KVALIFISERING TIL OL I TOKYO 2020

Postet av Norges Fekteforbund den 29. Mar 2019

Den internasjonale kvalifisering til fekteøvelsene i OL er annerledes enn i flere andre idretter. Kvalifiseringen i lag- og de individuelle konkurransene foregår i tre steg og starter i april 2019. 

De neste Olympiske sommerlekene foregår i perioden 24. juli til 9. august 2020 i Tokyo, Japan. Fektekonkurransen arrangeres i Makuhari Messe fra 25. juli til 2. august. 

Det skal utdeles både lag- og individuelle medaljer i alle våpengrenene for både kvinner og menn. Den internasjonale kvalifiseringen foregår fra 3. april 2019 til 4. april 2020 med følgende tre steg:

1. Kvalifisering som del av et lag
Først kvalifiseres 24 fektere fra åtte lag. Disse er de fire høyeste rangerte lagene på verdensrankingen, og det høyeste rangerte laget fra følgende soner: Europa, Amerika, Asia/Oseania og Afrika. Fekterne som er kvalifisert via disse lagene blir også automatisk kvalifisert for deltakelse i den individuelle konkurransen.

2. Individuell kvalifisering 
I tillegg til de som er kvalifisert via lagkvalifiseringen, er det satt av seks plasser til fektere som kan kvalifisere seg direkte fra verdensrankingen. Disse plassene fordeles på soner. Av disse seks plassene, er to tildelt fektere fra Europa.

3. Sonekvalifisering
Alle nasjonene innenfor hver sone, med fektere som ikke har tilfredsstilt kravene fra lag- eller den individuelle kvalifiseringen, kan stille med én fekter hver i et eget kvalifiseringsstevne. Vinnerne av disse kvalifiseringsstevnene, en fra hver sone, kvalifiserer seg også.

Norsk kvalifisering
Om norske fektere ikke kvalifiserer seg som lag eller individuelt (punkt 1 eller punkt 2), har NF, ved Teknisk Komité besluttet at det er de norske fekterne som er høyest rangert på FIE-listen i hver klasse som skal få muligheten til å delta på det europeiske kvalifiseringsstevnet, så fremt hun/han har oppnådd minst 2 FIE-poeng. Dette stevnet avholdes i Madrid 16. og 17. april. Dette stevnet må vinnes for å bli kvalifisert av FIE.

Det siste og endelige uttaket gjøres deretter av Norges Olympiske Komite. For å bli tatt ut må norske utøverne dokumentere plassmuligheter blant de 8-12 beste. 

Les mer om OL-kvalifiseringen her
0 Kommentar

IDRETTEN SKAL FORENKLES

Postet av Norges Fekteforbund den 25. Mar 2019

Utfra en erkjennelse av at idretten ikke er organisert på en mest mulig effektiv måte, og ikke i tilstrekkelig grad har klart å ta i bruk digitalisering for å sikre gode tjenester, har Norges Idrettsforbund igangsatt et moderniseringsprosjekt. 

Målet er at idretten skal organiseres mer effektivt for å gjøre det enklere å ta beslutninger og utføre oppgavene som de ulike organisasjonsleddene er forpliktet til. 

Norges Idrettsforbund (NIF) har etter samråd med både idrettslag, -kretser og særforbund definert fire hovedmål:

 1. Styrke idrettens medlemsfokus
 2. Effektiv organisasjon med tydelig ansvars- og rollefordeling
 3. Gode og effektive digitale løsninger
 4. Enhetlig styring av idretten

Basert på disse fire hovedmålene er prosjektet delt inn i tre hoveddeler: 

 • Organisering/fordeling av tjenester og oppgaver (mål 1 og 2)
 • Digitaliseringsprosjekter (mål 1 og 3)
 • Enhetlig styring av idretten (mål 4)

Ny styring og organisering
Idrettstinget i mai skal behandle flere saker som vil danne grunnlaget for den nye organiseringen av norsk idrett og hva dette vil kunne innebære. Endringer på dette nivået kan få stor betydning for norsk fekting. 

Norges Fekteforbund (NF) har derfor brukt mye tid på ivaretakelse av norsk fekting sine interesser i denne prosessen, og jobbet aktivt for å påvirke at det som kommer til votering er til det beste for hele fekte-Norge.  

Les mer om den fremtidig organisering av norsk idrett her 

Les NFs høringssvar på overnevnte her

Digitalisering for å styrke medlemsfokuset
Medlemmene forventer i dag enkle digitaliserte tjenester som hjelper med administrasjon, organisering og gjennomføring av aktivitet. Flere idrettslag er derfor trukket inn i flere piloter for å avklare ønsker og behov for å gjøre hverdagen enklere gjennom enkle, intuitive og effektive digitale løsninger.

Dette prosjektet er allerede vedtatt og holder god fremdrift. Frem til nå har mye av arbeidet gått på å etablere en grundig plan for en gradvis etablering av en ny tjenestearkitektur basert på Microsoft sine skytjenester. 

Ny funksjonalitet og tjenester blir tilgjengeliggjort parallelt med at NIF endrer på den tekniske arkitekturen. 

Felles medlemssystem
Det vil blant annet bli lansert ett felles medlemssystem for norsk idrett. Denne løsningen skal sannsynligvis baseres på dagens Klubbadmin. Løsningen skal ha bedre funksjonalitet og tjenester, være basert på en mer moderne plattform og ha mer moderne brukergrensesnitt. 

NIFs Idrettsstyre kommer trolig til vedta at alle tilsluttete klubber og idrettslag må ha på plass et godkjent medlemssystem innen utgangen av 2019. 

Norges idrettsforbund har laget to animasjonsfilmer som forklarer hvordan digitaliseringsløftet skal gjøre hverdagen enklere for idrettslagene og enkeltmedlemmer/foreldre når de skal utføre aktuelle oppgaver ved bruk av idrettens IT-systemer i fremtiden.

Se filmene her

Les mer om moderniseringsprosjektet her 


0 Kommentar

NORSK FEKTING UNDER LUPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Mar 2019

Ett av forbundstiltakene som ble foreslått, og som ble godt mottatt på klubbseminaret i forbindelse med det siste Fektetinget, var kartlegging av status og behov i fekteklubbene.

Fekteforbundet ønsket både å innhente informasjon for å velge forbundsvise utviklingstiltak som i størst mulig grad støttet klubbene og deres medlemmer, og stimulere til diskusjon i klubbstyrene om den videre utviklingen av hver enkelt klubb.

Av den grunn utarbeidet NF en stor undersøkelse som ble sendt til alle fekteklubbene i oktober 2018. 

I undersøkelsen ba NF klubbene om å velge grad av enig-/uenighet eller svare nøytral/vet ikke, samt rom for å utdype hvert av de nedenstående tema med kommentarer. 

 • Anleggssituasjonen og tilgang på utstyr
 • Behov for trenere, dommere og tilhørende kompetanse
 • Kompetansenivået på klubbdrift og behov for klubbutvikling
 • Nyrekruttering/frafall og markedsføring
 • Fekteforbundets aktiviteter for barn og ungdom samt kursing
 • Fekteforbundets arbeid for å representere norsk fekting for øvrig og informasjon om dette  

I tillegg til de definerte områdene kunne klubbene beskrive fem områder som hindret klubben å nå sine mål.

Svarene skulle gi Fekteforbundet styringsinformasjon, samtidig stimulere diskusjonen i klubbstyrene om den videre utviklingen av klubben. NF ba derfor om at undersøkelsen ble besvart av klubbledelsen i fellesskap.

Antall svar
Svarfristen var opprinnelig en måned, men har blitt forlenget etter påminnelser. NF skulle gjerne sett at flere klubber benyttet anledningen til å komme med sine tilbakemeldinger. Både store og små klubber, nye og gamle, klubber i regionene og studentklubber har imidlertid deltatt.

Resultatene er basert på svar fra følgende ti klubber: Bygdø Fekteklubb, Njård Fekting, Bergens Fekteklubb, Tordenskiold Trondheim Fekteklubb, Drammen Fekteklubb, Stavanger Fekteklubb, Nøtterøy Fekteklubb, NTNUI Fekting, Gjøvik Fekteklubb og BSI Fekting. 

Samlet representerer disse klubbene om lag 75 prosent av alle aktive fektere.

Gode indikasjoner
Som informert i undersøkelsen, er det både vanskelig og uhensiktsmessig å gjennomføre en anonym undersøkelse. Som avtalt offentliggjøres derfor ikke hver enkelt klubb sine tilbakemeldinger.

Svarene peker imidlertid i stor grad i samme retning. Vi må derfor anta undersøkelsen gir en god indikasjon på status i fekteklubbene.

HOVEDFUNN FRA UNDERSØKELSEN:

Klubbenes vurdering av egen aktivitet på fektesalene
Kun et fåtall klubber disponerer egne fektesaler. De klubbene som benytter kommunale treningsfasiliteter har kontakt med idrettsråd i forbindelse kommunens fordeling av kommunal halltid.

Alle klubbene ønsker flere aktive medlemmer, men et mindretall har en definert handlingsplan for å rekruttere nye og for å forhindre frafallet av eksisterende medlemmer. 

Et fåtall har heller ikke definert mål, eller foretatt prioriteringer mellom breddeaktiviteter for å øke medlemstallet og aktiviteter som skal forbedre klubbens sportslige resultater.

Kun et mindretall av klubbene har et treningstilbud som er tilpasset fektere med nedsatt funksjonsevne, men alle klubbene har tilrettelagt for gjenbruk og utlån av utstyr for å redusere kostnadene, og gjøre det enklere for nye fektere å begynne.

Klubbenes vurdering av egen klubbdrift
Flertallet arbeider aktivt for å rekruttere unge til verv i klubbstyrene for å sikre erfaringsoverføring mellom klubbstyrene, men et stort flertall av klubbene har behov for økt kunnskap om klubbdrift.

Ingen av klubbene kan svare sikkert på at alle i styret har gjennomgått NIFs e-læringskurs for styremedlemmer, og kun et mindretall av klubbene svarer at de er kjent med NIF og NF sin verktøykasse for klubb- og økonomidrift som ligger på Fekteforbundet sin nettside.

Ingen av klubbene har besvart at de ikke ønsker å delta på klubbuviklingskurs, men flere har kommentert at de er usikre på om de tillitsvalgte har tid til dette. 

De klubbene som deltatt på klubbuviklingskurs og klubbutviklingsbistanden som idrettskretsene tilbyr svarer at de har hatt god nytte av dette.

Klubbenes vurdering av NF sine aktiviteter for barn og ungdom
Et flertall er enige i at NF bør opprettholde vektingen mellom regionale og nasjonale samlinger i aktivitetsplanen. Det samme gjelder vektingen mellom det sosiale og konkurranse-/ treningsaspektet på samlingene. 

Selv om både konkurranseaspekt og kulturbygging oppfattes som like viktig, ønsker et flertall større fokus på det sosiale for å stimulere miljøet på tvers av klubber og regional tilhørighet i forbindelse med stevner og treningssamlinger. 

Dette for å gjøre fektemiljøet mer attraktivt for å øke rekrutteringen og forhindre frafall.

Flertallet er forøyde med NFs delegering av, og tildeling av arrangøransvaret til klubbene. Det samme gjelder selve gjennomføring av Norgescupstevner og Norgesmesterskap. 

Et stort flertall mener imidlertid at stevnearrangørene bør gjøre mer for å markedsføre stevnene og utnytte disse for å synliggjøre fekting både lokalt og nasjonalt. Dette for å bidra til nyrekruttering og de aktives motivasjon både lokalt og nasjonalt.  

Flertallet synes at stevne- og årskalenderen er lett tilgjengelig, og at denne kommer tidlig nok til at det blir tid til å planlegge. Flere klubber ytret ønske om at NF bør ta i bruk bedre hjelpemidler for å gjøre kalenderen enklere tilgjengelig. 

Bortsett fra at studentklubbene synes at flere stevner kolliderer med eksamensperiodene, har ingen klubber kommentert negativt om stevneoppsettet.

Klubbenes vurdering av NF sine kurs og utdanningsaktiviteter
Ingen av klubbene er uenige i at kvalifiserte dommere er med på å heve nivået på norsk fekting. Flertallet mener at de har et tilstrekkelig antall kvalifiserte dommere som kan og vil dømme med nåværende dommerkrav. 

Flere klubber mener imidlertid at strengere dommerkrav til de deltagende klubbene vil kunne begrense deltakelse på nasjonale stevner om det ikke blir utdannet flere dommere i klubben.

Alle klubbene ser nytten av å ha kvalifiserte trenere, og alle har behov for mer og bedre trenerkompetanse.

Flere klubber har kommentert at det er viktig å rekruttere flere ungdommer, både til dommer- og til trenerkurs. Dette både for å øke sannsynligheten for at kompetansen blir benyttet både i klubbene og på stevner, men også for å holde på ungdommene i en alder der frafallet er stort.

Hva hindrer klubbene å nå sine mål?
I tillegg til de faste spørsmålene, ble klubbene bedt om å gi tilbakemelding om hvilke de viktigste hindringene klubbene hadde for å nå sine mål. 

Svarene var i stor grad sammenfallende:

 • Manglende eller ugunstige halltider og tilgang på kvalifisert trenerkapasitet
 • Manglende lyst og/eller mulighet hos foreldre og aktive fektere til å påta seg verv i klubbene
 • Få ildsjeler som gjør «alt» i klubben og dermed blir utslitte
 • Tillitsvalgte er lite engasjert i annet enn gjennomføring av klubbtreningene
 • Mange små særidrettslag med lave medlemstall som gir trang klubbøkonomi
 • Manglende kunnskap om, eller tid til å utnytte de hjelpe- og støtteordningene som er tilgjengelig for klubber tilsluttet NIF og NF
 • Høy turn-over pga. stort frafall i både medlemsmassen og blant de tillitsvalgte
 • Flere konkurransetilbud for de «nest beste»
 • Tynn jenteklasse gir dårlig sparring og påvirker og rekruttering/frafall negativt

Vurdering av Fekteforbundet sine særforbundsoppgaver
I tillegg til å stimulere til at fektenivået øker, har NF som mål å øke aktiviteten blant barn og unge, stimulere klubbutviklingen og bygge vennskap mellom fekterne fra ulike klubber og regioner for å bygge miljø og forhindre frafall.

I tråd med dette, vedtok det forrige ordinære Fektetinget langtidsplanen som inkluderer regionale- og nasjonale treningssamlinger, Ungdomsserien, trener- og dommerkurs, samt klubbutviklingsprosjekter i samarbeid med idrettskretsene.

Dette er aktiviteter som skal gjennomføres i regi av NF, og som dermed tilfredsstiller kriteriene i aktivitetstilskuddene til barn og ungdom som NF mottar.

Det er gledelig å konstatere at klubbundersøkelsen understøtter tingvedtakene, og at fokuset på alle de nasjonale og regionale treningssamlingene, samt dommer- og trenerkursene som settes opp tilfredsstille et behov i de fleste klubbene

Et stort flertall er fornøyde med NF-aktivitetene og om bruken av epost og antallet nyhetssaker på forbundets nettside og offisielle profil på Facebook i gjennomføringen av disse.

Ingen av klubbene er uenige i at NF bør arbeide for at Norges Fekteforbund består som et eget særforbund i den pågående omorganiseringsprosessen i Norges Idrettsforbund, og støtter NF i arbeidet som gjøres for fekterne og for å bedre rammebetingelsene for både klubbene og norsk fekting for øvrig.

NYTTIGE SVAR
NF mener svarene gir klare indikasjoner på at NF har truffet godt med tiltakene som gjennomføres, og at forbundet således både leverer på klubbenes behov og på det som man er forpliktet til gjennom tilknytningen til Norges Idrettsforbund.

På samme måte, håper NF at gjennomgangen også har gitt de tillitsvalgte nyttige innspill i klubbenes utviklingsarbeid fremover.

Det aller viktigste er at svarene også synliggjør flere områder hvor vi sammen kan jobbe mer slik at medlemsveksten fortsetter. 

Norges Fekteforbund takker derfor alle som har bidratt i undersøkelsen!0 Kommentar

BERGENSFEKTERNE TOPPER FREMDELES UNGDOMSKLASSENE

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Mar 2019

Norgesmesterskapet i fekting på kårde for ungdommer ble i helgen arrangert i Bygdøhus i Oslo. Som i fjor var det fekterne fra Bergens Fekteklubb som både stakk av med flest NM-titler og med antall medaljer totalt. 

De individuelle konkurransene hadde hele 154 starter fordelt på de ulik aldersklassene. Ni fekteklubber var representert, deriblant den nye Drammen Fekteklubb. I søndagens lagkonkurranse stilte totalt 13 lag i jente- og gutteklassen under 20 år.

Resultater
Mens det i fjor var fektere fra syv klubber som tok medaljer, består årets medaljeoversikt av hele ni klubber. Dette kan tyde på at ikke bare rekrutteringen til fekting, men også utjevningen av nivåforskjellene mellom de ulike klubbene, går i riktig retning.

Medaljeoversikten i ungdomsklassene domineres imidlertid som i fjor av fektere fra Bergens Fekteklubb. Av totalt åtte individuelle gullmedaljer, ble halvparten vunnet av Bergensfekterne. I tillegg ble også begge lagkonkurransene vunnet av lag fra Bergen Fekteklubb. 

For øvrig var det ingen store overraskelser øverste på resultatlistene. De fekterne som er høyest rangert, forsvarte også plassene sine på den norske rankinglisten

Norgesmestere individuelt: 

 • Jenter under 20 år: Vilde Tengesdal, Bergens Fekteklubb
 • Gutter under 20 år: Tomas Geitung, Bergens Fekteklubb
 • Jenter under 17 år: Vilde Tengesdal, Bergens Fekteklubb
 • Gutter under 17 år: Elias Draugedalen, Nøtterøy Fekteklubb
 • Jenter under 15 år: Vilde Tengesdal, Bergens Fekteklubb
 • Gutter under 15 år: Emil Draugedalen, Nøtterøy Fekteklubb
 • Jenter under 13 år: Claribella Tallis, Nesodden Fekting
 • Gutter under 13 år: Franz Philip Pap Holmen, Bygdø Fekteklubb 

Norgesmestere under 20 år lag: 

 • Jenter: Bergens Fekteklubb: Jiayi Wen, Louise Smøraas, Linn Helen Berge Birkeland og Vilde Tengesdal.
 • Gutter : Bergens Fekteklubb: Fabian Alfheim, William Tredal, Tomas Geitung og Truls Straumøy)

Se alle resultatene her


MEDALJEOVERSIKT: 

KLUBBGULLSØLVBRONSE
Bergens FK4 ind. + 2 i lag33 ind. + 1 i lag
Nøtterøy FK2

Bygdø FK1
1
Nesodden Fekting1

Njård Fekting
2 ind. + 1 i lag3
Stavanger FK
11
Titan FK
11
Trondheim FK

3
Kristiansund FK

1

Dommerkurs
I forbindelse med Norgesmesterskapet, arrangerte Norges Fekteforbund dommerkurs med eksamen. Kursleder og eksaminator, Bjørn Faye, vil gi hver av deltakerne en individuell tilbakemelding før resultatene offentliggjøres. 

Landsstevne for barn
Parallelt med de individuelle konkurransene på lørdag, arrangerte OSI Fekting et landsstevne for de som er for unge til å delta i et norgesmesterskap. Denne konkurransen hadde samlet over 20 barn. Dette kan tyde på god rekruttering av de yngste til fektesporten.  

Foto og film
Det ble i løpet av helgen knipset en rekke bilder og videosnutter med inntrykk fra både Norgesmesterskapet og Landsstevnet. En stor takk til Ellen Vokes fra Njård Fekting. Bildene er tilgjengelige på Njård Fekting sin profil på Facebook. 

Synliggjøring av norsk fekting
Vi oppfordrer alle til å søke opp og like Norges Fekteforbund på Instagram og på Facebook. Ikke bare for å holde seg orientert, men om nyhetssakene som publiseres likes og deles, bidrar dette i synliggjøringen av hele norsk fekting. 

Det samme gjelder bruk av klubbenes nettsider, samt fekteres egne og fekteklubbenes profiler på sosiale medier. Lik og del, for å bidra positivt for både nyrekruttering og videre vekst!

Vi minner i den forbindelse om oppfordringen til å bidra til synliggjøringen av fekting, før og under Senior- og Veteran NM som i år vil foregå under NM-Veka i Stavanger.

Norges Fekteforbund gratulerer både de nybakte norgesmesterne og alle medaljevinnerne! Vi takker også Bygdø Fekteklubb og alle de frivillige som bisto i avviklingen av flott Norgesmesterskap!0 Kommentar

NORGES FEKTEFORBUNDS TRENERUTDANNING

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Mar 2019


Foto viser Mariusz Piasecki i full vigør som trener.

Mange av fekteklubbene som er tilsluttet Norges Fekteforbund har behov for flere kvalifiserte trenere. Norges Fekteforbund har derfor satt opp trenerutdanning som ett av seks satsingsområder for å stimulere utviklingen av norsk fekting. 

Trenerne skal skape positive idrettsopplevelser for utøverne på alle nivåer. De skal ikke bare instruere tekniske aspekter, men også bidra til å utvikle utøverne fysisk, sosialt og kognitivt. De skal bidra til å utvikle hele mennesket og utøvergruppene de er en del av. 

Kvalifiserte trenere er også essensielle for fekteklubbenes drift og utvikling. Gode trenere påvirker ikke bare utøvernes nivå, men har også stor betydning for både rekruttering og frafall. 

Fordi kun et fåtall av fekteklubbene har økonomi til å ansette egne trenere, anbefaler Norges Fekteforbund følgende utdanningsløp for å hjelpe klubbene. Ønsket et at alle fekteklubbene skal kunne tilby medlemmene et så godt aktivitetstilbud som mulig.  

Felles rammeverk for treningsutdanningen
Norges Idrettsforbund har utviklet et felles rammeverk for trenerutdanning. Det skilles mellom to ulike nivåer:

Aktivitetslederkurs:
Fekteklubber som ønsker trenere for de yngste, anbefales å benytte seg av Idrettskretsenes Aktivitetslederkurs. Dette er kurs som ikke krever fektekunnskap, men som gir grunnkunnskapene og tryggheten som trengs for å påta seg et treneransvar for barn. Kurset gir praktiske tips til aktiviteter som utvikler hele barnet (fysisk, motorisk, psykisk og sosialt).

Trenerløypa:
NIF har utviklet en felles mal for trenerutdanning, som hver enkelt idrett tilpasser til sitt behov. Malen heter Trenerløypa

Norges Fekteforbund har tilpasset og NIF-godkjent Trener 1 og Trener 2-kurs til fekting, og gjennomfører disse i egen regi. Kursene egner seg både for tidligere aktive, og aktive fektere som kan tenke seg å bidra som trener i egen, eller som ser for seg en karriere som trener i en annen klubb. 

Trener 1-kurset har innlærings- og deltakerfokus som gir innblikk i både fektemetodikk og teori. Trener 2-kurset, som forutsetter gjennomført Trener 1-kurs og at deltakerne fungerer aktivt som klubbtrenere har mer fokus på utvikling av fekterne.

Fekteforbundets utdanningsplan 2019-2020
Etter å ha fått tilbakemelding fra klubbene, har NF besluttet å sette opp Trener 1-kurset i 2019. Kurset forutsetter at man har grunnleggende fektekunnskap og passer for de som bidrar som hjelpe- eller hovedtrenere i en klubb, eller fektere som på sikt kan tenke å bidra i egen klubb. 

I 2020 vil det på tilsvarende måte bli satt opp Trener 2-kurs for de som har gjennomført Trener 1-kurset.

Erfaren kursholder
Norges Fekteforbund har inngått avtale med Mariusz Piasecki som skal lede utdanningen. Han trener i dag fektere i både Bygdø Fekteklubb og i Nøtterøy Fekteklubb. Mariusz er for øvrig en merittert trener som tidligere har vært landslagssjef i både Norge og i Polen.

I tillegg til trenerfunksjonen, her Mariusz dessuten vært ansatt som daglig leder i Norges Fekteforbund, og har både utarbeidet kursopplegget og tidligere fungert som kurslærer.  

Les mer om Mariusz Piasecki her

Kursprogram Trener 1-kurs 1999
Etter å ha fått tilbakemelding fra fekteklubbene, har Norges Fekteforbund ferdigstilt kursprogrammet for det inneværende året. Kurset som er tredelt består av e-læring, undervisning og praksis.

Del 1 - Grunnleggende e-læringsmoduler
I forkant av undervisning skal deltakerne kunne fremvise at de har gjennomført følgende e-læringskurs som selvstudium.

Klikk på nedenstående lenker for å gjennomføre kursene:

 1. Forståelse av trenerrollen
 2. Informasjon om Barneidrettens verdigrunnlag
 3. Kunnskap om "Idrett uten skader"
 4. Ledelse av idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse
 5. Kunnskap om aldersrelatert trening, modul 1
 6. Kunnskap om antidoping/sertifisering som Ren Utøver

Diplomene for gjennomført kurs skal sendes til sportslig leder på          bartosz_piasecki@yahoo.no

Totalt er denne delen estimert til å ta 10 timer. Tilgang til kursene krever at deltakerne er logget inn på Min idrett. Dette kan også gjøres på via e-læringskursene om deltakerne ikke har tilgang fra før. 

Del 2 - Undervisning
Undervisningen er inndelt i tre kurshelger der kursdeltakerne vil gjennomgå følgende temaer:

 • Fekteaksjoner
 • Metodikk for fektetreninger
 • Angrepsaksjoner
 • Aksjoner for motangrep
 • Forsvar som parader og lignende
 • Metodikk for beinarbeid
 • Grunntrening på fektesalen
 • Aksjoner mot ulike angrep
 • Aksjoner mot motangrep
 • Oppbygging av en individuell fekteleksjon for nybegynnere
 • Oppbygging av en individuell fekteleksjon for viderekommende

Kurshelger
Etter å ha fått innspill fra fekteklubbene, har Fekteforbundet satt opp følgende kurshelger:

Første kurshelg:
27-28 april på Bygdøhus i Oslo. 14 undervisningstimer. Start lørdag kl 11:00, slutt på søndag kl 16:30. Det blir felles pizza på lørdag etter endt kursdag. 

Andre kurshelg:
25-26 mai 2019 på Nøtterøy ifm. Nøtterøy Cup.  14 undervisningstimer

Tredje kurshelg:
 24-25 august 2019 på Bygdøhus i Oslo ifm. Nasjonal treningssamling. 12 undervisningstimer, derav 5 timer praktisering med veiledning med elite- og breddeutøvere.

SE DETALJERT KURSPLAN HER

Del 2 - praktisering i egen klubb
Etter kursoppholdene skal deltakerne gjennomføre 45 timer med praktisering av hva man har lært i egne klubber. Kursleder følger opp deltakerne.

Autorisasjon som Trener 1
For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha oppnådd gitte kompetansemål og deltatt på minimum 80% av undervisningen, samt gjennomført praksis etter avtale med kursansvarlig. Etter endt kurs utsteder Norges Fekteforbund kursbevis.

Påmelding
Kursene er kun åpne for personer fra og med det året de fyller 16 år som er medlemmer av klubber som er tilknyttet Norges Fekteforbund, og som har gyldig NF-lisens. Kursene egner seg både for tidligere aktive, og aktive fektere som kan tenke seg å bidra som trener i egen, eller som ser for seg en karriere som trener i en annen klubb. Kurset er gratis, men deltakerne betaler selv reise- og oppholdskostnader.

Kursprogram Trener 2-kurs 2020
Mens Trener 1-kurset hadde innlærings- og deltakerfokus, har Trener 2-kurset to hovedemner; fektemetodikk og fekteteori.

På nivå to i den NIF-godkjente «Trenerløypa» er fokuset fortsatt på deltakelse, men det legges også vekt på utvikling av utøverne. Trener 2 bygger på kompetansen og praksisen fra Trener 1, men det tilkommer også nye momenter som selve treningsprosessen. Kurset består av ca. 10 timer e-læring, 65 timer undervisning over 4 kurshelger og 75 timer med praksis.

Kursmål: En autorisert Trener 2 skal ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta fekterens behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Treneren skal kunne utvikle tekniske og taktiske ferdigheter, samt fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for fektere på klubbnivå, med fokus på utøvere og utvikling frem til junior landslagsnivå

Del 1-e-læringskurs
På sammen måte som på Trener 1-kurset skal deltakerne gjennomføre følgende e-læringskurs:

 • Aldersrelatert trening 2
 • Idrettsernæring Modul 2, Spiseforstyrrelser

Disse e-læringsmodulene finnes via nettsiden kurs.idrett.no. Tilgang til kursene krever at deltakerne er logget inn på Min idrett.  Profil her kan også gjøres på via e-læringskursene om deltakerne ikke har tilgang fra før. 

De av deltakerne som ikke har gjennomført Ren Utøver må også gjøre dette på Antidoping Norge sin e-læringsmodul på www.renutover.no

Diplomene for gjennomførte kurs skal sendes til post@fekting.no

Fekteforbundet anbefaler deltakerne å friske opp kunnskapen via de andre e-læringskursene som er tilgjengelig via kurssiden ved behov. 

Del 2-undervisning
Undervisningen er delt opp i fire kurshelger:

 • 7-8 mars på Bygdøhus
 • 28-29 mars på Bygdøhus

De to siste kurshelgene avholdes i 2. halvår  og har følgende innhold. Tidspunktene blir satt så snart kalenderen og de andre aktivitetene i regi av Fekteforbundet blir satt. 

For å få autorisasjon som Trener 2 må deltakerne ha:

 • Gjennomført e-læringen
 • Oppnådd gitte kompetansemål i den praktiske undervisningen
 • Deltatt på minimum 80% av undervisningen
 • Gjennomført praksis i samråd med kursleder
 • Etter endt kurs deler Fekteforbundet ut kursbevis


PRAKTISK INFORMASJON
Alle kursdeltakere må medbringe følgende utstyr på kurshelgene:

 • Maske
 • Jakke og undervest
 • Hanske
 • Lange bukser (fektebukse eller joggebukse)
 • Ev. trenerjakke. (Trenerarm kan lånes fra kursleder)
 • Innendørssko
 • Noe å skrive med og på

Overnatting
For de som trenger hotell, anbefales NFs avtale med Thon0 Kommentar

GOD DELTAKELSE I VÅRSTØTET

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Mar 2019


Stemningsbilde fra Njård Fekting sin fektesal under årets Vårstøtet. (Foto: Njård Fekting).

Det tredje stevnet i Ungdomsserien, Vårstøtet, ble i helgen arrangert i Njård Fekting sine lokaler i Njårdhallen. Stevnet hadde 88 starter med fektere fra 11 fekteklubber fra hele landet. Stevnet hadde også deltakere fra Sverige. 

Ungdomsserien ble igangsatt av Norges Fekteforbund høsten 2017. Serien er uhøytidelig, men skal samtidig gi spennende opplevelser og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser. 

Serien er åpen for fektere fra hele landet, men gjennomføres som fire regionale konkurranser i fire ulike klubber på Østlandet hver sesong. 

Sesongens serie startet med Angelini Cup 30. september hos Bygdø Fekteklubb og fortsatte med Zorro Cup, 27. oktober hos Oslo Fekteklub. Vårstøtet hos Njård  Fekting var dermed det tredje av fire stevner denne sesongen. 

Premiering i hver enkelt delkonkurranse gjøres av arrangør. Norges Fekteforbund utarbeider dessuten til alle startende etter endt Ungdomsserie. Diplomutdeling og feiring skjer i forbindelse med Nøtterøy Cup  25-26. mai som er det siste stevne i årets serie. 

God deltakelse
Vårstøtet samlet 88 starter i fire aldersklasser. Den yngste aldersklassen, der for øvrig alle premieres, hadde 19 deltakere. 

I tillegg til fekterne fra arrangørklubben Njård, stilte fektere fra Bygdø FK, Oslo FK, Titan FK, Stavanger FK, Tordenskiold Trondheim FK, Bergens FK, Kristiansand FK, Nøtterøy FK og Nesodden FK. Dessuten deltok det fektere fra den nystartete Drammen FK og fra den svenske klubben Arvika FK. 

Vinnere:

 • U17 (20 deltakere): Henrike Struck (Trondheim) og Marcus Vokes Brobakken (Njård)
 • U15 (28 deltakere): Claribella Tallis (Nesodden) og Aleksander Malvik (Titan)
 • U13 (21 deltakere): Elsa Hellebø (Njård) og Franz Philip Pap Holmen (Bygdø)

Norges Fekteforbund gratulerer medaljevinnerne og berømmer alle som deltok. Både fekterne og arrangørene gjorde en fenomenal innsats! 

I og med at Ungdomsserien skal være et tilbud for de som ennå ikke føler seg klare for de større stevene, håper vi fekteklubbene motiverer enda flere av sine yngre fektere til å delta.

Finn bilder fra Vårstøtet på Njård Fekting sine Facebooksider.

Se alle resultater her.

Les mer om Ungdomsserien her


0 Kommentar

NYE RENT IDRETTSLAG ER LANSERT

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Mar 2019


Antidoping Norge lanserte torsdag 7. mars en ny og oppdatert versjon av Rent Idrettslag. I Norges Fekteforbund sin handlingsplan mot doping stilles det krav til fekteklubbene som har utøvere på landslaget og til klubbene som skal arrangere Norgesmesterskap.

Den nye versjonen av Rent Idrettslag et webbasert antidopingprogram som utfordrer klubbene til å diskutere utfordringer og risikoer, og til syvende og sist utforme en handlingsplan med konkrete tiltak. 

Over 30 særforbund var til stede under lanseringen på Ullevål stadion torsdag, som ble åpnet av idrettspresident Tvedt og styreleder i Antidoping Norge, Thorhild Widvey.

Se videoen om den den nye versjonen av Rent Idrettslag på Antidopoping Norge sin nettside her.  

Antidopingtiltak i Norges Fekteforbund
Norges Fekteforbund ble sertifisert som Rent Særforbund i 2018. Et av tiltakene i forbundets handlingsplan er kravet om at alle klubbene som tildeles det tekniske arrangøransvaret for NM, og eller har fektere som er på landslaget skal være sertifisert som Rent idrettslag før utgangen av juni 2019. Norges Fekteforbund oppfordrer for øvrig alle de tilsluttete fekteforbundene å ta sertifiseringen. 

LES OM SERTIFISERINGEN AV NORGES FEKTEFORBUND

LES NFs HANDLINGSPLAN FOR FORBEYGGENDE ANTIDOPINGARBEID OG HANDLINGSPLAN HER

Hvordan sertifisere klubben?
Sertifiseringen tar mellom 1 og 2 timer. Samle styret, sentrale trenere, ledere og andre ressurspersoner og gjør dette sammen på en skjerm med nettilgang. 

Etter at klubben er registrert, skal diskusjonsoppgaven gjennomføres og erklæringen godtas. Deretter skal klubben sette opp  tiltak og på bakgrunn av disse bli et sertifisert Rent Idrettslag. 

Som Rent Idrettslag vil klubben få tilgang til materiell som kan benyttes i det forebyggende arbeidet. Sertifiseringen er gyldig i to år. Tiltakene må gjennomføres i denne perioden.

LENKE TIL SERTIFISERINGEN0 Kommentar

VM-UTTAK 2019 FOR KADETTER OG JUNIORER

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Mar 2019Norges Fekteforbund har nå tatt ut kadettene og juniorene til årets Verdensmesterskap i Torun, Polen. De individuelle konkurransene går av stabelen 12. april (juniorer) og 13. april (kadetter). Lagkonkurransen er satt opp 14. april

Forrige ukes Europamesterskap i Foggia var det siste uttaksstevnet. På bakgrunn av de oppsatte uttakskriteriene har Norges Fekteforbund tatt ut følgende fektere:

Kårde gutter kadett: 

 1. Elias Draugedalen, Nøtterøy Fekteklubb
 2. Ole Magnus Olkvam, Njård Fekting 

 Kårde herrer, junior: 

 1. Tomas Geitung, Bergens Fekteklubb 
 2. Fabian Alfheim, Bergens Fekteklubb
 3. Benjamin Humlen Dahlbo, Njård Fekting
 4. Truls Straumøy, Bergens Fekteklubb

Mariusz Piasecki er med som leder.

Treningssamling 7. - 10. april
For å gi alle fekterne så gode oppladning som mulig, har Norges Fekteforbund organisert en treningssamling med andre utenlandske fektere i Cetniewo, Polen. Denne treningssamlingen ledes av Mariusz Piasecki sammen med lederne for blant annet det Polske landslaget som nylig vant Europamesterskapet for lag.  

Se nedenstående lenker for ytterligere informasjon om mesterskapet og om uttaket:

Informasjon om Verdensmesterskapet

Uttakskriterier

TK-protokoll med uttak 

Vi gratulerer alle fekterne med uttaket og ønsker lykke til!


0 Kommentar

HUSK SAMORDNET RAPPORTERING

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Mar 2019


Alle tilsluttete fekteklubber er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund (NIF). Dette må gjøres innen 30. april 2019. Vi anbefaler at alle klubbene starter med dette i god tid før fristen. Dette vil gjøre det enklere å få bistand ved behov.   

Hva skal rapporteres
Fekteklubbene skal rapportere en del nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, styreverv og laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. Klubbene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompenasjon gjennom løsningen. 

Nytt i år er at Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de idrettslagene som er pålagt å ha disse vervene. Les mer om det her: Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarli

Medlemstall/aktive medlemmer
Når det gjelder medlemstallet, så er det de som var registrert som medlem per 31.12.18, og hadde betalt medlemskontingent til klubben. 

Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i klubbens ordinære treningsaktivitet, eller representerer klubben i konkurranser, skal regnes som "aktive medlemmer". 

Husk å registrere alle i rett aldersintervall. Spesielt viktig er det å registrere alle i aldersgruppene 6-19 år. Sammen med eventuell funksjonshemmede gir aktive medlemmer i denne aldergruppen størst økonomisk uttelling.

Tillitsvalgte og andre bidragsytere skal inkluderes som aktive medlemmer
Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som "aktive medlemmer". Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller som har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføring av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i klubben. 

Viktig registrering i år!
NIF krever per nå et minimum på 1 500 aktive medlemmer for at Norges Fekteforbund være et eget særforbund. Dette kan endre seg. Antall aktive som klubbene rapporterer gir derfor idrettspolitisk tyngde og gjennomslagskraft vis a vis NIF, og i den pågående omorganiseringen av NIF. Les mer om dette her.   

Husk derfor å registrere både medlemmer og aktive medlemmer. Begge tallene har også betydning for hvor mye klubbene mottar i direkte tilskudd fra NIF og hvor mye Fekteforbundet mottar i tilskudd til drift og fellesaktiviteter for å utvikle norsk fekting.

Hva skjer hvis klubben ikke foretar den samordnete registreringen?
Registreringen er et krav som følger av medlemskapet i NIF. Klubber som ikke gjennomfører rapporteringen blir satt som passive, og kan risikere å miste økonomisk støtte og andre fordeler som f.eks. hall-tid tildelt av kommunen.  

Hvem skal foreta rapporteringen og hvor?
Den personen som får ansvaret i hver klubb, må først sørge for å ha en egen profil i MinIdrett. Selve rapporteringen gjennomføres i KlubbAdmin.

Support
Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling på support@idrettsforbundet.no eller på telefon 21029000. Fekteklubbene kan også kontakte idrettskretsen ved har spørsmål om rapporteringen.

Videoveiledning for samordnet rapportering finner du her.


0 Kommentar

FEKTING PÅ UNGDOMSLEKENE

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Mar 2019


Fekting deltar i årets Ungdomsleker på Lillehammer helgen 3. - 5. mai 2019. 

Ungdomslekene er et arrangement hvor 14 idretter samler seg på Lillehammer og Hamar. Særforbundene arrangerer  norgesmesterskap for juniorer eller tilsvarende konkurranser for juniorer og ungdommer. Norges Fekteforbund har lagt ett av sine kårdestevner for ungdommer til dette arrangementet. 

Det er femte gang det avholdes denne type felles idrettsarrangement for ungdom i Norge. I 2011, 2013, 2015 og 2017 ble tilsvarende arrangement gjennomført med nesten 2000 deltakere.

I forbindelse med Ungdomslekene vil elever fra skoler i og rundt Lillehammer bli invitert til en aktivitetsdag på Olympiaparken på Lillehammer der de kan få se og prøve de ulike idrettene. Dette skal bli en idrettsfest for både utøverne og for publikum.

Les mer om Ungdomslekene her 

Fire år siden sist
Siste gang fekting deltok var i 2015, og tilbakemeldingene fra deltakerne var gode. Vi håper derfor på god deltakelse i et stevne som byr på en annerledes opplevelse enn hva som er vanlig på de andre norske stevnene. 

Se Invitasjon til Ungdomslekene på Ophardt her (PS! Endret oppstart)

Påmelding skjer via Ophardt på vanlig måte.

Følg Ungdomslekene på Instagram
Bilder vil bli delt i forkant og under Ungdomslekene på følgende Instagramkonto. Vi oppfordrer også alle til å tagge bilder med #ungdomslekene2019. 

Overnatting
Lillehammer fylles til randen av spreke ungdommer denne helgen. Det kan være lurt å bestille overnatting så fort som mulig.
Her finner du oversikt over innkvarteringsmuligheter på Lillehammer under Ungdomslekene 2019.0 Kommentar

DOMMERUTDANNING I 2019

Postet av Norges Fekteforbund den 1. Mar 2019


Bildet viser Norges eneste dommer med internasjonal fektelisens, Andras Borsodi. (Foto: Eva Pavía - Bizzi Team / EFC)

Norges Fekteforbund (NF) har som mål å utdanne minst én ny FIE-dommer innen 2020. Målet er dessuten å organisere nasjonale konkurranser med kun regionale og nasjonale dommere fra og med 2020. Dette krever at hver klubb kan stille med nok utdannete dommere.

Dommerutdanning er ett av Fekteforbundets seks satsingsområder i langtidsplanen. For å øke kvaliteten på nasjonale stevner, og kunne stille med dommer ved internasjonal deltakelse har NF satt opp følgende delmål:  

 • Utdanne minst 10 regionale dommere årlig
 • Utdanne minst 3 nasjonale dommere årlig

Kompetansekrav
For å bli utdannet nasjonal dommer må kandidatene gjennomføre et kurs som består av fire trinn:

Trinn 1 og 2
Krav: 4 timer teori med teori pluss praksis på stevne

Trinn 3+4
Krav: 2 timer repetisjon, pluss eksamen som tar om lag én time.

Ved å fullføre trinn 1 + 2 er man utdannet regional dommer.  Ved å bestå trinn 3 og 4 med eksamen er man utdannet nasjonal dommer.

Dommerkurs og eksamener i 2019
NF har satt opp følgende kurs og eksamener i 2019.  Forbundet stiller med kursledere, mens klubbene/kandidatene betaler reise og opphold selv.

 1. NC Stavanger, 19-20 januar Trinn 1 + 2
 2. Junior NM Oslo, 16-17 mars Trinn 3 + 4 
 3. NC Lillehammer, 4-5 mai Trinn 1 + 2
 4. NM Stavanger, 29-30 juni Trinn 3 + 4
 5. NC Oslo, november 2019 Trinn 1 + 2
 6. NC Bergen, desember 2019 Trinn 3 + 4

Påmelding til dommerkursene skal skje via klubbene til NF på post@fekting.no i rimelig tid før hvert kurs.

Se oversikten over norske dommere, les mer om dømming og dommerkurs, samt nyttig materiell for dommere her:
 
0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline