningslinjer via denne lenken

NI NORSKE MEDALJER I ØREBRO

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Nov 2019

Bildet viser premiepallen i guttenes U15-klasse. Aleksander Malvik fra Titan Fekteklubb vant gullet, mens Didrik Nordtveit fra Stavanger Fekteklubb og Franz Philip Pap Holmen fra Bygdø Fekteklubb tok bronsemedaljene. Foto: FEKTEBILDER

Det var mye bra fekting med flotte resultater i helgens stevner i Sverige og Latvia. De norske fekterne tok syv medaljer, derav to gull i helgens svenske stevne Örebro Masters. I juniorverdenscupstevnet Bruno Habarovs Memorial Cup i Riga fikk det norske guttelaget den beste nordiske plasseringen.

Vilde Tengesdal fra Bergens Fekteklubb vant gullet i jenteklassen under 17 år, mens Aleksander Malvik fra Titan Fekteklubb vant gullet i guttenes U15-klasse i Örebro Masters. 

I samme stevne tok også Ada Sofie Gildernes fra Bergenes Fekteklubb og Martin Aleksander Vik fra Njård Fekting sølv i aldersklassen under 13 år. 

I seniorklassene ble det dessuten bronsemedaljer til Katherina Malvik fra Titan Fekteklubb og til Harald Irgens-Jensen fra Bygdø Fekteklubb.

Bronsemedaljer ble det også på Andreas Klaveness fra Bygdø Fekteklubb i guttenes U20-klasse, og på Didrik Nordtveit fra Stavanger Fekteklubb og Franz Philip Pap Holmen fra Bygdø Fekteklubb i aldersklassen U15 år. 

Årets Örebro Masters hadde i år 292 starter, noe som er rekord for dette stevnet. Resultatene lover godt for norsk fekting fremover!

Se alle resultatene fra Örebro Masters via denne lenken

Beste nordiske lag i Riga
I helgen deltok også de norske juniorene i verdenscupstevnet Bruno Habarovs Memorial Cup i Riga. Selv om ingen av guttene utmerket seg på lørdagens individuelle konkurranse, hevet de seg, og sørget for en respektabel 14. plass i søndagens lagkonkurranse.

Laget som besto av Benjamin Humlen Dahlbo fra Njård Fekting, Sven Markus Eeg fra Stavanger Fekteklubb, samt ikke minst Tomas Geitung og Truls Straumøy fra Bergens Fekteklubb fikk dermed den beste nordiske plasseringen i et tøft stevne med lag fra 28 land.

Se alle resultatene fra Bruno Habarovs Memorial Cup via denne lenken

Bilder og video
Stadig flere publiserer og deler bilder fra konkurransene i Facebook-gruppen FEKTEBILDER. Nyheter, bilder og filmsnutter fra både store og små fekteøyeblikk som deles og likes i sosial medier øker antallet som blir eksponert for fekting. Dette motiverer fekterne og bidrar til å gjøre fektesporten mer attraktiv. Les mer om dette her. 

På grunn av engasjementet finnes det derfor både bilder og videsutter fra både Ørebro og Riga som både kan deles og likes. 

Vi kan også anbefale en kikk på Facebook-profilen til arrangørklubben til Örebro Masters; Wadköpings Fäktförening. Her finnes det både bilder og streaming av finalene. 

Norges Fekteforbund gratulerer alle sammen! NI NORSKE MEDALJER I ØREBRO

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Nov 2019

Bildet viser premiepallen i guttenes U15-klasse. Aleksander Malvik fra Titan Fekteklubb vant gullet, mens Didrik Nordtveit fra Stavanger Fekteklubb og Franz Philip Pap Holmen fra Bygdø Fekteklubb tok bronsemedaljene. Foto: Fra NORSKE FEKTEBILDER.

De norske fekterne tok syv medaljer, derav to gull i helgens svenske stevne Örebro Masters. I juniorverdenscupstevnet Bruno Habarovs Memorial Cup i Riga, fikk det norske guttelaget den beste nordiske plasseringen.

Det var mye god fekting i helgens svenske stevne. Dette lover godt for fremtiden. Vilde Tengesdal fra Bergens Fekteklubb vant gullet i jenteklassen under 17 år, mens Aleksander Malvik fra Titan Fekteklubb vant gullet i guttenes U15-klasse. 

Ada Sofie Gildernes fra Bergenes Fekteklubb og Martin Aleksander Vik fra Njård Fekting, tok sølv i aldersklassen under 13 år. 

I seniorklassene ble det bronsemedaljer til Katherina Malvik fra Titan Fekteklubb og til Harald Irgens-Jensen fra Bygdø Fekteklubb.

Bronsemedalje ble det også på Andreas Klaveness fra Bygdø Fekteklubb i guttenes U20-klasse, og på Didrik Nordtveit fra Stavanger Fekteklubb og Franz Philip Pap Holmen fra Bygdø Fekteklubb i aldersklassen U15 år. 

Se alle resultatene fra Örebro Masters via denne lenken

Beste nordiske lag i Riga
I helgen deltok det også norske juniorer i verdenscupstevnet Bruno Habarovs Memorial Cup i Riga. Selv om ingen av guttene utmerket seg på lørdagens individuelle konkurranse, klarte det å heve seg og fikk en respektabel 14. plass i søndagens lagkonkurranse.

Dette var den beste plasseringen av alle de nordiske lagene som deltok.

Se alle resultatene fra Bruno Habarovs Memorial Cup via denne lenken

Bilder og video
Stadig flere publiserer og deler bilder fra konkurransene i Facebook-gruppen FEKTEBILDER. Nyheter, bilder og filmsnutter fra både store og små fekteøyeblikk som deles og likes i sosial medier øker antallet som blir eksponert for fekting. Dette motiverer fekterne og bidrar til å gjøre fektesporten mer attraktiv. Les mer om dette her. 

På grunn av engasjementet finnes det derfor både bilder og videsutter fra både Ørebro og Riga som både kan deles og likes. 

Vi kan også anbefale å ta en kikk på Facebook-profilen til arrangørklubben til Örebro Masters; Wadköpings Fäktförening. Her finnes det både bilder og streaming av finalene. 

Norges Fekteforbund gratulerer alle sammen!

TRENER 2-UTDANNING I 2020

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Nov 2019

Fekteforbundets trenerutdanning gir god trenerkompetanse, og egner seg både for tidligere aktive, og aktive fektere som kan tenke seg å bidra som trener i egen, eller som ser for seg en karriere som trener i en annen klubb.

Norges Fekteforbund følger opp utdanningsplanen, og igangsetter Trener 2-kurs i 2020. Dette er en videreføring av Trener 1-kurset, med økt fokus på videreutvikling av fekterne. 

Gode trenere påvirker ikke bare fekternes ferdigheter, men har også stor betydning for rekruttering og frafall i klubbene. 

Fordi kun et fåtall av fekteklubbene har økonomi til å ansette profesjonelle trenere, er trenerutdanning ett av Fekteforbundets seks satsingsområder.

Trenerutdanningen
Som et tillegg til Idrettskretsenes aktivitetslederkurs, har Norges Fekteforbund fått NIF-godkjenning av Trener 1- og Trener 2-kurs til fekting.

Kursene inneholder både e-læring og helgesamlinger med undervisning og instruksjon av fektetekniske aspekter. 

Deltakerne får også kunnskap om hvordan de skal utvikle utøverne fysisk, og om hvordan de skal bidra til å utvikle fekterne som hele mennesker, og sosialt i utøvergruppene de er en del av.

Trenerutdanningen, som består at et to-årig utdanningsløp, ble igangsatt med Trener 1-kurs i 2019. Etter å gjennomført kurset, kunne Fekteforbundet lisensiere 15 personer fra åtte fekteklubber som Trener 1.

Trener 2-kurset
Fekteforbundet stater nå Trener 2-kursing ledet av Mariusz Piasecki for dem som har gjennomført trener 1-kurset. Oversikt over disse finnes via denne lenken

Kurset består av 10 timer e-læring, 65 timer undervisning over 4 kurshelger og 75 timer med praksis. Mens Trener 1-kurset hadde innlærings- og deltakerfokus, har Trener 2-kurset to hovedemner; fektemetodikk og fekteteori: 

1. Fektemetodikk
En autorisert Trener 2 skal ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta fekterens behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Treneren skal kunne utvikle tekniske og taktiske ferdigheter, samt fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for fektere på klubbnivå, med fokus på utøvere og utvikling frem til junior landslagsnivå.

2. Fekteteori
En autorisert Trener 2 skal være i stand til å organisere treningsopplegget for utøvere i egen klubb.

Treneren skal kunne planlegge og iverksette tilpassede treningsopplegg for utøvere i egen klubb i samarbeid med utøvere, med andre trenere i klubben og med klubbens ledelse.

Kurshelger
Kurset består av 2 kurshelger 1. halvår og 2. kurshelger 2. halvår i 2020.

 • Første kurshelg: 7-8 mars i Bygdøhus
 • Andre kurshelg: 28-29 mars i Bygdøhus (NB! Datoen er endret)

De to siste kurshelgene blir gjennomført 2. halvår i 2020. Datoene blir bestemt etter at fektekalenderen er bestemt. 

I forkant av undervisning skal deltakerne kunne fremvise at de har gjennomført e-læringskurs som selvstudium. Disse kursene får de påmeldte nærmere informasjon om og tilgang til i god tid før første kurshelg. 

Påmelding
Kurset er kun åpent for de som har gjennomført Fekteforbundet sitt Trener 1-kurs, og som har gyldig NF-lisens som medlemmer av fekteklubber tilknyttet Norges Fekteforbund.

Kurset er gratis, men deltakerne, eller deres klubber betaler selv reise- og oppholdskostnader. For de som trenger hotell, anbefales Fekteforbundets avtale med Thon

Alle kursdeltakere må medbringe følgende utstyr på kurshelgene:

 • Fektemaske
 • Fektejakke og undervest
 • Fektehanske
 • Lange bukser (fektebukse eller joggebukse)
 • Ev. trenerjakke. (Trenerarm kan lånes fra kursleder)
 • Innendørssko
 • Noe å skrive med og på

Vi ber om samlet påmeldingen som inneholder navnet på og epostadressen til hver deltaker tilpost@fekting.no innen 13. desember. Utsatt frist: 31.12.

 LANDSLAGSSAMLING I NJÅRDHALLEN

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Nov 2019

Norges Fekteforbund arrangerte i helgen landslagssamling. 24 fektere, inkludert seks jenter, fra hele syv norske fekteklubber deltok. 

Landslagssamlingen som ble avholdt i Njårdhallen ble ledet av Frederic Roqueta, Njård Fekting sin hovedtrener. Det ble gjennomført fem treningsøkter. Det første på fredag, pluss to på både lørdag og søndag. På lørdag ble det dessuten organisert et felles måltid. 

Oppkjøring til gjenværende stevner
Landslagssamlingen var ment som en oppkjøring til de gjenstående stevnene i år. Det første blir juniorverdenscupstevnet i Riga, som også er et uttaksstevne til EM og VM for juniorer, deretter er det Örebro Masters, som også er et stort årlig stevne for ungdommene, før det er tid for sesongens første Norgecupstevne, Vinterstøtet som organiseres av Njård Fekting i Njårdhallen. Se terminlisten her. 

Norges Fekteforbund takker fekterne for god innsats, Fredric Roqueta for god ledelse, og ønsker alle lykke til i de gjenværende stevnene i år!FLOTT FEMTEPLASS I ØSTERRIKE

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Okt 2019

F.v. Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki og Vilde Tengesdal fra Bergens Fekteklubb. Foto: Norges Fekteforbund. 

De norske kadettene deltok i helgen på Europacupstevnet Trofeo Maestro Dario Codarin i Klagenfurt, Østerrike. Med en flott femteplass kvalifiserte Vilde Tengesdal seg til landslaget og samtidig til både EM og VM neste år.  

Stevnet i Klagenfurt er nytt bekjentskap for mange av de norske fekterne. På grunn av tidspunktene i det norske stevneoppsettet, har dette stevnet erstattet tilsvarende i Bonn på den norske terminlisten for Norsk ranking

Stevnet i Klagenfurt var dessuten det første av fire kvalifiseringsstevner til EM i Kroatia i februar, og til VM i USA i april neste år. 

Bergensfekterne i støtet
I helgen var det Bergensfekterne som hevdet seg best. Vilde Tengesdal ble beste nordmann med en flott femteplass, i tøff konkurranse med 181 kadettfektere fra 12 land.

Henning Karlsen ble beste nordmann med 23. plass i gutteklassen. Denne klassen hadde 211 deltakere fra til sammen 16 land. Begge fekterne representerer Bergens Fekteklubb.

I søndagens lagkonkurranse var det førstelaget til guttene som sto for den beste norske plasseringen. Laget med Elias Draugedalen (Nøtterøy FK), Henning Karlsen (Bergens FK), Olav Eikanger (Bergens FK) og Alexander Bakke (Stavanger FK) kom inn på 12. plass i konkurranse med 36 andre europeiske lag.

Se alle resultater her

Bartosz besto dommereksamen
Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki, deltok i Klagenfurt som dommer. Han ble av en egen jury vurdert såpass godt at han med dette kvalifiserte seg som Europeisk fektedommer.

Dette betyr at han både kan og vil forsøke å bestå den internasjonale dommereksamen i regi av FIE i 2020.

Zorro Cup 
Norske ungdommer deltok lørdag på sesongens andre stevne i Ungdomsserien; Zorro Cup. Stevnet ble arrangert av Oslo Fekteklub i Hovseterhallen.

I år var det 83 starter, nærmest en dobling fra 47 i fjor. I tillegg til fekterne fra arrangørklubben, stilte fektere fra Bygdø Fekteklubb, Njård Fekting, Nøtterøy Fekteklubb, Titan Fekteklubb, Bekkestua Fekting og Drammen Fekteklubb. 

Informasjon om Zorro Cup og Ungdomsserien for øvrig kommer her.

Det er gledelig at påmeldingen til stevnene i Ungdomsserien øker, og at stadig flere publiserer bilder i Facebook-gruppen "Fektebilder". 

Les mer om deling av bilder og videosnutter her.

Fekteforbundet gratulerer Vilde, Bartosz og alle ungdommene med helgens flotte resultater!DELING AV BILDER

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Okt 2019

Eksempel på et fartsfylt fektebilde fra lagfinalen i Nordisk Mesterskap. Foto: Norges Fekteforbund. 

Nyheter, bilder og filmsnutter fra både store og små fekteøyeblikk som deles og likes i sosial medier øker antallet som blir eksponert for fekting. Dette motiverer fekterne og bidrar til å gjøre fektesporten mer attraktiv - både for nye utøvere og for sponsorer.

Store sportslige prestasjoner gir automatisk god synlighet. For eksempel samlet den tv-sendte fektefinalen i London-OL rundt 1,5 millioner nordmenn. I påvente av tilsvarende prestasjoner, kan alle som er interessert i fekting bidra for å vise frem fekting. 

Økt engasjement
Det er gledelig at Fekteforbundets nettside og offisielle Facebook-profil stadig engasjerer flere, og at både de tillitsvalgte i fekteklubbene, utøverne og andre foresatte i stadig økende omfang både liker andres og deler egne fekteopplevelser i sosiale medier.

En av de som har fulgt Fekteforbundets oppfordring til å ta bilder og dele disse, er Ellen Vokes i Njård Fekting. Hun har over en lengre tid tatt bilder fra både stevner og treningssamlinger. Mange av bildene er benyttet av både Fekteforbundet, og av Njård Fekting. I tillegg har mange av bildene også blitt verdsatt av fektere og andre som tilhører andre fekteklubber i Norge.

"Fektebilder"
Ellen har sagt seg villig til å bidra til ytterligere aktivitet, og har opprettet en egen Facebook-gruppe for deling av bilder og video fra konkurranser, treningssamlinger og andre arrangementer.

Vi håper alle som tar bilder vil dele de i denne gruppen, og at så mange som mulig vil dele bildene på sine profiler på de sosiale plattformene de er aktive på.

Lik og bli med i gruppen FEKTEBILDER herNORSK GULL, SØLV OG BRONSE I NORDISK MESTERSKAP

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Okt 2019

Bildet viser Norge sitt førstelag; f.v. Truls Straumøy, Benjamin Humlen Dahlbo, Svend Marcus Eeg og Tomas Geitung som vant gull i lagkonkurransen. Foto: Norges Fekteforbund. 

Årets Nordiske Mesterskap for ungdommer ble i helgen avholdt i Sandefjord. Norske kårdefektere konkurrerte med fektere fra Danmark, Sverige, Finland, Latvia, Estland og Litauen om mesterskapstitlene i aldersklassene under 20 år, under 17 år og under 15 år. 

Det er 14 år siden det forrige nordiske mesterskapet i kårdefekting for ungdommer ble arrangert i Norge. Siden den gang har antall fektere på både jente- og guttesiden økt betraktelig. I tillegg til lagkonkurransene var det 399 individuelle starter. Dette gjør mesterskapet til den største fektekonkurransen som noensinne er arrangert i Norge. 

Historisk norsk laggull
Sett med norske øyne, var guttenes lagfinale helgens høydepunkt. Etter å ha slått bronsevinner Sverige i semifinalen, vant førstelaget også finalen mot fjorårsvinner og forhåndsfavoritt Estland.

Det norske førstelaget, som ble coachet av Frederic Roqueta, besto av Truls Straumøy, og Tomas Geitung fra Bergens Fekteklubb, Svend Marcus Eeg fra Stavanger Fekteklubb og Benjamin Humlen Dahlbo fra Njård Fekting. 

Dette er det første norske laggullet i et nordisk mesterskap, noe som er et av målene i Fekteforbundets Sportslige plan 2017 - 2014. Dette lover således godt for fremtiden.

Bildet viser premiepallen for guttenes lagkonkurranse. Foto: Norges Fekteforbund.

To medaljer i U15
De beste individuelle resultatene kom i gutteklassen under 15 år. Her ble det to medaljer; sølv og bronse på henholdsvis Aleksander Malvik og Franz Philip Pap Holmen.

Bildet viser premiepallen i U15 klassen med sølvmedaljevinner Aleksander Malvik (Titan FK) ytterst til venstre, og bronsemedaljevinner Franz Philip Pap Holmen (Bygdø FK) ytterst til høyre. Foto: Norges Fekteforbund. 

Norge på tredjeplass i medaljeoversikten
Ikke uventet er det de Estiske fekterne som dominerer på toppen av resultatlistene. Allikevel holdt det individuelle sølv- og bronsemedaljen og laggullet til en tredjeplass på medaljestatistikken etter Sverige. Det er for øvrig gledelig for den nordiske konkurransen at alle landene som deltok fikk medaljer.

Fekteforbundet gratulerer alle medaljevinnerne!

LANDGULLSØLVBRONSE
Estland463
Sverige2
4
Norge111
Latvia1
2
Litauen

3
Finland
2
Danmark

1

Se alle resultater i alle klassene via denne lenken

Økt synlighet
For å markedsføre mesterskapet og synliggjøre det lokale fektetilbudet har de lokale fekteklubbene sørget for god omtale på NRK radio og NRK tv. Fekteklubbene har også produsert en egen promoteringsvideo som har blitt spredd i sosiale medier. Denne kan ses her.

I tillegg ble alle finalene sendt direkte på Direktesport.no. Sendingene ble kommentert av Reidar Bowitz Helliesen fra Sandefjord Fekteklubb.

Sendingene er fremdeles tilgjengelige via denne lenken men krever innlogging som koster fem kroner. 

Vellykket arrangement
Norges Fekteforbund sitt mål var å utnytte mesterskapet i synliggjøringen av fekting i nye vekstområder i Norge, og samtidig stimulere vennskapet på tvers av land og klubber i de nordiske og baltiske landene.

Valget av arena falt på Oslofjord Arena i Melsomvik, utenfor Sandefjord. 

Stedet har en stor og flott hall, og kunne samtidig tilby rimelelig overnatting med felles beverting av alle måltider. Dette har både betydning for antall påmeldinger fra de baltiske landene, og forhindrer at deltakerne blir spredd rundt på ulike hoteller med minimal kontakt utenfor konkurransen. 

Kombinasjon av ekspertise og lokale arrangørklubber
Valget av Oslofjord Arena hadde ikke vært mulig uten å kunne tildele de lokale fekteklubbene arrangøransvaret. Selv om beslutningen har innebåret mer jobb i flytting og rigging av mye utstyr, og organisering av transport for å gjøre delegasjonenes adkomsten enklere, har tilbakemeldingene fra deltakerne kun vært positive.  

Et så stort arrangement, hadde heller ikke vært mulig uten en god teknisk stab med erfaring i gjennomføring av store mesterskap. 

Bildet viser Samuil Kaminski og hans tekniske stab. Foto: Norges Fekteforbund.

Selv om både Fekteforbundet og flere av de større fekteklubbene har bidratt med utstyr og kompetanse, har de frivillige fra både Nøtterøy Fekteklubb og Sandefjord Fekteklubb gjort en formidabel innsats og virkelig bidratt til at mesterskapet har blitt vellykket. 

Vi ønsker derfor å takke alle, både klubbene som har bidratt med utstyr, de som har stilt opp som dommere og alle dere andre som har bidratt i både forberedelsene og gjennomføringen av dette mesterskapet! 
NORSK GULL, SØLV OG BRONSE I NORDISK MESTERSKAP

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Okt 2019

Bildet viser Norge sitt førstelag, med f.v. Truls Straumøy, Benjamin Humlen Dahlbo, Svend Marcus Eeg og Tomas Geitung på toppen av premiepallen i lagkonkurransen. På de neste plassene kom Estland og Sverige. Foto: Norges Fekteforbund. 

Årets Nordiske Mesterskap i kårdefekting for ungdommer ble i helgen avholdt i Sandefjord. Fektere fra Danmark, Sverige, Finland, Latvia, Estland, Litauen og Norge konkurrerte om de nordiske mesterskapstitlene i aldersklassene under 20 år, under 17 år og under 15 år både jenter og gutter. 

Det er 14 år siden forrige gang det nordiske mesterskapet i kårdefekting for ungdommer ble arrangert i Norge. Mesterskapet, som hadde 399 individuelle starter pluss lagkonkurransene i juniorklassen for begge kjønn, var den hittil største fektekonkurransen som noensinne er arrangert i Norge. 

Norge på tredjeplass i medaljeoversikten
Ikke uventet er det de Estiske fekterne som dominerer på toppen av resultatlistene. Allikevel ble det individuell sølv- og bronsemedalje I tillegg til laggullet. Med medaljer i hver valør havnet Norge på tredjeplass etter Sverige i premiestatistikken.

Bildet viser seierspallen i U15 klassen med sølvmedaljevinner Aleksander Malvik (Titan FK) ytterst til venstre, og bronsemedaljevinner Franz Philip Pap Holmen (Bygdø FK) ytterst til høyre. Foto: Norges Fekteforbund. 


LANDGULLSØLVBRONSE
Estland463
Sverige2
4
Norge111
Latvia1
2
Litauen

3
Finland
2
Danmark

1

Se alle resultater i alle klassene via denne lenken

Vellykket arrangement
Norges Fekteforbund ønsket å bruke mesterskapet for å synliggjøre fekting i nye vekstområder, og stimulere vennskapet på tvers av land og klubber i Norden og de baltiske landene.

Valget av arena falt på Oslofjord Arena i Melsomvik, utenfor Sandefjord. Stedet har en stor og flott hall, med muligheter for felles beverting og rimeligere overnattingsmuligheter enn for eksempel i Oslo der deltakerne også ville vært spredd rundt på ulike hoteller. 

Dette kunne ikke ha latt seg gjøre uten å tildele de lokale fekteklubbene arrangøransvaret. Selv om beslutningen har innebåret mer jobb i flytting og rigging av mye utstyr, og organisering av et busstilbud for å gjøre adkomsten enklere, har tilbakemeldingene fra deltakerne kun vært positive.  

Selv om både Fekteforbundet og flere av de større fekteklubbene har bidratt med utstyr og kompetanse, har de frivillige fra både Nøtterøy Fekteklubb og Sandefjord Fekteklubb gjort en formidabel innsats. 

Vi ønsker derfor å takke alle, både klubbene som har bidratt med utstyr, de som har stilt opp som dommere og alle dere andre som har bidratt i både forberedelsene og gjennomføringen av dette mesterskapet! 

Økt synlighet
For å markedsføre mesterskapet og synliggjøre det lokale tilbudet har fekting blitt omtalt på NRK radio og NRK tv i forkant av mesterskapet. De lokale fekteklubbene har også produsert en egen videosnutt som har blitt spredd i sosiale medier. Denne kan ses her.

I tillegg ble alle finalene sendt direkte og kommentert av Reidar Bowitz Helliesen fra Sandefjord Fekteklubb på Direktesport.no. 

Sendingene er fremdeles tilgjengelige via denne lenken men krever innlogging som koster fem kroner. PARAFEKTER SKAPTE NORSK FEKTEHISTORIE

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Okt 2019

Cathrine Bergan, Drammen FK til høyre etter å ha vunnet over den russiske fekteren Alexandra Alyamovskaya. Foto: Dan Lundesgaard. 

Som Norges første og foreløpig eneste parafekter, deltok Cathrine Bergan fra Drammen Fekteklubb i helgen på et internasjonalt stevne i Estland. Selv om Cathrine ikke har fektet lenge, vant hun en av kampene i puljerunden. 

Stevnet var et satellittstevne i verdenscupen. Dette organiseres av et eget internasjonalt forbund: International Wheelchair & Amputee Sports Federation (IWAS).   

Resultater fra IWAS Satellite Competition - Narva, Estland.

Paralympisk gren
Parafekting er en paralympisk gren som ble introdusert under de Paralympiske Lekene i Roma i 1960. Både kvinner og menn konkurrerer i alle våpengrenene i to ulike klasser avhengig av bevegelighet. Rullestolene er festet i spesielt tilpassete rammer på ordinære fektepister.

Se informasjonsfilm om parafekting her

Flere ønskes velkommen
Cathrine, som har MS og har sittet i rullestol i to år, er en aktiv kvinne. Hun har tidligere både spilt fotball og håndball. Gjennom fektingen har hun fått tilbake idrettsgleden, og håper nå at flere vil begynne.  

Rullestolfekting i Norge
Fekting er en relativt liten sport i Norge. Med få unntak er sporten organisert i små klubber med knappe ressurser. Av den grunn har det tidligere kun vært sporadiske forsøk på å starte opp egen aktivitet innenfor parafekting.

Drammen Fekteklubb har bestemt seg for å utvikle et tilbud, og ønsker alle bevegelseshemmede velkommen. Både de som vil konkurrere, og de som kun ønsker å trene.

Norges Fekteforbund håper at deltakelsen har gitt Cathrine inspirasjon, og at både hun og Drammen Fekteklubb tar med seg nyttig erfaring og kunnskap om parafekting tilbake til klubben, og til norsk fekting for øvrig.

Ønsker vekst
Norges Fekteforbund bistår Drammen Fekteklubb i arbeidet vis a vis Norges Idrettsforbund og i kontakten med andre relevante samarbeidspartnere.

Målet et at denne klubben kan bli et kompetansesenter for parafekting ,og dermed skape et utgangspunkt for spredning av grenen til andre fekteklubber, og til andre idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Om flere begynner, og flere klubber oppretter et tilbud, vil forbundet kunne organisere stevner for parafektere på lik linje som for funksjonsfriske. 

Ta kontakt
Fekteforbundet håper at Cathrines deltakelse vil bidra til å synliggjøre sporten slik at flere vil bli prøve rullestolfekting. Interesserte kan enten ta direkte kontakt med Drammen Fekteklubb eller Norges Fekteforbund.

Se flere bilder fra stevnet og finn mer informasjon om Drammen Fekteklubb her

Dan Lundesgaard, leder og trener i Drammen FK og Cathrine Bergan i Estland. Foto: Drammen FK. KLART FOR NORDISK MESTERSKAP I SANDEFJORD

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Okt 2019

Faksimile fra nyhetsinnslaget om det nordiske mesterskapet i kårdefekting på NRK Østafjell. Se innslaget via lenken nedenfor i teksten.

Lørdag og søndag, 19. og 20. oktober møtes de beste kårdefekterne fra de Nordiske og de Baltiske landene i Sandefjord for å konkurrere om de nordiske mesterskapstitlene i ungdomsklassene. 

Det skal kåres nordiske mestere for begge kjønn i aldersklassene under 20 år, under 17 år og under 15 år. Flere norske fektere kan hevde seg helt i toppen.

Det største noensinne
Det er 14 år siden forrige gang det nordiske mesterskapet i kårdefekting for ungdommer ble arrangert i Norge. Alt tyder på at årets mesterskap blir den største fektekonkurransen som noensinne er arrangert her i landet.

Det er nå påmeldt totalt 413 starter fra Danmark, Sverige, Finland, Latvia, Estland, Litauen og Norge. Følg lenken til de påmeldte og live resultater

Konkurranse og overnatting på samme sted
For å stimulere fekteinteressen i nye vekstområder, valgte Norges Fekteforbund å avholde mesterskapet på Oslofjord Arena i Melsomvik, utenfor Sandefjord. I tillegg til en ny flott hall, tilbys rimelig og fleksibel overnatting, samt felles bevertning. 

Adkomsten er gjort så enkel så mulig ved å organisere busstransport til og fra Stokke togstasjon og Torp flyplass.

Ved å samle hele det nordiske fektemiljøet på ett overnattingssted, i tilknytning til mesterskapsarenaen, håper Fekteforbundet at flere deltakere følger hele konkurransen og er tilskuere på finalene. Dessuten vil denne løsningen gjøre det enklere for delegasjonene å knytte kontakt og bygge vennskap på tvers av klubber og land utenom konkurransen. 

I rute med forberedelsene
For å gi flere klubber opplæring og erfaring i å avvikle stevner, tildelte Fekteforbundet arrangøransvaret til de lokale fekteklubbene på Nøtterøy og i Sandefjord. Både Fekteforbundet og de større klubbene bidrar imidlertid med både utstyr og kompetanse. 

Forberedelsene skal være i rute og arrangørklubbene kan snart ønske både fekterne, støtteapparat, og tilskuere velkommen.

Se nyhetsinnslaget om klubbenes forberedelser på NRK Østafjells her

Gratis inngang for tilskuere
På lørdag starter konkurransen kl. 10:00 med finaler fra kl. 18:00. På søndag starter konkurransen kl. 08:30 med finaler fra kl. 15:00. Det er gratis inngang for alle tilskuere.

Finn praktisk informasjon om Oslofjord Arena og stevnet her.

Norsk fekting vokser
De siste årene har stadig flere fått øynene opp for fekting, og antall aktive har økt betraktelig. Det er primært antall barn og ungdom under 20 som har stått for økningen, og disse er nå den største aldersgruppen i norsk fekting.

Om veksten fortsetter i samme takt, vil det totale antallet aktive norske fektere neste år ha doblet seg i løpet av ti år. 

Regionalt fektesenter
Sandefjord Fekteklubb er et godt eksempel på veksten i norsk fekting. Klubben har nærmest tredoblet antallet aktive medlemmer siden den ble etablert i 2012.

Sammen med Nøtterøy Fekteklubb arbeides det nå for å etablere et nytt regionalt fektesenter slik at veksten kan fortsette i hele Vestfold og Telemark. Norges Fekteforbund håper at dette mesterskapet vil bidra positivt i dette arbeidet. 

Se og del promo-filmen som er produsert for mesterskapet!


UKRAINSKE GULL I OSLO CUP

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Okt 2019

Bildet viser Bygdøfekteren Caroline Piasecka i aksjon under årets Oslo Cup. Foto: Norges Fekteforbund. 

Bygdø Fekteklubb og Norges Fekteforbund arrangerte i helgen årets Oslo Cup i Bygdøhus. Dette er det eneste norske satellittstevnet i verdenscupen og hele 120 fektere fra 17 nasjoner deltok. Parallelt med konkurransen avholdt Fekteforbundet treningssamling for barn og ungdom med 18 fektere fra åtte fekteklubber. 

Oslo Cup er kjent for god stevnegjennomføring og høyt sportslig nivå. Etter at stevnet fikk status som et satellittstevne for 19 år siden, har det hatt stor internasjonal deltakelse og blitt norsk fektings årlige stormønstring. 

I årets konkurranse deltok det foruten de norske, fektere fra Saudi Arabia, Uzbekistan, Kazakhstan, USA, Canada, Polen, Danmark, Sverige, Tsjekkia, Ukraina, Japan, Finland, Estland, Nederland, Østerrike og Tyskland. 

Oslo Cup gir våre beste fektere mulighet til å få vist seg frem mot internasjonale fektere på hjemmebane, og de mindre erfarne får stimulans og impulser til videre utvikling. Dessuten bidrar stevnet med økt synlighet for norsk fekting, både nasjonalt og internasjonalt.

I år hadde Oslo Cup både dame- og herreklasse, og var dessuten det siste og avgjørende stevnet i det nyetablerte Nordic Challenge. 

Ukraina på toppen av pallen
Både dame- og herreklassen i Oslo Cup ble vunnet av fektere fra Ukraina. Vi gratulerer både Anfisa Pochkalova og Anatolii Herey med gull!

Anatolii, som vant sølv i fjor, er for øvrig godt kjent i Norge etter at han en periode i fjor også var engasjert som trener i Njård Fekting. Etter stevnet berømmet han Oslo Cup, og fortalte at stevnet er en viktig del av hans oppladning til de Olympiske Lekene i Tokyo.

F.v: Junjie Cao, president i Norges Fekteforbund, Anatolii Herey (Ukraina), Sten Priinits (Estland), Nico Vuorinen (Finland) og Peeter Turnau (Estland). Foto: Norges Fekteforbund. 

F.v: Junjie Cao, president i Norges Fekteforbund, Anfisa Pochkalova (Ukraina), Paula Smidl (Østerrike), Elvira Mårtensson (Sverige) og Ayumi Yamada (Japan). Foto: Norges Fekteforbund. 

Gode norske prestasjoner
Selv om det ikke var norske fekterne på pallen i år, fikk Njårdfekter og styremedlem i Norges Fekteforbund Ludvig Hillestad en solid 8. plass.

Nest beste nordmann i herreklassen var Claus Mørch fra Bygdø Fekteklubb med 17. plass. På damesiden var det Katherina Malvik fra Titan Fekteklubb som gjorde det best. Hun fikk 14. plassen, tett fulgt av Bygdøfekteren Caroline Piasecka på 15. plass.

Ludvig Hillestad ble coachet av Frederic Roqueta som er hovedtrener i Njård Fekting. Foto: Norges Fekteforbund. 

Se alle resultatene fra Oslo Cup her

Nordic Challenge 
Etter at Oslo Cup mistet statusen som verdenscupstevne for kvinner, har Norges Fekteforbund arbeidet mot det internasjonale fekteforbundet for å få tilbake dameklassen.

Løsningen var å gå sammen med fekteforbundene i Sverige og Finland, og lage en egen nordisk integrert konkurranse kalt Nordic Challenge. Denne har bestått av SAF Pokalen/Rehbinderska Priset i Stockholm, Kupittaa Tournament/Nordisk Mesterskap i Åbo og Oslo Cup.

På denne måten har Oslo Cup fått tilbake dameklassen i verdenscupen, og blitt en del av et nordisk samarbeid som styrker den internasjonale statusen til alle de nordiske satellittstevnene.

Sten Priinits fra Estland, som fikk sølv i Oslo Cup, vant den sammenlagte konkurransen i herreklassen i Nordic Challenge helt suverent. Nummer to ble landsmannen Juri Salm. Dameklassen ble vunnet med knapp margin av Åsa Linde fra Sverige. På plassen bak kom landsmanninnen Elvira Mårtensson som fikk bronse i Oslo Cup.

Etter gode resultater i alle stevnene fikk Katherina Malvik og Irina Aschehoug fra Njård Fekting dessuten tredje- og fjerdeplass i den sammenlagte konkurransen i Nordic Challenge. 

Vi gratulerer alle sammen!

Treningssamling
Parallelt med Oslo Cup arrangerte Norges Fekteforbund treningssamling for barn og ungdommer. Hele 18 fektere; ti gutter og åtte jenter fra Bergens Fekteklubb, Njård Fekting, Nesodden Fekting, Titan Fekteklubb, Stavanger Fekteklubb, Trondheim Fekteklubb, Nøtterøy Fekteklubb og Bygdø Fekteklubb deltok under kyndig ledelse av Anna Rostkowska og Emil Friis Ruud.

Bildet viser noen av fekterne som deltok på ungdomssamlingen. Foto: Ellen Vokes.

Fekterne ble drillet i teknikk og gjennomgikk både fysiske øvelser før samlingen ble avsluttet med kamptrening i form av en treningskonkurranse. For å bygge samhold og kameratskap på tvers av geografi og klubber, ble det organisert felles lunsj og middag både på lørdag og søndag. I tillegg var samlingen lagt opp slik at deltakerne fikk se noen av verdens beste fektere i aksjon under finalene i både dame- og herreklassen i Oslo Cup.  

Norges Fekteforbund takker
Vi takker Mariusz Piasecki og Samuil og Tatjana Kaminski for god stevneledelse. Dessuten takkes alle de frivillige som har stilt opp i gjennomføringen av stevnet. Vi takker også Anna Rostkowska og Emil Friis Ruud for ledelse av treningssamlingen!

Vi ønsker dessuten å takke Ellen Vokes som gjennom hele helgen har tatt bilder av både de som konkurrerte i Oslo Cup, og av de som deltok på treningssamlingen. Mange av bildene er blitt publisert på Njård Fekting sin Facebookprofil. Ellen har imidlertid tatt enda flere bilder av de aller fleste som deltok, og kan kontaktes ved interesse. 

Bilder som blir delt og likt på sosiale medier både motiverer og bidrar til å gjøre fektesporten mer attraktiv for både nye utøvere og sponsorer. Vi oppfordrer derfor flere til å bidra. Ikke minst under Nordisk Mesterskap for ungdommer om to uker.  

Sammen med Ellen Vokes, vil Fekteforbundet derfor også ta initiativ til å stimulere flere til å ta bilder og video som synliggjør fektesporten. De som kan tenke seg å bidra, bes ta kontakt med fekteforbundet eller direkte med EllenNORSK GULL OG BRONSE I FINLAND

Postet av Norges Fekteforbund den 30. Sep 2019

Stavangerfekterne Cordt von Brandis og Eyvind Stangeland på pallen i Turku. Foto: European Veterans Fencing. 

Fekteforbundet gratulerer Stavangerfekterne Cordt von Brandis og Eyvind Stangeland med henholdsvis gull og bronse i aldersklassen over 70 år i helgens veterankonkurranse i Turku, Finland!

Den europeiske veteranfektingen organiseres av European Veterans Fencing (EVF). Formålet er å utvikle europeisk konkurransefekting for kvinner og menn over 40 år. 

Siden etableringen av EVF i 1991 har interessen for og deltakelsen på mesterskapene økt betraktelig. I tillegg til VM i regi av det internasjonale fekteforbundet (FIE), og EM i regi av EVF arrangeres det jevnlige både regionale og nasjonale fektestevner for veteraner i Europa. 

Helgens stevne ble arrangert som en del av det Nordiske Mesterskapet for seniorer, og det andre stevnet i Nordic Challenge.

Se alle resultatene her

Fekting for hele livet
Stevnene og mesterskapene for veteraner er gode eksempler på at fekting både er en sport som kan bedrives som trening og som en konkurranseidrett, uansett alder. Dette er konkurranser på høyt nivå, og gode anledninger til å møte gamle og få nye fektevenner.

Norsk Veteranfekting
Norske fektere har tidligere oppnådd flere gode resultater i internasjonal veteranfekting. Blant annet med VM-bronse i 2017.  

Fekteforbundet håper derfor at flere veteraner, fra flere norske fekteklubber vil delta fremover. Det er opprettet en Facebookgruppe, Norsk Veteranfekting som kan anbefales i denne sammenhengen. GODE NORSKE RESULTATER I ÅRETS NORDISKE MESTERSKAP

Postet av Norges Fekteforbund den 30. Sep 2019

Benjamin Humlen Dahlbo fra Njård Fekting med niendeplass i Turku. Foto: Njård Fekting. 

Årets Nordiske Mesterskap for seniorer ble gjennomført som helgens Kupittaa Tournament 2019 i Turku, Finland. Norge fikk en niendeplass for herrer og en 12. plass i kvinneklassen.  

Benjamin Humlen Dahlbo fra Njård Fekting kom inn på en særdeles god niendeplass i herreklassen. Plasseringen var en klar forbedring fra forrige helg i Stockholm. Han gikk gjennom puljerunden uten tap, og var rangert som den beste før utslagskampene begynte. 

Nest beste nordmann, Emil Friis Ruud fra Bygdø Fekteklubb kom inn på 38. plass av 103 herrefektere. 

Beste norske kvinne ble Njårdfekteren Irina Aschehoug. Hun fikk 12. plassen, med Katharina Malvik fra Titan Fekteklubb like bak på en 19. plass av 68 fektere. 

Se alle resultatene her

Klare for Oslo Cup neste helg
Kupittaa Tournament 2019 var det andre av tre WC Satellitestevner som inngår i årets Nordic Challenge. Det første stevnet i Nordic Challenge var SAF Pokalen/Rehbinder Prize i Stockholm. Det siste stevnet er Oslo Cup i Bygdøhus 5. og 6. oktober der også de sammenlagte vinnerne i begge kjønn skal kåres.

Til tross for litt ujevn fekting i resten av den norske troppen, krysses fingrene for at de norske fekterne treffer godt med formen i Oslo Cup neste helg.

Stevnet avholdes i Bygdøhus, Huk Aveny 45 i Oslo. Herrekonkurransen begynner lørdag kl. 1000, med finaler kl. 18:00. Konkurransen for damene er på søndag med start kl. 10:00 og finaler kl. 16: 00.

Det er gratis inngang, og vi håper på et stort oppmøte fra de som vil følge årets internasjonale stormønstring i Norge! NORSKE FEKTERE I AKSJON I BÅDE OSLO OG STOCKHOLM

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Sep 2019

En sliten og fornøyd gjeng av de yngre fekterne etter Angelini Cup på Bygdøhus 2019. Foto: Chantal Guyette.

Det ble i helgen arrangert Angelini Cup i Oslo, og det internasjonale stevnet SAF Pokalen/Rehbinder Prize i Stockholm hadde god norsk deltakelse.

Angelini Cup
Norges Fekteforbund igangsatte høsten 2017 en ny konkurranseserie for ungdommer, kalt Ungdomsserien. Serien er åpen for fektere fra hele landet, men gjennomføres som regionale konkurranser i fire ulike klubber i Østlandsområdet.

Helgens stevne, Angelini Cup i Bygdøhus, var det første stevne i årets sesong. Stevnet som hadde 51 starter fra åtte fekteklubber, deriblant den svenske klubben AFC Arvika, ble som vanlig godt arrangert av Bygdø Fekteklubb. Det var ekstra gledelig at fektere fra de nye klubbene Bekkestua Fekting og Drammen Fekteklubb både deltok og hevdet seg godt. 

Neste stevne i Ungdomsserien er Zorro Cup, som blir arrangert av Oslo Fekteklubb siste helgen i oktober.

Se alle resultatene fra Angelini Cup her.

SAF Pokalen og Rehbinder Prize
Norske seniorfektere deltok i helgen også i SAF Pokalen for herrer og Rehbinder Prize for kvinner i Stockholm.

Dette var et FIE satellitestevne, og det første av tre som inngår i årets Nordic Challenge. Neste stevne er i Turku, Finland før de kombinerte vinnerne i begge kjønn blir kåret i etter årets Oslo Cup i Bygdøhus 5. og 6. oktober.

Katherina Malvik fra Titan Fekteklubb sto for den beste norske plasseringen. Hun kom inn på en sterk 14. plass av 104 deltakere i Rehbinder Prize. Nest beste ble Irina Aschehoug fra Njård Fekting med en god 21. plass. 

På herresiden ble det Tomas Geitung fra Bergens Fekteklubb og Otthar Krohn fra Njård Fekting som kom lengst, med henholdsvis 30. og 32. plass av 122 deltakere i SAF Pokalen. 

Se alle resultatene fra Stockholm herFLERE BEDRE FEKTEKLUBBER

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Sep 2019

Det er store forskjeller i størrelse, organisasjonsform og om fekteklubbene driftes av ansatte eller av et valgt styre med frivillig tillitsvalgte. Uansett kan alle klubbene drives mer effektivt, og bedre utnytte tilgjengelig støtte og bistand.

Klubbundersøkelsen viste at de fleste fekteklubbene har behov for økt kunnskap om klubbdrift for medlemsklubber i Norges Idrettsforbund (NIF). 

Svarene viste også at mange fekteklubber er helt avhengige av noen få tillitsvalgte. Disse organiserer både klubbtreninger og konkurransedeltakelse, og sliter i tillegg med å få tid til å tilfredsstille administrative krav, og utnytte tilgjengelige støtte og bistand som NIF-medlemmer.

Bærekraftig vekst
Veksten i norsk fekting fortsetter, og det er nå nærmere 70 prosent flere fektere enn i 2010. Om veksttakten fortsetter til neste år, er antallet aktive fektere doblet på ti år. 

"For at norsk fekting skal kunne fortsette medlemsveksten, både beholde eksisterende medlemmene og gjøre klubbene attraktive for nye, uten å slite ut de tillitsvalgte ildsjelene, bør fokuset på klubbdrift økes. Bærekraftig utvikling kan best sikres ved å gjøre flere i klubbene i stand til å bidra". 
- Junjie Cao, president i Norges Fekteforbund.

Verktøyet "Bedre Klubb"
For å drive mer effektivt, og bedre håndtere både vekst og nedgang, anbefaler Norges Fekteforbund (NF) de tilsluttete fekteklubbene å ta i bruk utviklingsverktøyet "Bedre Klubb". Verktøyet er utviklet av NIF, og bygget opp som en spørreundersøkelse innenfor syv grunnleggende organisasjonsområder.

Gjennomgangen gir klubbstyrene en oversikt over grunnleggende ansvarsforhold. Styrene får dessuten sjekket status og både få innblikk i hva de kan gjøre for å forenkle driften og hvordan videreutvikle klubben de har påtatt seg ansvaret for.

Enkelt og gratis
Det kreves ingen opplæring for å komme i gang, og Bedre Klubb koster ingenting. Den eneste kostnaden er tiden styret bruker på gjennomføringen.

Det er klubbstyrene som har ansvaret for gjennomføringen, og det er styreleder som kan besvare på vegne av klubben. Første del av Bedre Klubb kan gjennomføres som del av et styremøte, når som helst på året. Dette tar  +/- 20 minutter avhengig av diskusjonsomfang. 

Alle som gjennomfører undersøkelsen får en rapport. Denne kan være et godt fundament i arbeidet med å videreutvikle klubben.

Oppfølging og hjelp
Bedre klubb er først og fremst et verktøy for egenutvikling. Gjennomføringen genererer ikke en automatisk oppfølging, men hvert spørsmål inneholder informasjon om hvem som kan kontakte for å få hjelp på det konkrete området.

Om styret ønsker hjelp i å finne frem til rette personer og instanser, så ikke nøl med å ta kontakt med NFs administrasjon. Hvis det er problemer med den tekniske løsningen kan man kontakte NIF IT-support - support@idrettsforbundet.no

NFs "verktøykasse" for fekteklubbene
For å bistå de de tillitsvalgte i klubbstyrene ytterligere, har NF også laget en oppdatert oversikt over flere tilgjengelige hjelpemidler som anbefales for fekteklubbene.
Les nyhetssaken om dette her.

Denne "verktøykassen" er plassert under menypunktet "For Klubber" i hovedmenyen og er kalt Klubbutvikling/kurs/utdanning. Klikk også for å komme rett til siden her.

Klikk her for å komme til Bedre Klubb – (innlogging via MinIdrett).50 BARN OG UNGDOMMER PÅ TRENINGSSAMLING I BERGEN

Postet av Norges Fekteforbund den 16. Sep 2019

Bildet viser teknisk trening i par fra helgens nasjonale jentesamling. Foto: Bergens Fekteklubb. 

På samme måte som i fjor, ble det i helgen avholdt både nasjonal treningssamling for jenter, og regional treningssamling for ungdomsfekterne på Vestlandet. Til sammen var 50 unge fektere i aksjon i Haukelandshallen. 

Norges Fekteforbund (NF) ønsker å stimulere til økt prestasjonsnivå, forhindre frafall og gjøre det enklere for fekteklubbene å rekruttere flere nye medlemmer. 

I tillegg til dommer- og trenerutdanningen, gjennomfører NF derfor blant annet samlinger for landslaget og nasjonale treningssamlinger for de mer etablerte fekterne. Dessuten står NF bak regionale treningssamlinger som både skal favne bredere og inkludere flere yngre fektere. For å bidra til økt samarbeid og overfaringsoverføring mellom klubblederne, gjennomføres de regionale samlingene i tett samarbeid med fekteklubbene i hver region. 

Foruten å forbedre fekternes tekniske ferdigheter og gi treningstips, skal alle samlingene være motiverende, og stimulere kameratskapet mellom fekterne på tvers av geografi og klubbgrenser. 

NF har dessuten et mål om å bidra til å øke kvinneandelen i norsk fekting. For å støtte ekstra oppunder jentefektingen, gjennomførte NF i fjor en egen nasjonal treningssamling kun for jenter. Fordi forårets samling var såpass vellykket, er også dette tiltaket videreført i innværende års aktivitetsplan. 

Les om organisering av treningssamlinger i regi av Norges Fekteforbund her.

Nasjonal jentesamling
På grunn av stor påmelding fra Bergens FK, ble også årets samling avholdt i Bergen for å holde reisekostnadene så lave som mulig.

Hele 25 jenter i ulike aldersgrupper fra syv fekteklubber deltok på samlingen. I tillegg til Bergensfekterne deltok det fektere fra Njård Fekting, Stavanger Fekteklubb, Nesodden Fekting, Trondheim Fekteklubb, Titan Fekteklubb og Kristiansund Fekteklubb.

Treningen, som ble ledet av fektetrener Georgi Zazitski, inneholdt både teknisk trening, styrke og bevegelighetstrening, samt kamptrening. 

Regional treningssamling
Parallelt med jentesamlingen ble det også gjennomført en regional treningssamling for kadett- og juniorfekterne på Vestlandet.

I inneværende års plan er lagt opp til åtte slike regionale treningssamlinger for kårdefektere, og fire treningssamlinger for sabel/florettfektere. Dette var den andre regionale treningssamlingen på Vestlandet i år.

25 fektere fra Stavanger Fekteklubb og Bergens Fekteklubb deltok. Også denne samlingen inneholdt både teknisk trening, styrke- og bevegelighetstrening samt kamptrening.  

Den regionale treningssamlingen ble ledet av Vitaliy Ageyev, som i likhet med Georgi Zazitski også er tilknyttet Bergens FK.

Foredrag om anti-doping
Etter lørdagens felleslunsj holdt Anti-Doping Norge foredrag for fekterne over 15 år. Det ble blant annet satt et viktig søkelys på bruken av, og risikoen ved kosttilskudd. Slike midler er definert som den viktigste risikofaktoren for doping i norsk fekting.

Les om de obligatoriske tiltakene mot doping i norsk fekting her. 

Samhold og kameratskap
Fekteforbundet håper at treningen både ga inspirasjon og nyttige tips til øvelser som kan benyttes på klubbtreningene. NF håper også felles lunsjer, og den hyggelige fellesmiddagen på lørdag kveld, også stimulerte vennskapet og samholdet på tvers av geografi og klubbtilhørighet.

Se flere bilder fra samlingene på Bergens Fekteklubb sin nettside her.

Fekteforbundet takker alle fekterne for god innsats, og trenerne Georgi Zazitski og Vitaliy Ageyev for et godt gjennomført treningsopplegg. NF takker også de frivillige som stilte opp og sørget for en fin ramme rundt samlingene! 
FLERE SOLIDE FEKTEKLUBBER

Postet av Norges Fekteforbund den 13. Sep 2019

Illustrasjonen viser organisasjonshjulet som brukes som verktøy i klubbutviklingsarbeid.

Klubbundersøkelsen viser at flere tillitsvalgte i de fleste fekteklubbene har behov for økt kunnskap om klubbdrift for medlemsklubber i Norges Idrettsforbund. For å fortsette medlemsveksten, bør det derfor fokuseres mer på klubbutvikling.

Kartlegging av klubbenes mål og behov er ett av tiltakene i NFs langtidsplan. Vinteren 2018/19 ble det derfor gjennomført en klubbundersøkelse. Svarene viste blant annet at det er et stort behov for økt kunnskap om klubbdrift.

Undersøkelsen bekreftet også at norsk fekting har et flertall av små fekteklubber som er organisert som særidrettslag, og som drives av noen få ildsjeler. 

Hvilken organisasjonsform som er mest hensiktsmessig avhenger av flere ting. Om aktiviteten skal organiseres i en særidrettsklubb eller i et fleridrettslag som en av flere idretter med felles styre og administrasjon er opp til hver enkelt klubb. 

Undersøkelsen viste imidlertid at mange klubber er helt avhengige av noen få personer som både organiserer klubbtreninger og konkurransedeltakelse, og i tillegg sliter med å få tid til å tilfredsstille administrative krav og utnytte støtteordningene som frittstående medlemsklubber i Norges Idrettsforbund (NIF). 

Bistår på flere områder
Norges Fekteforbund (NF) bruker mye tid på å påvirke idrettspolitiske beslutninger slik at hverdagen blir enklere for mindre klubber.

I tillegg bistår NFs administrasjon så godt som mulig i fekteklubbenes i rapporteringer, i utarbeidelse av søknader og i kontakt med NIF sentralt, med NIFs idrettskretser og med myndighetene for øvrig.

For at norsk fekting kan fortsette medlemsveksten, holde på medlemmene og unngå å miste ildsjelene, bør også fokuset på klubbdrift økes slik at flere i klubbene skal kunne bidra. 

Behov for økt kunnskap
Hovedregelen er at NIF via idrettskretsene skal sørge for at alle nye ledere/styrer i idrettslag får nødvendig grunnopplæring innenfor fellesidrettslige områder.

Tillitsvalgte i fekteklubbene som har deltatt på klubbuviklingskurs eller mottatt klubbutviklingsbistand fra idrettskretsene svarte i undersøkelsen at de har hatt god nytte av dette. 

På grunn av utskiftninger i klubbstyrene, er det imidlertid krevende å drive kontinuerlig opplæring av alle nye tillitsvalgte. 

I tillegg til å drive kurs og opplæring via idrettskretsene, har NIF derfor utarbeidet både maler og e-læringskurs som fritt kan benyttes av klubbene.

Ingen av klubbene som besvarte Klubbundersøkelsen var imidlertid sikre på om de tillitsvalgte for eksempel hadde gjennomgått NIFs e-læringskurs for styremedlemmer. Kun et mindretall svarte dessuten at de var kjent med "verktøykassen" for klubbdrift om ligger på NFs nettside.

Forbedret klubbservice 
For å bistå de de tillitsvalgte i klubbstyrene, har NF nå laget en oppdatert oversikt over tilgjengelig hjelpemidler som anbefales. Denne "verktøykassen" er plassert under menypunktet "For Klubber" i hovedmenyen og er kalt Klubbutvikling/kurs/utdanning.

NF håper dette vil gjøre dette kan bidra til å forenkle hverdagen i klubbene, men håper også at flere fekteklubber tar kontakt med sin respektive idrettskrets. Ikke bare for å få bistand, men også for å utnytte de ulike støttemulighetene som finnes.


Lenke til siden med "verktøykassen"TRE NORSKE GULL I UPPSALA

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Sep 2019

Bildet viser Vilde Tengesdal på toppen av premiepallen i kadettklassen. Hun gjentok suksessen fra i fjor da hun vant U15-klassen. Foto: Bergens Fekteklubb.

Som i fjor var det stor norsk deltakelse på helgens tradisjonsrike stevne; Uppsala Cup, i Sverige. Mens de norske fekterne i fjor tok med seg hele ni medaljer hjem, var årets seks medaljer av mer edelt metall og inneholdt deriblant tre seiere.

Totalt var det 66 norske starter i helgens Uppsala Cup. Dette rankingstevnet var som vanlig det første på sesongens terminliste. De norske resultatene lover godt for sesongen. 

Fekteforbundet gratulerer medaljevinnerne og takker alle de norske fekterne dommerne for god innsats!

MEDALJEOVERSIKT:

GULL
- Vilde Tengesdal (Bergens FK) Kadett
- Tomas Geitung (Bergens FK) Junior
- Aleksander Malvik (Titan FK) U15

SØLV
- Emil Draugedalen (Nøtterøy FK) U15
- Elias Draugedalen (Nøtterøy FK) Kadett

BRONSE
- Olav Eikanger (Bergens FK) Kadett

Følg lenken til alle resultatene

Bilder
Se flere bilder fra stevnet på Facebookprofilene til Bergens Fekteklubb og Nøtterøy Fekteklubb.

NORSK PARAFEKTER TIL ESTLAND

Postet av Norges Fekteforbund den 3. Sep 2019

Bildet viser fekteren Cathrine Bergan og leder i Drammen Fekteklubb, Dan Lundesgaard. Foto: Jan Arne Dammen. 

Som Norges første og eneste parautøver, reiser Cathrine Bergan til Narva i Estland for å delta på et internasjonalt stevne i rullestolfekting. Norges Fekteforbund er glad for å kunne bidra med reisestøtte og ønsker lykke til! 

Rullestolfekting er en paralympisk gren som ble introdusert under de Paralympiske Lekene i Roma i 1960. Både kvinner og menn konkurrerer i alle våpengrenene i to ulike klasser avhengig av bevegelighet. Rullestolene er festet i spesielt tilpassete rammer på ordinære fektepister.

Sporten er organisert i et eget internasjonalt forbund: International Wheelchair & Amputee Sports Federation (IWAS).  

Se informasjonsfilm om rullestolfekting her

Aktivitet i Drammen Fekteklubb 
Fekting er en relativt liten sport i Norge. Med få unntak er sporten organisert i små klubber med knappe ressurser. Av den grunn har det tidligere kun vært sporadiske forsøk på å starte opp egen aktivitet innenfor rullestolfekting.

Drammen Fekteklubb har imidlertid bestemt seg for å utvikle et tilbud, og ønsker alle bevegelseshemmede velkommen. Både de som vil konkurrere, og de som kun ønsker å trene. 

Kompetansebygging
Norges Fekteforbund bistår Drammen Fekteklubb i arbeidet vis a vis Norges Idrettsforbund og i kontakten med andre relevante samarbeidspartnere. Målet et at denne klubben kan bli et kompetansesenter for rullestolfekting, og dermed skape et utgangspunkt for spredning av grenen til andre fekteklubber, og til andre idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Erfaring og inspirasjon
Norges Fekteforbund håper at denne turen gir Cathrine inspirasjon, og at både hun og Drammen Fekteklubb tar med seg nyttig erfaring og kunnskap om rullestolfekting tilbake til klubben, og til norsk fekting for øvrig. Forbundet håper også deltakelsen vil bidra til å synliggjøre sporten slik at flere ønsker å begynne.

Ta kontakt
Interesserte, både andre parautøvere som har lyst til å prøve, og ressurspersoner som kan tenke seg å støtte Cathrine eller Drammen Fekteklubb, kan enten ta direkte kontakt med Drammen Fekteklubb eller Norges Fekteforbund.

Les saken og se flere bilder av Cathrine og Dan i nettavisen Langsveien.no her

Mer informasjon om Drammen Fekteklubb her
NORDSJØCUP 2019

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Sep 2019

Bildet viser premiepallen i årsklassen U23 for gutter. F.v. Fabian Alfheim, Benjamin Humlen Dahlbo, Tomas Geitung og Olav Eikanger. Foto: Bergens Fekteklubb.

Bergens Fekteklubb arrangerte i helgen NordsjøCup. Det ble en fektemaraton som sikret alle deltakerne maksimalt med kamper. 

NordsjøCup, som er et nasjonalt ranking-stevne, ble i år arrangert i Sandslihallen i Bergen. Stevnet ble gjennomført med tre innledende runder på lørdagen, og direkte utslag med repechage på søndag. 

Se alle resultatene her

Norges Fekteforbund gratulerer alle vinnerne, og gir Bergens Fekteklubb honnør for et godt arrangement til tross for at konkurransen ble avholdt i en annen hall enn der konkurranseutstyret befinner seg til daglig! 

Bilder
Flere bilder fra stevnet finnes på Bergens Fekteklubb sin Facebook profil.
SAMMEN FREMOVER - PÅ OG UTENFOR PISTEN

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Sep 2019

Fekteforbundet arbeider for økt samhold og kameratskap på tvers av klubb- og geografiske skiller i norsk fekting. Ett av forbundets satsingsområder er derfor kulturbygging. For å tydeliggjøre vår kultur og våre verdier, har Fekteforbundet beskrevet Fair Play, og utarbeidet retningslinjer for ønsket oppførsel i norsk fekting. 

I kampreglene er det nedfelt at man hilser på både motstander og dommer før og etter hver kamp. Våre verdier går imidlertid ut over disse, og favner bredere enn gule, røde og sorte kort under konkurranser.

I norsk fekting skal det være nulltoleranse for juks, usannheter og baksnakking. Dette gjelder både utøvere og tillitsvalgte, både på og utenfor fektepisten under konkurranser eller på trening. Godt samhold forhindrer frafall og gjør det enklere å ønske flere velkommen, både som utøvere, trenere, tillitsvalgte, foreldre og foresatte.

Retningslinjer for oppførsel
Med bakgrunn i hva som er vedtatt om kulturbygging i Langtidsplanen for norsk fekting, har Fekteforbundet tatt utgangspunkt i fektingens grunnverdier og utarbeidet retningslinjer for god oppførsel. Disse gjelder i alle fektesammenhenger og omfatter alle som er tilknyttet norsk fekting.

Styrket samhold
Retningslinjene skal øke fokuset på god sportsånd og respekt for meningsmotstandere også utenfor fektepisten. Hensikten er å forhindre at meningsforskjeller utvikler seg til konflikter som kan skade miljøet. Ønsket er å styrke samholdet i norsk fekting på tvers av meningsforskjeller, regioner, våpengrener og klubbtilhørighet.

Utvikling krever godt miljø
Et godt fektemiljø motvirker frafallet, og stimulerer rekruttering av både utøvere og tillitsvalgte på både klubb- og forbundsnivå. Et positivt og engasjert miljø påvirker også hvordan fekting blir oppfattet, og vil gjøre sporten mer attraktiv for sponsorer og andre samarbeidspartnere.

Les mer om Fair Play, verdier og retningslinjer for ønsket oppførsel her

Les styreprotokollen herFLERE MED TRENERUTDANNELSE

Postet av Norges Fekteforbund den 26. Aug 2019

På bildet er 12 av de 15 nye trenerne med diplomet for godkjent Trener 1-utdannelse. Ytterst til høyre er kurslærer Mariusz Piasecki. 

Den tredje og siste samlingen i Fekteforbundets Trener 1-kurs, ble i helgen gjennomført i forbindelse med landslagssamlingen på Bygdøhus. Som en del av opplæringen fikk deltakerne også praktisere som trenere på samlingen. 

Mange av fekteklubbene som er tilsluttet Norges Fekteforbund har behov for flere kvalifiserte trenere. Gode trenere påvirker ikke bare utøvernes ferdigheter, men har også stor betydning for rekruttering og frafall i klubbene. 

Trenerutdanning er derfor ett av Fekteforbundets seks satsingsområder for å hjelpe klubbene og stimulere utviklingen av norsk fekting.  

Tilpasset utdanning for fekting
Norges Fekteforbund har tilpasset, og fått godkjent Norges Idrettsforbunds Trener 1- og Trener 2-utdanningen til fekting.

Utdanningen gir god kunnskap om instruksjon av fektetekniske tekniske aspekter. Trenerne får også kunnskap om hvordan de skal utvikle utøverne fysisk og hvordan de kognitivt skal bidra til å utvikle fekterne som hele mennesket og sosialt i utøvergruppene de er en del av.

15 nye trenere fra åtte fekteklubber
For å få autorisasjon som Trener 1, må deltakerne oppnå gitte kompetansemål. De som fullfører mottar et kursbevis som er utstedt fra Norges idrettsforbund og Norges Fekteforbund.

Vi gratulerer derfor Katherina Malvik (Titan FK), Hanne Sofie Moberg (Bergens FK), Frederik Røed Nilsen og Viljar Sten Olav Rosendal (Sandefjord FK), Olav Starheimsæter (OSI Fekting), Anita Heier, Kjartan Murel og Herman Sommernes (Nøtterøy FK), Fredrik Backer og Otthar Krohn (Njård Fekting), Gryta Krasikoviene og Matthieu Bulteau (Stavanger FK), samt Anna Rostkowska, Emil Friis Ruud og Anton Ræder (Bygdø FK) med vel gjennomført trener 1-kurs!


"Trenerkurset ga meg ny og spennende innsikt som er relevant for meg som både trener og utøver"

- Otthar Krohn, Njård Fekting

God kompetanse
Trener 1-kurset er tredelt, og består av e-læring, undervisning og praksis.

I tillegg til å ha gjennomført e-læringskurs innenfor trenerrollen, barneidrett, skadeforebygging, aldersrelatert trening, funksjonsnedsettelser og antidoping, har de nye trenerne fullført opplæring innenfor følgende temaer: 

 • Fekteaksjoner
 • Metodikk for fektetreninger
 • Angrepsaksjoner
 • Aksjoner for motangrep
 • Forsvar som parader og lignende
 • Metodikk for beinarbeid
 • Grunntrening på fektesalen
 • Aksjoner mot ulike angrep
 • Aksjoner mot motangrep
 • Oppbygging av en individuell fekteleksjon for nybegynnere
 • Oppbygging av en individuell fekteleksjon for viderekommende

Norges Fekteforbund takker Mariusz Piasecki for vel utført undervisning, og ønsker de nye trenerne lykke til i praktiseringen av kunnskapene sine i fekteklubbene. 

Trener 2-kurs i 2021
Mens Trener 1-kurset har innlærings- og deltakerfokus som gir innblikk i både fektemetodikk og teori, har Trener 2-kurset enda mer fokus på utvikling av fektere.

Norges Fekteforbund setter opp Trener 2-kurs i 2020 som er åpne for de med godkjent Trener 1-utdanning. Mer informasjon kommer i løpet av høsten.SESONGENS FØRSTE LANDSLAGSSAMLING

Postet av Norges Fekteforbund den 26. Aug 2019

Bildet viser deltakerne på samlingen og NFs sportslige leder, Bartosz Piasecki. Alle iført den nye reisegenseren som skal benyttes av forbundets representasjonsutøvere på internasjonale stevner.  

Norges Fekteforbund arrangerte i helgen sesongens første treningssamling for landslag og rekrutteringsutøvere på Bygdøhus i Oslo. Hele 20 fektere fra seks fekteklubber deltok på samlingen som varte fra fredag til søndag. 

Fekterne som er i aldersklassene under 23 år, juniorer og kadetter gjennomførte fem treningsøkter over tre dager. Samlingen ble ledet av Mariusz Piasecki. 

På lørdag kveld var det fellesmåltid, sammen med deltakerne på Fekteforbundets Trener 1-kurs. 

Mental trening
Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki har bidratt og har skrevet en omtale på omslaget av boken "Ti idrettsutøvere som søkte hjelp - og fikk det". Boken er skrevet av idrettspsykolog Henrik Herrebrøden som arbeider med oppfølging av idrettsutøvere.

Denne boken vil bli tilgjengelig for Fekteforbundets representasjonsutøvere i løpet av sesongen. 

Mer informasjon om Henrik og boken kan leses her.

Bildet viser idrettspsykolog Henrik Herrebrødens som holdt et to timers foredrag om mental trening i forbindelse med landslagssamlingen. Foto: Norges Fekteforbund

Signering av landslagskontrakter
I løpet av helgen ble også landslagskontrakten signert av Tomas Geitung og Elias Draugedalen. Disse to vil utgjøre landslagsgruppen for sesongen.

F.v Tomas Geitung, Bergens FK og Elias Draugedalen, Nøtterøy FK. Foto: Norges Fekteforbund.

Landslagskontraktene er innført for bedre å kunne følge opp landslagsfekterne, og samtidig stimulere til at nye fektere fra en stadig voksende ungdomsgruppe også kommer opp på et tilstrekkelig godt internasjonalt nivå.

Les mer om tiltakene for å heve prestasjonene her. 

Fekteforbundet takker Henrik for et flott foredrag, og Mariusz for god ledelse av samlingen!NATIONS CHALLENGE I TROLLHÄTTAN

Postet av Norges Fekteforbund den 26. Aug 2019

For 2. gang deltok de norske ungdommene i landskampen Nations Challenge. Dette er en idrettsduell mellom de to "erkefiendene" Sverige og Norge innenfor ulike sporter på ulike steder i Norge og Sverige. 

Nations Challenge består av bryting, rulleski, løping, sykling, kajak, rugby, padling, boksing, skyting, squash, skateboard, tennis, timbersport, parasport, swimrun, strandvolleyball, footvolley, triathlon og fekting. 

Lagkamper for ungdommer
Fektestevnet var i Trollhättan i Sverige. Det ble fektet lagkamper i aldersklassene U15 og i U17. Lagene bestod av fire fektere hvor av minst én måtte være jente.

Det norske U17-laget bestod av Inge Sørum (Bygdø), Henrik Walle (Njård), Chiara Kloster (Bygdø) og Kasper Mathisen Heiberg (Nøtterøy). 

Det norske U15-laget bestod av Franz Philip Pap Holmen (Bygdø), Tristan Moe Lumb (Njård), Mie Selinger (Njård) og Aleksander Malvik (Titan). 

I U17-klassen vant det norske laget 68-58, mens det svenske laget vant 69-55 i U15-klassen.

Philip von Platen var lagleder for det svenske laget, mens Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki var lagleder for det norske laget. 

Elitekamp
I tillegg til lagkonkurransen for ungdommene, fektet Åsa Linde og Caroline Piasecka en seniorlandskamp. Kampen ble dømt av Sanne Gars og kommentert av Emma Wertsen som begge er tidligere svenske landslagsfektere.

Denne kampen, som ble vunnet av Caroline 15-12 ble sendt på Youtube og er tilgjengelig via denne lenken. Det er fekting fra 51:30 til 01:09:00. Elitekampen starter på 55:10.

Norge vant fektekonkurransen, Sverige vant sammenlagt
Fordi Norge vant to av tre fektekonkurranser, gikk Norge seirende ut av fektekonkurransen. Sammenlagt etter 18 øvelser, gikk imidlertid Sverige av med seieren. Se totaloversikten her.

Bilde fra premieutdelingen. 

Norges Fekteforbund takker arrangøren av fektekonkurransen, Fekteklubben Athos i Trollhättan og det Västsvenska Fäktförbundet, for utfordringen og for et flott arrangement!

Se flere bilder via denne lenken

Se resultater via denne lenken
ØKT SATSING PÅ SPONSING

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Aug 2019

F.v Hans Henrik Wold, daglig leder i Sponsor og Mediasalg og Claes H. Bendiksen, generalsekretær i Norges Fekteforbund. 

Norges Fekteforbund har inngått avtale med Sponsor og Mediasalg AS. Selskapet går nå aktivt ut i markedet for å finne forbundssponsorer. 

Selv om norsk fekting gjennomgår et generasjonsskifte på toppen, øker sportens popularitet og utbredelse. 

For blant annet å følge opp landslaget i enda større grad, og samtidig arbeide for at flere fektere fra en stadig voksende ungdomsgruppe kommer opp på et godt internasjonalt nivå, må flere ting på plass.

Ett av tiltakene som er valgt er økt satsing på sponsing. 

Økte inntekter
Per i dag har Fekteforbundet ingen egne sponsorer. Det meste av forbundets inntekter er dessuten offentlige tilskudd med strenge brukskriterier.

Selv om tilskuddene øker i takt med antall aktive medlemmer, er Fekteforbundet avhengig av flere og andre typer inntekter for å kunne stå friere i valg av tiltak.

Muligheter i et krevende marked
Det er stor konkurranse om sponsorkronene. Ikke bare konkurrerer fekting med andre og større idretter. Kultursponsing er også et voksende marked som i de siste årene har blitt mer populært.

Sponsorsalg krever derfor en profesjonell tilnærming, møysommelig arbeid over tid, samt et bredt kontaktnett og kunnskap om relevante aktører i næringslivet. 

Hans Henrik Wold, daglig leder i Sponsor og Mediasalg AS, har mer enn 25 års erfaring som salgssjef, markedssjef, gründer og konsulent i flere store medieselskaper som blant annet Clear Channel og Aftenposten.
Sponsor og Mediasalg AS har dessuten lenge drevet tilsvarende arbeid innenfor tennis, og har avtale med 12 tennisklubber på Østlandet.

- Jeg var blant de mange som fulgte fekting på tv under London-OL og vet at også fekting kan være en god tv-idrett. Selv om norsk fekting stadig blir mer synlig, er det tøft å konkurrere med de større idrettene. Allikevel har jeg tro på at det finnes sponsorer som ønsker å knytte sine merkevarer opp mot fektingens verdier og lange historie, sier Wold.

Generalsekretær i Norges Fekteforbund, Claes H. Bendiksen er sikker på at det finnes virksomheter som kan ha god nytte av å assosiere seg med fekting for å skille seg ut fra konkurrentene.
I motsetning til de store idrettene som tradisjonelt har dominert på sponsormarkedet, mener han at fekting kan tilføre noe nytt og særegent, og bidra med spennende bilder og film for merkevarebygging av både selskaper, produkter og tjenester.  

Bli med på laget
Økende fekteinteresse, med en ny generasjon unge fektere på gang, gir sponsorene nå mulighet til å komme inn som samarbeidspartnere på et gunstig tidspunkt.

Det tilbys fleksible avtaler der aktuelle sponsorer vil kunne knytte sine virksomhetsmål opp mot fektingens mål som blant annet å bidra til norsk OL-deltakelse, til at flere jenter kvalifiserer seg på landslaget, og ikke minst til at den gode veksten i norsk fekting fortsetter slik at vi når et mål om å ha 3 000 aktive fektere i 2024.

Ta kontakt
Arbeidet med å presentere Fekteforbundet og våre sponsormulighetene igangsettes nå.

Interesserte, eller de som har tips til aktuelle sponsorer bes ta kontakt med Fekteforbundet eller direkte med Hans Henrik Wold hos Sponsor og Mediasalg AS på post@sponsorogmediasalg.no, eller på mobil: +47 975 17 717.HVORDAN BEGYNNE Å FEKTE

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Aug 2019

Fekterklubbene ønsker nå nye medlemmer velkommen med ulike tilbud for nybegynnere. Ta kontakt med nærmeste klubb, og forhør deg om mulighetene. Informasjon om fekting, og oversikt over de norske fekteklubbene finner du i teksten nedenfor. 

Fekting handler om å treffe motstanderen med stikk eller hugg, uten selv å bli truffet. Hensikten er enkel å forstå, men sporten har mange fasetter. 

Mange omtaler fekting som en kunst, men uansett betegnelse kreves det mye trening for å gjøre de mest hensiktsmessige angreps- og forsvarsaksjonene i en kamp. Tuppene på våpnene beveger seg veldig hurtig, og sporten er derfor regnet som en av de raskeste. 

Fekting har dessuten et stort innslag av taktikk for å finte motstanderen. En sammenligning kan være lynsjakk, men der begge spillerne flytter brikkene samtidig. Fektere må derfor orientere seg, agere og reagere i situasjoner som forandrer seg veldig raskt.

Lange tradisjoner
Fekting er en av få grener som har vært olympisk idrett helt fra starten av i 1896. Selv om sporten er relativ liten i Norge, har også vi lange og stolte fektetradisjoner.

Norges Fekteforbund ble stiftet i 1911, og norske fektere har hatt mange gode resultater i internasjonale mesterskap. Mange husker da NRK Dagsrevyen ble utsatt for å vise OL-finalen der Bartosz Piasecki vant sølvmedalje i London i 2012.

En sport i vekst
De siste årene har stadig flere fått øynene opp for fekting. Inntil pandemien har antall fektere økt betraktelig, og flere klubber er blitt etablert.

Fekting er en sport som passer like godt for både kvinner og menn i alle aldere. Man bør nok være 8-9 år før man begynner, men en nedre aldersgrense er individuell og avhengig av personlig utvikling. Det finnes ingen øvre aldersgrense. 

God trening
For å bli en komplett fekter kreves god koordinasjonsevne, hurtig- og smidighet, kondisjon og teknikk, samt gode taktiske egenskaper. Dette tar tid og kreves selvdisiplin og utholdenhet.

Få fektere er like gode i alt, men utnytter sine sterke sider og sine komparative fordeler for å vinne. Som fekter trener du allsidig, og man blir aldri utlært. Du vil uansett nivå holde hodet og hele kroppen i god form.

I tillegg har fekting noe mer, noe historisk og spennende ved seg som er vanskelig å forklare. Dette vil du helt sikkert oppleve om du blir en fekter.

Nye fektere ønskes velkommen
De norske fekteklubbene ønsker nå nye medlemmer velkommen. Man trenger ikke å kjøpe utstyr for å begynne med fekting. De fleste klubbene låner ut utstyr til nybegynnere, og hjelper deg med å kjøpe inn det du trenger etter hvert.

Sjekk ut hvilken klubb som ligger nærmest, og når klubben arrangerer nybegynnerkurs eller annet som gjør det enkelt å begynne med fekting. 

Trykk på denne lenken for å finne oversikt over fekteklubbene i Norge.

En Garde - vi treffes på pisten!
ANGÅENDE SABELFEKTING OG NM-VEKA

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Jul 2019

Presidenten i Norges Fekteforbund, Junjie Cao. Foto: Norges Fekteforbund.

Norges Fekteforbund har registrert noen utspill om årets fektedeltakelse på NM-veka som vi mener gir et feilaktig bilde. Vi ønsker derfor å klargjøre bakgrunnen for våre beslutninger i denne saken.  

Norges Fekteforbund organiserer tilsluttete idrettslag i Norges Idrettsforbund som har aktivitet innenfor de tre våpengrenene i moderne sportsfekting; kårde, florett og sabel. 

En av forutsetningene for vår deltakelse på NM-veka i Stavanger var en lokal fekteklubb med evne og lyst til å være teknisk arrangør av mesterskapet. 

Selv om Molde Fekteklubb meddelte styret i Fekteforbundet at de ønsket å være teknisk arrangør av et sabel-NM under NM-veka, tildelte styret derfor arrangøransvaret til den største lokale fekteklubben i Rogaland, Stavanger Fekteklubb. Denne klubben har 287 aktive medlemmer. Den andre lokale klubben, Stavanger Sabelklubb, er registrert med 10 aktive medlemmer. 

Sabel og kårde er forskjellige våpengrener, men har felles konkurranseutstyr. Egne sabeldommere og tilstrekkelig plass er derfor alt som skulle til for å arrangere et felles Norgesmesterskap i begge våpengrenene. 

Fekteforbundet informerte derfor Molde Fekteklubb og de andre sabelklubbene om at vi vurderte å inkludere et NM i sabelfekting, men at den endelige beslutningen om dette var avhengig av størrelsen på hallplassen vi fikk tildelt til vårt mesterskap av Rogaland Idrettskrets. 

Molde Fekteklubb besvarte på vegne av sabelklubbene i brev til NF-styret at dette ikke var av interesse. Det samme budskapet har de gjentatt per epost ved en senere anledning.

Da det ble klart at vi fikk tildelt tilstrekkelig plass til også å kunne inkludere et sabelmesterskap, forsøkte Fekteforbundet å komme i kontakt med Stavanger Sabelklubb, uten hell. Vi er kjent med deres utfordringer ift. antall medlemmer og treningsaktivitet, men vi hadde et reelt ønske om å involvere medlemmene i NM-veka for å stimulere aktiviteten i klubben.

Om lag 95 prosent av de norske fekterne benytter kun kårde. De resterende fem prosentene; under 100 fektere som benytter sabel og/eller florett, er medlemmer av Kristiansand Fekteklubb, Molde Fekteklubb eller Stavanger Sabelklubb. 

Enkeltpersoner har over lang tid uttrykt sterk misnøye til Fekteforbundets prioriteringer. I tillegg til beslutningene som er gjort i forbindelse med NM-veka, har kritikken dreid seg om bruken av Fekteforbundets midler, med krav om at klubbene selv skal få disponere de øremerkete offentlige tilskuddene som Fekteforbundet mottar som ett av 54 særforbund i Norges Idrettsforbund. 

I likhet med alle idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund mottar de norske fekteklubbene lokale aktivitetsmidler, og har tilgang på en rekke støtteordninger. På samme måte mottar også Fekteforbundet både tilskudd til driften, og øremerkete midler til barn og ungdom, samt til kurs, som dommer- og trenerutdanning i regi av Fekteforbundet. 

De vedtatte forbundsaktivitetene er beskrevet i vår langtidsplan, som er forankret i vårt høyeste demokratiske organ, Fektetinget. 

Istedenfor å akseptere demokratiske vedtak og forholde seg til de oppsatt kriteriene for bruk av tilskuddene, opplever vi dessverre at noen av de tillitsvalgte i sabelklubbene har valgt en konfrontasjonslinje vis a vis Fekteforbundet. Denne motviljen til å samarbeide har hindret oss i å gjennomføre de vedtatte aktivitetene for sabelfekterne. Vi har derfor ikke fått anledning til å organisere felles treningssamlinger i samarbeid med sabelklubbene på samme måte som vi gjør for kårdefekterne.

Norges Fekteforbund er opptatt av alle som bedriver moderne sportsfekting i Norge, også de som har valgt å fokusere på en annet våpengren en kårde. NF-styret har for eksempel tildelt Molde Fekteklubb arrangøransvaret for et offisielt Norgesmesterskap i sabel i 2020, og har vedtatt å bekoste trenerkurs i England for en sabelfekter. 

Vi håper derfor vi med dette har redegjort for våre vurderinger i denne saken, og synliggjort at vi også imøteser et mer konstruktivt samarbeid med flere av de tillitsvalgte i sabelklubbene slik at vi fremover sammen også kan igangsette forbundsaktiviteter for de fekterne som har valgt å fokusere på en annen våpengren enn kårde.

- Junjie Cao, president i Norges Fekteforbund.
NORGESMESTERSKAPET 2019

Postet av Norges Fekteforbund den 1. Jul 2019

Bildet er fra finalen i den nye NM-klassen U23 mellom sølvmedaljevinneren Marcus Vokes Brobakken fra Njård Fekting (t.v.) og norgesmesteren Tomas Geitung fra Bergens Fekteklubb. Foto: Kjetil Dalseth. 

Norgesmesterskapet i kårdefekting for seniorer og veteraner ble i år arrangert i Forum Expo i Stavanger. Mesterskapet var en del av NM-veka og fikk derfor mer medieoppmerksomhet enn hva vi vanligvis får på egenhånd. 

Til tross for at norgesmesterskapet ble arrangert senere i fektesesongen enn vanlig, var det 108 individuelle starter og 12 lag med de beste fekterne fra åtte klubber stilte opp for å konkurrere om syv norgesmesterskapstitler og to kongepokaler.

TV-sending
Nytt av året var at det også ble kåret norgesmestere i aldersklassen under 23 år. Både dame- og herrefinalen i denne klassen ble sendt direkte på NRK1. Kampene ble dekket av fem kameraer, og kommentert av den erfarne langrennskommentatoren Torgeir Bjørn fra NRK og fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki.

Se hele NRK-sendingen igjen via denne lenken

Feiring i Geoparken
Etter NRK sin livesending av finalene med seiersintervjuer, ble vinnerne i U23-klassen også feiret på NM-veka sin showscene i Geoparken utenfor Oljemuseet i Stavanger sentrum:

I Geoparken var det for øvrig som annonsert konserter og show hver kveld. Vi håper mange av våre utøvere og frivillige benyttet sjansen til å bli kjent med, og utvekslet erfaringer med noen av de 2000 andre utøverne og 800 frivillige fra 30 ulike idretter som også avholdt sine norgesmesterskap under årets NM-veka.

Individuelle norgesmestere 2019

 • Damer senior: Irina Aschehoug, Njård Fekting (Kongepokalvinner)
 • Herrer senior: Bartosz Piasecki, Bygdø Fekteklubb (Kongepokalvinner)
 • U23 damer: Katherina Malvik, Titan Fekteklubb
 • U23 herrer: Tomas Geitung, Bergens Fekteklubb
 • Veteraner over 40 år: Gregor Gilfillan, Bygdø Fekteklubb

Norgesmestere for lag 2019

 • Damer senior: Stavanger Fekteklubb (Anna Rostkowska, Gryta Krasikoviene og Anna Tsoy)
 • Herrer senior: Bygdø Fekteklubb (Bartosz Piasecki, Claus Mørch og Emil Friis-Ruud)

Se alle resultatene via denne lenken

Medaljeoversikt
Som i fjor er det de største klubbene som dominerer resultatlistene. Allikevel er det gledelig at medaljeoversikten inneholder fektere fra syv klubber fra forskjellige regioner:

Teknisk arrangør for første gang
Stavanger Fekteklubb var tildelt det tekniske arrangøransvaret for første gang. Med tanke på at deler av mesterskapet også skulle vises direkte på NRK, avviklet klubben både konkurransen driftet en kiosk med sunn og god mat på en imponerende måte, alle de tre dagene mesterskapet varte.

Bildet viser fra venstre leder av Stavanger Fekteklubb, Ole Eeg og resten av arrangørstaben i arbeid under gjennomføringen av mesterskapet. Foto: Norges Fekteforbund.

Rekruttering
I tillegg til gjennomføringen av konkurransen, benyttet Stavanger fekteklubb anledningen til å rekruttere flere medlemmer under de mange evenementene under NM-veka. Stavanger Fekteklubb har for øvrig ni-doblet antallet aktive medlemmer siden 2010, og er i dag den største fekteklubben utenfor Oslo.

Se innslaget fra klubbens rekrutteringsstand i Sandnes på NRKs kveldssending fra NM-veka på onsdag her.

Synlighet
I følge målinger er hele 41 000 seere blitt eksponert for fredagens tv-sending av finalene i U23-klassene. Dette inkluderer seertall fra NRK.no og NRK-TV (on demand). Det var i gjennomsnitt 9 000 seere for direktesendingen som ble vist på linjær tv.

Nettsaken på nrk.no om Çağatay Kurt (omtalt nedenfor) som Fekteforbundet spilte inn til NRK ble den syvende mest sette saken i forbindelse med NM-veka med 18 518 sidevisninger. 

I tillegg til de tv-overførte finalene, og omtale i de oppsummerende kveldssendingene på NRK, har fektekonkurransene også blitt omtalt på NM-veka sin offisielle nettside, Facebookprofil, på Instagram og i andre eksterne nyhetsmedier.

Norges Fekteforbund sin Facebookprofil er dessuten godt besøkt og flere i fekte-Norge har underveis valgt å følge nyhetsoppdateringene som er blitt publisert. 

Det også svært gledelig å se at stadig flere, både de tillitsvalgte i fekteklubbene, utøverne og andre foresatte både liker andres og deler egne fekteopplevelser på egne profiler i sosiale medier. 

Samlet øker dette både synligheten og dermed interessen for fekting. Dette bidrar igjen til at også flere eksterne medier fatter interesse for fekting, slik at vi lettere slipper til i nyhetsvrimmelen. Dette vil både gjøre det enklere å rekruttere flere fektere, og gjøre norsk fekting mer attraktivt på sponsormarkedet. 

Mulighet for å kjøpe fotografier
Stavanger Fekteklubb hadde, som under Siddis Cup gjort avtale med fotografen Damir Grskovic. Han var tilstede og tok både bilder fra kampene, og oppstilte bilder på forespørsel i et eget mobilt studio som var satt i arenaen.

Via denne lenken er det mulig å se og kjøpe bildene som han tok i løpet av mesterskapet. 

Idrett mer enn lek
I tillegg til å være spennende og sunt, ble vi for øvrig i en av sakene på nrk.no også påminnet om idrettens betydning utover det sportslige. Norges Fekteforbund har tidligere publisert en sak om idrettens og fektesportens betydning for integrering. Denne historien viser igjen hvor viktig samhold innenfor fektesporten er, både nasjonalt og internasjonalt. 

Les derfor også NRK sin historie om Çağatay Kurt som kom til Norge for under ett år siden, og som deltok på årets NM som fekter i Kristiansand Kårdeklubb som ble publisert av NRK under NM-veka.

Dommereksamen og dommerforum
Parallelt med Norgesmesterskapet avholdt Norges Fekteforbund dommereksamen, og arrangerte dommerforum ved Bjørn Faye og Andras Borsodi fra Fekteforbundets dommerkomite. Deltakerne på eksamen vil bli kontaktet direkte for å få sine resultater.

Gratulerer og takk!
Norges Fekteforbund ønsker å gratulerer alle norgesmesterne og medaljevinnerne samt deres trenere. Vi ønsker også å takke Ole Eeg og de andre frivillige i Stavanger Fekteklubb for arrangementet, samt de som stilte opp fra de deltakende klubbene for få gjennomført konkurransen.

I tillegg til takk til Bjørn Faye og Andras Borsodi for både dømming, dommerkurs og dommerforum, ønsker vi også å takke Ellen Vokes for et godt bidrag med fotografering og ekstern resultatservice for å synliggjøre både mesterskapet og fekting generelt under NM-veka.

Vi håper at deltakelsen i NM-veka har gitt norsk fekting mer oppmerksomhet enn hva som har vært tilfelle i tidligere norgesmesterskap, og at dette vil bidra i klubbene arbeid med å beholde eksisterende og rekruttere nye fektere i den neste sesongen! 

Sesongens siste støt
Med et klipp av det siste poenget i herrenes lagfinale, og dermed fektesesongens siste støt, tar forbundskontoret sommerferie og ønsker alle en god sommer!
ALT KLART FOR NM OG NM-VEKA

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Jun 2019

Norgesmesterskapet i kårdefekting for senior og veteran, samt for aldersgruppen U23 skal i år avholdes i Forum EXPO i Stavanger. Mesterskapet er en del av NM-Veka og fektefinalene i U23-klassen for begge kjønn blir sendt direkte på NRK med kommentering på fredag 28. juni kl. 13.15-14.30. 

Folkefest i Stavangerregionen
I år har 25 særforbund fått mulighet til å arrangere NM i til sammen 39 idrettsgrener under NM-Veka. Til sammen vil rundt 2 000 utøvere være i aktivitet på ulike arenaer fra onsdag til søndag. Våre konkurranser avholdes 28. - 30. juni.

I tillegg til det sportslige, legges det opp til en idrettsfest med mye som skjer for både utøvere og de andre involverte fra hele idretts-Norge.

Årets største sportsproduksjon på NRK
NM-Veka er NRK sports største enkeltproduksjon i 2019 og vil sende over 30 timer direkte fra til sammen 19 NM-finaler. Deriblant fektefinalene i U23-klassen for damer og herrer. I tillegg blir det laget et kveldsmagasin som går på luften etter Dagsrevyen hver dag.

80 NRK-medarbeidere vil være i sving for vise frem mest mulig ved direktesendinger, oppsummeringer og reportasjer – på TV, nett/mobil og radio. Vi forventer dessuten stor interesse fra andre nasjonale og regionale medier. 

Vi håper derfor våre deltakere og andre i fekte-Norge stiller opp på intervjuer og benytter alle mulighetene for å vise frem sporten vår. På denne måten får både mesterskapet og norsk fekting større oppmerksomhet enn hva vi vanligvis klarer på egenhånd.

Geoparken blir samlingspunktet
Geoparken, som ligger utenfor Oljemuseet i Stavanger sentrum, blir samlingsstedet etter konkurransene under NM-Veka. Her holder Norsk Tipping åpen lounge for frivillige, utøvere og andre som har en rolle under NM-Veka.

I tillegg er idrettspolitikere fra særforbund og andre organisasjonsledd i NIF invitert til ulike debatter og fora for å sette idretten og våre behov på dagsordenen. 

Åpningskonsert
På fredag 28. juni inviteres alle frivillige til mat og underholdning i loungen fra klokken 1630 til 1800. Det loves både overraskelser og god stemning. I etterkant av frivilligtreffet blir det underholdning og konsert fra scenen, hvor det også gjøres stas på dagens NM-vinnere. Her er alle velkommen!

Bidra i synliggjøringen av fekting
I tillegg til å tilby tv-publikum spennende innblikk i fekting, vil teknisk NM-arrangør Stavanger Fekteklubb sørge for at interesserte får prøve fekting på egne stands. Vi håper dette vil være positivt for rekrutteringen i et viktig vekstområde for norsk fekting.

Vi håper også at alle, både utøvere, trenere og publikum, vil dele sine opplevelser på sosiale medier under norgesmesterskapet. Bruk gjerne hashtag #NMVeka for økt spredning i hele Norge. 

NRK ønsker dessuten lyst til å vise fine «NM-øyeblikk». Vi håper så mange som mulig benytter seg av dette for å vise frem sporten vår. Dette kan gjøres ved å sende inn korte videosnutter og bilder via: https://bidra.nrk.no/

Stavanger Fekteklubb har for øvrig gjort avtale med fotograf Damir Grskovic som tok bilder fra Siddis Cup. Han vil både ta bilder fra kampene, og selge portrettfotografier på forespørsel. 

Fotoramme på Facebook
En artig måte å vise at man skal delta i NM og NM-Veka på, som også bidrar med økt synlighet er å bruke en egen fotoramme på profilbildet Facebook. Følg denne lenken for å gjøre dette: https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=454417381789961 

Oddsspill
Det er mulig at Norsk Tipping vil sette odds på noen av fekteøvelsene. Dette vil i så fall være første gang det blir satt odds på våre øvelser. Vi må derfor minne om at kampfiksing er en alvorlig, kriminell handling og har derfor videreformidlet regler og retningslinjer for utøvere og andre i nær tilknytning til fekterne i en epost til alle fekteklubbene.

Dommerkurs og dommerforum
Parallelt med Norgesmesterskapet minner vi om Norges Fekteforbund sin dommereksamen fredag 28. Juni kl. 18 – 22 i Forum Expo og Dommerforum ved Andras Borsodi lørdag 29. Juni etter finalene i Forum Expo. Påmelding gjøres per epost til post@stavangerfekteklubb.no

SE PROGRAMMET FOR FEKTEKONKURRANSEN OG FÅ MED DEG ALT SOM SKJER UNDER NM-VEKA PÅ DEN OFFISIELLE NETTSIDEN HER.

Oppdatert resultatinformasjon vil også finnes her når mesterskapet igangsettes.

Vi ønsker alle lykke til, og håper alle får en spennende og hyggelig avslutning på fektesesongen!


PROTOKOLL FRA SISTE STYREMØTE PUBLISERT

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Jun 2019

NF-styret avholdt 12. juni det siste styremøtet før sommerferien. 

En av sakene som ble behandlet var tildeling av det tekniske arrangøransvaret for Norgesmesterskapene i 2020 og 2021. 

Følg denne lenken til siden med denne og de andre styre- og komiteprotokollene som er publisert.NETTSIDEN FORBEDRES

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Jun 2019

Norges Fekteforbund ønsker både å holde Fekte-Norge orientert om forbundets aktiviteter, og bistå både utøvere og fekteklubber med relevant informasjon. I tillegg til å skrive om norsk fekting, vil vi dessuten også formidle internasjonale fektenyheter på nettsiden. 

Foruten den faste informasjonen i menypunktene, offentliggjøres alle protokoller fra både styre- og komitemøtene på fekteforbundet nettside. I tillegg publiseres høringssvar i idrettspolitiske saker, og det produseres nyheter som bør ha interesse for både utøvere og tillitsvalgte i fekteklubbene.

Økt synlighet
Dette gjøres både for å informere om forbundets arbeid og om norsk fekting generelt, men også for å øke sportens synlighet.

Nyhetssakene er ikke kun ment for fektere og tillitsvalgte i klubbene. Mange av sakene egner seg for spredning, og kan benyttes av alle for å synliggjøre fekting generelt og tilbudene i egne klubber. 

I 2018 produserte og publiserte Norges Fekteforbund 78 nyhetssaker. Hittil i 2019 er det publisert 45 nyhetssaker. Disse og flere andre blir delt på forbundets offisielle Facebook-profil. 

Enda flere fektenyheter
For å gjøre forbundets nettside enda mer relevant, foretar vi nå følgende endringer:

På forsiden har vi nå satt opp en nyhetsstrøm med fektenyheter fra internasjonale nettsider. Denne tjenesten vil kontinuerlig hente de siste nyhetene og automatisk presentere disse i nyhetsstrømmen. På samme måte har vi inkludert en nyhetsstrøm fra forbundets offisielle Facebook-profil.

De siste nyhetsartiklene som er laget av fekteforbundet, vil man som tidligere enkelt få tilgang til nedenfor.

Lenken til Ophardt som har ligget på forsiden er flyttet inn under menypunktet for klubber på forsiden. Sammen med 11 andre underpunkter som skal være til hjelp for klubbene, ligger nå denne lenken som et eget punkt som kalles «Påmelding til stevner».

Kalenderen som også lå på forsiden er fjernet. På grunn av omfanget, og at "Norges Fekteforbund sin kalender" nå er godt innarbeidet, henvises alle til å forholde seg til denne. Kalenderen er nedlastbar under "Terminlister" via menypunktet "Om konkurranser".

Vi håper at enda flere, både utøvere og tillitsvalgte i fekteklubbene bidrar til å synliggjøre fektesporten ved å like og dele sakene som publiseres.

KLIKK PÅ NORGES FEKTEFORBUND SIN LOGO ØVERST PÅ SIDEN ELLER PÅ DENNE LENKEN FOR Å SE FORSIDEN.NJÅRDFEKTERE MED GODE PLASSERINGER I MALMØ

Postet av Norges Fekteforbund den 10. Jun 2019

Bildet av seierspallen for lag med Njårdfekterne f.v Irina Aschehoug, Thale Hille-Dahl og Pia Albertson på topp. flankert av lagene fra Glostrup og Hellerup.. (Foto: Ludvig Hillestad)

De norske fektere vant flere medaljer i helgens Malmö International 2019. Njård sitt damelag (se bildet) tok gull, mens herrelaget fra Njård bestående av Sturla Torkildsen, Ludvig Hillestad og Benjamin Dahlbo tok sølvmedalje.

I de individuelle konkurransene vant Thale Hille-Dahl fra Njård Fekting og Katherina Malvik fra Titan Fekteklubb bronsemedaljer. På plassene bak kom Caroline Piasecka fra Bygdø Fekteklubb og Irina Aschehoug fra Njård Fekting. Fjorårsvinneren, Bartosz Piasecki fra Bygdø Fekteklubb, kom inn som beste nordmann med en sjetteplass. 

Veteran
Gregor Gilfillan, Bygdø Fekteklubb, fikk bronsemedalje i veteranklassen over 40 år, og Njårdfekteren Pia Albertson vant dameklassen over 50 år, riktignok på vegne av Sverige.

Vi gratulerer alle sammen!

Finn alle resultater her

Se de individuelle finalene fra Malmø her

Se flere bilder på Njård Fekting sin FacebookprofilGODE NORSKE RESULTATER I VETERAN-EM

Postet av Norges Fekteforbund den 3. Jun 2019

På bildet er f.v. Elisabeth Skaar Nilsen og Ragnhild Skålid fra Bygdø Fekteklubb. (Privat foto).

Årets Europamesterskap for veteraner ble i år avholdt i Cognac i Frankrike. I løpet av fem dager gjorde om lag 1 500 fektere fra 35 nasjoner opp status på det flotte sportskomplekset i Châteaubernard.

Fra Norge stilte fire kårdefektere fra Bygdø Fekteklubb og Stavanger Fekteklubb. 

Bygdøyfekterne Elisabeth Skaar Nilsen og Ragnhild Skålid klarte begge avslutte blant de åtte beste i sin aldersklasse. Cordt von Brandis og Eyvinn Stangeland fra Stavanger Fekteklubb kom henholdsvis inn blant de 16 og 32 beste i sin klasse.

Vi gratulerer med flotte prestasjoner!

Se alle resultatene her

Veteranfekting på fremmarsj
Den europeiske veteranfektingen organiseres av European Veterans Fencing. Formålet er å utvikle europeisk konkurransefekting for kvinner og menn over 40 år. 

Europamesterskapene for lag, og de individuelle konkurransene avholdes annen hvert år. I tillegg til mesterskapene arrangeres det jevnlige både regionale og nasjonale fektestevner for veteraner. 

Siden etableringen av European Veterans Fencing i 1991 har interessen for og deltakelsen på mesterskapene økt betraktelig. Som en følge av dette arrangeres det nå også verdensmesterskap for veteraner i regi av det internasjonale fekteforbundet (FIE). 

Fekting for hele livet
Stevnene og mesterskapene for veteraner er gode eksempler på at fekting både er en sport som kan bedrives som trening og som en konkurranseidrett, uansett alder. 

I Norge blir det arrangert Norgesmesterskap for veteraner, og Nøtterøy Fekteklubb har dessuten inkludert veteranklasser i Nøtterøy Cup

Flere deltakere fremover
Norske fektere har tidligere oppnådd flere gode resultater i internasjonal veteranfekting. Dette er konkurranser på høyt nivå, og gode anledninger til å møte gamle og få nye fektevenner. Vi håper derfor at flere veteraner, fra flere norske fekteklubber også vil delta fremover.

På bildet er f.v Stavangerfekterne Eyvinn Stangeland og Cordt von Brandis med en fektevenn. (Privat foto).STEVNEKALENDER FOR SESONGEN 2019/20

Postet av Norges Fekteforbund den 31. Mai 2019

Bildet er tatt fra Nøtterøy CUP 2019 som avsluttet denne sesongens Ungdomsserie. (Foto: Ellen Vokes, Njård Fekting)

Neste sesongs stevnekalender er laget. Rankingstevnene for den kommende sesongen er publisert under Terminliste på våre nettsider. 

Her finnes også en fullstendig oversikt med datoer for både rankingstevner og nasjonale treningssamlinger. Dessuten finnes det lenker til det svenske, det europeiske og det internasjonale fekteforbundets kalendere på denne siden. 

Om det kommer endringer i de internasjonale kalendrene, vil Fekteforbundet være nødt til å gjøre endringer. I så fall, vil det komme informasjon om dette.

Datoene for neste sesongs stevner i Ungdomsserien er også klare, men en fullstendig beskrivelse for dette vil komme senere. 

Endret beregning av rankingpoeng 
I tillegg til å fastsatt regler for hvilke stevner som kvalifiserer for rankingpoeng, fastsetter forbundet også hvordan poengene regnes ut avhengig av hvilket resultat man har oppnådd under konkurransen. Denne poengberegningen er nå endret. 

Endringen innebærer endret vekting mellom nasjonale og internasjonale plasseringer, samt mellom Norgesmesterskap og resultater fra Norgescupsstevner. Når sesongen starter vil de gamle poengene tilpasses de nye poengberegningene. 

Norsk ranking 
Norsk ranking for seniorer, juniorer og kadetter er basert på et rankingsystem som rulleres over sesongen. Poengene for konkurransene forrige sesong erstattes når samme eller tilsvarende konkurranse er gjennomført i den neste sesongen. Europa- og Verdensmesterskap inngår ikke i Norsk ranking.

I alle norske konkurranser som inngår i Norsk ranking, skal Norsk ranking anvendes som seeding. Alle fektere med norsk lisens inngår i Norsk ranking, også fektere som representerer andre land i internasjonale mesterskap. 

Se oversikten over stevnene som inngår i Norsk ranking her.

Regionale treningssamlinger
Fekteklubbene i de ulike regionene må avtale seg imellom hvilke tidspunkter som passer. Fekteforbundet skal orienteres i god tid, slik at samlingene kan planlegges. 

Les mer om organisering av de regionale treningssamlingene her.

Spørsmål og kommentarer til kalenderen og til tidspunktene for de regionale treningssamlingene kan sendes til Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki
FEKTEPRESIDENTEN FIRE GANGER PÅ IDRETTSTINGETS TALERSTOL

Postet av Norges Fekteforbund den 27. Mai 2019

Fektepresident Junjie Cao på talerstolen under Idrettstinget 2019. (Foto: Norges Fekteforbund)

Det ble et spennende Idrettsting som viste at én stemme kan være utslagsgivende. Fektepresident Junjie Cao er fornøyd med utfallet av både vedtak og valg.

Idrettstinget som avholdes hvert fjerde år er Norges Idrettsforbund (NIF) sin høyeste myndighet. Årets ting, der både Fekteforbundets president Junjie Cao og generalsekretær Claes H. Bendiksen deltok, ble avholdt på Scandic Lillehammer Hotel.

I tillegg til å godkjenne årsrapporter og regnskap, valgte tinget ny idrettspresident og nytt idrettsstyre. Det ble dessuten vedtatt en rekke lovendringsforslag og ny langtidsplan som både blir styrende for fekteklubbene og Norges Fekteforbund.

Kulturministeren varslet om økte krav
Kulturminister Trine Skei Grande, som var gjest på tinget, uttrykte klare forventninger til den organiserte idretten:

Fremover vil det i tildelingen av tippemidler følge økte krav til arbeidet mot økonomiske barrierer for barn- og ungdomsdeltakelse, og til forbedret kjønnsbalanse i både ledelse og medlemsmasse. Hun påpekte dessuten fokuset på mer tilgjengelig barne- og ungdomsaktivitet og viktigheten av livslang deltakelse i idretten.

For øvrig forventer hun at norsk idrett fortsetter arbeidet med å være et forbilde for verdensidretten innenfor de norske Barnebestemmelsene og den verdibaserte toppidretten. 

En god nyhet var også at hun vil øke offentlige tildelinger til internasjonale mesterskap, og poengterte at disse også skal gå til de mindre idrettene som ønsker å invitere til internasjonale mesterskap i Norge.

Store endringer i idretten
I løpet av de siste to årene er det igangsatt store endringsprosesser i NIF. Det dreier seg om organiseringen av norsk idrett, hvilke type anlegg som skal prioriteres i ny anleggsstrategi, samt forvaltningsprinsippene i fordelingen av spillemidler mellom ulike organisasjonsledd, og mellom de ulike særidrettene som er tilsluttet NIF.

Flere av endringene som har vært diskutert ville kunne gi uheldige konsekvenser for norsk fekting. For eksempel har sammenslåing av mindre særforbund, og endringer i kriteriene for tilskudd vært tema. 

Vi mener at disse prosessene berører flere sider av samme sak, og har stor betydning for både fektingens selvbestemmelsesrett og for våre økonomiske rammebetingelser for å videreutvikle norsk fekting. 

Det er svært viktig for oss at de små idrettene med lave kommersielle inntekter, og dermed helt avhengig av tilskudd, gis tilstrekkelige bistand til å utvikle seg ut fra sine egne forutsetninger.

Økt politisk gjennomslagskraft
Resultatet av overnevnte endringsprosesser vil både innvirke på våre muligheter til å videreutvikle norsk fekting, men berører også selve grunnlaget for å kunne opprettholde et mangfold av både store og små idretter i Norge.

Før flere av de store sakene blir fremlagt Idrettstinget, har de vært gjenstand for en lengre administrativ behandling. 

Fekteforbundet har derfor arbeidet målrettet over lang tid for å øke vår politiske gjennomslagskraft for å påvirke prosessene. 

Dette har vi gjort igjennom aktiv deltakelse i alle prosesser og poengterte svar i viktige høringssaker.

Vi mener vi har klart å motvirke ufordelaktige beslutninger underveis, og fått spilt inn våre syn i saksgrunnlagene som ble foreslått vedtatt på tinget.  

Ubundet mandat
Etter styrebehandling av innkallingen og saksgrunnlagene fikk president Junjie Cao ubundet mandat i alle sakene som skulle behandles på Idrettstinget.

Dette ga ham god mulighet til å være fleksibel for å kunne ivareta fektesportens interesse i alternative forslag som kan komme under tingforhandlingene. 

Ikke minst gjorde dette styrevedtaket oss interessante for presidentkandidatene. Vi fikk derfor gode muligheter til å presentere våre behov og interesseområder i forkant av presidentvalget.

Fire ganger på talerstolen
På Idrettstinget fikk vi dessuten vist oss frem. Film om fekting ble vist i vrimleområdet i pausene underveis i Idrettstinget, og Junjie Cao var hele fire ganger på talerstolen.

Til tross for forslagenes gode intensjoner, ønsket Cao å synliggjøre mindre klubbers utfordringer med å tilfredsstille enkelte av de foreslåtte vedtakene. 

Små fekteklubber, som har et begrenset utvalg å rekruttere tillitsvalgte fra, vil kunne ha problemer med økte krav til alders- og kjønnsrepresentasjon blant styremedlemmer.

Det samme gjaldt de foreslåtte begrensingene på reisetid til og fra trening og konkurranse i Barnebestemmelsene. På steder med kun én fekteklubb, ville en maksimal reisetid på 30 minutter begrense rekrutteringen og legge store hindringer for aktiviteten blant de yngste.

Cao presiserte dessuten viktigheten av full åpenhet i Idrettsstyrets behandling av høringssvar, og etterlyste konkrete tilbakemeldinger på innspillene de mottar.

En viktig stemme
På idrettstinget har både idrettskretsene og særforbundene stemmerett, med 75 stemmer hver. Store idrettskretser og store særforbund har flere stemmer enn de mindre. I tillegg har også hele idrettsstyret stemmerett, inkludert IOC-representanten Kristin Kloster Aasen og tre utøverrepresentanter.

Etter godkjenning av delegatene hadde Norges Fekteforbund, som ett av de mindre av NIFs 54 særforbund, én stemme av totalt 164. 

Én stemme kan virke lite, men i forhold til størrelsen på vår medlemsmasse er dette forholdsmessig mye. Hver stemme blir dessuten ekstra viktig i jevne valg som presidentvalget skulle vise seg å bli. 

Idrettspresidenten ble valgt med kun to stemmers overvekt. Dette innebærer at én stemme forhindret at valget ble avgjort med loddtrekning.

Fornøyd med tingvedtak
Norges Fekteforbund er stort sett godt fornøyd med tingvedtakene. Målene som er vedtatt i moderniseringsprosessen og i langtidsplanen er å sørge for mest mulig ressurser til aktivitet gjennom en medlemsstyrt, effektiv og endringsdyktig organisasjon. Disse er også riktige for oss.

Vi vil imidlertid fortsette arbeidet med å påvirke valg av virkemidler for å nå målene. Disse må ta hensyn til ulike behov og innebære tilstrekkelige rammebetingelser for utvikling av mindre idretter som fekting. 

Dessuten må vi arbeide for at for eksempel utviklingen av de nye digitale løsningene og endringene for øvrig i NIFs Moderniseringsprosjekt blir tilpasset slik at de også forenkler driften av fekteklubbene.

Idrettstinget vedtok imidlertid fem resolusjoner som kan leses her.

Tingprotokollen kan leses her

Viktig og riktig valg av ny president
Etter valgkomiteens innstilling av Sven Mollekleiv som president 29. mars, har både den avgåtte Idrettspresidenten Tom Tvedt og Berit Kjøll blitt foreslått av særforbund.

Presidentvalgkampen ble stadig mer intens, og fortsatte gjennom den siste natten før søndagens valg:

"Jeg har brukt mye tid i samtaler med kandidatene, og er fornøyd med at Berit Kjøll ble valgt som president. Det var nødvendig med et nytt lederskap, og jeg har god tro på at Berit Kjøll både har evnen til å skape tillit til idrettsbevegelsen, og et nødvendig engasjement til å gjennomføre de vedtatte planene - uten å glemme de mindre idrettene som fekting"
- Junjie Cao, president i Norges Fekteforbund. 

Vi har nå fått en idrettspresident som vil arbeide for tydeligere ledelse, økt samfunnsansvar og styrking av idrettens rammebetingelser. 

Norges Fekteforbund har dessuten tro på at hun også tar med seg våre innspill om å ta mer hensyn til de mindre idrettenes behov videre, slik at det fremover tilrettelegges bedre for et bredt idrettsmangfold.

Godt Idrettsstyre
Det kom også benkeforslag på en rekke av valgkomiteens forslag til styremedlemmer. Vi har uansett tro på at tinget har valgt et kompetent styre som både ivaretar kontinuitet og nytekning. Se hvem som ble valgt her.

Norges Fekteforbund er spesielt glad for at Sondre Sande Gullord, som tidligere satt som ungdomsrepresentant og som var vår kontaktperson i styret, har fått fornyet tillit som ordinært styremedlem valgt for fire år. 

Han har blitt godt kjent med norsk fekting, og vi håper derfor vi kan beholde ham som vår kontaktperson i Idrettsstyret.

Norges Fekteforbund vil derfor gratulere Berit Kjøll og Sondre Sande Gullord, samt hele det nye Idrettsstyret med valget! Vi vil også takke avtroppende Idrettspresident Tom Tvedt for sin interesse for og hjelp til fektesporten i sin presidentperiode. 

Det kan også nevnes at Jeppe Normann fra Bygdø Fekteklubb fikk fornyet tillit som medlem av NIFs Appellutvalg. Vi gratulerer!
ÅRETS UNGDOMSSERIE AVSLUTTET PÅ NØTTERØY

Postet av Norges Fekteforbund den 27. Mai 2019

Bildet er fra diplomutdelingen etter sesongens Ungdomsserie. (Foto: Norges Fekteforbund)

Fekteforbundets har som mål å øke aktiviteten blant barn og unge, skape et tettere samarbeid mellom klubbene og stimulere til vennskap på tvers av geografi. Ungdomsserien er ett av tiltakene som skal bidra. 

Norges Fekteforbund satser på regionale treningssamlinger utenfor Østlandet. I denne regionen, med kortere avstand mellom klubbene, er imidlertid igangsettelse av en egen ungdomsserie valgt som virkemiddel. 

Konkurransene er uhøytidelige, men er ment å gi fekterne spennende opplevelser og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser. Selv om Ungdomsserien gjennomføres som regionale konkurranser på Østlandet, er den allikevel også åpen for fektere fra hele landet.

Andre året
Sesongens Ungdomsserie var den andre i rekken, og har bestått av ZORRO Cup hos Oslo Fekteklub, Angelini Cup hos Bygdø Fekteklubb, Vårstøtet hos Njård Fekting, før serien i helgen ble avsluttet med Nøtterøy Cup hos Nøtterøy Fekteklubb.

Hagefest og lagkonkurranse for veteraner
Som i fjor ble serien avsluttet med hyggelig hagefest med diplomutdeling som både fektere i de ulike aldersklassene og foreldrene deltok på.

I tillegg til Ungdomsserien, arrangerte Nøtterøy Fekteklubb som i fjor en lagkonkurranse for veteraner. Dette er tiltak som også stimulerer til økt aktivitet og samhold blant de eldre fekterne. Norges Fekteforbund håper dette vil bli videreført, og at også andre klubber inkluderer dette i sine stevnearrangementer.

Fortsetter neste sesong
Årets Ungdomsserie samlet 118 fektere fra 14 fekteklubber. Dette er gode tall, men dessverre noe færre deltakere enn i fjor. Ungdomsserien vil uansett bli gjennomført med de samme fire stevnene neste sesong, og da forhåpentligvis med høyere deltakelse. 

Norges Fekteforbund appellerer derfor til at de mindre fekteklubbene motiverer sine medlemmer, og spesielt jentene til å delta. Nærmere informasjon om neste sesongs Ungdomsserie vil bli publisert.

Bilder
Flere av fekteklubbene har tatt mange flotte bilder fra konkurransene. Vi oppfordrer så mange som mulig til å bidra med dette, og til å spre disse på sosiale medier. Dette er noe fekterne setter pris på, og som også vil være med på å økte fektesporten synlighet og dermed bidra positivt i klubbenes rekrutteringsarbeid. 

Se bilder på Njård Fekting sin Facbookprofil
Se bilder på Nøtterøy Fekteklubb sin Facbookprofil
Se bilder på Bygdø Fekteklubb sin Facbookprofil

Andre samling i trenerutdanningen
Parallelt med konkurransene arrangerte Norges Fekteforbund den andre samlingen i trenerutdanningen. 

18 deltakere gjennomførte 14 undervisningstimer under kyndig veiledning fra kursleder Mariusz Piasecki. Les mer om Fekteforbundet sin trenerutdanning her.

Norges Fekteforbund takker alle klubbene som har arrangert stevner i Ungdomsserien. En ekstra stor tatt til Nøtterøy Fekteklubb og familien Draugedalen som nok en gang arrangerte en storartet avslutning hjemme i egen hage!

RESULTATER NØTTERØY CUP 2019

RESULTATER UNGDOMSSERIEN 2018/19

ER GODT FORBEREDT TIL IDRETTSTINGET

Postet av Norges Fekteforbund den 24. Mai 2019

Bildet viser Junjie Cao, president i Norges Fekteforbund (Foto: Norges Fekteforbund)

Idrettstinget 2019 er nå i gang på Scandic Lillehammer Hotel. Idrettstinget er Norges Idrettsforbund sin høyeste myndighet, og avholdes hvert fjerde år innen utgangen av juni. Junjie Cao stiller som delegat for Norge Fekteforbund.

I tillegg til å godkjenne årsrapporter og regnskap, skal tinget velge idrettspresident og idrettsstyre, samt behandle en rekke saker som også inkluderer ny langtidsplan og flere lovendringsforslag.

Både valgene av president og styre, samt vedtakene som gjøres på et idrettsting blir styrende for norsk fekting, og har stor betydning for de fremtidige rammevilkårene for både fekteklubbene og for Norges Fekteforbund.

Stemmerett
På idrettstinget har både idrettskretsene og særforbundene stemmerett, med 75 stemmer hver. Store idrettskretser og særforbund har flere stemmer enn de mindre. I tillegg har også hele idrettsstyret stemmerett, inkludert IOC-representanten Kristin Kloster Aasen og tre utøverrepresentanter.

Som ett av de mindre av NIFs 54 særforbund, har Norges Fekteforbund én stemme. Idrettstinget 2019 har etter godkjenning av delegater 164 stemmeberettigede totalt.

Fektepresidenten er klar
Styret i Norges Fekteforbund har gitt Junjie Cao som er president i NF-styret mandat til å stemme for Fekteforbundet:

- Jeg føler meg trygg på det politiske arbeidet som både NF-styret og administrasjonen har gjort i forkant av tinget, og er godt forberedt på tre dager med tingforhandlinger og valg for å fremme norsk fektings interesser, sier president i Norges Fekteforbund, Junjie Cao.

Gode forberedelser
I forberedelsene til tinget har Norges Fekteforbund brukt mye tid på høringssvar i de sakene som har betydning for fekte-Norge. 

Sakspapirene til tinget er dessuten gjennomgått i NF-styret for å finne en omforent posisjon, uten at Junjie Cao har fått et bundet mandat i sakene som skal behandles.

Junjie Cao er derfor fleksibel i å kunne ivareta fektesportens interesse i alternative forslag som kan komme under tingforhandlingene. 

Han vil dessuten kunne representere fekte-Norge på best mulig måte ved samle støtte for fektingens kjernesaker igjennom å stemme taktisk i mindre viktige saker.

Les siste styreprotokoll her

Les mer om idrettstinget og finn alle sakspapirer herANTALL AKTIVE FEKTERE FORTSETTER Å ØKE

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Mai 2019

Samordnet Rapportering for 2018 viser at norsk fekting fortsetter å vokse. Fekteklubbenes registrering av 1 796 aktive fektere er en økning på om lag 12 prosent fra året før. Dette betyr at det nå er nærmere 70 prosent flere fektere enn i 2010.

Det siste året er det blitt etablert tre nye fekteklubber, mens én klubb dessverre har blitt borte. De innrapporterte 1 796 aktive fekterne er derfor fordelt på 25 særidrettslag (Fekteklubber) eller fleridrettslag med egen fekteaktivitet, som er tilknyttet Norges Fekteforbund (NF).

Summert er dette godt over 1 500 aktive og 20 idrettslag som kreves for å være et eget særforbund i Norges Idrettsforbund (NIF). 

Det er gledelig å se at de nye klubbene har kommet i gang med klubbdriften, og har klart å etablere aktivitet med et godt antall nye medlemmer. 

Flere barn og ungdom
Barne- og ungdomsgruppen under 20 år øker mest, og er helt klart den største. I "bunnåret" 2010 utgjorde disse under halvparten, men står nå for nærmere 66 prosent av det totale antallet aktive fektere. Dette er for øvrig en økning på tre prosentpoeng fra 2017. 

Økningen i de yngre aldersgruppene merkes blant annet på deltakerantallet i Junior-NM. Årets mesterskap var det første siden 2010 med høyere junior- enn kadettdeltakelse. Dette til tross for at antall deltakende kadetter i denne perioden også har økt med over 23 prosent.

Store størrelsesforskjeller
Mens 2017-rapporteringen viste at det var de relativt mindre og mellomstore klubbene som hadde vokst mest, viser 2018-rapporteringen at disse klubbene med få unntak kun har stabilisert antallet aktive fra 2017. 

Unntakene er Sandefjord Fekteklubb og Stavanger Fekteklubb. Disse klubbene økte antall aktive medlemmer med henholdsvis 60 og 38 prosent. 

Dette betyr at fekteklubben i Sandefjord nærmest har tredoblet antallet siden klubbens første rapportering i 2013. Stavanger Fekteklubb har på sin side ni-doblet antallet aktive siden 2010. Stavanger Fekteklubb er i dag den største utenfor Oslo-området, og ble i 2018 den tredje største på landsbasis.

Allikevel er det de største klubbene som øker mest i antall fektere. De fire største; Bygdø Fekteklubb, Njård Fekting, Stavanger Fekteklubb og Bergens Fekteklubb står fremdeles for 66 prosent av det totale antallet aktive medlemmer.

Rekruttering
Klubbene har ulike strategier for å øke antall medlemmer. De som har synliggjort fekting i nærmiljøet, og samtidig tilrettelagt for nye fektere med f.eks. nybegynnerkurs og kårdelek som er tilpasset ulike aldergrupper, har rekruttert mange nye.

Felles for alle klubbene som lykkes i å øke antallet, har allikevel vært fokuset på å beholde eksisterende medlemmer for å motvirke frafall. 

Fekting er en idrett hvor mestring og fremgang krever mye øvelse. Gode ledere, trenere og et stabilt godt miljø er derfor helt avgjørende for å unngå at medlemmer slutter, og at de kan oppnå gode prestasjoner over tid. 

Klubbtiltak som skaper gode klubbmiljøer, og treningstilbud til både mosjonsfektere og til de som ønsker å satse, har derfor god effekt på både nyrekruttering og for å holde på medlemmene.

Hinder for videre vekst
Fekteforbundets Klubbundersøkelse viser at flere av de mindre klubbene sliter med å komme opp på et tilstrekkelig antall medlemmer som sikrer god drift. 

Få medlemmer gir lave inntekter, og gjør det vanskelig å ansette noen til å drifte klubbene. Uten ansatt daglig leder eller trener, er klubbene helt avhengige av et tilstrekkelig antall tillitsvalgte og frivillige for å kunne organisere klubbtreninger, bestilling av lisenser samt påmeldinger til stevner, og til å organisere deltakelse på aktiviteter som for eksempel treningssamlinger og kurs som tilbys av NF. 

I tillegg er det krevende for små klubber, med noen få ildsjeler, å følge opp administrative krav, samt utnytte mulighetene for bistand av Idrettskretsene og søke på støtteordningene for å blant annet å redusere kostnadene til klubbutstyr som tilbys klubber som er tilsluttet NIF. 

For å redusere frafallet av eksisterende, og øke rekruttering av nye medlemmer er det dessuten viktig at klubbene har plass til nye fektere, og at disse trives i treningslokalene. 

Dessverre har få fekteklubber ressurser til å igangsette egne anleggsprosjekter. De fleste klubbene er derfor avhengige av å leie eller bli tildelt kommunale treningslokaler. Fordi disse ofte må deles med andre idretter, medfører dette flytting av utstyr på hver trening, og i mange tilfeller også ugunstige treningstider.

NF derfor innledet et anleggssamarbeid med de andre kampidrettene med lignende behov og utfordringer. Målet er at alle skal ha et godt sted å trene, og det er utarbeidet en utviklingsplan for dette arbeidet de neste årene.

NF bruker for øvrig mye tid på å bistå fekteklubbene, og anser dessuten overnevnte utfordringer som idrettspolitiske saker som NF arbeider med vis a vis NIF og myndighetene. Målet er å påvirke slik at hverdagen blir enklere for mindre og nystartete klubber, og for øvrig sørge for så gode rammebetingelser og vekstvilkår som mulig for hele fekte-Norge. 

Mer aktivitet i forbundsregi
For å stimulere samholdet i fektemiljøet satser også NF i stadig større grad på å skape arenaer hvor fektere fra ulike klubber og ulike regioner møtes. 

Både de nasjonale- og regionale treningssamlingene, samlingene for barn og ungdom, og for jenter, samt etableringen av Ungdomsserien, skal både forbedre prestasjonene og bidra til godt miljø på tvers av klubb- og geografiske grenser for å holde på fekterne.

Årets igangsettelse av både flere dommer- og trenerkurs skal også både bidra til å utvikle norsk fekting, og gjøre den mer attraktiv for nye fektere. Dessuten skal dette hjelpe klubbene til å kunne tilby de eksisterende medlemmene bedre trenings- og utviklingsmuligheter.  

Økt synlighet
Nyheter, bilder og filmsnutter fra både store og små fekteøyeblikk som deles og likes i sosial medier øker antallet som blir eksponert for fekting. 

For å bidra, publiserte NF hele 78 nyhetssaker på vår nettside i 2018. På NFs Facebook-profil blir det i perioder dessuten publisert opptil to, tre saker ukentlig. 

Disse sakene er ikke kun viktig informasjon til fektere og tillitsvalgte i klubbene. Mange av sakene egner seg for spredning, og kan benyttes av alle for å synliggjøre fekting og tilbudene i hver enkelt klubb. 

NM-Veka gir muligheter
Bartosz Piasecki sitt OL-sølv i London har betydd veldig mye i synliggjøringen av fekting. Det er midlertid vanskelig å få tilsvarende oppmerksomhet i nasjonale medier uten denne type resultater.

Dette er årsaken til at NF i år deltar i NM-Veka. Dette innebærer at fektesporten er lovet over en times live sendetid på NRK. Deltakelsen gir dessuten flere muligheter for å synliggjøre norsk fekting. Vi håper hele fekte-Norge vil bidra til dette. Les mer om dette her.

Stort potensiale
Kvinneandelen holder seg stabilt på rundt 30 prosent, og bør kunne økes. Det er fremdeles kun noen få klubber som dominerer i størrelse og på resultatlistene. Det er dessuten et generasjonsskifte på toppen, og langt mellom gode internasjonale resultater på seniornivå. 

Økningen i antall fektere viser imidlertid økende interesse for sporten vår, og at både store og små fekteklubber kan ha et vekstpotensial som bør utnyttes. Norsk fekting har også vist at vi makter å oppnå gode internasjonale resultater. 

NF har tro på at de igangsatte tiltakene bidrar positivt, men vil i tillegg til overnevnte også igangsette spesifikke tiltak for å øke de sportslige prestasjonene for den nye fektesesongen etter sommerferien.

Vi skal derfor både glede oss over det som er positivt, men samtidig sørge for å holde på, og utvikle den nye fektegenerasjonen som nå kommer for fullt fra flere klubber, fra flere steder i landet.

Norges Fekteforbund gratulerer derfor klubbene med fremgangen, og takker alle som står på for norsk fekting!


AKTIVITETSTALL FRA SAMORDNET RAPPORTERING 2018
FEKTING PÅ ÅRETS UNGDOMSLEKER

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Mai 2019

Ett av flere bilder som er tatt av Fotograf Stian Lønne Zakariassen under Ungdomslekene. Flere bilder og filmsnutter finnes på Ungdomslekenes       Facebookside og på Instagram: ungdomslekene2019. 

Fekting var én av idrettene på årets Ungdomsleker. Sammen med 15 andre idretter ble det arrangert stevne i kårdefekting i barne- og ungdomsklassene. Stevnet hadde 69 starter fra Bygdø FK, Njård Fekting, Titan FK, Kristiansund FK, Stavanger FK og Bergens FK. 

Helgens Ungdomslekene 2019 var det femte i rekken. Dette fellesarrangementet som sist ble arrangert i 2017 hadde nesten 2000 deltakere mellom 13 og 26 år. Konkurransene ble avholdt i Lillehammer Olympiapark, Tyrili og på Hamar. Fektestevnet foregikk i Ungdomshallen sammen med konkurransen i Bueskyting. 

Se mer informasjon om Ungdomslekene her.

Fekteforbundet gratulerer alle medaljevinnere og takker alle for deltakelsen!

SE FILM FRA UNGDOMSLEKENE

Se bilder fra konkurransen og vinnerne på Facebook-sidene til Bergens FKBygdø FK og Njård Fekting. 

Resultatene oppdateres her

Stor takk til Bygdø Fekteklubb
Fekteforbundet takker Bygdø Fekteklubb ved Samuil Kaminski, Mariusz Piasecki og Kristian Schønberg Christensen, samt Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki for dømming og mye jobbing med stevnegjennomføringen!

Neste stevne - Nøtterøy CUP
Fekteforbundet minner om Nøtterøy CUP 25. - 26. mai. Dette er det siste barne- og ungdomsstevnet før sommeren. Dette stevnet har dessuten en egen lagkonkurranse for veteraner. 

Påmeldingen med påmeldingsfrist 17. mai er åpen for fekteklubbene på Ophardt. SKJERPEDE KRAV TIL PLIKTDØMMING OG ØVRE GRENSE FOR STARTKONTINGENTER

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Mai 2019

Bildet viser Andras Borsodi;   medlem av NFs Dommerkomite og eneste norske dommer med FIE-lisens (Foto: FIE)

For å utvikle stevnene for både fektere og publikum trenger norsk fekting flere kompetente dommere. Fekteforbundet har derfor vedtatt en gradvis skjerping av kravene til både antall pliktdommere, og til deres kvalifikasjoner. 

For å motvirke økonomiske barrierer for deltakelse i norsk fekting, innføres også et tak for hva som kan kreves i startkontingent på norske stevner.

Norsk fekting har lenge slitt med å skaffe nok dommere til nasjonale og internasjonale stevner og mesterskap. Norges Fekteforbund (NF) har derfor satt opp dommerkurs, men må igangsette ytterligere tiltak. Både for å utdanne flere dommere, men også for at flere av de som er kvalifisert også dømmer.

De nåværende dommerkravene; én pliktdommer for hver fjerde fekter i samme alders og kjønnsklasse, første gang ved 5 fektere, har gitt stevnearrangørene utfordringer. Kravet har ikke besørget et tilstrekkelige antall dommere, og ikke alle som har dømt har hatt gode nok kvalifikasjoner.

NF-styret har derfor, etter  Dommerkomiteens anbefaling, vedtatt en trinnvis endring av kravene til antall pliktdommere som klubbene må stille med, og til deres kvalifikasjoner. I tillegg er det lagt opp til at de kvalifiserte dommerne blir betalt av fekteklubbene som arrangerer stevnene.

Første trinn etter sommeren
Etter sommeren, for sesongen 2019/2020 endres kravet til å gjelde "dommerdager". Altså én dommer som dømmer en hel dag, og at dette beregnes utfra det totale antall starter i et stevne for hver klubb.

Kravet blir at klubbene stiller med én (1) dommerdag for hver seks starter, første gang syv starter totalt per klubb. Gebyret for manglende pliktdommer er satt til kr. 500,- per dommerdag. En dommer som er tilgjengelig både lørdag og søndag vil telle som to dommerdager.

Les Stevnereglene som gjelder fra og med sesongen 2019/20 her

Ytterligere krav neste år
For sesongen 2020/2021, fortsettes det samme kravet til antall pliktdommere, men gebyret for hver manglende pliktdommer økes fra kr. 500,- til kr. 2 000,-. I tillegg innføres det krav om at dommerne som et minimum må ha regional dommerlisens.

For å gjøre det enda mer attraktivt å dømme, er det også vedtatt at stevnearrangørene fra sesongen 2020/21 både skal stille med mat og drikke til alle dommerne, og betale dommerne med nasjonal dommerlisens kr. 500, og kr. 800,- til dommere med EFC C-lisens, FIE B-lisens og FIE-A-lisens.

NF vil for hver sesong gjøre de nødvendige endringene i Stevnereglene.

Flere kvalifiserte dommere utvikler norsk fekting
Klubbundersøkelsen viste at det er enighet om at kvalifiserte dommere er med på å heve nivået på norsk fekting. Flere klubber mener imidlertid at strengere dommerkrav til de deltagende klubbene vil kunne begrense deltakelse på nasjonale stevner om det ikke blir utdannet flere dommere i klubben.

NF anbefaler derfor klubbene å gjennomgå   hvor mange kvalifiserte dommere de fremover kan stille med, og eventuelt sørge for at flere blir utdannet på de  oppsatte kursene i dommerutdanningen.

Flere klubber har for øvrig kommentert at det er viktig å rekruttere flere ungdommer, både til dommer- og til trenerkurs. Dette både for å øke sannsynligheten for at kompetansen blir benyttet både i klubbene og på stevner, men også for å holde på ungdommene i en alder der frafallet er stort.

Utdanning av dommere
NF-styret har delegert ansvaret for å organisere dommerkurs og eksamineringen til dommerkomiteen. Komiteen skal blant annet følge opp utdanningen, og presentere en dommerkursplan som en del av stevnekalenderen hvert år.

Les mer om årets dommerkurs her.

Innføring av maksimale startkontingenter
På bakgrunn av NIFs vedtatte resolusjon om at alle barn og unge skal kunne delta i idrett, uavhengig av økonomi, igangsatte Norges Fekteforbund  ALLEMED-stafetten i fekte-Norge

Målet var å finne gode løsninger som forhindrer økonomiske barrierer for deltakelse i norsk fekting. Stafettpinnen er sendt ut til de norske klubbene, og NF håper at dette gir effekt.

I tillegg til å oppmuntre til privathospitering, tilstrebe kort reisevei i planlegging av stevnekalender og treningssamlinger, samt tilrettelegge for bruktsalg av fekteutstyr, vedtok NF-styret i siste styremøte også å innføre maksimale startkontingenter på norske stevner. 

Les mer om overnevnte og de andre sakene som NF-styret behandlet i  protokollen fra det forrige styremøte.
REGIONAL TRENINGSSAMLING I STAVANGER

Postet av Norges Fekteforbund den 29. Apr 2019

Bildet viser både fekterne og trenerne på den regionale treningssamlingen. (Foto: Kristiansand Kårdeklubb).

Stavanger Fekteklubb var i helgen teknisk arrangør av årets første regionale treningssamling for barn og ungdom i fekteklubbene på Vestlandet. I tillegg til de lokale fekterne fra Stavanger og Bergen, deltok det også fektere fra Kristiansand.

Hele 28 fektere, derav 24 barn og ungdommer, deltok på treningsssamlingen som ble avholdt i Tastahallen. 

Treningen besto av 15 timer med fysisk grunntrening for fektere, samt teknikk- og taktikkøvelser. Dessuten ble det avholdt en treningskonkurranse som avsluttet treningssamlingen. Underveis ble det servert lunsj og frukt i drikkepauser. Samlingen ble ledet av Tomas Krasikovas, Anna Rostkowska og Matthieu Bulteau. 

Fekteforbundet håper at treningssamlingen både ga inspirasjon og nyttige tips til øvelser som kan benyttes på klubbtreningene. Den gode stemningen på samlingen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i regionen.

Tilbakemeldingen fra trenerne er at de er veldig godt fornøyde. Norges Fekteforbund takker derfor Stavanger Fekteklubb og både trenerne og deltakerne for god innsats!

Øke aktiviteten
Tre av Norges Fekteforbund sine seks satsningsområder er sportslige resultater, klubbutvikling og hjelp til klubbene for å beholde eksisterende og rekruttere nye fektere. 

I tillegg til de nasjonale treningssamlingene for de mer etablerte fekterne, har Norges Fekteforbund derfor vedtatt å også tilrettelegge for regionale treningssamlinger for barn og ungdom. 

Foruten å forbedre fekteferdighetene og gi tips til klubbtreningene, skal disse samlingene også bidra til et tettere samarbeid og erfaringsoverføring mellom de tillitsvalgte i klubbene. Dessuten er det et mål at dette tiltaket skal tilrettelegge for godt og inkluderende miljø mellom fektere med ulik klubbtilhørighet i regionene. 

Flere regionale treningssamlinger
I inneværende års plan er lagt opp til åtte regionale treningssamlinger for kårdefektere, og fire treningssamlinger for sabel/florettfektere.

LES MER OM HVORDAN KLUBBENE I HVER REGION KAN PLANLEGGE REGIONAL TRENINGSSAMLING I SAMARBEID MED NORGES FEKTEFORBUND.FØRSTE HELGESAMLING I TRENERUTDANNINGEN

Postet av Norges Fekteforbund den 29. Apr 2019

Bildet viser kursleder Mariusz Piasecki og noen av kursdeltakerne på NFs første kurshelg. (Foto: Norges Fekteforbund).

Mange av fekteklubbene har behov for flere kvalifiserte trenere. Fekteforbundet har derfor utarbeidet og igangsatt et utdanningsløp. Den første av årets tre kurssamlinger ble i helgen avholdt på Bygdøhus i Oslo. 

Kvalifiserte trenere er essensielle for fekteklubbenes drift og utvikling. Gode trenere påvirker ikke bare utøvernes nivå, men har også stor betydning for både rekruttering og frafall i klubbene.

Øker trenerkompetansen i klubbene
Fordi kun et fåtall av fekteklubbene har økonomi til å ansette profesjonelle trenere, har Norges Fekteforbund fått NIF-godkjenning og igangsatt et to-årig utdanningsløp bestående av Trener 1- og Trener 2-kurs til fekting. Utdanningen inneholder både e-læring og helgesamlinger med undervisning og instruksjon.

Årets Trener 1-utdanning har innlærings- og deltakerfokus som gir kunnskap om både trening generelt, og om fektemetodikk og -teori spesielt. I tillegg skal dette kurset gi forståelse av trenerrollen, og gi nødvendig kunnskap om de krav som stilles til trenere i klubber som er tilsluttet Norges Idrettsforbund. 

Neste års Trener 2-kurs, som forutsetter gjennomført Trener 1-kurs og at deltakerne fungerer aktivt som klubbtrenere, vil ha mer fokus på fektemessig utvikling av fekterne.

Kursene er både åpne for nåværende trenere og aktivitetsledere uten utdanning, og for aktive og tidligere aktive fektere. Utdanningen gir god trenerkompetanse, og passer for de som kan tenke seg en karriere som fektetrener i egen eller i en annen klubb.

Les mer om Fekteforbundets trenerutdanning her

Første kurshelg
Hele 19 personer fra åtte fekteklubber er påmeldt årets Trener 1-kurs. I tillegg til å ha gjennomført seks grunnleggende e-læringsmoduler som selvstudium i forkant av helgesamlingen, ble deltakerne kurset i sikkerhet, planlegging av fekteøkter og grunntrening på fektesalen. 

Dessuten gjennomgikk  kurslederen Mariusz Piasecki grunnleggende tekniske ferdigheter, og systematisering av fekteaksjoner med praktiske øvelser der deltakerne deltok aktivt for å tilegne seg kunnskapen. 

Neste helgesamling er 25-26 mai på Nøtterøy i forbindelse med Nøtterøy Cup.TILTAK FOR Å HEVE PRESTASJONENE

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Apr 2019

Med en stor barne- og ungdomsgruppe på gang, ønsker Norges Fekteforbund (NF) å legge forholdene til rette for enda bedre internasjonale prestasjoner. 

Selv om norsk fekting gjennomgår et generasjonsskifte på toppen, er det vedtatt hårete mål:

 «Ett av målene vi har satt oss er norsk OL-deltakelse i 2024. Dette krever dedikasjon og en samlet sportslig innsats fra både forbundet, utøverne og klubbene. I tillegg til dommer- og trenerkurs, samt gjennomføring av en rekke treningssamlinger på ulike nivåer for å øke nivået i fekteklubbene, er også økt fokus på landslaget helt nødvendig for å løfte norsk fekting» 

- Bartosz Piasecki, sportslig leder i Norges Fekteforbund.

Økt satsing på landslaget
Det er for tiden fire fektere som har kvalifisert seg for plass på landslaget. I tillegg til å få representere Norge i eget landslagsantrekk med flagget på brystet, får disse fekterne, sammen med deres reiseleder og eventuell pliktdommer, refundert reise- og oppholdskostnader når de representerer Norge på stevner og samlinger.

For å følge opp landslaget i enda større grad, og samtidig stimulere til at nye fektere fra en stadig voksende ungdomsgruppe også kommer opp på et tilstrekkelig godt internasjonalt nivå, må flere ting på plass.

Innføring av landslagskontrakter
For å sikre bedre oppfølging av landslagsfekterne, og tilrettelegge for at klubbene får frem flere fektere på samme nivå, implementeres det etter sommerferien landslagskontrakter.

Kontraktene definerer både NF sine sportslige og økonomiske forpliktelser, men klargjør også hvilke krav NF stiller til trening og forberedelser av både landslangsfekterne og deres klubber fremover. 

Dette skal ikke bare heve treningskvaliteten og landslangsfekternes fokus, men også stimulere til økt innsats av de som aspirerer til landslagsplass. 

Øke inntektene
Per i dag har norsk fekting ingen sponsorer som bidrar i den sportslige satsingen. I motsetning til mange andre idretter er det meste av forbundets inntekter offentlige tilskudd i form av tippemidler med klare brukskriterier.

Selv om tilskuddene, både de som går direkte til klubbene og de som forbundet mottar til drift av fellesaktiviteter i regi av Fekteforbundet, har økt på grunn av et økende antall aktive medlemmer, er NF avhengig av flere andre inntekter for å kunne stå friere i valg av tiltak.

For å kunne ha noe å tilby potensielle sponsorer, er det i landslagskontraktene derfor også definert hva som kan tilbys utover synlighet på forbundets hjemmeside, og på arrangementer i regi av NF. På bakgrunn av dette vil NF derfor også iverksette tiltak for å skaffe flere inntekter fra sponsormarkedet.

Holdninger og adferd
Norske fektere, både landslagsutøvere og andre, deltar fra ung alder på stevner i utlandet. På stevner der fekterne blir påmeldt av NF, og hvor NF stiller med reiseleder og pliktdommer (e) anses også disse å representere Norge. 

For å klargjøre ansvaret til både NF, reiseledere og utøvere innføres også instruks for reiseledere og klare retningslinjer, såkalte spilleregler for både holdninger og adferd for utøverne.

NF håper at dette vil klargjøre ansvar, og hva som forventes av både landslagsutøverne og de andre som representerer Norge. Spesielt for de yngste sine foreldre og foresatte skal dette være en trygghet.

Les protokollen og de andre sakene som ble behandlet her.ÅRETS FØRSTE UNGDOMSSAMLING

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Apr 2019

Bildet viser Anna Roskowska ytterst til venstre og deltakerne på treningssamlingen. (Foto: Norges Fekteforbund.) 

Norges Fekteklubb (NF) arrangerte i helgen årets første treningssamling for ungdommer. 22 fektere av begge kjønn fra syv fekteklubber deltok. 

Treningen, som ble avholdt på Bygdøhus i Oslo, besto av to økter hver dag. 

På lørdag var det totalt fem timer med teknikk- og taktikktrening og en blandet treningskonkurranse der alle fektet mot alle til fem støt. 

Også på søndagen var det fokus på teknikk og taktikktrening, før treningssamlingen ble avsluttet med en delt treningskonkurranse til 15 støt. Denne ble vunnet av Vilde Tengesdal fra Bergens Fekteklubb og Emil Draugedalen fra Nøtterøy Fekteklubb. 

I tillegg til treningsfokuset, ble for øvrig lørdagen avsluttet med et hyggelig fellesmåltid. 

Tredje år med ungdomssamlinger
Dette er tredje året på rad NF arrangerer nasjonale treningssamlinger for landets beste 13-15 åringer. 

I tillegg til å forbedre fekternes individuelle ferdigheter og bidra med treningstips til klubbtreningene, skal disse samlingene også skape motivasjon og bidra til vennskap på tvers av klubb- og geografisk tilhørighet i fekte-Norge.

Den neste treningssamlingen for ungdommer vil bli avholdt 5.-6. oktober i forbindelse med Oslo Cup.

NF takker deltakerne for god innsats, og ikke minst Anna Rostkowska fra Stavanger Fekteklubb. På oppdrag av NF ledet hun som vanlig samlingen svært godt!KVALIFISERING TIL OL I TOKYO 2020

Postet av Norges Fekteforbund den 29. Mar 2019

Den internasjonale kvalifisering til fekteøvelsene i OL er annerledes enn i flere andre idretter. Kvalifiseringen i lag- og de individuelle konkurransene foregår i tre steg og starter i april 2019. 

De neste Olympiske sommerlekene foregår i perioden 24. juli til 9. august 2020 i Tokyo, Japan. Fektekonkurransen arrangeres i Makuhari Messe fra 25. juli til 2. august. 

Det skal utdeles både lag- og individuelle medaljer i alle våpengrenene for både kvinner og menn. Den internasjonale kvalifiseringen foregår fra 3. april 2019 til 4. april 2020 med følgende tre steg:

1. Kvalifisering som del av et lag
Først kvalifiseres 24 fektere fra åtte lag. Disse er de fire høyeste rangerte lagene på verdensrankingen, og det høyeste rangerte laget fra følgende soner: Europa, Amerika, Asia/Oseania og Afrika. Fekterne som er kvalifisert via disse lagene blir også automatisk kvalifisert for deltakelse i den individuelle konkurransen.

2. Individuell kvalifisering 
I tillegg til de som er kvalifisert via lagkvalifiseringen, er det satt av seks plasser til fektere som kan kvalifisere seg direkte fra verdensrankingen. Disse plassene fordeles på soner. Av disse seks plassene, er to tildelt fektere fra Europa.

3. Sonekvalifisering
Alle nasjonene innenfor hver sone, med fektere som ikke har tilfredsstilt kravene fra lag- eller den individuelle kvalifiseringen, kan stille med én fekter hver i et eget kvalifiseringsstevne. Vinnerne av disse kvalifiseringsstevnene, en fra hver sone, kvalifiserer seg også.

Norsk kvalifisering
Om norske fektere ikke kvalifiserer seg som lag eller individuelt (punkt 1 eller punkt 2), har NF, ved Teknisk Komité besluttet at det er de norske fekterne som er høyest rangert på FIE-listen i hver klasse som skal få muligheten til å delta på det europeiske kvalifiseringsstevnet, så fremt hun/han har oppnådd minst 2 FIE-poeng. Dette stevnet avholdes i Madrid 16. og 17. april. Dette stevnet må vinnes for å bli kvalifisert av FIE.

Det siste og endelige uttaket gjøres deretter av Norges Olympiske Komite. For å bli tatt ut må norske utøverne dokumentere plassmuligheter blant de 8-12 beste. 

Les mer om OL-kvalifiseringen her

IDRETTEN SKAL FORENKLES

Postet av Norges Fekteforbund den 25. Mar 2019

Utfra en erkjennelse av at idretten ikke er organisert på en mest mulig effektiv måte, og ikke i tilstrekkelig grad har klart å ta i bruk digitalisering for å sikre gode tjenester, har Norges Idrettsforbund igangsatt et moderniseringsprosjekt. 

Målet er at idretten skal organiseres mer effektivt for å gjøre det enklere å ta beslutninger og utføre oppgavene som de ulike organisasjonsleddene er forpliktet til. 

Norges Idrettsforbund (NIF) har etter samråd med både idrettslag, -kretser og særforbund definert fire hovedmål:

 1. Styrke idrettens medlemsfokus
 2. Effektiv organisasjon med tydelig ansvars- og rollefordeling
 3. Gode og effektive digitale løsninger
 4. Enhetlig styring av idretten

Basert på disse fire hovedmålene er prosjektet delt inn i tre hoveddeler: 

 • Organisering/fordeling av tjenester og oppgaver (mål 1 og 2)
 • Digitaliseringsprosjekter (mål 1 og 3)
 • Enhetlig styring av idretten (mål 4)

Ny styring og organisering
Idrettstinget i mai skal behandle flere saker som vil danne grunnlaget for den nye organiseringen av norsk idrett og hva dette vil kunne innebære. Endringer på dette nivået kan få stor betydning for norsk fekting. 

Norges Fekteforbund (NF) har derfor brukt mye tid på ivaretakelse av norsk fekting sine interesser i denne prosessen, og jobbet aktivt for å påvirke at det som kommer til votering er til det beste for hele fekte-Norge.  

Les mer om den fremtidig organisering av norsk idrett her 

Les NFs høringssvar på overnevnte her

Digitalisering for å styrke medlemsfokuset
Medlemmene forventer i dag enkle digitaliserte tjenester som hjelper med administrasjon, organisering og gjennomføring av aktivitet. Flere idrettslag er derfor trukket inn i flere piloter for å avklare ønsker og behov for å gjøre hverdagen enklere gjennom enkle, intuitive og effektive digitale løsninger.

Dette prosjektet er allerede vedtatt og holder god fremdrift. Frem til nå har mye av arbeidet gått på å etablere en grundig plan for en gradvis etablering av en ny tjenestearkitektur basert på Microsoft sine skytjenester. 

Ny funksjonalitet og tjenester blir tilgjengeliggjort parallelt med at NIF endrer på den tekniske arkitekturen. 

Felles medlemssystem
Det vil blant annet bli lansert ett felles medlemssystem for norsk idrett. Denne løsningen skal sannsynligvis baseres på dagens Klubbadmin. Løsningen skal ha bedre funksjonalitet og tjenester, være basert på en mer moderne plattform og ha mer moderne brukergrensesnitt. 

NIFs Idrettsstyre kommer trolig til vedta at alle tilsluttete klubber og idrettslag må ha på plass et godkjent medlemssystem innen utgangen av 2019. 

Norges idrettsforbund har laget to animasjonsfilmer som forklarer hvordan digitaliseringsløftet skal gjøre hverdagen enklere for idrettslagene og enkeltmedlemmer/foreldre når de skal utføre aktuelle oppgaver ved bruk av idrettens IT-systemer i fremtiden.

Se filmene her

Les mer om moderniseringsprosjektet her NORSK FEKTING UNDER LUPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Mar 2019

Ett av forbundstiltakene som ble foreslått, og som ble godt mottatt på klubbseminaret i forbindelse med det siste Fektetinget, var kartlegging av status og behov i fekteklubbene.

Fekteforbundet ønsket både å innhente informasjon for å velge forbundsvise utviklingstiltak som i størst mulig grad støttet klubbene og deres medlemmer, og stimulere til diskusjon i klubbstyrene om den videre utviklingen av hver enkelt klubb.

Av den grunn utarbeidet NF en stor undersøkelse som ble sendt til alle fekteklubbene i oktober 2018. 

I undersøkelsen ba NF klubbene om å velge grad av enig-/uenighet eller svare nøytral/vet ikke, samt rom for å utdype hvert av de nedenstående tema med kommentarer. 

 • Anleggssituasjonen og tilgang på utstyr
 • Behov for trenere, dommere og tilhørende kompetanse
 • Kompetansenivået på klubbdrift og behov for klubbutvikling
 • Nyrekruttering/frafall og markedsføring
 • Fekteforbundets aktiviteter for barn og ungdom samt kursing
 • Fekteforbundets arbeid for å representere norsk fekting for øvrig og informasjon om dette  

I tillegg til de definerte områdene kunne klubbene beskrive fem områder som hindret klubben å nå sine mål.

Svarene skulle gi Fekteforbundet styringsinformasjon, samtidig stimulere diskusjonen i klubbstyrene om den videre utviklingen av klubben. NF ba derfor om at undersøkelsen ble besvart av klubbledelsen i fellesskap.

Antall svar
Svarfristen var opprinnelig en måned, men har blitt forlenget etter påminnelser. NF skulle gjerne sett at flere klubber benyttet anledningen til å komme med sine tilbakemeldinger. Både store og små klubber, nye og gamle, klubber i regionene og studentklubber har imidlertid deltatt.

Resultatene er basert på svar fra følgende ti klubber: Bygdø Fekteklubb, Njård Fekting, Bergens Fekteklubb, Tordenskiold Trondheim Fekteklubb, Drammen Fekteklubb, Stavanger Fekteklubb, Nøtterøy Fekteklubb, NTNUI Fekting, Gjøvik Fekteklubb og BSI Fekting. 

Samlet representerer disse klubbene om lag 75 prosent av alle aktive fektere.

Gode indikasjoner
Som informert i undersøkelsen, er det både vanskelig og uhensiktsmessig å gjennomføre en anonym undersøkelse. Som avtalt offentliggjøres derfor ikke hver enkelt klubb sine tilbakemeldinger.

Svarene peker imidlertid i stor grad i samme retning. Vi må derfor anta undersøkelsen gir en god indikasjon på status i fekteklubbene.

HOVEDFUNN FRA UNDERSØKELSEN:

Klubbenes vurdering av egen aktivitet på fektesalene
Kun et fåtall klubber disponerer egne fektesaler. De klubbene som benytter kommunale treningsfasiliteter har kontakt med idrettsråd i forbindelse kommunens fordeling av kommunal halltid.

Alle klubbene ønsker flere aktive medlemmer, men et mindretall har en definert handlingsplan for å rekruttere nye og for å forhindre frafallet av eksisterende medlemmer. 

Et fåtall har heller ikke definert mål, eller foretatt prioriteringer mellom breddeaktiviteter for å øke medlemstallet og aktiviteter som skal forbedre klubbens sportslige resultater.

Kun et mindretall av klubbene har et treningstilbud som er tilpasset fektere med nedsatt funksjonsevne, men alle klubbene har tilrettelagt for gjenbruk og utlån av utstyr for å redusere kostnadene, og gjøre det enklere for nye fektere å begynne.

Klubbenes vurdering av egen klubbdrift
Flertallet arbeider aktivt for å rekruttere unge til verv i klubbstyrene for å sikre erfaringsoverføring mellom klubbstyrene, men et stort flertall av klubbene har behov for økt kunnskap om klubbdrift.

Ingen av klubbene kan svare sikkert på at alle i styret har gjennomgått NIFs e-læringskurs for styremedlemmer, og kun et mindretall av klubbene svarer at de er kjent med NIF og NF sin verktøykasse for klubb- og økonomidrift som ligger på Fekteforbundet sin nettside.

Ingen av klubbene har besvart at de ikke ønsker å delta på klubbuviklingskurs, men flere har kommentert at de er usikre på om de tillitsvalgte har tid til dette. 

De klubbene som deltatt på klubbuviklingskurs og klubbutviklingsbistanden som idrettskretsene tilbyr svarer at de har hatt god nytte av dette.

Klubbenes vurdering av NF sine aktiviteter for barn og ungdom
Et flertall er enige i at NF bør opprettholde vektingen mellom regionale og nasjonale samlinger i aktivitetsplanen. Det samme gjelder vektingen mellom det sosiale og konkurranse-/ treningsaspektet på samlingene. 

Selv om både konkurranseaspekt og kulturbygging oppfattes som like viktig, ønsker et flertall større fokus på det sosiale for å stimulere miljøet på tvers av klubber og regional tilhørighet i forbindelse med stevner og treningssamlinger. 

Dette for å gjøre fektemiljøet mer attraktivt for å øke rekrutteringen og forhindre frafall.

Flertallet er forøyde med NFs delegering av, og tildeling av arrangøransvaret til klubbene. Det samme gjelder selve gjennomføring av Norgescupstevner og Norgesmesterskap. 

Et stort flertall mener imidlertid at stevnearrangørene bør gjøre mer for å markedsføre stevnene og utnytte disse for å synliggjøre fekting både lokalt og nasjonalt. Dette for å bidra til nyrekruttering og de aktives motivasjon både lokalt og nasjonalt.  

Flertallet synes at stevne- og årskalenderen er lett tilgjengelig, og at denne kommer tidlig nok til at det blir tid til å planlegge. Flere klubber ytret ønske om at NF bør ta i bruk bedre hjelpemidler for å gjøre kalenderen enklere tilgjengelig. 

Bortsett fra at studentklubbene synes at flere stevner kolliderer med eksamensperiodene, har ingen klubber kommentert negativt om stevneoppsettet.

Klubbenes vurdering av NF sine kurs og utdanningsaktiviteter
Ingen av klubbene er uenige i at kvalifiserte dommere er med på å heve nivået på norsk fekting. Flertallet mener at de har et tilstrekkelig antall kvalifiserte dommere som kan og vil dømme med nåværende dommerkrav. 

Flere klubber mener imidlertid at strengere dommerkrav til de deltagende klubbene vil kunne begrense deltakelse på nasjonale stevner om det ikke blir utdannet flere dommere i klubben.

Alle klubbene ser nytten av å ha kvalifiserte trenere, og alle har behov for mer og bedre trenerkompetanse.

Flere klubber har kommentert at det er viktig å rekruttere flere ungdommer, både til dommer- og til trenerkurs. Dette både for å øke sannsynligheten for at kompetansen blir benyttet både i klubbene og på stevner, men også for å holde på ungdommene i en alder der frafallet er stort.

Hva hindrer klubbene å nå sine mål?
I tillegg til de faste spørsmålene, ble klubbene bedt om å gi tilbakemelding om hvilke de viktigste hindringene klubbene hadde for å nå sine mål. 

Svarene var i stor grad sammenfallende:

 • Manglende eller ugunstige halltider og tilgang på kvalifisert trenerkapasitet
 • Manglende lyst og/eller mulighet hos foreldre og aktive fektere til å påta seg verv i klubbene
 • Få ildsjeler som gjør «alt» i klubben og dermed blir utslitte
 • Tillitsvalgte er lite engasjert i annet enn gjennomføring av klubbtreningene
 • Mange små særidrettslag med lave medlemstall som gir trang klubbøkonomi
 • Manglende kunnskap om, eller tid til å utnytte de hjelpe- og støtteordningene som er tilgjengelig for klubber tilsluttet NIF og NF
 • Høy turn-over pga. stort frafall i både medlemsmassen og blant de tillitsvalgte
 • Flere konkurransetilbud for de «nest beste»
 • Tynn jenteklasse gir dårlig sparring og påvirker og rekruttering/frafall negativt

Vurdering av Fekteforbundet sine særforbundsoppgaver
I tillegg til å stimulere til at fektenivået øker, har NF som mål å øke aktiviteten blant barn og unge, stimulere klubbutviklingen og bygge vennskap mellom fekterne fra ulike klubber og regioner for å bygge miljø og forhindre frafall.

I tråd med dette, vedtok det forrige ordinære Fektetinget langtidsplanen som inkluderer regionale- og nasjonale treningssamlinger, Ungdomsserien, trener- og dommerkurs, samt klubbutviklingsprosjekter i samarbeid med idrettskretsene.

Dette er aktiviteter som skal gjennomføres i regi av NF, og som dermed tilfredsstiller kriteriene i aktivitetstilskuddene til barn og ungdom som NF mottar.

Det er gledelig å konstatere at klubbundersøkelsen understøtter tingvedtakene, og at fokuset på alle de nasjonale og regionale treningssamlingene, samt dommer- og trenerkursene som settes opp tilfredsstille et behov i de fleste klubbene

Et stort flertall er fornøyde med NF-aktivitetene og om bruken av epost og antallet nyhetssaker på forbundets nettside og offisielle profil på Facebook i gjennomføringen av disse.

Ingen av klubbene er uenige i at NF bør arbeide for at Norges Fekteforbund består som et eget særforbund i den pågående omorganiseringsprosessen i Norges Idrettsforbund, og støtter NF i arbeidet som gjøres for fekterne og for å bedre rammebetingelsene for både klubbene og norsk fekting for øvrig.

NYTTIGE SVAR
NF mener svarene gir klare indikasjoner på at NF har truffet godt med tiltakene som gjennomføres, og at forbundet således både leverer på klubbenes behov og på det som man er forpliktet til gjennom tilknytningen til Norges Idrettsforbund.

På samme måte, håper NF at gjennomgangen også har gitt de tillitsvalgte nyttige innspill i klubbenes utviklingsarbeid fremover.

Det aller viktigste er at svarene også synliggjør flere områder hvor vi sammen kan jobbe mer slik at medlemsveksten fortsetter. 

Norges Fekteforbund takker derfor alle som har bidratt i undersøkelsen!
BERGENSFEKTERNE TOPPER FREMDELES UNGDOMSKLASSENE

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Mar 2019

Norgesmesterskapet i fekting på kårde for ungdommer ble i helgen arrangert i Bygdøhus i Oslo. Som i fjor var det fekterne fra Bergens Fekteklubb som både stakk av med flest NM-titler og med antall medaljer totalt. 

De individuelle konkurransene hadde hele 154 starter fordelt på de ulik aldersklassene. Ni fekteklubber var representert, deriblant den nye Drammen Fekteklubb. I søndagens lagkonkurranse stilte totalt 13 lag i jente- og gutteklassen under 20 år.

Resultater
Mens det i fjor var fektere fra syv klubber som tok medaljer, består årets medaljeoversikt av hele ni klubber. Dette kan tyde på at ikke bare rekrutteringen til fekting, men også utjevningen av nivåforskjellene mellom de ulike klubbene, går i riktig retning.

Medaljeoversikten i ungdomsklassene domineres imidlertid som i fjor av fektere fra Bergens Fekteklubb. Av totalt åtte individuelle gullmedaljer, ble halvparten vunnet av Bergensfekterne. I tillegg ble også begge lagkonkurransene vunnet av lag fra Bergen Fekteklubb. 

For øvrig var det ingen store overraskelser øverste på resultatlistene. De fekterne som er høyest rangert, forsvarte også plassene sine på den norske rankinglisten

Norgesmestere individuelt: 

 • Jenter under 20 år: Vilde Tengesdal, Bergens Fekteklubb
 • Gutter under 20 år: Tomas Geitung, Bergens Fekteklubb
 • Jenter under 17 år: Vilde Tengesdal, Bergens Fekteklubb
 • Gutter under 17 år: Elias Draugedalen, Nøtterøy Fekteklubb
 • Jenter under 15 år: Vilde Tengesdal, Bergens Fekteklubb
 • Gutter under 15 år: Emil Draugedalen, Nøtterøy Fekteklubb
 • Jenter under 13 år: Claribella Tallis, Nesodden Fekting
 • Gutter under 13 år: Franz Philip Pap Holmen, Bygdø Fekteklubb 

Norgesmestere under 20 år lag: 

 • Jenter: Bergens Fekteklubb: Jiayi Wen, Louise Smøraas, Linn Helen Berge Birkeland og Vilde Tengesdal.
 • Gutter : Bergens Fekteklubb: Fabian Alfheim, William Tredal, Tomas Geitung og Truls Straumøy)

Se alle resultatene her


MEDALJEOVERSIKT: 

KLUBBGULLSØLVBRONSE
Bergens FK4 ind. + 2 i lag33 ind. + 1 i lag
Nøtterøy FK2

Bygdø FK1
1
Nesodden Fekting1

Njård Fekting
2 ind. + 1 i lag3
Stavanger FK
11
Titan FK
11
Trondheim FK

3
Kristiansund FK

1

Dommerkurs
I forbindelse med Norgesmesterskapet, arrangerte Norges Fekteforbund dommerkurs med eksamen. Kursleder og eksaminator, Bjørn Faye, vil gi hver av deltakerne en individuell tilbakemelding før resultatene offentliggjøres. 

Landsstevne for barn
Parallelt med de individuelle konkurransene på lørdag, arrangerte OSI Fekting et landsstevne for de som er for unge til å delta i et norgesmesterskap. Denne konkurransen hadde samlet over 20 barn. Dette kan tyde på god rekruttering av de yngste til fektesporten.  

Foto og film
Det ble i løpet av helgen knipset en rekke bilder og videosnutter med inntrykk fra både Norgesmesterskapet og Landsstevnet. En stor takk til Ellen Vokes fra Njård Fekting. Bildene er tilgjengelige på Njård Fekting sin profil på Facebook. 

Synliggjøring av norsk fekting
Vi oppfordrer alle til å søke opp og like Norges Fekteforbund på Instagram og på Facebook. Ikke bare for å holde seg orientert, men om nyhetssakene som publiseres likes og deles, bidrar dette i synliggjøringen av hele norsk fekting. 

Det samme gjelder bruk av klubbenes nettsider, samt fekteres egne og fekteklubbenes profiler på sosiale medier. Lik og del, for å bidra positivt for både nyrekruttering og videre vekst!

Vi minner i den forbindelse om oppfordringen til å bidra til synliggjøringen av fekting, før og under Senior- og Veteran NM som i år vil foregå under NM-Veka i Stavanger.

Norges Fekteforbund gratulerer både de nybakte norgesmesterne og alle medaljevinnerne! Vi takker også Bygdø Fekteklubb og alle de frivillige som bisto i avviklingen av flott Norgesmesterskap!
NORGES FEKTEFORBUNDS TRENERUTDANNING

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Mar 2019


Foto viser Mariusz Piasecki i full vigør som trener.

Mange av fekteklubbene som er tilsluttet Norges Fekteforbund har behov for flere kvalifiserte trenere. Norges Fekteforbund har derfor satt opp trenerutdanning som ett av seks satsingsområder for å stimulere utviklingen av norsk fekting. 

Trenerne skal skape positive idrettsopplevelser for utøverne på alle nivåer. De skal ikke bare instruere tekniske aspekter, men også bidra til å utvikle utøverne fysisk, sosialt og kognitivt. De skal bidra til å utvikle hele mennesket og utøvergruppene de er en del av. 

Kvalifiserte trenere er også essensielle for fekteklubbenes drift og utvikling. Gode trenere påvirker ikke bare utøvernes nivå, men har også stor betydning for både rekruttering og frafall. 

Fordi kun et fåtall av fekteklubbene har økonomi til å ansette egne trenere, anbefaler Norges Fekteforbund følgende utdanningsløp for å hjelpe klubbene. Ønsket et at alle fekteklubbene skal kunne tilby medlemmene et så godt aktivitetstilbud som mulig.  

Felles rammeverk for treningsutdanningen
Norges Idrettsforbund har utviklet et felles rammeverk for trenerutdanning. Det skilles mellom to ulike nivåer:

Aktivitetslederkurs:
Fekteklubber som ønsker trenere for de yngste, anbefales å benytte seg av Idrettskretsenes Aktivitetslederkurs. Dette er kurs som ikke krever fektekunnskap, men som gir grunnkunnskapene og tryggheten som trengs for å påta seg et treneransvar for barn. Kurset gir praktiske tips til aktiviteter som utvikler hele barnet (fysisk, motorisk, psykisk og sosialt).

Trenerløypa:
NIF har utviklet en felles mal for trenerutdanning, som hver enkelt idrett tilpasser til sitt behov. Malen heter Trenerløypa

Norges Fekteforbund har tilpasset og NIF-godkjent Trener 1 og Trener 2-kurs til fekting, og gjennomfører disse i egen regi. Kursene egner seg både for tidligere aktive, og aktive fektere som kan tenke seg å bidra som trener i egen, eller som ser for seg en karriere som trener i en annen klubb. 

Trener 1-kurset har innlærings- og deltakerfokus som gir innblikk i både fektemetodikk og teori. Trener 2-kurset, som forutsetter gjennomført Trener 1-kurs og at deltakerne fungerer aktivt som klubbtrenere har mer fokus på utvikling av fekterne.

Fekteforbundets utdanningsplan 2019-2020
Etter å ha fått tilbakemelding fra klubbene, har NF besluttet å sette opp Trener 1-kurset i 2019. Kurset forutsetter at man har grunnleggende fektekunnskap og passer for de som bidrar som hjelpe- eller hovedtrenere i en klubb, eller fektere som på sikt kan tenke å bidra i egen klubb. 

I 2020 vil det på tilsvarende måte bli satt opp Trener 2-kurs for de som har gjennomført Trener 1-kurset.

Erfaren kursholder
Norges Fekteforbund har inngått avtale med Mariusz Piasecki som skal lede utdanningen. Han trener i dag fektere i både Bygdø Fekteklubb og i Nøtterøy Fekteklubb. Mariusz er for øvrig en merittert trener som tidligere har vært landslagssjef i både Norge og i Polen.

I tillegg til trenerfunksjonen, her Mariusz dessuten vært ansatt som daglig leder i Norges Fekteforbund, og har både utarbeidet kursopplegget og tidligere fungert som kurslærer.  

Les mer om Mariusz Piasecki her

Kursprogram Trener 1-kurs 1999
Etter å ha fått tilbakemelding fra fekteklubbene, har Norges Fekteforbund ferdigstilt kursprogrammet for det inneværende året. Kurset som er tredelt består av e-læring, undervisning og praksis.

Del 1 - Grunnleggende e-læringsmoduler
I forkant av undervisning skal deltakerne kunne fremvise at de har gjennomført følgende e-læringskurs som selvstudium.

Klikk på nedenstående lenker for å gjennomføre kursene:

 1. Forståelse av trenerrollen
 2. Informasjon om Barneidrettens verdigrunnlag
 3. Kunnskap om "Idrett uten skader"
 4. Ledelse av idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse
 5. Kunnskap om aldersrelatert trening, modul 1
 6. Kunnskap om antidoping/sertifisering som Ren Utøver

Diplomene for gjennomført kurs skal sendes til sportslig leder på          bartosz_piasecki@yahoo.no

Totalt er denne delen estimert til å ta 10 timer. Tilgang til kursene krever at deltakerne er logget inn på Min idrett. Dette kan også gjøres på via e-læringskursene om deltakerne ikke har tilgang fra før. 

Del 2 - Undervisning
Undervisningen er inndelt i tre kurshelger der kursdeltakerne vil gjennomgå følgende temaer:

 • Fekteaksjoner
 • Metodikk for fektetreninger
 • Angrepsaksjoner
 • Aksjoner for motangrep
 • Forsvar som parader og lignende
 • Metodikk for beinarbeid
 • Grunntrening på fektesalen
 • Aksjoner mot ulike angrep
 • Aksjoner mot motangrep
 • Oppbygging av en individuell fekteleksjon for nybegynnere
 • Oppbygging av en individuell fekteleksjon for viderekommende

Kurshelger
Etter å ha fått innspill fra fekteklubbene, har Fekteforbundet satt opp følgende kurshelger:

Første kurshelg:
27-28 april på Bygdøhus i Oslo. 14 undervisningstimer. Start lørdag kl 11:00, slutt på søndag kl 16:30. Det blir felles pizza på lørdag etter endt kursdag. 

Andre kurshelg:
25-26 mai 2019 på Nøtterøy ifm. Nøtterøy Cup.  14 undervisningstimer

Tredje kurshelg:
 24-25 august 2019 på Bygdøhus i Oslo ifm. Nasjonal treningssamling. 12 undervisningstimer, derav 5 timer praktisering med veiledning med elite- og breddeutøvere.

SE DETALJERT KURSPLAN HER

Del 2 - praktisering i egen klubb
Etter kursoppholdene skal deltakerne gjennomføre 45 timer med praktisering av hva man har lært i egne klubber. Kursleder følger opp deltakerne.

Autorisasjon som Trener 1
For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha oppnådd gitte kompetansemål og deltatt på minimum 80% av undervisningen, samt gjennomført praksis etter avtale med kursansvarlig. Etter endt kurs utsteder Norges Fekteforbund kursbevis.

Påmelding
Kursene er kun åpne for personer fra og med det året de fyller 16 år som er medlemmer av klubber som er tilknyttet Norges Fekteforbund, og som har gyldig NF-lisens. Kursene egner seg både for tidligere aktive, og aktive fektere som kan tenke seg å bidra som trener i egen, eller som ser for seg en karriere som trener i en annen klubb. Kurset er gratis, men deltakerne betaler selv reise- og oppholdskostnader.

Kursprogram Trener 2-kurs 2020
Mens Trener 1-kurset hadde innlærings- og deltakerfokus, har Trener 2-kurset to hovedemner; fektemetodikk og fekteteori.

På nivå to i den NIF-godkjente «Trenerløypa» er fokuset fortsatt på deltakelse, men det legges også vekt på utvikling av utøverne. Trener 2 bygger på kompetansen og praksisen fra Trener 1, men det tilkommer også nye momenter som selve treningsprosessen. Kurset består av ca. 10 timer e-læring, 65 timer undervisning over 4 kurshelger og 75 timer med praksis.

Kursmål: En autorisert Trener 2 skal ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta fekterens behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Treneren skal kunne utvikle tekniske og taktiske ferdigheter, samt fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for fektere på klubbnivå, med fokus på utøvere og utvikling frem til junior landslagsnivå

Del 1-e-læringskurs
På sammen måte som på Trener 1-kurset skal deltakerne gjennomføre følgende e-læringskurs:

 • Aldersrelatert trening 2
 • Idrettsernæring Modul 2, Spiseforstyrrelser

Disse e-læringsmodulene finnes via nettsiden kurs.idrett.no. Tilgang til kursene krever at deltakerne er logget inn på Min idrett.  Profil her kan også gjøres på via e-læringskursene om deltakerne ikke har tilgang fra før. 

De av deltakerne som ikke har gjennomført Ren Utøver må også gjøre dette på Antidoping Norge sin e-læringsmodul på www.renutover.no

Diplomene for gjennomførte kurs skal sendes til post@fekting.no

Fekteforbundet anbefaler deltakerne å friske opp kunnskapen via de andre e-læringskursene som er tilgjengelig via kurssiden ved behov. 

Del 2-undervisning
Undervisningen er delt opp i fire kurshelger:

 • 7-8 mars på Bygdøhus
 • 28-29 mars på Bygdøhus

De to siste kurshelgene avholdes i 2. halvår  og har følgende innhold. Tidspunktene blir satt så snart kalenderen og de andre aktivitetene i regi av Fekteforbundet blir satt. 

For å få autorisasjon som Trener 2 må deltakerne ha:

 • Gjennomført e-læringen
 • Oppnådd gitte kompetansemål i den praktiske undervisningen
 • Deltatt på minimum 80% av undervisningen
 • Gjennomført praksis i samråd med kursleder
 • Etter endt kurs deler Fekteforbundet ut kursbevis


PRAKTISK INFORMASJON
Alle kursdeltakere må medbringe følgende utstyr på kurshelgene:

 • Maske
 • Jakke og undervest
 • Hanske
 • Lange bukser (fektebukse eller joggebukse)
 • Ev. trenerjakke. (Trenerarm kan lånes fra kursleder)
 • Innendørssko
 • Noe å skrive med og på

Overnatting
For de som trenger hotell, anbefales NFs avtale med Thon
GOD DELTAKELSE I VÅRSTØTET

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Mar 2019


Stemningsbilde fra Njård Fekting sin fektesal under årets Vårstøtet. (Foto: Njård Fekting).

Det tredje stevnet i Ungdomsserien, Vårstøtet, ble i helgen arrangert i Njård Fekting sine lokaler i Njårdhallen. Stevnet hadde 88 starter med fektere fra 11 fekteklubber fra hele landet. Stevnet hadde også deltakere fra Sverige. 

Ungdomsserien ble igangsatt av Norges Fekteforbund høsten 2017. Serien er uhøytidelig, men skal samtidig gi spennende opplevelser og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser. 

Serien er åpen for fektere fra hele landet, men gjennomføres som fire regionale konkurranser i fire ulike klubber på Østlandet hver sesong. 

Sesongens serie startet med Angelini Cup 30. september hos Bygdø Fekteklubb og fortsatte med Zorro Cup, 27. oktober hos Oslo Fekteklub. Vårstøtet hos Njård  Fekting var dermed det tredje av fire stevner denne sesongen. 

Premiering i hver enkelt delkonkurranse gjøres av arrangør. Norges Fekteforbund utarbeider dessuten til alle startende etter endt Ungdomsserie. Diplomutdeling og feiring skjer i forbindelse med Nøtterøy Cup  25-26. mai som er det siste stevne i årets serie. 

God deltakelse
Vårstøtet samlet 88 starter i fire aldersklasser. Den yngste aldersklassen, der for øvrig alle premieres, hadde 19 deltakere. 

I tillegg til fekterne fra arrangørklubben Njård, stilte fektere fra Bygdø FK, Oslo FK, Titan FK, Stavanger FK, Tordenskiold Trondheim FK, Bergens FK, Kristiansand FK, Nøtterøy FK og Nesodden FK. Dessuten deltok det fektere fra den nystartete Drammen FK og fra den svenske klubben Arvika FK. 

Vinnere:

 • U17 (20 deltakere): Henrike Struck (Trondheim) og Marcus Vokes Brobakken (Njård)
 • U15 (28 deltakere): Claribella Tallis (Nesodden) og Aleksander Malvik (Titan)
 • U13 (21 deltakere): Elsa Hellebø (Njård) og Franz Philip Pap Holmen (Bygdø)

Norges Fekteforbund gratulerer medaljevinnerne og berømmer alle som deltok. Både fekterne og arrangørene gjorde en fenomenal innsats! 

I og med at Ungdomsserien skal være et tilbud for de som ennå ikke føler seg klare for de større stevene, håper vi fekteklubbene motiverer enda flere av sine yngre fektere til å delta.

Finn bilder fra Vårstøtet på Njård Fekting sine Facebooksider.

Se alle resultater her.

Les mer om Ungdomsserien herNYE RENT IDRETTSLAG ER LANSERT

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Mar 2019


Antidoping Norge lanserte torsdag 7. mars en ny og oppdatert versjon av Rent Idrettslag. I Norges Fekteforbund sin handlingsplan mot doping stilles det krav til fekteklubbene som har utøvere på landslaget og til klubbene som skal arrangere Norgesmesterskap.

Den nye versjonen av Rent Idrettslag et webbasert antidopingprogram som utfordrer klubbene til å diskutere utfordringer og risikoer, og til syvende og sist utforme en handlingsplan med konkrete tiltak. 

Over 30 særforbund var til stede under lanseringen på Ullevål stadion torsdag, som ble åpnet av idrettspresident Tvedt og styreleder i Antidoping Norge, Thorhild Widvey.

Se videoen om den den nye versjonen av Rent Idrettslag på Antidopoping Norge sin nettside her.  

Antidopingtiltak i Norges Fekteforbund
Norges Fekteforbund ble sertifisert som Rent Særforbund i 2018. Et av tiltakene i forbundets handlingsplan er kravet om at alle klubbene som tildeles det tekniske arrangøransvaret for NM, og eller har fektere som er på landslaget skal være sertifisert som Rent idrettslag før utgangen av juni 2019. Norges Fekteforbund oppfordrer for øvrig alle de tilsluttete fekteforbundene å ta sertifiseringen. 

LES OM SERTIFISERINGEN AV NORGES FEKTEFORBUND

LES NFs HANDLINGSPLAN FOR FORBEYGGENDE ANTIDOPINGARBEID OG HANDLINGSPLAN HER

Hvordan sertifisere klubben?
Sertifiseringen tar mellom 1 og 2 timer. Samle styret, sentrale trenere, ledere og andre ressurspersoner og gjør dette sammen på en skjerm med nettilgang. 

Etter at klubben er registrert, skal diskusjonsoppgaven gjennomføres og erklæringen godtas. Deretter skal klubben sette opp  tiltak og på bakgrunn av disse bli et sertifisert Rent Idrettslag. 

Som Rent Idrettslag vil klubben få tilgang til materiell som kan benyttes i det forebyggende arbeidet. Sertifiseringen er gyldig i to år. Tiltakene må gjennomføres i denne perioden.

LENKE TIL SERTIFISERINGEN
VM-UTTAK 2019 FOR KADETTER OG JUNIORER

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Mar 2019Norges Fekteforbund har nå tatt ut kadettene og juniorene til årets Verdensmesterskap i Torun, Polen. De individuelle konkurransene går av stabelen 12. april (juniorer) og 13. april (kadetter). Lagkonkurransen er satt opp 14. april

Forrige ukes Europamesterskap i Foggia var det siste uttaksstevnet. På bakgrunn av de oppsatte uttakskriteriene har Norges Fekteforbund tatt ut følgende fektere:

Kårde gutter kadett: 

 1. Elias Draugedalen, Nøtterøy Fekteklubb
 2. Ole Magnus Olkvam, Njård Fekting 

 Kårde herrer, junior: 

 1. Tomas Geitung, Bergens Fekteklubb 
 2. Fabian Alfheim, Bergens Fekteklubb
 3. Benjamin Humlen Dahlbo, Njård Fekting
 4. Truls Straumøy, Bergens Fekteklubb

Mariusz Piasecki er med som leder.

Treningssamling 7. - 10. april
For å gi alle fekterne så gode oppladning som mulig, har Norges Fekteforbund organisert en treningssamling med andre utenlandske fektere i Cetniewo, Polen. Denne treningssamlingen ledes av Mariusz Piasecki sammen med lederne for blant annet det Polske landslaget som nylig vant Europamesterskapet for lag.  

Se nedenstående lenker for ytterligere informasjon om mesterskapet og om uttaket:

Informasjon om Verdensmesterskapet

Uttakskriterier

TK-protokoll med uttak 

Vi gratulerer alle fekterne med uttaket og ønsker lykke til!HUSK SAMORDNET RAPPORTERING

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Mar 2019


Alle tilsluttete fekteklubber er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund (NIF). Dette må gjøres innen 30. april 2019. Vi anbefaler at alle klubbene starter med dette i god tid før fristen. Dette vil gjøre det enklere å få bistand ved behov.   

Hva skal rapporteres
Fekteklubbene skal rapportere en del nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, styreverv og laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. Klubbene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompenasjon gjennom løsningen. 

Nytt i år er at Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de idrettslagene som er pålagt å ha disse vervene. Les mer om det her: Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarli

Medlemstall/aktive medlemmer
Når det gjelder medlemstallet, så er det de som var registrert som medlem per 31.12.18, og hadde betalt medlemskontingent til klubben. 

Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i klubbens ordinære treningsaktivitet, eller representerer klubben i konkurranser, skal regnes som "aktive medlemmer". 

Husk å registrere alle i rett aldersintervall. Spesielt viktig er det å registrere alle i aldersgruppene 6-19 år. Sammen med eventuell funksjonshemmede gir aktive medlemmer i denne aldergruppen størst økonomisk uttelling.

Tillitsvalgte og andre bidragsytere skal inkluderes som aktive medlemmer
Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som "aktive medlemmer". Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller som har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføring av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i klubben. 

Viktig registrering i år!
NIF krever per nå et minimum på 1 500 aktive medlemmer for at Norges Fekteforbund være et eget særforbund. Dette kan endre seg. Antall aktive som klubbene rapporterer gir derfor idrettspolitisk tyngde og gjennomslagskraft vis a vis NIF, og i den pågående omorganiseringen av NIF. Les mer om dette her.   

Husk derfor å registrere både medlemmer og aktive medlemmer. Begge tallene har også betydning for hvor mye klubbene mottar i direkte tilskudd fra NIF og hvor mye Fekteforbundet mottar i tilskudd til drift og fellesaktiviteter for å utvikle norsk fekting.

Hva skjer hvis klubben ikke foretar den samordnete registreringen?
Registreringen er et krav som følger av medlemskapet i NIF. Klubber som ikke gjennomfører rapporteringen blir satt som passive, og kan risikere å miste økonomisk støtte og andre fordeler som f.eks. hall-tid tildelt av kommunen.  

Hvem skal foreta rapporteringen og hvor?
Den personen som får ansvaret i hver klubb, må først sørge for å ha en egen profil i MinIdrett. Selve rapporteringen gjennomføres i KlubbAdmin.

Support
Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling på support@idrettsforbundet.no eller på telefon 21029000. Fekteklubbene kan også kontakte idrettskretsen ved har spørsmål om rapporteringen.

Videoveiledning for samordnet rapportering finner du her.FEKTING PÅ UNGDOMSLEKENE

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Mar 2019


Fekting deltar i årets Ungdomsleker på Lillehammer helgen 3. - 5. mai 2019. 

Ungdomslekene er et arrangement hvor 14 idretter samler seg på Lillehammer og Hamar. Særforbundene arrangerer  norgesmesterskap for juniorer eller tilsvarende konkurranser for juniorer og ungdommer. Norges Fekteforbund har lagt ett av sine kårdestevner for ungdommer til dette arrangementet. 

Det er femte gang det avholdes denne type felles idrettsarrangement for ungdom i Norge. I 2011, 2013, 2015 og 2017 ble tilsvarende arrangement gjennomført med nesten 2000 deltakere.

I forbindelse med Ungdomslekene vil elever fra skoler i og rundt Lillehammer bli invitert til en aktivitetsdag på Olympiaparken på Lillehammer der de kan få se og prøve de ulike idrettene. Dette skal bli en idrettsfest for både utøverne og for publikum.

Les mer om Ungdomslekene her 

Fire år siden sist
Siste gang fekting deltok var i 2015, og tilbakemeldingene fra deltakerne var gode. Vi håper derfor på god deltakelse i et stevne som byr på en annerledes opplevelse enn hva som er vanlig på de andre norske stevnene. 

Se Invitasjon til Ungdomslekene på Ophardt her (PS! Endret oppstart)

Påmelding skjer via Ophardt på vanlig måte.

Følg Ungdomslekene på Instagram
Bilder vil bli delt i forkant og under Ungdomslekene på følgende Instagramkonto. Vi oppfordrer også alle til å tagge bilder med #ungdomslekene2019. 

Overnatting
Lillehammer fylles til randen av spreke ungdommer denne helgen. Det kan være lurt å bestille overnatting så fort som mulig.
Her finner du oversikt over innkvarteringsmuligheter på Lillehammer under Ungdomslekene 2019.
DOMMERUTDANNING I 2019

Postet av Norges Fekteforbund den 1. Mar 2019


Bildet viser Norges eneste dommer med internasjonal fektelisens, Andras Borsodi. (Foto: Eva Pavía - Bizzi Team / EFC)

Norges Fekteforbund (NF) har som mål å utdanne minst én ny FIE-dommer innen 2020. Målet er dessuten å organisere nasjonale konkurranser med kun regionale og nasjonale dommere fra og med 2020. Dette krever at hver klubb kan stille med nok utdannete dommere.

Dommerutdanning er ett av Fekteforbundets seks satsingsområder i langtidsplanen. For å øke kvaliteten på nasjonale stevner, og kunne stille med dommer ved internasjonal deltakelse har NF satt opp følgende delmål:  

 • Utdanne minst 10 regionale dommere årlig
 • Utdanne minst 3 nasjonale dommere årlig

Kompetansekrav
For å bli utdannet nasjonal dommer må kandidatene gjennomføre et kurs som består av fire trinn:

Trinn 1 og 2
Krav: 4 timer teori med teori pluss praksis på stevne

Trinn 3+4
Krav: 2 timer repetisjon, pluss eksamen som tar om lag én time.

Ved å fullføre trinn 1 + 2 er man utdannet regional dommer.  Ved å bestå trinn 3 og 4 med eksamen er man utdannet nasjonal dommer.

Dommerkurs og eksamener i 2019
NF har satt opp følgende kurs og eksamener i 2019.  Forbundet stiller med kursledere, mens klubbene/kandidatene betaler reise og opphold selv.

 1. NC Stavanger, 19-20 januar Trinn 1 + 2
 2. Junior NM Oslo, 16-17 mars Trinn 3 + 4 
 3. NC Lillehammer, 4-5 mai Trinn 1 + 2
 4. NM Stavanger, 29-30 juni Trinn 3 + 4
 5. NC Oslo, november 2019 Trinn 1 + 2
 6. NC Bergen, desember 2019 Trinn 3 + 4

Påmelding til dommerkursene skal skje via klubbene til NF på post@fekting.no i rimelig tid før hvert kurs.

Se oversikten over norske dommere, les mer om dømming og dommerkurs, samt nyttig materiell for dommere her:
 

FEKTING I STUDENTCUPEN UNDER ÅRETS STUDENTLEKER

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Feb 2019


Lagene fra kun to studentidrettslag, NTNUI og OSI delte premiepallen i 2019. (Foto: Norges studentidrettsforbund.)

De femtende Studentlekene ble i helgen arrangert i Trondheim. Dette var et stort arrangement som kåret 40 norgesmestere for studenter, inkludert fem klubblag som nå er kvalifisert for student-EM.

Konkurransene som ble avholdt på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) hadde samlet 32 studentidrettslag med til sammen 1 945 deltakere. Det ble gjennomført 11 studentmesterskap og syv studentcuper.

Fekting klarte dessverre ikke å mobilisere et tilstrekkelig antall deltakende klubber i år. De tre fektelagene som deltok ble derfor henvist til å delta i Studentcupen. 

Resultat fekting
Det ene av to fektelag fra NTNUI, "The Sock Monsters" vant over fektelaget fra Oslostudentenes Idrettslag (OSI). Det andre NTNUI-laget,"Chritompol" kom på tredjeplass i konkurransen.

Se alle resultatene her

20-årsjubileum
Studentlekene hadde sitt inntog i studentidretten i 1999 hvor NTNUI tok imot 800 deltakere i ti ulike idretter. Siden 2010 har lekene blitt arrangert hvert eneste år med stadig voksende deltakerantall og interesse i resten av studentidretts-Norge. 

Norges Handelshøyskoles idrettslag (NHHI) kom på banen i 2011, og flere studentidrettslag har siden vist interesse for å arrangere Studentlekene.
Det er per i dag NHHI, Tromsøstudentenes idrettslag (TSI), Studentidrettslaget i Sogndal (Studentspretten) og NTNUI som har fått tildelt og arrangert lekene.

For medlemmer i Norges studentidrettsforbund
For å delta i Studentleken må man være medlem i av ett av studentidrettslagene som er tilsluttet Norges studentidrettsforbund (NSI). Studentlekene arrangeres i regi av NSI, og er flaggskipet i deres daglige virke. 

På samme måte som Norges Fekteforbund (NF) er også NSI tilsluttet Norges Idrettsforbund. NSI sitt særforbundskontor med fire ansatte er derfor også plassert i Idrettens Hus på Ullevål.

Fekting i flere studentidrettslag
Både NSI og NF ønsker at flere studentidrettslag etablerer et fektetilbud. Forbundene er derfor nå i dialog for å se hvordan man kan tilrettelegge for at universiteter og høyskoler som ligger i nærheten av fekteklubber som er tilsluttet NF kan etablere et tilbud med drahjelp fra forbundene og de lokale fekteklubbene. ÅRETS FØRSTE REGIONALE TRENINGSSAMLING

Postet av Norges Fekteforbund den 27. Feb 2019


Bilde fra treningssamlingen i Trondheim. (Foto: Kristiansund Fekteklubb)

Tordenskiold Trondheim Fekteklubb var i helgen teknisk arrangør av årets første treningssamling for barn og ungdom i fekteklubbene i Midt-Norge. I tillegg til de lokale fekterne fra Trondheim og Kristiansund, deltok det også fektere fra Stavanger. 

Totalt deltok 30 fektere på samlingen som ble avholdt på Sverresborg ungdomsskole i Trondheim. Treningen, som besto av 11 treningstimer fordelt på lørdag og søndag, ble ledet av to trenere fra Marx Fencing Academy i USA. Alle deltakerne var dessuten samlet til felles middag på lørdag.

Trenerne fokuserte på teknikk og taktikk, hvor de eldre deltakerne hjalp de yngste med språkoversetting og forklaringer. Det var klubbenes eget ønske å denne gang finne trenere utenfor Norge. Ekstrakostnaden ved dette ble finansiert av klubbene selv slik at samlingen ikke kostet noe for barna og ungdommene.  

Les også Tordenskiold Trondheim Fekteklubb sin rapport fra samlingen.

Øke aktiviteten
Tre av Norges Fekteforbund sine seks satsningsområder er sportslige resultater, klubbutvikling og hjelp til klubbene for å beholde eksisterende og rekruttere nye fektere. 

I tillegg til de nasjonale treningssamlingene for de mer etablerte fekterne, har Norges Fekteforbund derfor vedtatt å også tilrettelegge for regionale treningssamlinger for barn og ungdom. 

Foruten å forbedre fekteferdighetene og gi tips til klubbtreningene, skal disse samlingene bidra til et tettere samarbeid og erfaringsoverføring mellom de tillitsvalgte. Dessuten er det et mål at dette tiltaket skal tilrettelegge for godt og inkluderende miljø mellom fektere med ulik klubbtilhørighet i regionene. 

Flere regionale treningssamlinger
I inneværende års plan er lagt opp til åtte regionale treningssamlinger for kårdefektere, og fire treningssamlinger for sabel/florettfektere.

LES MER OM HVORDAN KLUBBENE I HVER REGION KAN PLANLEGGE REGIONAL TRENINGSSAMLING I SAMARBEID MED NORGES FEKTEFORBUND.


REGIONALE TRENINGSSAMLINGER I SAMARBEID MED KLUBBENE

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Feb 2019


Ett viktig tiltak i Fekteforbundets aktivitetsplan er de regionale treningssamlingene som gjennomføres i samarbeid med klubbene i hver region. I inneværende års plan er lagt opp til åtte regionale treningssamlinger for kårdefektere, og fire treningssamlinger for sabel/florettfektere.

Tre av Norges Fekteforbund sine seks satsningsområder er sportslige resultater, klubbutvikling og hjelp til klubbene for å beholde eksisterende og rekruttere nye fektere. NF har satt seg både korte og langsiktige mål, og vedtatt tiltak innenfor hvert av områdene. 

I tillegg til de nasjonale treningssamlingene for de mer etablerte fekterne, har Norges Fekteforbund derfor vedtatt å også tilrettelegge for regionale treningssamlinger for barn og ungdom. 

12 treningssamlinger i 2019
I inneværende års plan er lagt opp til åtte regionale treningssamlinger for kårdefektere, og fire treningssamlinger for sabel/florettfektere.

For å full nytte av samlingene, vil Norges Fekteforbund gjennomføre treningssamlingene i tett samarbeid med fekteklubbene i hver region. I tillegg til å stimulere aktiviteten og forbedre fekteferdighetene, skal disse samlingene også skape et tettere samarbeid og stimulere til erfaringsoverføring mellom de tillitsvalgte, samt ikke minst bidra til et godt og inkluderende miljø mellom fektere med ulik klubbtilhørighet i regionene. 

For å klargjøre ansvar og sørge for lik praksis for både de nasjonale og regionale samlingene er det derfor utarbeidet kjøreregler for planlegging, gjennomføring og refusjon av utgifter. Disse er publisert på Fekteforbundets hjemmeside her. 

Begynn planleggingen 
Fekteklubbene i hver region bør sammen finne datoer og trener som de ønsker skal lede samlingen, og beskrive et treningsopplegg som ligger innenfor de vedtatte kriteriene og i hvilken av klubbene samlingen (e) skal gjennomføres hos. 

På grunn av antallet sabelklubber, skal dette gjøres nasjonalt og skal inkludere fektere fra alle klubbene som organiserer sabel-/florettaktivitet for barn og ungdom. 

Fekteforbundet skal orienteres og godkjenne treningsopplegget i rimelig tid, helst to måneder før den regionale samlingen. 

Fyll derfor ut skjema som kan nedlastes via denne siden og send dette så raskt som mulig til Norges Fekteforbund ved sportslig leder, Bartosz Piasecki: bartosz_piasecki@yahoo.no


NYTT ANTREKK FOR LANDSLAGET OG FEKTERE SOM REPRESENTERER NORGE

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Feb 2019


Bildet er tatt på NFs treningssamling for kadetter med et utvalg av landslags- og representasjonsutøvere i det nye antrekket. (Foto: Norges Fekteforbund).

Norges Fekteforbund (NF) har anskaffet nytt antrekk for både landslagsutøverne og de fekterne som deltar i EM og VM, samt i Europa- og Verdenscupen. Antrekket skal forsterke bevisstheten om at utøverne representerer Norge, øke synligheten av norsk fekting og ikke minst styrke samholdet blant fekterne. 

NF har inngått en avtale med GMAX for innkjøp av antrekk fra Hummel. Landslagsutøverne og de som representerer Norge i EM og VM får overtrekksjakke og -bukse, samt to t-skjorter til trening. 

De overnevnte, og de som representerer Norge på Europa- og Verdenscupstevner, får dessuten en hettegenser med det norske flagget, NFs logo og teksten "Norwegian Fencing Team".

Utdelt på treningssamling i regi av NF
Antrekket ble utdelt på NF sin treningssamling for kadettene som er tatt ut til EM. Samlingen som foregår på Bygdøhus 18. til 20. februar inneholder tekniske øvelser, taktisk kamptrening og fellesmåltider for å bygge lagmoral. For å gi deltakerne så god oppkjøring som mulig mot mesterskapet, stiller også en del spesielt inviterte sparringspartnere på samlingen 

Representasjonsavtaler med NF
NF vil i løpet av kort tid utarbeide avtaler for både landslags- og representasjonsutøverne, samt reiselederne som representerer NF og Norge internasjonalt . Avtalene vil inneholde partenes ansvar og forpliktelser, samt hvilke regler som gjelder for dem som representerer Norge.

T-skjorter for alle
Norges Fekteforbund har i tillegg innkjøpt en del t-skjorter med NF-logo i fargene rødt og blått. Disse vil det bli mulig å kjøpe til en konkurransedyktig pris på fremtidige stevner i Norge. 

Innkjøpsrabatt for fekteklubbene
Fekteklubber som er interessert i kjøpe inn klubbantrekk, kan ta kontakt med NF om de er interessert i å benytte innkjøpsbetingelsene i avtalen med GMAX på utstyr fra Hummel.
FEKTE-NM BLIR EN DEL AV NM-VEKA 2019

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Feb 2019


Norgesmesterskapet i kårdefekting for senior og veteran, samt for aldersgruppen U23 skal i år avholdes i Forum EXPO i Stavanger under NM-Veka. Våre konkurranser avholdes 28. - 30. juni. Vi håper både mesterskapet og norsk fekting med dette får større oppmerksomhet enn hva vi vanligvis oppnår på egenhånd. 

Hensikten med NM-Veka er å hjelpe de mindre idrettene til å bli mer synlige og attraktive for både nye utøvere og sponsorer. Samarbeidet med Norges  Idrettsforbund, Norsk Tipping og NRK gir oss bedre muligheter for oppmerksomhet rundt både vårt mesterskap og for fekting generelt. 

Første NM-Veka for fekting
Fjorårets NM-Veka var det første, og ble arrangert rett etter sommerferien. Dette var årsaken til at Norges Fekteforbund besluttet å ikke legge vårt NM til dette arrangementet.

Timingen er bedre i år. Arrangørenes mål er dessuten å bli enda mer synlige i media og attrahere et enda større publikum på mesterskapene. 

I tillegg til daglige tv-sendinger på NRK, er det i år lagt opp til multimedial dekning i alle NRKs kanaler både i forkant av, og under mesterskapene.

Som vanlig skal det ved nok påmeldte konkurreres om Kongepokal i både dame- og herreklassen.

SE OPPDATERT INVITASJON MED ENDRET OPPSTART FOR U23 HER

Dommerkurs og dommerforum
Parallelt med Norgesmesterskapet arrangerer Norges Fekteforbund dommereksamen fredag 28. Juni kl 18 – 22 i Forum Expo og Dommerforum ved Andras Borsondi lørdag 29. Juni etter finalene i Forum Expo. Påmelding gjøres per epost til post@stavangerfekteklubb.no

La oss utnytte muligheten for å synliggjøre fekting
I år har 25 særforbund fått mulighet til å arrangere NM i til sammen 39 idrettsgrener med rundt 2 000 utøvere under NM-Veka. Alle idrettene ønsker å bli så synlige som mulig, og legger opp til en dugnad i sine respektive miljøer.

For å sikre at også fekting får oppmerksomhet, både i forkant av og under vårt norgesmesterskap, håper Norges Fekteforbund at så mange som mulig i norsk fekting kan bidra for å synliggjøre sporten vår. 

Bidra med innhold
Det som vil fungere best er innhold om f.eks klubbenes profiler og/eller historier om fekting generelt. Saker er interessante for folk utenfor fektemiljøet vil være de beste for å profilere fekting for nye fektere. Alle bilder, videoer og tekst bidrar til å gjøre fekting attraktivt kan brukes.

Informasjon om dette er sendt alle fekteklubbene, om disse ønsker å koordinere arbeidet. Dette kan imidlertid alle bidra med, alene eller sammen med venner. Vi håper uansett så mange som mulig ønsker å hjelpe til.

Spredning av innholdet
Sakene kan selvfølgelig spres på egne, klubbenes profiler i alle sosiale medier. Idrettene som skal delta har imidlertid lagt opp til et tett samarbeid med NRK og Norsk Tipping hvor vi aktivt deler innhold på tvers av våre flater, samt på en egen nettside for NM-Veka. NIF har dessuten etablert en egen infodesk for redigering og spredning av innholdet til så mange eksterne medier som mulig.

Om ønskelig vil derfor Norges Fekteforbund gjerne bidra med både tilrettelegging av innholdet og spredning av sakene på alle de tilgjengelige flatene. 

Om du har lyst til bidra, ikke nøl med å ta kontakt med Norges Fekteforbund for å få mer informasjon om hvordan. 

Vi håper på stor deltakelse og at så mange som mulig vil bidra til å synliggjøre norsk fekting! 

Les mer om NM-Veka her

MEDALJER I CHALLENGE BERNADOTTE

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Feb 2019


Otthar Andreas Krohn og Pia Albertson etter helgens stevne Challenge Bernadotte i Sverige. (Foto: Njård Fekting)

Otthar Andreas Krohn og Pia Albertson vant medaljer i helgens svenske seniorstevne Challenge Bernadotte i Stockholm. Dette er et tradisjonsrikt stevne, som tidligere også var verdenscupstevne.  

Otthar Andreas Krohn fra Njård Fekting vant sølvmedaljen etter flott fekting. I finalen tapte han mot polske Tomasz Roguski. Herreklassen hadde samlet 78 fektere, også fra land utenfor Norden. 

Pia Albertson vant bronsemedalje i det samme stevnet. Dameklassen som hadde 36 deltakere fra Sverige, ble vunnet av Elvira Mårtensson fra FFF Stockholm som slo ut Pia i semifinalen.

Selv om Pia Albertson representerer den svenske klubben FFF Stockholm, bor hun i Norge og trener hos Njård Fekting.  Vi gratulerer derfor begge fekterne og Njård Fekting med gode resultater!

Se resultatene her NORGES FEKTEFORBUND MENER

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Feb 2019


I tillegg til å ha ansvar for lover og regler, landslaget, gjennomføring av nasjonale mesterskap, ranking, uttak, påmelding og oppfølging av deltakelsen i verdens- og europacup samt en rekke egne aktiviteter som treningssamlinger og utviklingskurs beskrevet i Fekteforbundets årsplan - er ivaretakelse av norsk fekting sine interesser i idrettspolitiske og administrative saker også en viktig oppgave for Norges Fekteforbund.

"Å drive idrettspolitisk arbeid er ofte lite synlig for fekteklubbene våre. Men det er en av de viktigste oppgavene til NF slik at klubbene kan drive fekting med beste mulig rammevilkår. Vår mening skal være synlig og tydelig!" 
- Junjie Cao, president i Norges Fekteforbund.

Endringsprosesser
I løpet av de siste to årene er det igangsatt store idrettspolitiske endringsprosesser som kan få stor betydning for norsk fekting. Som ett av 54 særforbund i Norges Idrettsforbund (NIF) har derfor Norges Fekteforbund (NF), som organiserer idrettslag med et fektetilbud, arbeidet aktivt for å påvirke endringene til det beste for hele fekte-Norge. Les mer om NIFs Moderniseringsprosjekt her.

Idrettstinget 
Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet og avholdes hvert fjerde år. I tillegg til valget av president og idrettsstyre, der valgkampen allerede er i gang, skal også flere av de viktige sakene som er inkludert i moderniseringen av norsk idrett behandles allerede på tinget i mai. Finn mer informasjon om Idrettstinget via denne lenken.

Ivaretar norsk fekting
Før flere av de store sakene blir fremlagt Idrettstinget, har de vært gjenstand for en lengre prosess. På grunn av sakenes betydning har NF involvert seg grundig i ulike fora, og har avgitt utfyllende høringssvar i følgende saker:

 • Definisjoner og forvaltningsprinsipper i NIF
 • Ny langtidsplan for norsk idrett
 • Revisjon av NIFs lover
 • Omorganisering av norsk idrett
 • Ny anleggspolitikk
 • Spillemiddelsøknaden for 2019

Flere sider av samme sak
NF mener at flere av prosessene, og dermed høringene berører flere sider av samme sak. Det har dreid seg om organiseringen av norsk idrett og fordelingen av spillemidler mellom de ulike organisasjonsleddene, og mellom de ulike idrettene som er tilsluttet NIF. 

Flere av endringene som har vært diskutert vil kunne få store konsekvenser for norsk fekting. For eksempel har sammenslåing av mindre særforbund og endringer i tildelingskriteriene av spillemidler vært tema. Dette har betydning for autonomi og selvbestemmelsesretten til mindre idretter, og for grunnlaget for å opprettholde et mangfold av både store og små idretter i Norge.

Det er svært viktig for oss at de små idrettene som fekting, som i stor grad er avhengig av spillemidler, gis tilstrekkelige midler og bistand til å utvikle seg ut fra sine egne forutsetninger.

Norges Fekteforbund ønsker for øvrig en mer overordnet og retningsgivende plan for hele norsk idrett. Planen bør være konsentrert om et felles verdigrunnlag og et formålsfellesskap som hele idretten kan kjenne seg igjen i. 

NF er positive til språklige forenklinger og en mer ryddig lovnorm. I høringsutkastet til revisjon av NIFs lover, har vi imidlertid etterlyst en grundigere forklaring på hva flere av lovendringsforslagene vil kunne innebære for et lite særforbund som NF.

Synlige og tydelige
I tillegg til å være synlige og tydelige overfor NIF, ønsker NF også synliggjøre arbeidet vi gjør for fekte-Norge. Høringsuttalelser og politiske saker NF engasjerer seg i blir derfor nå samlet på forbudets nettside:

Les høringssvarene som Norges Fekteforbund avgir herFORSTERKET ANLEGGSARBEID FOR FEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Feb 2019


Faksimile av den nye veilederen som Norges Fekteforbund, har utarbeidet sammen med de andre kampidrettene på oppdrag av Kulturdepartementet. 

Et av målene til Norges Fekteforbund er å arbeide for at fekteklubbene har tilgang på anlegg som er tilpasset fekting. Dette arbeidet forsterkes.

Norsk fekting har de siste årene hatt stor tilvekst av medlemmer. For å redusere frafallet og øke nyrekrutteringen, slik at veksten i antall fektere fortsetter, er det viktig at fekteklubbene har tilpassete treningslokaler som medlemmene også trives i. 

Status
Hverdagen i mange fekteklubber er preget av gymsaler/kjellere/bomberom med plassmangel og ugunstige treningstider som ofte innebærer bæring av utstyr på hver trening. 

Få klubber har økonomi til å bygge og drifte egne anlegg og mange av de nye offentlige idrettsanleggene som realiseres er ment for andre idretter med flere aktive. Disse blir raskt fylt opp og er sjeldent tilpasset fekting.

Allianse for å bli sterkere
Som et lite særforbund, med relativt få utøvere, er det vanskelig å på egenhånd endre prioriteringene som gjøres i kommunene, i fylket og av idretten selv på nasjonalt nivå.

For å større grad påvirke til at det oppføres flere offentlige anlegg som også er tilpasset fekting, har Norges Fekteforbund derfor etablert et administrativt og politisk anleggssamarbeid med de andre kampidrettene. 

Kampidrettene i Norge
I tillegg til Norges Fekteforbund, er det i Norge fem kampidrettsforbund som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). 

Dette er Norges Bokseforbund, Norges Bryteforbund, Norges Judoforbund, Norges Kampsportforbund og Norges Kickboxing Forbund. Til sammen representerer dette om lag 65.000 medlemskap fordelt på mer enn 30 kampidrettsgrener i over 600 klubber. 

Fordi kravene til gode treningsfasiliteter ofte er sammenfallende i kampidrettene, mener Norges Fekteforbund at vi lettere vil kunne synliggjøre våre behov politisk og stå sterkere i konkurransen om de offentlige anleggsmidlene som bevilges sammen med de andre. 

Arbeidet gir resultater
Et av målene for dette samarbeidet har vært å få Kulturdepartementet (KUD) til å tilrettelegge for separate aktivitetssaler i sine bevilgninger til nye anleggsprosjekter. Dette arbeidet har gitt resultater. 

Som fekteklubbene har blitt informert om, har KUD nå satt av 20 millioner kroner til en særskilt tilskuddsordning for tilleggsarealer til ordinære idrettshaller. Disse skal være egnet for sambruk mellom ulike idretter som blant annet er eksemplifisert med fekting. 

Vi minner om at søknadsfristen er 15. mars, og kan opplyse om at Norges Fekteforbund allerede bistår i ett konkret prosjekt.

Egen nettside og veileder for anlegg
I tillegg til arbeidet som gjøres vis a vis de bevilgende myndighetene, NIF sentralt, Idrettskretsene og -rådene for å skaffe treningstider, ønsker Fekteforbundet å bidra enda mer i det lokale arbeidet som klubbene gjør på anleggssiden.

Av den grunn har Norges Fekteforbund og de andre kampidrettene både laget en egen nettside, og på oppdrag av KUD revidert en veileder med informasjon, råd og tips om anlegg, der nå også fekting er inkludert. 

Vi håper at dette skal gjøre det enklere for klubbene, kommunene, halleiere og andre som er sentrale i planlegging, bygging og drift av idrettsanlegg som er bedre tilpasset fekting:

www.kampidrettsanlegg.no

Last ned veilederen her

Ikke nøl med å ta kontakt med Norges Fekteforbund i klubbens anleggsarbeid. 
PROTOKOLL FRA STYREMØTET 3. FEBRUAR ER PUBLISERT

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Feb 2019


NF-styret avholdt 3. februar sitt første styremøte i 2019. Styreprotokollen er nå publisert på nettsiden under menypunktet "Om Forbundet/Protokoller" sammen med de andre styre- og komiteprotokollene.

Les alle protokollene herJUNIORUTTAK TIL EM 2019

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Feb 2019


Norges Fekteforbund har nå tatt ut juniorene til årets Europamesterskap i Foggia, Italia. De individuelle konkurransene går av stabelen 28. februar (jenter) og 1. mars (gutter). Lagkonkurransen er satt opp 3. mars.

Helgens Worldcupstevner i Beograd og Bratislava var de siste uttaksstevnene for juniorene. På bakgrunn av de oppsatte uttakskriteriene har Norges Fekteforbund tatt ut følgende fektere:

Kårde Jenter: 

 1. Katherina Malvik (Titan Fekteklubb)

 Kårde Gutter: 

 1. Tomas Geitung (Bergens Fekteklubb) 
 2. Fabian Alfheim (Bergens Fekteklubb)
 3. Benjamin Humlen Dahlbo (Njård Fekting)
 4. Arthur Grosse (Njård Fekting)

Frederic Roqueta (Njård Fekting) er med som leder.

Se nedenstående lenker for ytterligere informasjon om mesterskapet og om uttaket:

Informasjon om Europamesterskapet

Uttakskriterier

TK-protokoll med uttak

Vi gratulerer alle fekterne med uttaket og ønsker lykke til!DOMMEREKSAMEN 15. MARS I OSLO

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Feb 2019


T.v. Andras Borsodi, Norges eneste dommer med internasjonal dommerlisens.

Norsk fekting har behov for flere fektedommere. Norges Fekteforbund vil derfor avholde nasjonal dommereksamen i forbindelse med NM for Ungdom. 

På oppdrag av Fekteforbundet, organiserer kursleder Bjørn Faye Trinn 3 og 4 i dommerutdanningen fredag 15. mars, kl. 1900-2200 på Bygdøhus i Oslo. 

Dette innebærer to timers repetisjon med påfølgende skriftlig prøve. Bestått prøve kvalifiserer til å være nasjonal dommer. Dette passer for de som har gjennomgått trinn 1 og 2 i den norske dommerutdanningen. 

Vi ber  derfor så mange som mulig som har gjennomgått trinn 1 og 2 om å melde seg på ved å sende epost til Norges Fekteforbund

Dommerutdanning i Norge
For å bli utdannet nasjonal dommer må kandidatene gjennomføre et kurs som består av fire trinn. Fekteforbundet stiller med kursledere, mens klubbene/kandidatene betaler reise og opphold selv. 

 • Trinn 1 (regional dommer): 4 timer teori med praksis på samling/stevne 
 • Trinn 2: 5 timer praksis med veiledning gjøres i et av  to utvalgte konkurranser. 
 • Trinn 3: Repetisjon og oppsummering i 2 timer
 • Trinn 4: 1 times skriftlig eksamen 

Dommerutdanning i Norge:

For å bli utdannet nasjonal dommer må kandidatene gjennomføre et kurs som består av fire trinn. Fekteforbundet stiller med kursledere, mens klubbene/kandidatene betaler reise og opphold selv. 

 • Trinn 1 (regional dommer): 4 timer teori med praksis på     samling/stevne 
 •  
 • Trinn 2: 5 timer praksis med veiledning gjøres i et av     to utvalgte konkurranser. 
 •  
 • Trinn 3: Repetisjon og oppsummering i 2 timer
 •  
 • Trinn 4: 1 times skriftlig eksamen 

Dommerkomiteen
Dommerkomiteen (DK) er en ressursgruppe som skal jobbe for å utdanne flere kvalifiserte fektedommere i Norge, og utdanne flere norske dommere med internasjonal lisens. 

Komiteen nedsettes av styret og består nå av leder Ole Eeg, Stavanger Fekteklubb, Andras Borsodi, Bygdø Fekteklubb og Bjørn Faye, Bergens Fekteklubb. 

DK skal utarbeide planer med årlig kurskalender med utnevnte kursholdere for dommerutvikling i Norge. DK har også ansvaret for å utnevne kursholdere og dommere til nordiske og internasjonale oppdrag for Norges Fekteforbund. 

Nærmere kursplan for flere dommerkurs, og eksamener i 2019 vil derfor komme så snart som mulig. 

Les mer om dommerkurs, dømming og norske dommere herGUTTELAGET REDDET ÆREN

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Feb 2019


F.v. Fabian Alfheim, Bergens FK, Benjamin Humlen Dahlbo, Njård Fekting, Tomas Geitung, Bergens FK og Arthur Grosse, Njård Fekting. (Foto: Njård Fekting)

Etter få lyspunkter i helgens individuelle konkurranser i juniorverdenscupen, var det norske juniorlaget sin niendeplass i Beograd et plaster på såret. 

De norske juniorfekterne deltok i helgen på worldcupstevner  i Beograd og i Bratislava. Det beste individuelle resultatet var Tomas Geitung sin 23. plass i guttenes konkurranse i Beograd. 

God lagfekting
I søndagens lagkonkurranse for guttene gikk det bedre. Juniorlaget slo Canada, Storbritannia, Østerrike og Tyskland. Det ble et knepent tap mot laget fra USA, som senere vant stevnet etter å ha slått Italia i finalen. Det norske laget kom dermed inn på en niendeplass av totalt 26 lag. 

Se alle resultatene nedenfor:

Juniorverdenscup for gutter i Beograd

Juniorverdenscup for jenter i Bratislava

 
STOR NORSK FEKTEHELG

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Jan 2019


Bildene er fra premieutdelingen på helgens Europacupstevner i Helsinki og Busto Arsizio. På bildet øverst til venstre står Elias Draugedalen som nummer fem fra venstre. På bildet øverst til høyre står Emil Draugedalen som nummer tre fra venstre. På det nederste bildet er Emil Friis Ruud fekteren ytterst til høyre. (Foto: Nøtterøy FK og Bygdø FK).

Norske fektere i ulike aldersklasser deltok i helgen på Europacupstevner i Finland og i Italia. I stevnene var det nordmenn helt i toppen. 

Busto Arsizio, Italia
Emil Friis Ruud fra Bygdø Fekteklubb fikk en imponerende 3. plass blant 178 deltakere i Europacupstevnet for U23-åringer i Busto Arsizio, Italia. 

Han fulgte med dette opp forrige helgs seier i seniorklassen under Siddis Cup i Stavanger. 

Se alle resultatene fra Italia her.

Espoo Challenge, Finland
Det var også norske fektere i toppen i Europacupstevnet for ungdommer i Helsinki. 

Emil Draugedalen fra Nøtterøy Fekteklubb fulgte også opp seieren i Siddis Cup med en 3. plass blant 44 deltakere i U14-årsklassen. 

Emils storebror og klubbkamerat Elias Draugedalen gjorde det sterkt i dette stevnet. Han fikk en flott 5. plass i kadettklassen som hadde 123 deltakere. 

I lagkonkurransen kom det norske kadettlaget på en hederlig 12. plass av 23 lag. Laget besto av Elias Draugedalen og Kasper Mathisen Heiberg fra Nøtterøy Fekteklubb, samt Andreas Klaveness fra Bygdø Fekteklubb. 

Se alle resultatene fra Finland her

Norges Fekteforbund gratulerer både fekterne og deres trenere med de svært gode resultatene!

Se flere bilder og se mer informasjon på fekteklubbene sine Facebook-profiler:

Nøtterøy Fekteklubb

Bygdø Fekteklubb

STØTTEORDNINGER FOR KLUBBER I 2019

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Jan 2019


Norges Idrettsforbund har laget en samlet oversikt over alle de ulike støtte- og tilskuddsordningene for tilsluttete idrettslag. I tillegg finnes det en rekke andre ordninger som kan generere penger til klubbkassene. 

Det er krevende å drifte et idrettslag, og også mange fekteklubber har økonomiske utfordringer knyttet til klubbdrift. En stadig større del av spillemidlene til idretten fra Kulturdepartementet går derfor til aktivitet i idrettslagene.

Samlet oversikt
Det kan være krevende for de ansvarlige i klubbene å følge med på alle de ulike støtte- og tilskuddsordninger som eksisterer.

Norges idrettsforbund har derfor laget en oversikt med informasjon om ulike støtte- og tilskuddsordninger for idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund med søknadsfristene i 2019. 

Se oversikten med søknadsfrister i 2019.

Lokale søknadsordninger
Det finnes også lokale- og andre støtteordninger som fekteklubbene kan søke støtte fra. Oversikt over disse kan fekteklubbene få ved å kontakte sin lokale idrettskrets

Norges Fekteforbund anbefaler også klubbene til å søke støtte fra stiftelser og andre aktører som har ulike støtteordninger. Flere fekteklubber har blant annet søkt og fått støtte fra følgende stiftelser:
BLI FEKTETRENER

Postet av Norges Fekteforbund den 25. Jan 2019


I tillegg til å stimulere utviklingen av norsk fekting med enda flere tiltak for barn og ungdom enn i 2018, planlegges også flere dommerkurs. I tillegg blir det i år satt opp trenerkurs etter flere års opphold.

Trenerkurs 1 og 2
Norges Fekteforbund har inngått avtale med Mariusz Piasecki som skal lede utdanningen. Forbundet kan tilby to kurs; Trener 1 og et nytt Trener 2-kurs som begge er godkjent av Norges Idrettsforbund. 

Trener 1-kurset har innlærings- og deltakerfokus, mens Trener 2-kurset har mer fokus på utvikling av fekterne. Trener 1-kurset inneholder 45 timer teori, og 45 timer praksis, mens Trener 2-kurset inneholder 75 timer teori og 75 timer praksis. Deltakelse på Trener 2-kurset, forutsetter gjennomført Trener 1-kurs. 

Kursene gir god trenerkompetanse, og åpne for både for tidligere aktive, og aktive fektere som kan tenke seg å bidra som trener i egen, eller som ser for seg en karriere som trener i en annen klubb. 

Hvor og når?
I utgangspunktet planlegges to runder av hvert kurs. Antallet og fordelingen på de to kursene er avhengig av antall påmeldte. 

Kursene er ment for de som er medlem av en klubb som er tilknyttet Norges Fekteforbund, og som har gyldig NF-lisens. Kursene er gratis, men deltakerne betaler selv reise- og oppholdskostnader. Kursene vil bli lagt til stevner og samlinger der hvor det passer best for deltakerne.

Meld din interesse
Norges Fekteforbund har bedt fekteklubbene om å sende inn en oversikt over aktuelle personer som kan tenke seg å delta, innen 15. februar. Dette er ikke en bindene påmelding. Nærmere informasjon om kursinnhold, og hvor kursene avholdes, vil komme når antall interesserte er kartlagt.

Om du kan tenke deg å delta, ta derfor kontakt med fekteklubben du er medlem i så raskt som mulig. VELLYKKET INTEGRERING VIA FEKTESPORTEN

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Jan 2019


Bildet er lånt fra saken i Fædrelandsvennen. (Foto: Jørund Førelund Pedersen)

Norsk fekting har fått et nytt tilskudd i Çağatay Kurt. Han er 17 år og flykning fra Tyrkia. Takket være idrettsinteressen er han raskt blitt en del av norsk fekting, og har allerede rukket å ta medalje i Norgescupen.

Çağatay kom til Norge 7. september 2018 og er medlem av Kristiansand Kårdeklubb. På trening snakker han norsk, lærer om Norge og får norske venner. 

Alle skal være med
Som et særforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund har Norges Fekteforbund som mål om at alle skal være med. Denne historien er et godt eksempel på idrettens betydning for hverdagsintegreringen. Ikke minst viser dette at det er i møte med de med den samme idrettsinteressen hvor integreringen går raskest.

Les mer om historien hans i Fædrelandsvennen her. SIDDIS CUP I STAVANGER 2019

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Jan 2019


(Foto: Stavanger Fekteklubb.)

Siddis Cup ble i helgen 19. og 20. januar arrangert i Tastahallen av Stavanger Fekteklubb. Dette Norgescupstevnet, som var årets første, hadde 162 starter med fektere fra seks fekteklubber. 

Det ble utdelt medaljer i 10 klasser. Fekterne fra Bergens Fekteklubb stakk både av med flest seiere, og antall medaljer totalt. 

Arrangørklubben, som ikke har arrangert et stevne i Norgescupen på over 10 år, imponerte også. Resultatmessig vant arrangørklubbens fektere nest flest seiere, og kom på andreplass på medaljestatistikken. Klubbens frivillige sto dessuten for et flott arrangement.

Selv om fekterne fra Bergens Fekteklubb dominerte toppen i flere klasser, vant fektere fra hele fem forskjellige klubber sine klasser. At også alle klubbene var representert i medaljestatistikken betyr at nivået ikke er helt ujevnt fordelt mellom klubbene og regionene. 

Bilder fra Siddis Cup
Stavanger Fekteklubb hadde hyrt en profesjonell fotograf under stevnet. Bildene, som kan kjøpes kan ses via denne lenken. Samme fotograf vil være tilstede på Senior NM i Juni.

Se bilder fra arrangementet på Stavanger Fekteklubb sin Facebookprofil her

Se alle resultatene her

Vi gratulerer både alle medaljørene og Stavanger Fekteklubb for et godt arrangert stevne!

Dommereksamen
Norges Fekteforbund avholdt eksamen i trinn 1 av dommerutdanning samtidig med stevnet i Stavanger. Det var 20 påmeldte som praktiserte som dommere på lørdag og søndag under påsyn av Bjørn Faye og Andras Borsodi; den eneste med FIEs dommerlisens.

Europacup for kvinnelag, Italia
Det har også vært avholdt Europacup for kvinnelag i helgen. 

Njård sitt damelag bestående av Irina Aschehoug, Thale Hille-Dahl og Pia Albertson fikk  11. plass i konkurransen for seniorer som ble avholdt i Caserta, Italia. 
KADETTUTTAK TIL EM 2019

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Jan 2019


Norges Fekteforbund har nå tatt ut kadettene til årets Europamesterskap i Foggia, Italia. De individuelle konkurransene går av stabelen 23. februar (jenter) og 24. februar (gutter). Lagkonkurransen er satt opp 26. februar.

Helgens Europacupstevne i Bratislava var det siste uttaksstevnet for kadettene. På bakgrunn av de oppsatte uttakskriteriene har Norges Fekteforbund tatt ut følgende fektere:

Kårde Jenter: 

 1. Vilde Tengesdal (Bergens Fekteklubb)
 2. Louise Smøraas (Bergens Fekteklubb)

 Kårde Gutter: 

 1. Elias Draugedalen (Nøtterøy Fekteklubb)
 2. Ole Magnus Olkvam (Njård Fekting)
 3. Andreas Klaveness (Bygdø Fekteklubb)
 4. Marcus Vokes Brobakken (Njård Fekting)                                                                                    

Mariusz Piasecki (Bygdø Fekteklubb) er med som leder.

Se nedenstående lenker for ytterligere informasjon om mesterskapet og om uttaket:

Informasjon om Europamesterskapet

Uttakskriterier

TK-protokoll med uttak

Vi gratulerer alle fekterne med uttaket og ønsker lykke til!UTSTYRSORDNINGEN FOR 2018 ER ÅPEN FOR SØKNADER

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Jan 2019


Fekteklubbene kan nå søke spillemidler til refusjon av innkjøpskostnadene til godkjent utstyr i 2018. Utstyrsordningen, som er en av flere støtteordninger for tilsluttete idrettslag, har aldri hatt flere midler som skal utdeles for å støtte aktiviteten i klubbene. 

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har for 2018 satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles norsk idrett. Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017, og beløpet har aldri vært høyere.

Søknadsprosessen skal være forenklet, og nytt av året er at kvitteringer skal sendes inn samtidig med søknaden innen 6. februar, men til særforbundet. Midlene vil bli utbetalt i løpet av mars 2019. 

Informasjon sendes i dag ut fra NIF til alle fekteklubbene. Nedenfor er de viktigste punktene:

INFORMASJON 
Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner er sendt klubbene og finnes på NIFs hjemmeside via klubbguiden og på temasiden for støtteordninger.

Det finnes også en veileder her.

Godkjent utstyr 2018 og 2019.pdf

HVEM KAN SØKE
Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet: Styreleder, daglig leder og adm. leder

HVOR SØKER MAN
Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin hvor søknadsskjemaet finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Benytt samme brukernavn og passord som i MinIdrett.

Har den ansvarlige i klubben aldri vært innlogget med sin MinIdrett-bruker før, må vedkommende gå til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har man tidligere vært innlogget, men glemt brukernavn eller passord, klikker man på «Glemt brukernavn/passord?» 

KOPI AV FAKTURAER
Nytt av året er at fakturaene som ligger til grunn for søknaden må sendes samlet i én e-post per klubbsøknad til Norges Fekteforbund. Dette skal gjøres innen søknadsfristen, 6. februar. 

SUPPORT
Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 21029000 eller e-post: support@idrettsforbundet.no

Åpningstider for Idrettens Support er Mandag – Torsdag 08:00 – 19:00, og Fredag 08:00 til 15:30.

Ved spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer for hva som kan godkjennes av type utstyr, ikke nøl med kontakte Norges Fekteforbund.

Søknadsfristen er 6. februar 2019. Erfaringsmessig søker mange siste kvelden, og dette kan gi stor belastning på systemet. Alle oppfordres derfor til å være tidlig ute med søknaden!


UTSATT FRIST: KL. 24 FREDAG 8. FEBRUAR.OBLIGATORISKE TILTAK MOT DOPING I NORSK FEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Jan 2019


Norges Fekteforbund tar avstand fra all ulovlig bruk av dopingpreparater, og andre elementer som hindrer utøvere å konkurrere på like premisser. Vi fremmer dopingfri og ærlig idrett på alle nivåer og har derfor utarbeidet handlingsplan mot doping, og blitt sertifisert som Rent Særforbund.

Norges Fekteforbund har til nå vært foruten dopingsaker, og sporten har historisk sett hatt få tilfeller av doping. Målet vårt er at det skal fortsette å være sånn, og har som mål å informere om risikofaktorene for å øke bevisstheten om både bevisst og ubevisst doping.

 For å sikre at hele fekte-Norge har et bevisst forhold til hva som er greit og hva som ikke er greit innen etiske spørsmål, og hvordan man konkret forholder seg til ulovlige preparater og annen form for juks i idretten har Norges Fekteforbund satt tydelig mål med forpliktende tiltak som omfatter både de aktive og trenere og tillitsvalgte i fekte-Norge. 

Alle arrangement skal være dopingfrie, og alle som påtar seg verv, eller som er ansatt i NF skal ha kjennskap til og dele NFs holdning til og retningslinjer ift. antidoping. Alle landslagsutøvere og eliteutøvere som konkurrerer skal være dopingfrie og sammen med det medisinske og sportslige støtteapparatet ha tydelige verdier, og være gode ambassadører og forbilder for fektesporten både nasjonalt og internasjonalt. 

OBLIGATORISKE TILTAK:

 • Alle som påtar seg verv, eller er ansatt i NF skal gjennomføre e-læringsprogrammet «Ren Utøver»  og bekrefte at de har gjort seg kjent med NFs Handlingsplan mot doping innen 1. mars.
 • Alle som reiser med landslag som trenere, støtteapparat etc. skal gjennomføre e-læringsprogrammet «Ren Utøver»  og bekrefte at de har gjort seg kjent med NFs Handlingsplan mot doping innen 1. mars.
 • Alle i NFs administrasjon, NFs styre og personer med verv i komiteer skal gjennomføre e-læringsprogrammet «Ren Utøver»  og bekrefte at de har gjort seg kjent med NFs Handlingsplan mot doping innen 1. mars.
 • Alle landslagsutøvere og andre utøvere samt sportslig og medisinsk støtteapparat som representerer Fekteforbundet på konkurranser og treningssamlinger skal gjennomføre e-læringsprogrammet «Ren Utøver»  og bekrefte at de har gjort seg kjent med NFs Handlingsplan mot doping innen 1. mars.
 • Alle klubbene med fektere på landslaget, og klubber som skal være tekniske arrangører av NM skal være sertifisert som «Rent idrettslag» i samarbeid med Antidoping Norge i løpet 2019. 
 • Alle stevneinvitasjoner og invitasjoner til NM skal inneholde lenke til NFs Handlingsprogram mot doping. Dette sammen med leker til barnebestemmelsene og NFs sikkerhetsregler. Dette igangsettes umiddelbart.

Ren utøver
Alle som skal gjennomføre Ren Utøver vil motta et diplom når det er gjennomført. E-læringskurset tar ca. 30 minutter. Diplomet skal sendes sammen med bekreftelsen på at de har gjort seg kjent med NFs Handlingsplan mot doping til Sportslig Leder, Bartosz Piasecki. Antidoping Norge vil til enhver tid også ha oversikten over sertifiserte utøvere.

E-læring Ren Utøver

Rent Idrettslag
Ny versjon av Rent Idrettslag ble lansert i mars 2019. Programmet som tar en til to timer å gjennomføre, ender med en sertifisering som idrettslaget beholder i to år. Antidoping Norge vil til enhver tid beholde en oversikt over sertifiserte idrettslag.

Til sertifisering Rent Idrettslag

Alle utøvere ellers oppfordres til å gjennomføre «Ren Utøver», og alle fekteklubbene oppfordres til å gjennomføre sertifiseringen til Rent Idrettslag i samarbeid med Antidoping Norge når den nye nettløsningen er lansert. Dette for å spre gode holdninger og verdier og sette antidopingarbeidet på agendaen.

Nyttige lenker:

Nyhetssak om sertifisering som Rent Særforbund. 

Norges Fekteforbund sin handlingsplan mot doping.

Antidoping NorgeFØRSTE LANDSLAGSSAMLING I 2019

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Jan 2019


God start på året for landslagsfekterne og flere sparringspartnere i Njårdhallen. (Foto: Norges Fekteforbund). 

Årets første landslagssamling i regi av Fekteforbundet ble i helgen gjennomført i Oslo. Hele 24 fektere, både jenter og gutter, fra syv fekteklubber deltok på samlingen.

I tillegg deltok flere tidligere landslagsfektere, blant annet Fekteforbundets sportslige leder, som sparringspartnere på enkelte av treningsøktene.

Fredag til søndag
Treningssamlingen startet allerede fredag med frifekting, og en orientering fra sportslig leder om den nye passivitetsregelen som er innført. Neste gjennomgang av denne regelen vil bli for både fekterne og de som skal dømme på Norges Cup stevnet, Siddis Cup, i Stavanger om to uker.

På lørdag og søndag hadde samlingen to fokusområder. Før lunsj var det mest fokus på teknisk og taktisk trening. Etter lunsj var det mest fokus på konkurransefekting. 

På lørdag kveld ble det dessuten arrangert et hyggelig fellesmåltid. Her ble det også servert kake for Vilde Tengesdal som fylte 15 år. 

Totalt ble det gjennomført fem treningsøkter i Njård Fekting sin fektesal i Njårdhallen. Treningen ble ledet av Njård Fekting sin hovedtrener Fredric Roqueta. Samlingen ble avsluttet med en treningskonkurranse på søndag.

Norges Fekteforbund takker Fredric Roqueta for jobben og alle fekterne, inkludert sparringspartnere som stilte opp, for god innsats!HVORDAN BEGYNNE Å FEKTE

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Jan 2019

Norske fekterklubber ønsker nå nye medlemmer velkommen med ulike tilbud for nybegynnere. Ta kontakt med nærmeste klubb, og forhør deg om mulighetene. Informasjon om fekting, og oversikt over de norske fekteklubbene finner du i teksten nedenfor. 

Fekting handler om å treffe motstanderen med stikk eller hugg, uten selv å bli truffet. Hensikten er enkel å forstå, men sporten har mange fasetter. 

Mange omtaler fekting som en kunst, men uansett betegnelse kreves det mye trening for å gjøre de mest hensiktsmessige angreps- og forsvarsaksjonene i en kamp. Tuppene på våpnene beveger seg veldig hurtig, og sporten er derfor regnet som en av de raskeste. 

Fekting har også selvfølgelig et stort innslag av taktikk for å finte motstanderen. En sammenligning kan være lynsjakk, men der begge spillerne flytter brikkene samtidig. Fektere må derfor orientere seg, agere og reagere i situasjoner som forandrer seg veldig raskt.

LANGE TRADISJONER
Fekting er en av få grener som har vært olympisk idrett helt fra starten av i 1896. Selv om sporten er relativ liten i Norge, har vi lange og stolte fektetradisjoner. 

Norges Fekteforbund ble stiftet i 1911, og norske fektere har hatt mange gode resultater i internasjonale mesterskap. Mange husker da NRK Dagsrevyen ble utsatt for å vise OL-finalen der Bartosz Piasecki vant sølvmedalje i London i 2012.

EN SPORT I VEKST
De siste årene har enda flere fått øynene opp for fekting. Både antall klubber og antall fektere har økt betraktelig. 

Økningen er størst blant barn og ungdom, men dette er en sport som passer like godt i alle aldersgrupper for både kvinner og menn. 

Man bør nok være 8-9 år før man begynner, men en nedre aldersgrense kan være individuell og avhengig av personlig utvikling. Det finnes ingen øvre aldersgrense. For å bli god må man trene mye, og man blir aldri utlært.

G0D TRENING
For å bli en komplett fekter kreves god koordinasjonsevne, hurtig- og smidighet, god kondisjon og teknikk, samt gode taktiske egenskaper. Få fektere er like gode i alt, men utnytter sine sterke sider og sine komparative fordeler for å vinne. 

Som fekter trener du allsidig, men det tar tid og kreves selvdisiplin og utholdenhet for å bli god. Du vil uansett nivå holde hodet og hele kroppen i god form om du begynner å fekte. 

I tillegg har fekting noe mer, noe historisk og spennende ved seg som er vanskelig å forklare. Dette vil du helt sikkert oppleve om du blir en fekter.

NYE FEKTERE ØNSKES VELKOMMEN
Norske fekteklubber ønsker nå nye medlemmer velkommen. Man trenger ikke å kjøpe utstyr for å begynne med fekting. De fleste klubbene låner ut utstyr til nybegynnere, og hjelper deg med å kjøpe inn det du trenger etter hvert. 

Sjekk ut hvilken klubb som ligger nærmest, og når klubben arrangerer nybegynnerkurs eller annet som gjør det enkelt å begynne med fekting. 

Trykk på denne lenken for å finne oversikt over fekteklubbene i Norge.

En Garde - vi treffes på pisten!
PÅ TRENINGSLEIR I ROMJULEN

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Jan 2019


F.v. Elias Draugedalen (Nøtterøy FK), Arthur Grosse (Njård Fekting), Emil Friis-Ruud (Bygdø FK), Ole-Magnus Olkvam og Marcus Vokes Brobakken (begge Njård Fekting).

Fem norske fektere fra tre fekteklubber deltok i romjulen på treningsleir i svenske Kungsängen. Leiren ble arrangert av det Svenske Fekteforbundet.

Nordmennene trente sammen med 33 svenske kårdefektere og 26 svenske florettfektere i aldersklassene kadett, junior og senior. 

Leiren som inneholdt opptil tre treningsøkter hver dag, derav én generell fysisk økt, var en del av forberedelsene til EM og VM senere i år. 

Norsk deltakelse på den svenske treningsleiren i romjulen er blitt en tradisjon. Norges Fekteforbund takker det Svenske Fekteforbundet for denne muligheten, og ønsker alle fekterne lykke til videre i resten av sesongen.